Archive

Posts Tagged ‘กพฐ.’

สพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ณPleasure Ballroom ชั้น ๒ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

February 23, 2018 Leave a comment

1053521.JPG

***วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ณ Pleasure Ballroom ชั้น 2 โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการประกวดหนังสือดีเด่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือ ให้ผลิตงานที่ประณีต มีคุณค่า และมีสารประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้อ่านรู้จักเลือกหาหนังสือที่มีคุณค่ามีสารประโยชน์ และมีความเหมาะสมมาอ่าน เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมด้วยกระตุ้นนิสัยรักการอ่านของคนไทย นางสุกัญญา งามบรรจง กล่าวว่า โครงการประกวดหนังสือดีเด่น ได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2515 โดยเป็นโครงการที่ได้มอบหมายให้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เป็นผู้ดำเนินการในช่วงระยะแรกเพื่อร่วมฉลองปีหนังสือสากลตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก ข้อหนึ่งคือ “รัฐบาลและองค์กรอาชีพที่เกี่ยวข้องอาจร่วมกันจัดหารางวัลพิเศษ เช่น รางวัลทางวรรณกรรม รางวัลเรียงความของนักเรียน รางวัลการออกแสตมป์ รางวัลหนังสือราคาถูก เป็นต้น” ต่อมาปี พ.ศ. 2516 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ โดยมีศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการประกวดหนังสือดีเด่นตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึง พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการใหม่ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่ง สพฐ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือ และการอ่านว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความคิด สติปัญญา ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มทุกวัย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับรางวัลหนังสือดีเด่นเป็นที่ยอมรับในสังคมการอ่านด้วยดี อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ และสารประโยชน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 สำหรับปีนี้ มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 338 เรื่อง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม โดยผลการพิจารณาตัดสินรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 มีหนังสือได้รับรางวัล 52 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 41 เรื่อง ดังต่อไปนี้ รางวัลดีเด่น ได้แก่ หนังสือสารคดี เรื่อง นนทบุรีศรีมหานคร โดย พิศาล บุญผูก สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / หนังสือนวนิยาย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล / หนังสือกวีนิพนธ์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล / หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร แพรวสำนักพิมพ์ / หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เรื่อง นกป่ากับปู่ต้นไม้ โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ และสุดไผท เมืองไทย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด / หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 2. ประเภทสารคดี เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง โดย สุทธิลักษณ์ น้อยหร่าย อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด / หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล 2. ประเภทสารคดี เรื่อง วิถีแห่งไทย… สายธารแห่งปัญญา โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 3. ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รวมบทร้อยกรอง ร้อยกลอน โดย ชวิน พงษ์ผจญ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต / หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ แพรวสำนักพิมพ์ 2. การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: สิงคโปร์ โดย ป๋าสนิท และกฤษดา พึงปิติพรชัย บริษัท นานมีบุ๊คส์จำกัด / หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป เรื่อง สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN I (1851 – 1911) โดย หม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด 2. ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind โดย ธัมม์ ศิริพรมรินทร์ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด รางวัลชมเชย สำหรับ หนังสือสารคดี มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ โดย สมโชติ อ๋องสกุล ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา โดย ศักดิ์ชัย สายสิงห์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ 3. เรย์นัลโด อิเลโต้ : มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม สำนักพิมพ์สมมติ / หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. กรงกรรม โดย จุฬามณี บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด 2. กระหนกนที โดย ยุวดี มณีกุล สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม 3. ม่านชีวิต โดย ธนายุทธ ลีห์ขจร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด / หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ใจธรรมชาติ โดย ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล หจก. ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน 2. แนบเกล้าเนากาล รวมบทร้อยกรอง โดย ชวิน พงษ์ผจญ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต 3. ระหว่างทางกลับบ้าน โดย อังคาร จันทาทิพย์ ผจญภัยสำนักพิมพ์ / หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1. นักแสดงสด โดย สาคร พูลสุข แพรวสำนักพิมพ์ 2. เสน่หานุสรณ์ โดย เงาจันทร์ แพรวสำนักพิมพ์ / หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. คนนี้คือใคร โดย สุมาลี นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2. ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง โดย มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด 3. ลูกฉันหายไปไหน โดย ธารินี เหลืองอารีพร บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด / หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. ป่าต้องห้าม โดย พรชัย แสนยะมูล สำนักพิมพ์เบสต์โฟร์คิดส์ 2. ผ่อผนัง ฟังนิทาน โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 3. เรารักในหลวง โดย กองบรรณาธิการแพรวเพื่อนเด็ก สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 2. ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. ความลับของแมว โดย ณิชา พีชวณิชย์ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด 2. ติ๊ด ติ๊ด…สนุกคิดบ้านสวน โดย รัตนา คชนาท บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด 3. อมตะผีรอบโลก โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด / หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ, ดอกไม้ และอื่น ๆ โดย ปะการัง สำนักพิมพ์เช้าวันอาทิตย์ 2. บึงน้ำแห้ง โดย โชติ ศรีสุวรรณ สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ 3. อัศวินอุตุกับปีศาจทั้งแปด โดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร สำนักพิมพ์ภูตะวัน 2. ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. เทใจให้สเปน Spain’s Great Time โดย วันฉัตร ชินสุวาเทย์ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2. สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่น โดย หมอจริง สปริงบุ๊กส์ 3. How deep is your dream โดย สุดารัตน์ เทียรจักร์ สำนักพิมพ์บันบุ๊คส์ 3. ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง คือ 1. ดินแต้มดาว โดย อนุวัฒน์ แก้วลอย โรงนาบ้านไร่ 2. รวมบทกวี “เก็จแก้วกรองกานท์” โดย สุปาณี พัดทอง บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด 3. เรืองแสงแห่งหัวใจ โดย นิวรรฒก์ ทองจำปา บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด / หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง คือ 1. กระบี่หยามยุทธภพ โดย หมู นินจา (สุชาติ พรหมรุ่งโรจน์) บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2. พระเจ้า 500 ชาติ โดย โอม รัชเวทย์และคณะ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด 3. หมาจ๋า Therapy หมาจ๋ารักษาใจ โดย ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2. ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน แผ่นดินเปลี่ยนแปลง โดย จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ และอำพวรรณ ทิวไผ่งาม บริษัท สำนักพิมพ์ เวิลด์คิดส์ จำกัด 2. มอนสเตอร์ในเงามืด โดย มนต์ชัย และ สิริน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 3. เมฆของพระราชา โดย กองบรรณาธิการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด / หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง คือ 1. ปฐมบทแห่ง สยาม – ไทย ณ ห้วงกาล ถวายคารวาลัย Siam-Thai Between Time : The Genesis Homage to a Beloved Monarch โดย ณัฐสุดา จันทระ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด 2. วิถีแห่งไทย… สายธารแห่งปัญญา โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 3. สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม โดย วงเดือน นาราสัจจ์ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 2. ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ครอบครัวสุขสันต์ สงกรานต์สุขใจ โดย ภัทรวลี นิ่มนวล บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด 2. จุ๊ จุ๊… เงียบหน่อยนะจ๊ะ โดย รัตนา คชนาท สำนักพิมพ์ HELLO KIDS 3. พระมหาชนก วิริยะบารมี โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ สำนักพิมพ์ทองเกษม อนึ่ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

February 22, 2018 Leave a comment

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.

1052358.jpeg

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำโดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียนและรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน พร้อมทั้งบุคลากรของ สพป.สิงห์บุรี ติดตามชมผ่านทาง ช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้ 1. สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV ช่อง 14 2. ผ่านทาง ยูทรู http://www.youture.com/obectvonline 3. ผ่าน http://www.obectv.tv

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายของสพฐ.ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการสร้างโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1

1051279.JPG

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติร่วมการประชุม ขับเคลื่อนนโยบาย “สร้างโรงเรียนคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สร้างวิถีรักการทำงาน สืบสานความมั่นคงต่อสถาบัน สร้างสรรค์นิยมไทย” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่โรงเรียนคุณธรรม” โดยเลขาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการ “วงล้อเด็กดี พร้อมได้มอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,700 คน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ

1052522.JPG

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 /รูปแบบการตรวจราชการ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจ การรายงานผลการตรวจ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงาน กศน. /สำนักงานอาชีวศึกษา จาก 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 17 ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขชต 1:ภาพ/ข่าว

21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. ลงพื้นที่ดูงานรร.ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประชุมผอ.สพท.

February 10, 2018 Leave a comment

1047946.jpg

***วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในวันที่ 8 ก.พ. มีการแบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน21 โรงเรียน เพื่อศึกษาดูงานในโครงการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ได้แก่ โครงการคูปองครู PLC อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน DLTV แผนการเรียนอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เว็บติวฟรีดอทคอม การจัดการขยะ การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มาตรการป้องกันและการดูแลเด็กนักเรียน โครงการ Boot Camp ทุน ม.ท.ส. และการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ

โดยในช่วงเช้ามีพิธีปล่อยคาราวานลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ซึ่งนางสาวอุษณีย์ ธโนสวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวชี้แจงทำความเข้าใจกับผอ.สพท. ถึงภารกิจการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยนางสาวอุษณีย์ กล่าวว่า “สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ลงไปเยี่ยมเยือนสถานศึกษาด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานจากพื้นที่จริงแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันอีกด้วย ในฐานะที่ผอ.สพท. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ก็จะได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง นอกจากนั้น เราจะเน้นไปที่การดูโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญๆ หากมีลักษณะเด่นหรือจุดเด่นอะไรก็สามารถนำเสนอในที่ประชุมได้ เพื่อที่เลขาธิการ กพฐ. จะได้นำคำแนะนำและข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดทำเป็นนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป”

จากนั้น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ได้มีการประชุมสรุปข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานทั้ง 21 โรงเรียน ผ่านการนำเสนอต่อที่ประชุม โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม มีการบรรยายพิเศษ พร้อมกับมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น จากนั้นจึงนำเสนอผลการศึกษาดูงานของแต่ละกลุ่ม cluster

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการของปีนี้ จุดสำคัญของการประชุมคือการมอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเมื่อก่อนเป็นระบบแบบบนลงล่าง (Top-Down) กว่านโยบายจะลงไปถึงครูและนักเรียนก็ใช้เวลานาน ขณะที่ปัจจุบันเราได้รับรู้ข้อมูลอยู่เกือบจะตลอดเวลา การประชุมบ่อยครั้งก็จะลดจำนวนลงไป แต่ถึงแม้จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ก็อาจจะเข้าใจได้ไม่ตรงกันหรือไม่ชัดเจนเท่ากับได้รับข้อมูลหน้างานจากสภาพที่เป็นจริง ซึ่งเจตนารมณ์ในบางเรื่องที่สำคัญต่อการปฏิบัติ หากได้ประชุมทำความเข้าใจพร้อมหน้ากันก็จะสามารถถ่ายทอดโดยตรงได้ดีกว่า

“การรับข้อมูลจริงจากหน้างานเป็นสิ่งสำคัญ ในครั้งนี้จึงได้ให้ผอ.สพท. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 21 โรงเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในสภาพที่เป็นจริง จากนั้น สพฐ. จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผอ.สพท. เพื่อนำมาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

อัฉลา ข่าว/ภาพจากคุณประกอบ

10 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บุญรักษ์ ห่วงใยนักเรียนพักนอน ลงพื้นที่โรงเรียนพบพระกลางดึกดูสภาพจริง

January 24, 2018 Leave a comment

1039621.JPG

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 20.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. )ลงพื้นที่เพื่อติดตามที่พักนักเรียนบ้านไกล ของโรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากโรงเรียนพบพระวิทยาคม มีนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนบ้านไกล การคมนาคมลำบาก โรงเรียนจึงได้จัดทำบ้านพักนักเรียนบ้านไกลให้กับนักเรียน

สำหรับการลงพื้นที่ในเวลาค่ำคืน เพราะต้องการเห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนบ้านไกลตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปหาทางช่วยเหลือต่อไป

23 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก

January 9, 2018 Leave a comment

1031853.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2560 ***น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก

ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด

“เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ”

ในโอกาสนื้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์

จังหวัดนครนายก….ภาพ/ข่าว: ศัณศณี ประดิษฐศิลป์ ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2

08 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

January 5, 2018 Leave a comment

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

1030749.JPG

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และจัดนิทรรศการในหัวข้อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนบ้านท่าจาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก….ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก

1030697.jpg

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อม คณะทีมบริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ “เด็กไทยยุด ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งในงานนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดนิทรรศการด้วย / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จังหวัดนครนายก

1030655.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพิธีในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมความพร้อมจุดพักรถ เวลา 11.30 น. มีคณะจาก สพป.ชัยนาท โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ แวะพักผ่อน โรงเรียนได้ให้บริการ เครื่องดื่ม ร้อน เย็น กาแฟสด ขนม และนวดคลายความปวดเมื่อย โดยนักเรียนจิตอาสา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ รวมถึงโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองก็เป็นจุดพักรถเช่นเดียวกัน และขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนต่าง ๆ ที่จะผ่านไปนครนายก โรงเรียนเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา1 มศว.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง 60 เขต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้

4 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หนองบัวลำภู เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่น

December 22, 2017 Leave a comment

1025697.jpg

เย็นวานนี้ 20 ธันวาคม 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายอุทัย เมืองคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางจีรพรรค์ ดวงจำปา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0”มีกิจกรรมการแข่งขัน 674 รายการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 124,013 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระ ,เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนที่สนใจ และเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับสุงของ สพฐ. ผอ.สพท.และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผช.เลขา กพฐ. เยี่ยมบู๊ทนิทรรศการเรียนรู้สู่อาชีพ สพป.นศ.๒ และเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

December 21, 2017 Leave a comment

1025607.jpg

วันนี้ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดบู๊ทนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 พร้อมเยี่ยมชมบู๊ท ผลงานของนักเรียน หน่วยงานการศึกษา จำนวน 31 ซุ้ม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ,ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ. 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ บู๊ท สพป.นศ.2 ซึ่งมีกิจกรรมลูกเสือโดยได้รับโล่รางวัล 8 ปีติดต่อกัน การจัดนิทรรศการ ของนักเรียน รร.บ้านกุยเหนือและ รร.วัดธรรมเผด็จ นำเสนอกิจกรรมที่เรียนรู้สู่อาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี 2561 เจอกันที่จังหวัดตรังค่ะ

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ.เปิดเวทีสภากาแฟรับฟังข้อเสนอลดเหลื่อมล้ำตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน ณโรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร

November 6, 2017 Leave a comment

1010413.JPG

***6 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม 4 ส. สนทนาสภากาแฟ “ร้อยรัก ประสานใจ สู่รั้วโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีระหว่างองค์กร โดย 4 ส. มีความหมายถึง 4 ประสาน ส.1 คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส.2 คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (สพม.2) ส.3 คือ สหวิทยาเขต (กลุ่มโรงเรียน) และ ส.4 คือ สถานศึกษา โดยการจัดประชุมในลักษณะของสภากาแฟสัญจรไปตามเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสหวิทยาเขตและ/หรือ กลุ่มโรงเรียน ระหว่าง สพม.1 สพม.2 และ สพป. เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ โรงเรียนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานสหวิทยาเขตหรือประธานกลุ่มโรงเรียน

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้รับรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ ความต้องการในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง จะได้ทราบถึงโปรแกรมการจัดการเรียนของชั้น ม.ต้น ว่ามีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนเพื่อให้ค้นพบตัวตน และระดับ ม.ปลาย เป็นไปเพื่อฝึกฝน เพิ่มเติมการเรียนในโปรแกรมที่มีความสนใจ มีความถนัด เพื่อนำสู่การศึกษาต่อในสายอาชีพที่ถนัดและสนใจต่อไปหรือไม่ อย่างไร และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งในระดับ สพฐ./สพม. สหวิทยาเขต และสถานศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเชิงมิติสัมพันธ์ของบุคลากรทั้ง 4 องค์กร “ทั้งนี้ นอกจากการพบปะเพื่อรับฟังข้อมูลแล้ว ยังได้รับฟังวิธีคิด เพื่อสามารถนำมาเติมเต็มในการทำงานของ สพฐ. ได้ ขณะเดียวกันในบางกรณีอาจจะต้องเชิญชวนให้ สพท. ได้เปลี่ยนวิธีคิดให้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อนำไปสู่การ “ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ” โดยการลดความเหลื่อมล้ำคือต้องพิจารณาจากโรงเรียนที่ยังต้องพัฒนา ขณะที่การก้าวนำสู่คุณภาพคือจะต้องไม่ยึดติดกับรางวัลที่มีอยู่ แต่ให้มองย้อนกลับไปดูว่าทำไมประเทศเราถึงอยู่ตรงนี้ ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่งได้รับรางวัลที่เป็นจุดสูงสุดของประเทศ แต่ทำไมการศึกษาเราถึงอยู่เพียงเท่านี้ นั่นอาจหมายความว่ารางวัลต่างๆ อาจจะเป็นกับดักหรือไม่ใช่ขีดสุดที่ทำให้ประเทศไทยของเราเจริญ ซึ่งในจุดนี้เราจะต้องทะลุบางเรื่องที่เป็นกรอบออกไปให้ได้ โดยการกำหนดรางวัลดีเด่นหรือรางวัลในประเภทต่างๆ ในระดับหนึ่ง ทำให้โรงเรียนมีจุดเทียบได้ว่าประสบความสำเร็จแล้ว แต่ในขณะเดียวกันเราสามารถพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ได้ นั่นคือเรื่องของการก้าวนำสู่คุณภาพ โดยมุ่งไปที่ 2 จุด คือจุดที่เหลื่อมล้ำ หมายถึงจุดที่ยังไม่มีคุณภาพ และจุดที่ก้าวนำคุณภาพ ซึ่งหมายถึงโรงเรียนที่มีศักยภาพอยู่แล้วและต้องขยายผลต่อไป โดยมองเป้าหมายไปที่การแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Benchmark) อย่างเช่น การเปรียบเทียบสิ่งที่ดีกับประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศอื่นๆ โดยจะไม่ยึดติดกับรางวัล สุดท้ายแล้ว การแลกเปลี่ยนความรู้จะทำให้รู้ว่าตัวตนเราอยู่ตรงไหน ทิศทางที่ควรจะเดินไปทางไหน ซึ่งต่อไปจะต้องลดการบริหารให้เป็นไปตามความถนัด แต่ยังคงจุดแข็งไว้ โดยเน้นย้ำให้พิจารณาถึงคุณภาพของโรงเรียน หากว่าติดขัดปัญหาด้านใดก็จะต้องแลกเปลี่ยนความรู้กับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ และหาจุดแข็งร่วมกัน” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

บรรพต/หยก/ก้อย ข่าวและภาพ

06 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาฯ รมว.ศธ.พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ.ตรวจเยี่ยมการหนุนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่เขต ๔

September 12, 2016 Leave a comment

895808.jpg

***เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมการหนุนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่เขต 4 มาเรียนรวมกัน เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ให้เท่าเทียมเด็ก

ในเมืองเชียงใหม่

พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.เชีบงใหม่ เขต 4 ในภาพเป็นโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้มีโรงเรียนวัดบุปผาราม มีนักเรียน 13 คน มาเรียนร่วมกับโรงเรียนแห่งนี้ 13 คนทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรียนรวม โรงเรียนในพื้นที่บางแห่งที่มีเด็กมาเรียนน้อย ไปรวมกับโรงเรียนที่มีครู นักเรียนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพกับนักเรียน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคของคนในชุมชนทั้ง 2 แห่งว่าพบการต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่นายชูชาติ ทิพย์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม กล่าวว่า การควบเด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนมาเรียนรวมกัน ผู้ปกครอง คนในชุมชนไม่คัดค้านแต่อย่างใด ซึ่งโรงเรียนบุปผาราม ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยส้ม 3 กิโลเมตร ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของเด็กนักเรียน แต่เดิมโรงเรียนบุปผารามมีนักเรียนทั้งหมด 24 คน ผู้บริหาร 1 คน ครู 1 คน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม มีนักเรียน 155 คน ผู้บริหาร 1 คน ครู 8 คน เมื่อมีการควบรวมกัน ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยส้ม มีผู้บริหาร 1 คน ครู 10 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 แต่ยังขาดครูวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม ในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 มีโรงเรียนที่ควบรวมกัน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวัดบุปผาราม เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยส้ม

2.โรงเรียนวัดหนองครอบเรียนรวมโรงเรียนวัดโรงวัว

ด้านโรงเรียนวัดโรงวัว มีนายนิเทศก์ ธาตุอินทร์ ผอ.โรงเรียนวัดโรงวัว บริหารจัดการสถานศึกษา เผยว่ามีนักเรียนโรงเรียนวัดหนองครอบนำนักเรียนมาเรียนรวม และวันนี้มีผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำขุมชน เข้าร่วมประชุมได้พบปะพูดคุยกับท่าน เลขานุการ รมว.ศธ.พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว ต่างพูดว่าเห็นด้วยที่ลูกหลาน จะได้มีเพื่อนใหม่จำนวนมากขึนและสบายใจที่ตั้งโรงเรียนไม่ไกลจากบ้านพัก

ทีมงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ ภาพและข่าว

12 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ