Archive

Posts Tagged ‘กระบี่’

สพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ณPleasure Ballroom ชั้น ๒ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

February 23, 2018 Leave a comment

1053521.JPG

***วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ณ Pleasure Ballroom ชั้น 2 โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการประกวดหนังสือดีเด่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือ ให้ผลิตงานที่ประณีต มีคุณค่า และมีสารประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้อ่านรู้จักเลือกหาหนังสือที่มีคุณค่ามีสารประโยชน์ และมีความเหมาะสมมาอ่าน เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมด้วยกระตุ้นนิสัยรักการอ่านของคนไทย นางสุกัญญา งามบรรจง กล่าวว่า โครงการประกวดหนังสือดีเด่น ได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2515 โดยเป็นโครงการที่ได้มอบหมายให้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เป็นผู้ดำเนินการในช่วงระยะแรกเพื่อร่วมฉลองปีหนังสือสากลตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก ข้อหนึ่งคือ “รัฐบาลและองค์กรอาชีพที่เกี่ยวข้องอาจร่วมกันจัดหารางวัลพิเศษ เช่น รางวัลทางวรรณกรรม รางวัลเรียงความของนักเรียน รางวัลการออกแสตมป์ รางวัลหนังสือราคาถูก เป็นต้น” ต่อมาปี พ.ศ. 2516 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ โดยมีศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการประกวดหนังสือดีเด่นตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึง พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการใหม่ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่ง สพฐ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือ และการอ่านว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความคิด สติปัญญา ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มทุกวัย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับรางวัลหนังสือดีเด่นเป็นที่ยอมรับในสังคมการอ่านด้วยดี อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ และสารประโยชน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 สำหรับปีนี้ มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 338 เรื่อง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม โดยผลการพิจารณาตัดสินรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 มีหนังสือได้รับรางวัล 52 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 41 เรื่อง ดังต่อไปนี้ รางวัลดีเด่น ได้แก่ หนังสือสารคดี เรื่อง นนทบุรีศรีมหานคร โดย พิศาล บุญผูก สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / หนังสือนวนิยาย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล / หนังสือกวีนิพนธ์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล / หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร แพรวสำนักพิมพ์ / หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เรื่อง นกป่ากับปู่ต้นไม้ โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ และสุดไผท เมืองไทย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด / หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 2. ประเภทสารคดี เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง โดย สุทธิลักษณ์ น้อยหร่าย อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด / หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล 2. ประเภทสารคดี เรื่อง วิถีแห่งไทย… สายธารแห่งปัญญา โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 3. ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รวมบทร้อยกรอง ร้อยกลอน โดย ชวิน พงษ์ผจญ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต / หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ แพรวสำนักพิมพ์ 2. การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: สิงคโปร์ โดย ป๋าสนิท และกฤษดา พึงปิติพรชัย บริษัท นานมีบุ๊คส์จำกัด / หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป เรื่อง สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN I (1851 – 1911) โดย หม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด 2. ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind โดย ธัมม์ ศิริพรมรินทร์ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด รางวัลชมเชย สำหรับ หนังสือสารคดี มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ โดย สมโชติ อ๋องสกุล ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา โดย ศักดิ์ชัย สายสิงห์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ 3. เรย์นัลโด อิเลโต้ : มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม สำนักพิมพ์สมมติ / หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. กรงกรรม โดย จุฬามณี บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด 2. กระหนกนที โดย ยุวดี มณีกุล สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม 3. ม่านชีวิต โดย ธนายุทธ ลีห์ขจร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด / หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ใจธรรมชาติ โดย ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล หจก. ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน 2. แนบเกล้าเนากาล รวมบทร้อยกรอง โดย ชวิน พงษ์ผจญ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต 3. ระหว่างทางกลับบ้าน โดย อังคาร จันทาทิพย์ ผจญภัยสำนักพิมพ์ / หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1. นักแสดงสด โดย สาคร พูลสุข แพรวสำนักพิมพ์ 2. เสน่หานุสรณ์ โดย เงาจันทร์ แพรวสำนักพิมพ์ / หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. คนนี้คือใคร โดย สุมาลี นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2. ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง โดย มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด 3. ลูกฉันหายไปไหน โดย ธารินี เหลืองอารีพร บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด / หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. ป่าต้องห้าม โดย พรชัย แสนยะมูล สำนักพิมพ์เบสต์โฟร์คิดส์ 2. ผ่อผนัง ฟังนิทาน โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 3. เรารักในหลวง โดย กองบรรณาธิการแพรวเพื่อนเด็ก สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 2. ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. ความลับของแมว โดย ณิชา พีชวณิชย์ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด 2. ติ๊ด ติ๊ด…สนุกคิดบ้านสวน โดย รัตนา คชนาท บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด 3. อมตะผีรอบโลก โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด / หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ, ดอกไม้ และอื่น ๆ โดย ปะการัง สำนักพิมพ์เช้าวันอาทิตย์ 2. บึงน้ำแห้ง โดย โชติ ศรีสุวรรณ สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ 3. อัศวินอุตุกับปีศาจทั้งแปด โดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร สำนักพิมพ์ภูตะวัน 2. ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. เทใจให้สเปน Spain’s Great Time โดย วันฉัตร ชินสุวาเทย์ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2. สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่น โดย หมอจริง สปริงบุ๊กส์ 3. How deep is your dream โดย สุดารัตน์ เทียรจักร์ สำนักพิมพ์บันบุ๊คส์ 3. ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง คือ 1. ดินแต้มดาว โดย อนุวัฒน์ แก้วลอย โรงนาบ้านไร่ 2. รวมบทกวี “เก็จแก้วกรองกานท์” โดย สุปาณี พัดทอง บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด 3. เรืองแสงแห่งหัวใจ โดย นิวรรฒก์ ทองจำปา บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด / หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง คือ 1. กระบี่หยามยุทธภพ โดย หมู นินจา (สุชาติ พรหมรุ่งโรจน์) บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2. พระเจ้า 500 ชาติ โดย โอม รัชเวทย์และคณะ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด 3. หมาจ๋า Therapy หมาจ๋ารักษาใจ โดย ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2. ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน แผ่นดินเปลี่ยนแปลง โดย จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ และอำพวรรณ ทิวไผ่งาม บริษัท สำนักพิมพ์ เวิลด์คิดส์ จำกัด 2. มอนสเตอร์ในเงามืด โดย มนต์ชัย และ สิริน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 3. เมฆของพระราชา โดย กองบรรณาธิการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด / หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง คือ 1. ปฐมบทแห่ง สยาม – ไทย ณ ห้วงกาล ถวายคารวาลัย Siam-Thai Between Time : The Genesis Homage to a Beloved Monarch โดย ณัฐสุดา จันทระ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด 2. วิถีแห่งไทย… สายธารแห่งปัญญา โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 3. สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม โดย วงเดือน นาราสัจจ์ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 2. ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ครอบครัวสุขสันต์ สงกรานต์สุขใจ โดย ภัทรวลี นิ่มนวล บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด 2. จุ๊ จุ๊… เงียบหน่อยนะจ๊ะ โดย รัตนา คชนาท สำนักพิมพ์ HELLO KIDS 3. พระมหาชนก วิริยะบารมี โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ สำนักพิมพ์ทองเกษม อนึ่ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กระบี่ เข้าประเมินโครงการมาร์ชชิ่งความดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนวัดเขาต่อ เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป

December 26, 2017 Leave a comment

1027221.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนวัดเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นางอมรา ตรีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมนางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าประเมินโครงการมาร์ชชิ่งความดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนวัดเขาต่อ เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดสงขลาต่อไป

นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การประกวดมาร์ชชิ่งความดี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งโรงเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ผ่านการแปรแถวประกอบดนตรี การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และระบบความดีในสถานศึกษา ในรูปแบบที่สนุกสนาน น่าสนใจ เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ในส่วนของจังหวัดกระบี่ มีสมัครเข้าร่วมประกวด 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเขาต่อ และโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน โดยจะเข้าประเมินในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 หากผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 โรง จะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดสงขลาต่อไป

สำหรับโรงเรียนวัดเขาต่อเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง ตั้งอยู่ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีนักเรียนจำนวน 171 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน มีนายบุญยืน เปียตี้ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมเด่นของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนดีประจำตำบล และจัดทำโครงการ “นักเรียนโรงเรียนวัดเขาต่อ จบ ป.6 ตกน้ำไม่ตาย” ด้วยการสร้างสระว่ายน้ำให้กับนักเรียนได้เรียน และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกที่สร้างสระว่ายน้ำให้กับนักเรียน

ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

25 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กระบี่ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษากระบี่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาคใต้เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

November 7, 2017 Leave a comment

1010438.jpg

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อำเภอเมืองกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และมอบโล่ให้กับโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ พร้อมมอบงบสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท โดยมีนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นผู้รับมอบ และ มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

นายบำรุง ฤทธิรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัด เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2560 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การแสดงบนเวที การประกวดและการแข่งขัน เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ได้แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ และเป็นการเปิดเวที ให้แก่เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จำนวน 300,000 บาท และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 717,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,017,000 บาท เป็นงบประมาณในการดำเนินการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป

ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

06 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กฟผ.ร่วมกับสพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อม รับมอบห้องเรียนสีเขียว ที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

September 19, 2016 Leave a comment

897522.jpg

***กฟผ.ร่วมกับสพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อม รับมอบห้องเรียนสีเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ร่วมกัน วันที่ 17 กันยายน2559 ที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน”โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา พร้อมทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Office) และมอบห้องเรียนสีเขียว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 1,200,000 บาท ในการดำเนินการ ที่ทุกฝ่ายต้องการให้เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดให้แก่เยาวชนเพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นที่สำคัญคือเพื่อฝึกทักษะให้แก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปในการเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองให้ความสนใจมาร่วมพิธีและการเข้าชมภายในศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ จะประกอบไปด้วยห้องเรียนสีเขียว ผ่านกระบวนการ 9 ฐานความรู้ และการจัดการขยะตามรูปแบบของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน(Green Office) ซึ่งจะเป็นศูนย์เรียนรู้ลดใช้พลังงานในระดับภูมิภาคภาคใต้ต่อไป

ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่ ภาพข่าว

19 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

September 11, 2016 Leave a comment

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูสอนวิชาสังคมเรื่องอาเซียน

895330.jpg

7 กันยายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาตาม โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูผู้สอนวิชาสังคมได้มีการพัฒนาความรู้เรื่อง

อาเซียน ทั้งในเรื่องที่มาและความสำคัญของประชาคมอาเซียนในการจัดการศึกษา สถานการณ์ปัจจุบันของประชาคมอาเซียน และจังหวัดอุตรดิตถ์ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 200 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มี นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

สพฐ.ปลื้มห้องเรียนกีฬา เด็กสนใจล้นโควต้า

895389.JPG

สพฐ.ปลื้มห้องเรียนกีฬา เด็กสนใจล้นโควต้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนกีฬาส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เปิดรับทั่วประเทศ 3 โรงเรียน คนแห่สมัครล้นโควต้า

วันนี้ (10 ก.ย.) ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้มีการเปิดห้องเรียนกีฬาประเภทฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานแห่งการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่าสากล ให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ ซึ่งจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 ให้เป็นนักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียนที่มีความพร้อม นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏมีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัย มียอดผู้สมัครกว่า 600 คน แต่มีคุณสมบัติผ่านเข้ารับการคัดเลือกเพียง 192 คน ทั้งนี้โรงเรียนเปิดรับเพียง 2 ห้องเรียน 80 คน เท่านั้น สำหรับวันนี้ เป็นการทดสอบความสามารถทักษะปฏิบัติฟุตบอล อาทิ การเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง การเลี้ยงลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลโด่ง ระยะ 20 หลา เป็นต้น ส่วนทักษะปฏิบัติวอลเลย์บอล อาทิ การเล่นลูกบอลสองมือล่าง การเล่นลูกบอลสองมือบน การเสิร์ฟ การกระโดดตบ ส่วนในวันที่ 11 ก.ย. จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพ การวิ่ง ยืนกระโดดไกล และการสอบสัมภาษณ์ โดยผลคะแนนทั้งหมดจะส่งไปประมวลผลยังส่วนกลางและจะทำการประกาศผลการคัดเลือกมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้าน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “จากการติดตามโครงการ พบว่ามีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในกระบวนการคัดเลือกเด็กต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติของนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาอย่างชัดเจน และมีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ได้เด็กที่มีทักษะและความสามารถ พร้อมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการการ สอบคัดเลือกดำเนินการจัดสอบด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกคน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเปิดโครงการห้องเรียนกีฬา” นายบุญรักษ์ กล่าวในท้ายสุด.

………………………………………………………………………

ทีมข่าวเฉพาะกิจโครงการห้องเรียนกีฬาจังหวัดสุโขทัย

สพป.สข.1 ร่วมต้อนรับเลขานุการ รมต.ศธ. (พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว) โอกาสเป็นประธานเปิดงานแนะแนวการศึกษาต่อ

895378.jpg

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.สข.1 ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานแนะแนวการเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ (International University Fair 2016 @ Bloomsbury International School Hatyai) ซึ่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรนานาชาติที่มากขึ้น ต่อยอดจากที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ได้เปิดมา 2 ปีการศึกษา และได้รับการตอบรับอย่างดี ชาวต่างชาติที่มาทำงานในจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ฑูต ชาวมาเลเซีย วิศวกรเรือน้ำมัน รวมถึงนักธุรกิจในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนจำนวนมาก โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษจัดการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีความรู้จริง คิดเป็น แก้ไขปัญหาได้ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีจิตสาธารณะ มีความพร้อมในการแข่งขันในโลกสมัยใหม่ โดยมีนายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานที่ปรึกษาโรงเรียน โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Year1 – Hi School หรือถ้าเทียบเป็นของไทยก็ตั้งแต่อนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติทั้งหมด ทั้งหลักสูตร บุคลากร เป็นครูจากประเทศอังกฤษและมีใบประกอบวิชาชีพครูทุกคน หลักสูตรนานาชาติไม่ใช่การเรียนแบบ EP IEP ในโรงเรียนทั่วไป แต่เป็นหลักสูตรคือยกทุกอย่างมาจากอังกฤษ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ข้อสอบและการตรวจข้อสอบต้องผ่านการรับรองทั้งหมด ภายในงานมีมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาลัยนานาชาติลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รวมถึงมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย มาร่วมแนะแนวหลักสูตรนานาชาติของแต่ละสถาบัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แนะแนวการเรียนสำหรับการสอนในสาขาที่ชื่นชอบซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชา เรียนทุกอย่างเหมือนที่เด็กไทยส่วนใหญ่เรียนอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมาดูการจัดการเรียนของโรงนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ ซึ่งใช้หลักสูตรอินเตอร์ที่เน้นการสอนภาคปฏิบัติ การทดลอง การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พร้อมกันนี้ ยังมีดาราและศิลปินรับเชิญที่เป็นไอดอลของเด็กๆ และเยาวชนมาร่วมในงานด้วย แสตมป์ อภิวัชร์ ,คุณฝ้าย มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2016 ,ฟรัง เบลล์ เจมส์ จากซีรี่ย์ฮอร์โมน ,วงดนตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,วงดนตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,วงดนตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,มีเกมส์และกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย

10 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สพป.กระบี่ นำนักเรียนมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีของภาคใต้ และปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการในเรื่องของความกตัญญู

October 10, 2015 Leave a comment

803928.jpg

นางเจตนิพิฐ ขวัญนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำนักเรียนมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ประกอบด้วยขนมเดือนสิบ ผ้าขาวม้า ผ้าถุง เนื่องในเทศกาลวันสารทเดือนสิบ.เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเทศกาลวันสารทเดือนสิบของภาคใต้ และปลูกฝังค่านิยม เด็กไทย 12 ประการในเรื่องขอ‎ความกตัญญู‬

สำหรับประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ตนต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปีแต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะ นิยมทำบุญกันมากคือวันแรม 13-15 ค่ำ ประเพณีวันสารทเดือนสิบโดยในส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน-ตุลาคม

ข่าว…พัชรี ชอบงาม / ภาพ…เจตนิพิฐ ขวัญนาค โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร

09 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กระบี่ จัดทำเอกสารเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ชื่อบ้าน นามโรงเรียน”

September 19, 2015 Leave a comment

799626.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดทำเอกสารเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ชื่อบ้าน นามโรงเรียน” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตนเองอย่างภาคภูมิใจ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน :::

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นางพัชรี ชูมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานจัดทำเอกสารเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ชื่อบ้าน นามโรงเรียน” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตนเองอย่างภาคภูมิใจ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

นางพัชรี ชูมณี กล่าวว่า จากการนิเทศ ติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเป็นมาเรื่องราวของชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง แต่กลับไปเรียนรู้สิ่งที่ไกลตัว ไม่สามารถกล่าวเรื่องราวของโรงเรียน ชุมชน อำเภอ จังหวัดของตนเองได้ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำเอกสารเสริมความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตนเองอย่างภาคภูมิใจ และเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนอีกด้วย ซึ่งรูปแบบในการจัดทำเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสำรวจข้อมูลของแต่ละโรงเรียน ร่วมกันกำหนดกรอบและรายละเอียดเนื้อหาในเอกสารเสริมความรู้ เพื่อจัดทำเป็นเอกสารและรูปเล่มต่อไป

ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

18 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

December 16, 2014 Leave a comment

สพป.ชัยนาท จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด

688694.jpg

น.ส.ศศิธร ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับ

จังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ชัยนาท มีผู้บริหารและ

ครูโรงเรียนเอกชน เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน การอบรมกำหนด 2 วัน ในวันที่ 13 และ 14 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษาโดยการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้พื้นฐานและมีการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและระดับสากล เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย ความมีวินัย การแบ่งหน้าที่การทำงาน จิตอาสา เสริมสร้างทักษะและให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ takone ภาพ/ข่าว/พิมพ์

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจแก่ครูนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64

689198.jpg

นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ เยี่ยมชมและให้ขวัญกำลังใจครู นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงานในเต็นนิเทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภายใต้คำขวัญ“สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล” พร้อมร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการแสดงต่างๆของนักเรียนมีการมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตของภาคใต้ ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ติดตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

688861.jpg

***///สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้นในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้านผู้เรียนคือ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มาตรฐานสากล ในข้อ (๑.๑.๓) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ และให้สำนักทดสอบทางการศึกษาหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และดำเนินการติดตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตกลุ่มเป้าหมายต่อไป

***/// เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณัทภัสสร สนั่นไหว และนางศุภรัตน์ สุนทรโชติ จากสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มาติดตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ โดยมีนายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ กล่าวต้อนรับ นายสวาท ภักดีบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ทุกคนรับการติดตามการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ในครั้งนี้ ภาพข่าว/สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

15 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สงขลา เขต ๑ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ

October 11, 2014 Leave a comment

657882.JPG

>สพป.สงขลา เขต ๑ โดย นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๑ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในเขตรับผิดชอบของ สพป.สงขลา เขต ๑ ณ โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนเทศบาล ๔ และโรงเรียนเทศบาล ๒ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๐– ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดกระบี่ ต่อไป

>ทั้งนี้ ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี นายวินิตย์ กรรไพเราะ และ นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลสนามการแข่งขันทั้ง 4 สนาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

08 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน

September 11, 2014 Leave a comment

645235.JPG

+ ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เป็นผู้แทน สพฐ. พร้อมด้วยนางวาณี ยิ้มพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สอ.สพฐ. และคณะตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ให้มีโอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา โดยดำเนินการเกี่ยวกับโครงการทุนการการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยติดตามและซักถามปัญหาที่มักจะเกิดกับนักเรียน เช่น ปัญหาครอบครัว การเรียน การใช้จ่ายเงินทุน ที่อยู่อาศัย รวมถึงการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ให้ได้รับทุนกาศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไมตกหล่นกลางคัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2557.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

11 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ