Archive

Posts Tagged ‘กรุงเทพมหานคร’

สอศ.-กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมอบทุนต่อเนื่องปีที่ ๑๐ ปั้นช่างเทคนิควิศวะเคมี

0.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8,500,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ณ ห้องประชุม 5 สอศ. กรุงเทพมหานคร ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือวีเชฟ ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะ สาขาปิโตรเคมี ให้เป็นคนเก่งทั้งทักษะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการคิดและวิธีทำงานที่เป็นระบบ โดยมีรูปแบบการเรียน การสอนด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่พัฒนาทักษะชีวิต เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน และการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องถึงปัจจุบันระยะเวลา10 ปี ซึ่งเป็นระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2562) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษามีงานรองรับทั้งหมด คิดเป็น 100 % และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระดับเดียวกันรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าในปีที่ 10 มีบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีสนับสนุนมอบทุนเพื่อสานต่อความร่วมมือโครงการวีเชฟ ระยะที่ 4 (ปี 2560-2562) ได้มอบเงินสนับสนุนจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ดังนี้บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบให้ปีละ 3,500,000 บาท บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด มอบให้ปีละ 2,000,000 บาท บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบให้ปีละ 1,000,000 บาท กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) มอบให้ปีละ 500,000 บาท กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบให้ปีละ 500,000 บาท และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบให้ปีละ 1,000,000 บาท โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) ฯ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) มาบตาพุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการผลิต พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะช่างเทคนิคที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 8 รุ่น จำนวน 280 คน ก้าวต่อไปของการพัฒนาโครงการฯ คือการสนับสนุนให้เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคปิโตรเคมี (Center of Excellence) เป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคปิโตรเคมี ได้รับการยอมรับในระดับสากล ขณะนี้ได้เริ่มทดลองรับนักศึกษาต่างชาติ (ติมอร์) เข้าเรียนเป็นปีแรก และกำลังพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศเยอรมนี เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ื กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 8พฤษภาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

ขอเชิญเข้าร่วมการออกแบบประกวดสัญลักษณ์สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

October 17, 2016 Leave a comment

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมออกแบบประกวดสัญลักษณ์สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การสมัครและส่งผลงาน

• ส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2559

• ส่งผลงานระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2559

• ส่งใบสมัครและผลงานทางอีเมล์: marketing@tica.or.th

• ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขันได้ที่http://us7.campaign-archive2.com/… ติดต่อสอบถาม

• สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

เลขที่ 99/7 เดอะ เลกาซี วิภาวดี คอนโด

ถนนลาดพร้าว ซอย 8 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานครฯ 10900

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ ๗ (๗th KGE CAMP)

August 23, 2016 Leave a comment

รับสมัครนักเรียนม.ปลายสายวิทย์-คณิต 100 คน เข้าสู่ ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 7 (7th K’GE CAMP) วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และพื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค่าสมัคร 300 บาท

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ : 26 กันยายน 2559

ระดับการศึกษา :ม.ปลาย(สายวิทย์-คณิต)

ค่าใช้จ่าย : 300 บาท (ชำระเมื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว)

จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รายละเอียดค่าย:

โครงการค่ายขจีแคมป์ (K’GE Camp) เป็นโครงการที่ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อน รู้จักการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประหยัดพลังงาน การนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้มาสร้างพลังงานทดแทน การช่วยกันลดโลกร้อนจากสิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้ รวมทั้งแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีและบทบาทของวิศวกรรมเคมีในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการฝึกให้ผู้เข้าร่วมได้ทำงานในระบบกลุ่ม และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดได้ โดยมีการแข่งขัน และการแจกรางวัล นอกจากนี้ยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้า ร่วมโครงการในค่ายมีความรักความเข้าใจ ในด้านเทคโนโลยีและด้านวิศวกรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปอีกด้วย

ระเบียบการสามารถดาว์โหลดได้ที่:

https://drive.google.com/file/d/0B1W2zcn0VxUPZnl1cWtWb2ZVLTQ/view?pref=2&pli=1

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาว์โหลดได้ที่:

https://drive.google.com/file/d/0B1W2zcn0VxUPWnVqVkt3QU1MRWc/view?pref=2&pli=1

กรอกข้อมูลให้ครบเรียบแล้ว แล้วส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์

ส่งจดหมายมาตามที่อยู่ :

ค่าย K’GE CAMP ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

***ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ K’GE Camp#7 :https://www.facebook.com/kgecamp7/

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ร.ร.บ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ๖๑ พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

860474.jpg

นายไพฑูรย์ ชาปัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต 3 รับโล่รางวัล โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000บาท จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานเวทีสัมมนา ECO school Forum ครูผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวภาวิณี ปุณณกัณต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ้านวังโพน เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ โดยได้ผ่านการประกวดรอบแรก จากจำนวน 61 โรงเรียนทั่วประเทศ นับเป็นโรงเรียนตัวอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับครู นักเรียน และชุมชน ทำให้นักเรียนภูมิใจในการรักบ้านเกิดผ่านกิจกรรมปราบขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน พระราชดำริ“ตามรอยพ่อ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

นัฐกัญญาพัชร รักสุทธี ครูโรงเรียนบ้านวังโพน : ภาพ/ข้อมูล

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว

http://203.172.194.82/mk3/?p=4857

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบจักรยานพระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์

February 13, 2016 Leave a comment

824877.JPG

12 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบจักรย่นพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎพระราชทาน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายธีรยุทธ ทาปุก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขนย้ายจักรยานพระราชทานจาก กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นำส่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (เฉพาะโรงเรียนในสังกัดจังหวัดอุตรดิตถ์) ที่ได้รับจักรยานพระราชทาน จำนวน 101 คัน โดย นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ให้การสนับสนุนนำ อาจารย์ และนักศึกษามาดำเนินการตรวจสอบและปรับแต่งจักรยานพระราชทานให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ มีความเหมาะสมกับนักเรียนในการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจาก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย กรรณิกา ข่าว : ภาพ / ธราเทพ : รายงาน

12 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

February 5, 2016 Leave a comment

สพป.นครพนม เขต ๑ ดำเนินการจัดทำแผนนิเทศฯ

821370.JPG

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการนิเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศในการนิเทศ และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ สพป.นครพนม เขต ๑

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑<<<

สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตร โครงการเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

821485.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการเรียนการสอน โครงการเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) สถานีตำรวจกุมภวาปี แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 278 คน จาก 9 โรงเรียน ในวันที่ 4 มกราคม 2558 โดยมี พันตำรวจเอก สรรธาน อินทรจักร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีปิด

โครงการดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง เป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หลักสูตรแดร์ในประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญ โดยเน้นให้ตำรวจ ครูและนักเรียน รู้จัก คุ้นเคย เอื้ออาทรต่อกัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สามารถดูแลตนเอง เพื่อนฝูง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท

4 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๕

January 30, 2016 Leave a comment

819476.jpg

นายวิชา มานะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ เข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “นักเรียนไทยก้าวไกลเลิศล้ำความสามารถ” และเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยภายในงานมีการนำผลงานทุกด้านของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวด แข่งขัน เพื่อชิงชัยในระดับประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสมภาพ คมสัน (ชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก) โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?set=a.899991203454398.1073742249.141…

30 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ