Archive

Posts Tagged ‘กาญจนบุรี’

นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

November 3, 2017 Leave a comment

1009947.jpg

นายอดุลย์ กองทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ภูมิลำเนา เกิดที่บ้านนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 198 หมู่ 21 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานภาพทางครอบครัว คู่สมรส ชื่อ นางประกาย กองทอง อาชีพ รับราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1.นายแพทย์เกียรติตระกูล กองทอง นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ปัจจุบันศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

2.นางสาวปวริศา กองทอง วิศวกรประจำบริษัท PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. การศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การรับราชการ

1 มิถุนายน 2527 ครู2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

25 พฤศจิกายน 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านบาก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

8 ธันวาคม 2537 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

16 กรกฎาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

22 เมษายน 2542 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

7 กุมภาพันธ์ 2545 ศึกษาธิการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

19 กรกฎาคม 2545 ศึกษาธิการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

6 กรกฎาคม 2546 ศึกษาธิการอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 จังหวัดยโสธร

18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

1 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

1 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

15 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

1 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม, สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ภูมิลำเนา เกิดที่บ้านนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 198 หมู่ 21 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานภาพทางครอบครัว คู่สมรส ชื่อ นางประกาย กองทอง อาชีพ รับราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1.นายแพทย์เกียรติตระกูล กองทอง นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ปัจจุบันศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

2.นางสาวปวริศา กองทอง วิศวกรประจำบริษัท PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. การศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การรับราชการ

1 มิถุนายน 2527 ครู2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

25 พฤศจิกายน 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านบาก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

8 ธันวาคม 2537 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

16 กรกฎาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

22 เมษายน 2542 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

7 กุมภาพันธ์ 2545 ศึกษาธิการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

19 กรกฎาคม 2545 ศึกษาธิการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

6 กรกฎาคม 2546 ศึกษาธิการอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 จังหวัดยโสธร

18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

1 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

1 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

15 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

1 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม, สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ภูมิลำเนา เกิดที่บ้านนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 198 หมู่ 21 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานภาพทางครอบครัว คู่สมรส ชื่อ นางประกาย กองทอง อาชีพ รับราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1.นายแพทย์เกียรติตระกูล กองทอง นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ปัจจุบันศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

2.นางสาวปวริศา กองทอง วิศวกรประจำบริษัท PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. การศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การรับราชการ

1 มิถุนายน 2527 ครู2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

25 พฤศจิกายน 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านบาก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

8 ธันวาคม 2537 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

16 กรกฎาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

22 เมษายน 2542 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

7 กุมภาพันธ์ 2545 ศึกษาธิการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

19 กรกฎาคม 2545 ศึกษาธิการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

6 กรกฎาคม 2546 ศึกษาธิการอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 จังหวัดยโสธร

18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

1 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

1 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

15 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

1 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

02 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยอาคารสถานที่พักของนักเรียนในสังกัด

865682.jpg

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2559 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และคณะ เดินทางตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยอาคารสถานที่พักของนักเรียนในสังกัด ที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จังหวัดเชียงราย ทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่มีอาคารสถานที่พักนอนของนักเรียนดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยอาคารสถานที่พักของนักเรียน ทาง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่พักนักเรียนดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขา โรงเรียนเพียงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง และห้องเรียนสาขาบ้านเหมืองแร่อีต่อง , โรงเรียนบ้านห้วยกบ , โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม , โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สาขาลาซาล และโรงเรียนบ้านซองกาเรีย ณ บริเวณ อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่นี่+++

ข่าว / ภาพ : ธนาคาร สุทธิ

16 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เครือข่ายการจัดการศึกษาลุ่มซุ่ม – บ้องตี้ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬา ลุ่มสุ่ม – บ้องตี้ เกมส์ ๕๘

October 7, 2015 Leave a comment

802712.jpg

วันที่ 6 กันยายน 2558 นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาลุ่มสุ่ม – บ้องตี้ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2.โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 3.โรงเรียนหลุงกัง 4.โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 5.โรงเรียนบ้านหนองขอน 6.โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 7.โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 8.โรงเรียนบ้านบ้องตี้

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย พลายนามัย สุขภาพจิตที่แข็งแรง แสดงความสามารถของตนในทางที่ถูกต้อง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรภายในเครือข่าย ณ บริเวณสนามฟุตบอลที่ว่าการอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่นี่+++

ข่าว / ภาพ : ธนาคาร สุทธิ

06 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

September 17, 2015 Leave a comment

สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยากาศวันที่สองของการรับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

798673.JPG

15 ก.ย. 58 บรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 วันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา สรุปยอดสมัครครูผู้ช่วยฯ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

5 สังคมศึกษา 38+20 = 58

7 คอมพิวเตอร์ 95+50 = 145

8 ประถมศึกษา 5+3 = 8

9 ปฐมวัย 41+13 = 54

รวม 296+133 = 429 รายละเอียดการรับสมัครสอบในครั้งนี้ มีดังนี้ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. – 20 ก.ย. 58 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบภาคก. วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 58 ภาค ข. วันที่ 11 ต.ค. 58 และ ภาค ค. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ต.ค. 58 และจะประกาศรายชื่อผู้สอนแข่งขันได้ภายในวันที่ 20 ต.ค. 58

ผอ.สพม.9 บรรยายพิเศษการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเคียงธารา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

798680.JPG

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 บรรยายพิเศษการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเคียงธารา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี++การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเคียงธารา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (15 กันยายน 2558) ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

เริ่มต้นด้วยการแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากท่าน ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภารกิจของ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษากับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนายชาติ สว่างศรี ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และดร.ชาญชัย ทิพเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.ฯ และกิจกรรมสุดท้ายของวันกับกิจกรรมกลุ่ม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยนางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และคณะ

16 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๑ ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

731139.JPG

นายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการรับส่งหนังสือราชการ E-office หรือ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บางแห่งเรียกว่า สำนักงานอัตโนมัติ (office Automation) แต่ความหมายโดยทั่วไปแล้ว E-office ก็คือ สำนักงานที่ใช้กระบวนการหรือวิธีการในการบริหารงานรูปแบบใหม่ โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายมาใช้ร่วมในสำนักงาน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มุ่งเน้นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริหารงานในองค์กร รวมถึงการปฏิบัติงานทังในส่วนของการจัดการงานเอกสาร การส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ digital อย่างเป็นระบบ ทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานได้จากพื้นที่ใดๆ ของเครือข่ายในเขตขององค์กรได้ บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลกลางที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องร่วมกันได้โดยง่าย เป็นส่วนทำให้ประหยัดงบประมาณ เป็นฐานนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ระบบกลไกการดำเนินงาน รวมถึง อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน อย่างแท้จริง ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการดำเนินการ E-office คือ – การเพิ่มคุณค่า หรือมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว และเราสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้งานระบบ E-office – การใช้งานระบบนี้ ไม่ต้องเพิ่มทุนมากนักเพราะทรัพยากรหลักๆ เป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในองค์กร – แสดงถึงความก้าวหน้าขององค์กร – การทำงานภายในขององค์กรจะรวดเร็วขึ้น – การเน้นในเรื่องความเร็วและเวลาเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน – การจัดการเอกสารจะดีขึ้น – จะมีการจัดหมวดหมู่และเรียกใช้เอกสารย้อนหลังได้ง่ายขึ้น – ระบบการค้นหาเอกสารจะทำให้เข้าถึงเอกสารในรายละเอียดได้มากขึ้น – สิ่งสำคัญอย่างมาก คือ การลดกระดาษ การลดพื้นที่การเก็บเอกสาร – การลดการใช้กระดาษ ย่อมหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลงไปได้มาก หากปฏิบัติได้จริงเต็มกำลังความสามารถจะก่อประโยชน์ต่อทางราชการได้อย่างสูงสุด ทั้งนี้จะต้องประกอบไปด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่เสถียร เครืองคอมพิวเตอร์มีเสปคที่รองรับโปรแกรมE-office ได้ดี บุคลากรเข้าใจในการใช้ระบบทุกกลุ่มและทุกคน –/เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว–//

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

January 26, 2015 Leave a comment

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ กพ7 อิเลคทรอนิกส์

703778.JPG

นายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเลคทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 ภายใต้การนำของ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำทะเบียนประวัติโดยใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งในอนาคตจำเป็นอย่างมากในนำไปใช้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา การทำวิทยะฐานะ การนำไปใช้ประกอบธุรกรรมด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อปรับปรุงจนข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยทุกโรงเรียนแล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ โดยไม่ต้องเดินทางมาขอสำเนาที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และที่สำคัญ ครูมีเวลาสอนนักเรียนมากขึ้น ไม่ออกนอกเรียน เป็นการคืนครูให้กับห้องเรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยครูประจำการ หรือ ครูธุรการทุกโรงเรียน จำนวน 150 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน ในวันนี้เป็นการอบรมของครูกลุ่มอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 25 มกราคม 2558 เป็นการอบรมของครูกลุ่มอำเภอกำแพงแสน และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการอบรมของครูกลุ่มอำเภอดอนตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณ นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร วิทยากรจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. และคุณปิยมณฑ์ เกตุหอม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติมาให้ความรู้แนะนำวิธีการใช้งานและฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆ กับตอบข้อซักถามของครูที่มีปัญหาในการจัดทำข้อมูล กพ.7 อิเลคทรอนิกส์ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 ภาพ/ข่าว..//

http://www.esanpt1.go.th/web2009/

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/groups/117271498376939/

https://www.facebook.com/groups/176676519075402/

https://www.facebook.com/groups/1534858236735875/

“ครูดีในดวงใจ ผู้นำ Animation จัดการเรียนรู้ ICT เชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียน

704057.jpg

“ครูต้องแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ” เป็นอุดมการณ์อันมุ่งมั่นในการทำงานอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม ของครูยาวาเรี๊ยะ หลงหัน ครู ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ผู้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นเจ้าของนวัตกรรมชื่อผลงาน “พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation) รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จากสำนักงานคุรุสภา เมื่อปี 2556

นวัตกรรม “พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation) ของ “ครูยาวาเรี๊ยะ” เป็นนวัตกรรมที่ต้องการให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หรือ ICT โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ และอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ลดปัญหาการติดเกมส์ของนักเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครู ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ในนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า นั้นคือ “นักเรียนรู้ใช้ ICT ในการเรียนรู้”

“ครูยาวาเรี๊ยะ” เริ่มจากการพัฒนาชุดทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Flash สำหรับการสอน โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดทักษะออกเป็น 7 หน่วย คือ 1)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Flash 2)การสร้างวัตถุด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 3)การใช้เครื่องมือตกแต่งภาพ 4)การสร้างภาพเคลื่อนไหว 5)การใช้ซิมโบลและอินสแตน 6)การใช้งานเสียง 7)การเผยแพร่และนำไปใช้งาน ส่วนการจัดการเรียนรู้นั้นเมื่อสอนนักเรียนให้เรียนรู้กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวจนจบแล้ว จะมอบหมายงานนักเรียนเป็นทีม ให้ไปศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่น เพื่อนำมาสร้างเป็นโครงงาน (Mini Project) นิทานภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีการออกแบบตัวละครในเรื่อง ฉาก กำหนดบทพูดของตัวละคร เขียนโครงร่างชิ้นงาน (Storyboard) แล้วนำมาวาดเล่าเป็นเรื่องราวกับโปรแกรม Flash นำเสนอต่อครูและเพื่อนในชั้นเรียนได้ชมอย่างสนุกสนาน พร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อพัฒนาและเติมเต็มการเรียนรู้

นวัตกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ ICTในเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้จักทักษะการแสวงหาความรู้ เกิดทักษะการคิดและวิเคราะห์ ตลอดจนการคิดเชิงสังเคราะห์ ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อง (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์

ประกาศ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อง (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น ๔ ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๘๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหงษฺ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cpn๑.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๕๔๒๙๔๖๓๓ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ (นายวสิน มณีแดง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ‹ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) เชิญชวนใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA ›

25 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ