Archive

Posts Tagged ‘การแข่งขัน’

งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอพนมสารคาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

January 18, 2018 Leave a comment

1036023.JPG

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางฐิติรัตน์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำโดยนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับ นายฉลวย สียา นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม จัดงานวันครูอำเภอพนมสารคาม ณ หอประชุม ๕๐ ปี พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ศิษย์ดีก็ด้วย ครูดี มีศรัทธา” นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวรรณ วิลารักษ์ ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายมนตรี รัฐประเสริฐ ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีทำบุญ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การแข่งขันกีฬาวันครู และมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ครูผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ครูดีไม่มีอบายมุข และครูดีในดวงใจ /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชาญการ ภาพ/ข่าว

17 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

วันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

January 17, 2018 Leave a comment

1035795.jpg

วันนี้ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา นายอำเภอนากลาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ของอำเภอนากลาง ซึ่ง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ศิษย์ดีก็ด้วย ครูดี มีศรัทธา” ในวันที่ 16 มกราคม 2561 โดย ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จากผู้แทน สพม.-ศธจ.หนองบัวลำภู /ตัวแทนคุรุสภาจังหวัดหนองบัวลำภู/ เจ้าหน้าที่จาก สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู /ข้าราชการบำนาญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 (อำเภอนากลาง) /สถานศึกษาเอกชน พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอนากลาง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และตอนบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น.ผู้บริหารสถานศึกษา/คุณครู/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป./สพม./สถานศึกษาเอกชนภายในอำเภอนากลาง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยด้วยความครื้นเครง ชื่นมื่น และอบอุ่นเป็นกันเอง

16 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

January 16, 2018 Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1035037.jpg

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประยูรสุข สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และพิจารณาประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑/สัดส่วนการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง/มาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุอธิบายต่อสาธารณชนได้

นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ ครูดีในดวงใจ ปี 2561

1034430.jpg

คุณครูลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ อายุ 44 ปี จบการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏ นครราชสีมา วิชาเอก ชีววิทยา วิชาโท เกษตรศาสตร์ เริ่มรับราชการ เมื่อปี 2538 ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4–6 โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คุณครูลาวัลย์ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่สอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ทุ่มเท เสียสละ รักและเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และได้คิดริเริ่มจัดทำนวัตกรรมมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ การจัดการเรียนการสอนของคุณครูลาวัลย์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน เตรียมเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้คิดค้นหาเหตุผลความเป็นไปของสิ่งที่เรียนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันได้ และให้เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม และประเมินผลการเรียนการสอนตลอดเวลา จึงทำให้เกิดนวัตกรรม ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best practice) เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามวัฏจักรคำคล้องจอง 9 ขั้น คือ “เรียนรู้เรื่องโครงงาน ประสานความคิด เนรมิตคำตอบ ประกอบวิธีการ ลงงานปฏิบัติ เห็นชัดความจริง เขียนสิ่งที่ทำ เพื่อนำแสดง เห็นแจ้งทั่วกัน” จนส่งผลต่อผู้เรียน และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติอย่างมากมาย ในโอกาสวันครู ปี 2561 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับสพฐ.ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน

นักเรียนเมืองคอนปลื้ม ได้พบนายกรัฐมตรีในวันเด็กแห่งชาติ 2561

1034660.png

..**เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ได้รับเกียรติจากทำเนียบรัฐบาล ให้เข้าร่วมแสดงและโชว์ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติจากฮ่องกงและประเทศมาเลเซีย ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2 ปี พร้อมทั้งหุ่นยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ต่อหน้านายกรัฐมตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 4 คน ได้แก่นายเรืองศักดิ์ นวลงาม นักเรียนชั้น ม.3 นายนัทธพงศ์ ชีวะ นักเรียนชั้น ม.3 เด็กชายจิรัฎฐ์ ชูช่วย นักเรียน ชั้น ม.3 และเด็กชายพีระณัฐ ละม้าย นักเรียนชั้น ม.3 ครูควบคุมทีม 2 คน ได้แก่ นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูควบคุมทีม และนายธวัชชัย สวัสดิ์ ครูควบคุมทีม พร้อมด้วยนางโชคดี จันทร์ทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

..**นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากทำเนียบรัฐบาลและถือประวัติศาสตร์ของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ที่ได้โชว์ความสามารถให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน สำหรับบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ได้รับเกียรติให้เข้าพบนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และโชว์ถ้วยรางวัลการแข่งหุ่นยนต์ระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยนักเรียนตอบคำถามพิธีกรได้ดีมากพร้อมได้รับคำชมพร้อมเสียงปรบมือดังกึกก้องติดตรึงอยู่ตลอดเวลา

..**ดช.พีรณัฐ ละม้าย กล่าวว่า ปลื้มปิติ ดีใจ และตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้พบนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมได้โชว์ผลงานและแสดงวิสัยทัศน์ คณะนักเรียนวังรีบุญเลิศของผมได้จัดทำหุ่นยนต์วิ่งแข่งและหุ่นยนต์ปลา สำหรับหุ่นยนต์ปลานี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ประเทศในอนาคตได้โดยใช้สำรวจน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลองหรือในทะเลสามารถใช้สำรวจปะการัง ใต้ท้องทะเลโดยติดกล้องให้มองเห็นได้ ทำให้แม่น้ำลำคลองและท้องทะเลสดใสไร้มลพิษต่อไป

15 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง เนื่องในงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

January 15, 2018 Leave a comment

1034387.jpg

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป. และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักกีฬาและร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2561 นี้ โดยนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานในการแข่งขันมีจำนวนทีมชาย -หญิง ตามมติที่ประชุมแต่ละอำเภอ อำเภอจัตุรัส เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ อำเภอละ 6 ทีม หนองบัวระเหว ซับใหญ่ 5 ทีม และเนินสง่า 4 ทีม ซึ่งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขันในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีนายสุเทพ สื่อกลาง ประธานเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

14 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

January 5, 2018 Leave a comment

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

1030749.JPG

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และจัดนิทรรศการในหัวข้อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนบ้านท่าจาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก….ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก

1030697.jpg

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อม คณะทีมบริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ “เด็กไทยยุด ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งในงานนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดนิทรรศการด้วย / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จังหวัดนครนายก

1030655.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพิธีในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมความพร้อมจุดพักรถ เวลา 11.30 น. มีคณะจาก สพป.ชัยนาท โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ แวะพักผ่อน โรงเรียนได้ให้บริการ เครื่องดื่ม ร้อน เย็น กาแฟสด ขนม และนวดคลายความปวดเมื่อย โดยนักเรียนจิตอาสา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ รวมถึงโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองก็เป็นจุดพักรถเช่นเดียวกัน และขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนต่าง ๆ ที่จะผ่านไปนครนายก โรงเรียนเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา1 มศว.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง 60 เขต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้

4 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ ๑ สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน แม่ทา๑ เกมส์

January 4, 2018 Leave a comment

1030095.jpg

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “แม่ทา 1 เกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 จำนวน 12 โรงเรียน โดย นายพัฒนดารา สมบูรณ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการออกกำลังการยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากร และนักเรียนในเครือข่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขั้น และได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทา ประชาชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โดยมีนักเรียนร่วมงานจำนวน 1,040 คน บุคลกรทางการศึกษา 89 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

December 29, 2017 Leave a comment

1028697.jpg

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ราชสาส์นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดจระเข้ตาย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกฤษดา วงศ์กำภู เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น โดยมีนายอดุลย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินดาษ ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา รักการออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ตาย กล่าวต้อนรับ ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๙ โรงเรียน /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

28 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ