Archive

Posts Tagged ‘ขอนแก่น’

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

1056102.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑.๑ ชื่อ นายบุญประเสริฐ นามสกุล ไชยศิริ เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๗ ปี ๓ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมชาวอยุธยา จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ ๒ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานวิจัยและพัฒนา“ปัจจัยและแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

อย่างยั่งยื่น” โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๘๙๙๑ e-mail : yangkon1@gmail.com

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสำราญ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๑.๓ คู่สมรส นางสุนันทา ไชยศิริ อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๒ คน น.ส.ชื่นสุกล ไชยศิริ สำร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ น.ส.ดลฤดี ไชยศิริ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ.๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– พ.ศ.๒๕๒๕ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

– พ.ศ.๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ.๒๕๕๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดงหมู สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๗ ช่วยปฏิบัติราชการกองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพท.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

๑. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๓. รางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

๕. รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๙

๘. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น อันดับ ๑ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

05 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หนองบัวลำภู เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่น

December 22, 2017 Leave a comment

1025697.jpg

เย็นวานนี้ 20 ธันวาคม 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายอุทัย เมืองคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางจีรพรรค์ ดวงจำปา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0”มีกิจกรรมการแข่งขัน 674 รายการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 124,013 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระ ,เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนที่สนใจ และเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับสุงของ สพฐ. ผอ.สพท.และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะจัดประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

November 23, 2016 Leave a comment

1.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ หน่วยสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะครู และนักเรียน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะเตรียมคนให้ออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยความเชื่อมั่น ก้าวไปสู่สากลและประชาคมอาเซียน โดยให้นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ศึกษา ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง ได้พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศในวิชาชีพ ให้มีลักษณะ ความเป็นผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพัฒนาให้สมาชิกขององค์กรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังเป็นจุดเน้นของการอาชีวศึกษาเกษตร ที่ต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อกท. ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการประชุม อกท. ระดับภาค ของสมาชิกหน่วยต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการคัดเลือกผลงาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาช่างกลเกษตร สาขาศิลปะเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาประมง และสาขาวิชาพื้นฐาน ให้มีโอกาสนำผลงานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน และนำผลงานไปร่วมการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ​////// ​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. ​23 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว ! PharmCamp@KKU#๒๐๑๖ : OVERTIME

August 23, 2016 Leave a comment

รู้หรือไม่ ว่ายาแต่ละเม็ดไม่ใช่ว่าจะได้ยามาง่ายๆ อยากรู้ว่าเภสัชฯ เรียนอะไร เรียนยากง่ายแค่ไหน เรียนรู้ว่าเภสัชกรทำงานอะไรบ้าง จากเภสัชกรโดยตรง ร่วม Workshop กับรุ่นพี่คณะเภสัชฯอย่างใกล้ชิด และทำกิจกรรมสนุกๆมากมายที่น้องๆยังไม่เคยเจอที่ไหนในโลกมาก่อน สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะ ไม่แน่น๊าา น้องๆอาจจะเป็นหนึ่งในนักท่องกาลเวลา ในค่าย PharmCamp” 2016 นี้ก็ได้นะ มาค้นหาคำตอบได้ในค่าย “PharmCamp@KKU”2016 : OVERTIME” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Pharm Camp 2016 เปิดรับสมัครแล้วววววว!! ค่าย Pharm Camp 2016 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2559 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ประกาศผลวันที่ 11 ตุลาคม 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

หลักฐานการสมัคร 1.แบบฟอร์มใบสมัครโครงการและติดรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2.ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียน 4.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 5.ซองจดหมายเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร เพื่อส่งกำหนดการต่างๆกรณีเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย 700 บาท (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือก) ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามได้ที่ http://www.facebook.com/pharmcampkkuofficial “จะได้รู้ว่าเภสัชกร ไม่ได้แค่จ่ายยาไปวันๆ”

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.ขอนแก่น เขต ๕ จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

878888.jpg

สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยาคม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ และผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนและมีแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ส่งเสริมการมีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง +++++:: ขอขอบคุณข่าวและภาพ โดยนายพินิจ ดวงมาลา ประชาสัมพันธ์ลูกเสือขอนแก่นเขต ๕ +++++ติดตามข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkkn5.org

24 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุดรธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตร

878029.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพผป.อุดรธานี เขต 2 มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยโรงเรียนอนุบาลหนองแสง และโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ที่ได้รับรางวัล 1 ใน 10 ระดับประเทศ จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย ฯ ในระหว่างวันที่ 26 -29 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practices ด้านการจัดการเรียนรวม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันในระดับศูนย์ภาคที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ต่อไป จากนั้น ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากโครงการงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ ในการประกวดระดับประเทศ ที่โรงแรมแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย สพป.อุดรธานี เขต 2 แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

21 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพม.๑๙ สักขีพยานความร่วมมือแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

841511.JPG

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ในกิจการผลิตน้ำตาลจากอ้อยตลอดสายโซ่การผลิตจังหวัดเลย ระหว่างนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย กับนายกสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย นายกสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มโรงงานภาคอีสาน โรงงานน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.19 กล่าวว่า สพม.19 (เลย – หนองบัวลำภู) มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 52 โรงเรียน มีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดกว่า 40,000 คน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กตลอดมา

…………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1309628199063923.1073742716.279538285406258&type=3

29 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

February 2, 2016 Leave a comment

820346.JPG

สพฐ. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ระดับชาติ ขึ้น ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สพฐ.ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำเครื่องบินมาเป็นสื่อและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเทคโนโลยี การนำความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐานมาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและสาระวิชาอื่นๆเพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานให้ก้าวสู่สากลต่อไป โครงการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องบินและอากาศยานจำลอง ในลักษณะต่างๆ ที่จะนำไปแข่งขันและแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีระดับนานาชาติ

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1ระดับประถมศึกษา เป็นการเครื่องร่อนพับกระดาษประเภทร่อนไกลและร่อนนาน 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการแข่งขันเครื่องบินพลังหนังยางประเภทบินนาน(โดยการติดล้อบิน)

เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน สพฐ. ได้มอบหมายให้ นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันตามประกาศผลการแข่งขัน ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ราชบุรีเขต 2 ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านดวด สพป.ชุมพรเขต2 ลำดับที่ 3 โรงเรียนท่าก๊กพลับพลาพิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ประเภทบินนาน ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานีเขต 3 ลำดับที่ 2 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป.สระบุรีเขต 2 ลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดมาบชะลูด สพป.ระยองเขต 1 ประเภทบินไกล ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 3ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป.ศรีษะเกษเขต 4ลำดับที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.สกลนคร เขต 3 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ม.1- ม.3 ประเภทเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกลปล่อยด้วยมือ ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ลำดับที่ 2 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานีเขต 2 ลำดับที่ 3โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 ประเภทเครืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน ติดล้อบินขึ้นจากพื้น ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.สกลนครเขต 1 ลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก ระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เครื่องบินพลังยางประเภทบินไกลปล่อยด้วยมือ ลำดับที่ 1 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.เขต 4 ลำดับที่ 2โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต28 ลำดับที่ 3 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม.เขต 36 เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานติดล้อบินขึ้นจากพื้น ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม.เขต 10ลำดับที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 ลำดับที่ 3 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม.เขต 37 ทีมงานนักประชาสัมพันธ์ สพท.ชุดกรรมการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ภาพ/ข่าว

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000738916366&sk=photos&collec…

02 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

December 17, 2015 Leave a comment

808769.jpg

นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเงินเดือน 58,260 บาท

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2503 อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา บ้านหนองไหล ตำบาลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2522 อายุราชการ 36 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน 149 หมู่ 19 บ้านนาอุดม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานภาพครอบครัว

คู่สมรสชื่อ นางไพรินทร์ สายสุด อาชีพรับราชการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2535 การศึกษามหาบัณฑืต (กศม.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

พ.ศ. 2526 คุรุศาสตรบัณฑิต (คบ) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2523 ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (พ.ม) ศึกษาด้วยตนเอง

พ.ศ. 2520 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2518 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การรับราชการ

4 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

1 พฤศจิกายน 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1 พฤศจิกายน 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

27 มกราคม 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

24 ธันวาคม 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

15 มิถุนายน 2547 ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

4 กุมภาพันธ์ 2544 ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

1 พฤษภาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

12 มิถุนายน 2541 ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

12 มกราคม 2537 ศึกษาธิการดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

14 กันยายน 2535 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราฃธานี

1 พฤษภาคม 2534 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

13 พฤษภาคม 2529 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคำเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี

20 สิงหาคม 2522 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

1. อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557

2. อบรมกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ของ กคศ.รุ่นที่ 2 ปี 2556

3. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน ปี พ.ศ. 2556

4. ประชุมสัมมนา “4 ปี กบว กับเนื้อหามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2551”

5. การสัมมนาตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2550

6. อบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเงินการคลัง พ.ศ. 2549

7. อบรมหลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ พ.ศ. 2536

8. อบรมหลักสูตรเตรียมครูใหญ่ รุ่น 1 เขตการศึกษา 10 พ.ศ. 2529

การดูงานต่างประเทศ

1. ดูงานการจัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2556

2. ดูงานการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม พ.ศ. 2550

3. ดูงานการจัดการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาทีประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2536

4. ดูงานการจัดการศึกษาประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2557

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ

1. ประธานรุ่นการอบรมกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (หลักสูตร ก.ค.ศ.) รุ่น 2/2556

2. เลขานุการเตรียมเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พ.ศ. 2556

3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2544

4. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา พ.ศ.2541

5. ชนะเลิศการประกวดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2540

6. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2533

7. รางวัลเขตพื้นที่คะแนน o-net ก้าวกระโดด ปีการศึกษา 2557

17 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สุรินทร์ เขต ๒ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้้งที่ ๖๕

December 10, 2015 Leave a comment

807601.jpg

>>จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้แนวคิดการจัดงานที่ว่า “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล” โดย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2558 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และกิจกรรมถนนคนเรียน โดย ได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนรัตนวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี ส่วนกิจกรรมถนนคนเรียน จัดที่ สนามโรงเรียนหนองโตง อำเภอเมืองสุรินทร์ ทำพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ในพิธีเปิดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หลังจากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ และกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงของนักเรียน ในส่วนของกิจกรรมถนนคนเรียน มีโรงเรียนในสังกัดของ สพป.สุรินทร์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ สพม. เขต 33 นำผลงานของนักเรียนมาจัดแสดง นอกจากนั้น ยังมี โรงเรียนในสังกัดของ สพป.ขอนแก่นเขต 4, บุรีรัมย์ และหน่วยงานอื่น นำผลงานมาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมถนนคนเรียนมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก // นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และทีมงาน ถ่ายภาพ /ข่าว

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SURINTWO.PRAREA/MEDIA_SET?SET=A.475993965921549…

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SURINTWO.PRAREA/MEDIA_SET?SET=A.475863782601234…

10 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ