Archive

Posts Tagged ‘ขอนแก่น’

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

1056102.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑.๑ ชื่อ นายบุญประเสริฐ นามสกุล ไชยศิริ เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๗ ปี ๓ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมชาวอยุธยา จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ ๒ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานวิจัยและพัฒนา“ปัจจัยและแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

อย่างยั่งยื่น” โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๘๙๙๑ e-mail : yangkon1@gmail.com

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสำราญ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๑.๓ คู่สมรส นางสุนันทา ไชยศิริ อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๒ คน น.ส.ชื่นสุกล ไชยศิริ สำร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ น.ส.ดลฤดี ไชยศิริ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ.๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– พ.ศ.๒๕๒๕ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

– พ.ศ.๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ.๒๕๕๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดงหมู สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๗ ช่วยปฏิบัติราชการกองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพท.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

๑. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๓. รางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

๕. รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๙

๘. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น อันดับ ๑ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

05 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หนองบัวลำภู เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่น

December 22, 2017 Leave a comment

1025697.jpg

เย็นวานนี้ 20 ธันวาคม 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายอุทัย เมืองคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางจีรพรรค์ ดวงจำปา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0”มีกิจกรรมการแข่งขัน 674 รายการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 124,013 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระ ,เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนที่สนใจ และเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับสุงของ สพฐ. ผอ.สพท.และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะจัดประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

November 23, 2016 Leave a comment

1.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ หน่วยสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะครู และนักเรียน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะเตรียมคนให้ออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยความเชื่อมั่น ก้าวไปสู่สากลและประชาคมอาเซียน โดยให้นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ศึกษา ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง ได้พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศในวิชาชีพ ให้มีลักษณะ ความเป็นผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพัฒนาให้สมาชิกขององค์กรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังเป็นจุดเน้นของการอาชีวศึกษาเกษตร ที่ต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อกท. ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการประชุม อกท. ระดับภาค ของสมาชิกหน่วยต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการคัดเลือกผลงาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาช่างกลเกษตร สาขาศิลปะเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาประมง และสาขาวิชาพื้นฐาน ให้มีโอกาสนำผลงานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน และนำผลงานไปร่วมการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ​////// ​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. ​23 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว ! PharmCamp@KKU#๒๐๑๖ : OVERTIME

August 23, 2016 Leave a comment

รู้หรือไม่ ว่ายาแต่ละเม็ดไม่ใช่ว่าจะได้ยามาง่ายๆ อยากรู้ว่าเภสัชฯ เรียนอะไร เรียนยากง่ายแค่ไหน เรียนรู้ว่าเภสัชกรทำงานอะไรบ้าง จากเภสัชกรโดยตรง ร่วม Workshop กับรุ่นพี่คณะเภสัชฯอย่างใกล้ชิด และทำกิจกรรมสนุกๆมากมายที่น้องๆยังไม่เคยเจอที่ไหนในโลกมาก่อน สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะ ไม่แน่น๊าา น้องๆอาจจะเป็นหนึ่งในนักท่องกาลเวลา ในค่าย PharmCamp” 2016 นี้ก็ได้นะ มาค้นหาคำตอบได้ในค่าย “PharmCamp@KKU”2016 : OVERTIME” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Pharm Camp 2016 เปิดรับสมัครแล้วววววว!! ค่าย Pharm Camp 2016 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2559 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ประกาศผลวันที่ 11 ตุลาคม 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

หลักฐานการสมัคร 1.แบบฟอร์มใบสมัครโครงการและติดรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2.ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียน 4.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 5.ซองจดหมายเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร เพื่อส่งกำหนดการต่างๆกรณีเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย 700 บาท (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือก) ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามได้ที่ http://www.facebook.com/pharmcampkkuofficial “จะได้รู้ว่าเภสัชกร ไม่ได้แค่จ่ายยาไปวันๆ”

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.ขอนแก่น เขต ๕ จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

878888.jpg

สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยาคม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ และผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนและมีแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ส่งเสริมการมีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง +++++:: ขอขอบคุณข่าวและภาพ โดยนายพินิจ ดวงมาลา ประชาสัมพันธ์ลูกเสือขอนแก่นเขต ๕ +++++ติดตามข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkkn5.org

24 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุดรธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตร

878029.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพผป.อุดรธานี เขต 2 มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยโรงเรียนอนุบาลหนองแสง และโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ที่ได้รับรางวัล 1 ใน 10 ระดับประเทศ จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย ฯ ในระหว่างวันที่ 26 -29 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practices ด้านการจัดการเรียนรวม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันในระดับศูนย์ภาคที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ต่อไป จากนั้น ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากโครงการงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ ในการประกวดระดับประเทศ ที่โรงแรมแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย สพป.อุดรธานี เขต 2 แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

21 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพม.๑๙ สักขีพยานความร่วมมือแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

841511.JPG

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ในกิจการผลิตน้ำตาลจากอ้อยตลอดสายโซ่การผลิตจังหวัดเลย ระหว่างนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย กับนายกสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย นายกสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มโรงงานภาคอีสาน โรงงานน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.19 กล่าวว่า สพม.19 (เลย – หนองบัวลำภู) มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 52 โรงเรียน มีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดกว่า 40,000 คน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กตลอดมา

…………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1309628199063923.1073742716.279538285406258&type=3

29 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ