Archive

Posts Tagged ‘จันทบุรี’

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก

January 9, 2018 Leave a comment

1031853.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2560 ***น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก

ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด

“เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ”

ในโอกาสนื้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์

จังหวัดนครนายก….ภาพ/ข่าว: ศัณศณี ประดิษฐศิลป์ ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2

08 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประกวดออกแบบชุดประจำจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ ตราด เข้าร่วมประกวดเวที Miss Grand Thailand ๒๐๑๗

February 7, 2017 Leave a comment

ขอเชิญเยาวชนและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบชุดประจำชาติ ภายใต้แนวคิด “ทะเลภาคตะวันออก ผลไม้ท้องถิ่น อัญมณี” เพื่อค้นหาชุดประจำจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เข้าร่วมประกวดเวที Miss Grand Thailand 2017 ช่วงเวลาที่เปิดรับผลงาน : วันนี้ – 4 มีนาคม 2560 ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด : E-mail: missgrandOriental_thailand@hotmail.com ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดการประกวด : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพม.๑๗ เปิดกิจกรรม สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

September 4, 2016 Leave a comment

892800.JPG

นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ” “การสริมสร้างทักาะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดยมี นายวิลิศ สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ความเป็นชาติไทย และมีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มุ่งเน้นความรักชาติและประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

01 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๗ ขับเคลื่อน STEM Education

879133.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) โดยมีนายวิลิศ สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา เป็นการบูรณาการความรุ้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ปรกอบด้วย ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำนวน 462 คน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

NTKP OSOP MODEL กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หนองตาคงพิทยคาร

871645.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานพิธีเปิดงาน NTKP OSOP MODEL กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต สามารถวางแผนนการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการทำงาน สามารถก้าวสู่โลกแห่งการทำงานและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งเปิดป้ายศูนย์ OSOP (One School One Product) ของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงในสระน้ำบริเวณโรงเรียน และชมนิทรรศการภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

30 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชารัฐร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี

862046.jpg

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 นางสาวทิวา ยานไกล รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์

บุญสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหมูดุด ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ สบ 9 นำคณะตำรวจภูธรภาค 2 , ข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี , คณะแม่บ้าน นรต. 36 และภาคเอกชนกลุ่มเพื่อนติ๊ก และกลุ่มติ๊กโชคดี ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท พร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อาทิ โต๊ะประชุม 1 ชุด,โต๊ะญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนอนุบาล 60 ตัว ,รถจักรยาน 50 คัน,เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด,

ตู้ทำน้ำเย็น 2 ชุด,ปิ่นโต 60 ชุด ,กระเป๋านักเรียน,รองเท้าฟองน้ำ 120 คู่ ร่ม 50 คัน และหมวก ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกขนมแก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนวัดหมูดุด เพื่อร่วมทำความดีประชารัฐร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเนื่องในพิธี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

07 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพม.33 พบเพื่อนครูสหวิทยาเขต 2

854254.JPG

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัุดสุรินทร์ พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา 400 คน จาก 10 โรงเรียน ในสหวิทยาเขต 2 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรงค์ โรงเรียนสิรินธร โดยมี นายองอาจ สุจินพรัม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ประธานสหวิทยาเขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้มอบนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีสาระหลัก ดังนี้

1. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด

2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

3. การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

4. การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะชีวิต มีทักษะอาชีพ

5. การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เทียบเคียงสากล

6. การสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน

7. ใช้การวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร บริหารองค์กร

8. สร้างวัฒนธรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเพื่อการพัฒนา ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865077673615713.1073743031.100…

Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูจังหวัดจันทบุรี

854073.JPG

13 พฤษภาคม 2559 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู สืบเนื่องจากที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายปฏิรูปการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงได้มีการกำหนดจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดประชุม ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี และถ่ายทอดสดผ่าน ETV และระบบ TELE Conference ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้รับชมจังหวัดละ 1 แห่งซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีจัดประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 ร่วมประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

854270.jpg

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุมรับฟัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะครูทั่วประเทศ “นายกพบเพื่อนครู” ผ่าน Video Conference / ETV / และทีวีผ่านดาวเทียม ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี กศจ.สุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ให้ความสนใจร่วมรับฟังในห้องประชุม รวมทั้งสิ้น 1,500 คน ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้เข้าร่วมรับฟัง ณ จุดที่จังหวัดจัดไว้ ส่วนหนึ่งจะรับฟังที่ ชั้น 3 สพม.33 และได้สั่งการให้สถานศึกษา จัดสถานที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับฟังกันครบทุกคน ณ โรงเรียนที่ตั้ง ในการนี้ ก่อนเวลานายกพบเพื่อนครู นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ถือโอกาสพบปะเพื่อนครูจังหวัดสุรินทร์ โดยกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาของ กศจ.สุรินทร์ ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการ ประเด็นสำคัญโดยสรุป “นายกพบเพื่อนครู” 1.ปัญหาด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่เรายังขาดการแก้ไขและการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Well known problems but non implementatio

2.คุณภาพการศึกษาของไทยยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและยกระดับให้สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศและศักดิ์ศรีความเป็นครู (Quality devenlopment & For Teache”s Honor, do it now)

3.สอนให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดี มีคุธธรรม จริยธรรม พัฒนาให้เป็นคนดี (Ethic Oreinted)

4.ปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพครู/ผู้บริหาร ซึ่งต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย

5.พัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต (Whole educational reform)

6.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง และใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning by doing)

7.คนไทยต้องเก่งภาษาไทย สนใจภาษาไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

8.ร่วกันสร้างสรรค์สังคมที่สันติ สงบสุข เคารพกฏหมาย ไม่ขัดแย้ง (Happiness society)

9.ไม่วัดประเมินผลเพียงเพื่อสอบ ต้องดูพัฒนาการผู้เรียนทุกด้าน (Overall & Developmenr assessment)

10.ครูต้องมุ่งมั่นและตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมทั้งทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (Concentrate on missions & Grace model)

“The Collabration is a greatest means to all success” ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866251640164983.1073743033.100…

15 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ