Archive

Posts Tagged ‘จิตวิทยา’

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

1056102.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑.๑ ชื่อ นายบุญประเสริฐ นามสกุล ไชยศิริ เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๗ ปี ๓ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมชาวอยุธยา จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ ๒ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานวิจัยและพัฒนา“ปัจจัยและแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

อย่างยั่งยื่น” โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๘๙๙๑ e-mail : yangkon1@gmail.com

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสำราญ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๑.๓ คู่สมรส นางสุนันทา ไชยศิริ อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๒ คน น.ส.ชื่นสุกล ไชยศิริ สำร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ น.ส.ดลฤดี ไชยศิริ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ.๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– พ.ศ.๒๕๒๕ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

– พ.ศ.๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ.๒๕๕๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดงหมู สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๗ ช่วยปฏิบัติราชการกองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพท.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

๑. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๓. รางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

๕. รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๙

๘. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น อันดับ ๑ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

05 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน

August 19, 2016 Leave a comment

888555.JPG

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program /Mini English ) ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ English Program /Mini English ,ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันภาษาอังกฤษ จำนวน 170 คน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณปีการศึกษา 2559 ให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18–20 ส.ค.59 ณ โรงแรม

ท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วิทยากรที่ให้การอบรมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้แก่ รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง รศ.ดร.พยุง ซีด้าร์ ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

18 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

พัทลุง เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี

878324.JPG

วานนี้เวลา 09.00 น.(21 ก.ค.59) ดร.เจียร ทองนุ่น หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.พัทลุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์และเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพิ่มทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนและเยาวชนจังหวัดพัทลุง โดยได้รับงประมาณจากจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กิจกรรมที่ีจัด งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 1000 คน ทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยลูกเสือสามัญ (ไม่เกินชั้น ป.6) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.-ม.3 รวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน

สพป.สุรินทร์ เขต 3 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ Fund Isaan น้ำใจจากเบลเยียมสู่อีสาน

878223.JPG

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการรับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลธิ “Fund Isaan น้ำใจจากเบลเยียมสู่อีสาน” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอสังขะ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม, โรงเรียนบ้านชำเบง และโรงเรียนบ้านลันแต้ โดยมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนละ 15 เครืื่อง และเครื่อง Printer 1 เครื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังมีความขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียน และพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์ ทั้งนี้ ทางมูลนิธิยังจัดทำ Software โดยปรับให้เข้ากับการใช้งานของโรงเรียน อีกทั้งยังมีการซ่อมบำรุง รักษาตลอดช่วงอายุการใช้งานและฝึกอบรมครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆด้วย

(กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร:ข่าว)

สพม.17 จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพ

878261.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นของการแนะแนวอาชีพในยุคปัจจุบัน สามารถเตรียมผู้เรียนให้รู้จักตนเอง ค้นพบความถนัด คามสามารถของตนเองในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ สามารถวางแผนสู่อาชีพที่สดคล้องกับความต้องการขอ่งตลาดแรงงานและการมีงานทำในอนาคต 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางจัดกิจกรรม มีสื่อเครื่องมือ เพื่อการแนะแนวอาชีพ สามารถดำเนินงานแนะแนวให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเป็นแกนนำทางการแนะแนวได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. สามารถสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพโดยมีศึกษานิเทศก์เป็นพี่เลี้ยงและติดตามผลการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาต่อไป โดยมีครูแนะแนวหรือบุคลากรแนะแนวที่อยู่โรงเรียนในสังกัด สพม.17 จำนวน 39 แห่ง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิรนาท แสนสา อาจารย์ประจำภาคสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์

22 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ปทุมธานี

850206.JPG

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งก่อนวาระการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้ประกาศผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558

ของโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา 2557 มากกว่า 5% ในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 จำนวน 53 โรงเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 66 โรงเรียน

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมระดมความคิดถอดบทเรียนโครงการบ้านนักวิทย์น้อย ประเทษไทย ปี 2559

850203.jpg

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทย์ฯ กิจกรรมถอดบทเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 12 คน ครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 คน และครูปฐมวัย จำนวน 60 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีจิตวิทยาศาสตร์ ได้เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปีการศึกษา 2559ิ

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของ สพป.สิงห์บุรี

850248.JPG

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 นายสุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของ สพป.สิงห์บุรี สถานศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และ กศน.อำเภอ ในจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 3 ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี และสถานศึกษาจำนวน 20 โรงเรียน กับ สำนักงาน กศน.จ.สิงห์บุรี และ กศน.อำเภอทุกแห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมให้สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามนโยบาย โดยมีระยะเวลาตามข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง เพื่อให้สถานศึกษาตามนโยบายในแต่ละเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนการฝึกอาชีพพร้อมวิทยากร จาก กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และ กศน.อำเภอทุกแห่ง โดยให้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา ของแต่ละพื้นที่ มีความพร้อมด้านทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึก และสามารถจัดตารางการเรียนการสอนการฝึกอาชีพได้ ในปีการศึกษา 2559

28 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

นครศรีธรรมราช แสดงความยินดีผู้ที่ได้การเสนอชื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

719668.JPG

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ทำหน้าที่เลขานุการการรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสืบเสาะหาข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เพื่อเสนอชื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกจากส่วนกลางให้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑ รางวัล รางวัลครูคุณากร จำนวน ๓ รางวัล รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน ๒๐ รางวัล รางวัลครูฝันสิทธิ์ ระดับจังหวัด จำนวน ๑๕๙ รางวัล และแสดงความยินดีกับครู ผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอชื่อให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอคณะกรรมการส่วนกลาง จำนวน ๔ คน ดังนี้ นายจรัส เสือทอง นายชาลี ศิลปะรัศมี นางสมหมาย จันทวี นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว //จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/รายงาน

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

719570.JPG

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยได้เน้นย้ำให้กรรมการได้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำชับให้ผู้เข้าสอบได้ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดหรือให้ฝากไว้กับกรรมการคุมสอบ และในวันนี้ได้มีคณะกรรมการติดตามการจัดสอบแข่งขันจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายศศวรรษ์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ นางสาวอรทัย ลาภภัทรนันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ และนางสาว ภาษณักฎาณี บุญสุข นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ไปสังเกตการณ์การจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ด้วย(กุลธิดา/ภาพ:ข่าว)

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการสอบคีดเลือกครูผู้ช่วย

719762.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี

ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันที่สอง(สอบสัมภาษณ์) จำนวน ๑๖ กลุ่มวิชา ดังนี้

๑.กลุ่มวิชาภาษาไทย ๙.กลุ่มวิชาศิลปศึกษา

๒.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ๑๐.กลุ่มวิชานาฏศิลป์

๓.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ๑๑.กลุ่มวิชาดนตรี

๔.กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑๒.กลุ่มวิชาคหกรรม

๕.กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ๑๓.กลุ่มวิชาจิตวิทยาแนะแนว

๖.กลุ่วิชาวิทยาศาสตร์ ๑๔.กลุ่มวิชาปฐมวัย

๗.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ๑๕.กล่มวิชาประถมศึกษา

๘.กลุ่มวิชาพละศึกษา ๑๖.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

โดยมีนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้ติดตามสถานการณ์ จาก สพฐ. ได้ตรวจติดตามสนามสอบ

ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอกอ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

1 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ชุมพร เขต ๑

October 30, 2014 Leave a comment

666984.JPG

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายปฐม สาธิตานนท์ รอง ผวจ.ชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์

สืบเนื่องจากข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินในประเด็นด้านการศึกษา เรื่อง การขาดแคลนครูใน ร.ร.พื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก เช่น การพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเชื่อมต่อกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้มีการศึกษา และขยายผลโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกทั้งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินการโครงการมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ครบ 87 พรรษา

สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ สพฐ.กำหนด เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับ ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 59 ร.ร. ให้เกิดเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดย สพป.ชุมพร เขต 1 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สพป.ชุมพร เขต 1 กำหนดเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบาย มีการสำรวจข้อมูล ICT, การสร้างความตระหนักรับรู้การขับเคลื่อนนโยบาย 4 แผน ของ สพฐ. ระยะที่ 2 การเลือกแนวทางที่เหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดทางเลือกการจัดทำแผนขับเคลื่อน การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และเรียนรู้รายสัปดาห์การจัดทำแผนการจัดการ ระยะที่ 3 การดำเนินงานมุ่งสู่คุณภาพด้วยการกำหนดเป้าหมายและการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และ ระยะที่ 4 การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในวันนี้ อยู่ในระยะที่ 3 ของการดำเนินงานมุ่งสู่คุณภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ร.ร.ขนาดเล็กทุกคน จำนวน 59 โรง และประธ่านคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ขนาดเล็ก รวมทั้งหมด จำนวน 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา, 2. สร้างความตระหนักและความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมุ่งสู่คุณภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร.ร.ขนาดเล็กของ สพป.ชุมพร เขต 1 และ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ร.ร.ขนาดเล็ก ของ สพป.ชุมพร เขต 1 ให้สูงขึ้น

ประธาน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร.ร.ขนาดเล็ก ที่มาร่วมทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ได้ยึดแนวทางการขับเคลื่อนจากบันทึกข้อ่ตกลงระหว่าง ร.ร. และ เขตพื้นที่ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่อย่างแท้จริง>

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

September 9, 2014 Leave a comment

ผบ.สอ.รฝ.กองทัพเรือ เปิดป้ายอาคารดีศรีตำบลและทอดผ้าป่าการศึกษา ณ ร.ร.วัดบางปิดล่าง สพป.ตราด

643935.JPG

วันที่ 7 กันยายน 2557 ที่โรงเรียนวัดบางปิดล่าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พลเรือตรีลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารดีศรีตำบล ทำบุญครบรอบ 77 ปี และทอดผ้าป่าการศึกษา โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและ ร.ร.วัดบางปิดล่าง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำเงินสมทบทุน ในการก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัยและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์ปัญจวิทยาคารทั้ง 5 โรงเรียน (ร.ร.วัดบางปิดล่าง ร.ร.วัดบางปิดบน ร.ร.บ้านอ่าวตาลคู่ ร.ร.วัดทองธรรมชาติ ร.ร.บ้านธรรมชาติล่าง) นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยมีนายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด หัวหน้าส่วนราชการ อ.แหลมงอบ ผู้บริหารคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน ต.บางปิด ร่วมงานดังกล่าว และในโอาสนี้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้จัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และตัดผมฟรีให้กับประชาชนใน ต.บางปิดและใกล้เคียงด้วย …ภาพ/ข่าว prtratedu

ผู้แทน ก.ค.ศ.ลงกำกับติดตามการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

643525.jpg

บรรยากาศ การเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.ของเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูที่ครบวาระเมือเดือนมีนาคม ที่ผ่านมาจำนวน169 เขตพื้นที่การศึกษาและ ก,ค.ศ. ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 โดยยึดระบบคุณธรรมความเสมอภาค ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยก.ค.ศ. ได้แต่งตั้งตัวแทนลงกำกับ ติดตาม และประเมินผลการเลือกตั้ง ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ใน 3 ระยะ คือ ก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง ซึ่ง สพป.นม. 5 มีตัวแทน ก.ค.ศ. มา 2 คณะคือ คณะที่ 1 นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาธิการภาค 8 ลงติดตามตรวจสอบใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีสมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด สุรินทร์ และคณะที่ 2 ผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ. คือนายบุญชัย กลัดทอง นักทรัพยากรชำนาญการ ก.ค.ศ.และและ นายคำรณ ทศศิริวัฒน์ ผอ.โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ ผอ.โรงเรียนหนองกราดวัฒนา.เป็นกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติการเลือกตั้งของ สพป.นม.5 ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ดังท่านได้รับชมบรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ห้องประชุมคูณพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 และผลอย่างไม่เป็นทางการ ดังคะแนนที่ปรากฏ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

รุกเครือข่ายวิทยุสื่อสารอย่างเข้ม สพม. 15(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) พร้อมทำงานเพื่อการประสานงานอย่างรวดเร็วในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จชต.

643652.jpg

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) จัด อบรม “พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร” สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) หลักสูตร พนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษา เพื่อเพื่มประสิทธิภาพให้ หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารงานราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ลดช่องว่างการสื่อสารในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย ให้สามารถเชื่อมเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับส่วนกลาง สามารถประสานงานและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายซอมะ ดาแม รก.ผอ.สพม.15 เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการครูในสังกัด สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ที่ทำงานหน้าที่ประสานงานด้านวิทยุสื่อสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กระทรวงศึกษาธิการ กสทช.(เขต 4) สงขลา ข้าราชการตำรวจ วิทยากรแกนนำระดับ สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ฯลฯ ท่านประธานได้ให้ขวัญกำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 100 คน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ขอให้ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร นี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ขอให้การทำงานราบรื่น สามารถใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญขอให้มีวินัยและจริยธรรมในการดำรงซึ่งความมั่นคงของชาติด้วย ภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความสุข มีกำลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ซัมรี สือแม ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)

8 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สพม.๑๔ จัดค่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา:YC ( Youth counsetor)

August 14, 2014 Leave a comment

629473.JPG

โรงเรียนตะกั่วป่า “ เสนานุกูล” สพม.14 ศูนย์นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประจำภาคใต้ จัดค่ายอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา:YC(Youth counsetor) เพื่อขยายเครือขายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา :YC ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จำนวน 10 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการให้คำปรึกษา สามารถเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน มีจิตอาสา สามารถประสานงานเป็นเครือข่ายและวางแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายอบรมขยายเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา :YC (Youth counsetor) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. การจัดค่ายครั้งนี้ เป็นการขยายเครือข่ายครั้งที่ 7 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน ครู จำนวน 25 คน และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ จากนักจิตวิทยาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ปรีชัย.. ภาพ / เรวดี.. ข่าว

14 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กระบี่ จัดอบรมเจาะลึกหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๗

August 14, 2014 Leave a comment

629056.jpg

สพป.กระบี่ จัดอบรมเจาะลึกหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2557 ให้กับครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดกระบี่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มหลักสูตรปฐมวัย ในทศวรรษที่ 21 เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

ที่ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเจาะลึกหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2557 ให้กับครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดกระบี่ ทุกสังกัด จำนวนกว่า 300 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มหลักสูตรปฐมวัย ในทศวรรษที่ 21 เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยจุดเปลี่ยน จุดเน้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2557 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา / โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประสบการณ์สำคัญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และทีมงาน

ซึ่งการศึกษาปฐมวัยได้ครอบคลุมถึงการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี ทำให้ผู้ที่มาทำหน้าที่บุคลากรปฐมวัย จะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการศึกษาปฐมวัยและจิตวิทยาพัฒนาการเด็กอีกทั้งต้องมีความรู้ และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีเจตคติที่ดี และที่สำคัญสามารถดูแลและเลี้ยงเด็กได้ พัฒนาเด็กตามวัย ตามศักยภาพ ได้ดีอย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

13 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี เทิดพระบารมี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร”

613709.jpg

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี เทิดพระบารมี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” ในโครงการสร้างความสุขคืนรอยยิ้มประชาชน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยงานจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ มณฑลพิธีหน้าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา (พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและการแสดงครั้งนี้ด้วย อาทิ งานศิลป์สมัยใหม่ กระโดดเชือก ละครประวัติศาสตร์ มวยไทย เป็นต้น (ภาพ สรรัตน์ อัธยาตมวิทยา/ ข่าว ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

สพป.ภูเก็ตประกวดแข่งขันกิจกรรมอาเซียน ประจำปี 2557

613726.jpeg

สพป.ภูเก็ตจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะนักเรียนด้านอาเซียนศึกษา ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีความตื่นตัว ตระหนัก ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาเซียน ในปี 2558 และเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับภาค โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ระดับประถมศึกษา มีผู้เข้าแข่งขัน 4 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสะปำฯ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร โรงเรีนไทยรัฐวิทยา 29 และ โรงเรียนวิชิตสงคราม

ระดับมัธยมศึกษา มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางเทา และโรงเรียนบ้านสะปำฯ

สรุปผลการแข่งขัน ได้ผู้ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เพื่อเข้าไปแข่งขันระดับภาค ระดับประถมศึกษา คือ ที่ 1 โรงเรียนบ้านสะปำฯ ได้ 80.65 ที่ 2 โรงเรียนวิชิตสงคราม ได้ 80.12 ระดับมัธยมศึกษา คือ ที่ 1 โรงเรียนบ้านบางเทา ได้ 90.90 ที่ 2 โรงเรียนบ้านสะปำ ได้ 86.33

พิธีเปิดโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

613439.JPG

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายพงษ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนนำร่องมาแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลินความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นบุคลกรทีมีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

17 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ