Archive

Posts Tagged ‘จิตวิทยา’

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

1056102.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑.๑ ชื่อ นายบุญประเสริฐ นามสกุล ไชยศิริ เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๗ ปี ๓ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมชาวอยุธยา จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ ๒ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานวิจัยและพัฒนา“ปัจจัยและแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

อย่างยั่งยื่น” โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๘๙๙๑ e-mail : yangkon1@gmail.com

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสำราญ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๑.๓ คู่สมรส นางสุนันทา ไชยศิริ อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๒ คน น.ส.ชื่นสุกล ไชยศิริ สำร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ น.ส.ดลฤดี ไชยศิริ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ.๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– พ.ศ.๒๕๒๕ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

– พ.ศ.๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ.๒๕๕๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดงหมู สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๗ ช่วยปฏิบัติราชการกองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพท.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

๑. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๓. รางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

๕. รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๙

๘. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น อันดับ ๑ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

05 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน

August 19, 2016 Leave a comment

888555.JPG

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program /Mini English ) ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ English Program /Mini English ,ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันภาษาอังกฤษ จำนวน 170 คน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณปีการศึกษา 2559 ให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18–20 ส.ค.59 ณ โรงแรม

ท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วิทยากรที่ให้การอบรมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้แก่ รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง รศ.ดร.พยุง ซีด้าร์ ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

18 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

พัทลุง เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี

878324.JPG

วานนี้เวลา 09.00 น.(21 ก.ค.59) ดร.เจียร ทองนุ่น หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.พัทลุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์และเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพิ่มทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนและเยาวชนจังหวัดพัทลุง โดยได้รับงประมาณจากจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กิจกรรมที่ีจัด งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 1000 คน ทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยลูกเสือสามัญ (ไม่เกินชั้น ป.6) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.-ม.3 รวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน

สพป.สุรินทร์ เขต 3 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ Fund Isaan น้ำใจจากเบลเยียมสู่อีสาน

878223.JPG

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการรับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลธิ “Fund Isaan น้ำใจจากเบลเยียมสู่อีสาน” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอสังขะ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม, โรงเรียนบ้านชำเบง และโรงเรียนบ้านลันแต้ โดยมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนละ 15 เครืื่อง และเครื่อง Printer 1 เครื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังมีความขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียน และพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์ ทั้งนี้ ทางมูลนิธิยังจัดทำ Software โดยปรับให้เข้ากับการใช้งานของโรงเรียน อีกทั้งยังมีการซ่อมบำรุง รักษาตลอดช่วงอายุการใช้งานและฝึกอบรมครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆด้วย

(กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร:ข่าว)

สพม.17 จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพ

878261.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นของการแนะแนวอาชีพในยุคปัจจุบัน สามารถเตรียมผู้เรียนให้รู้จักตนเอง ค้นพบความถนัด คามสามารถของตนเองในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ สามารถวางแผนสู่อาชีพที่สดคล้องกับความต้องการขอ่งตลาดแรงงานและการมีงานทำในอนาคต 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางจัดกิจกรรม มีสื่อเครื่องมือ เพื่อการแนะแนวอาชีพ สามารถดำเนินงานแนะแนวให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเป็นแกนนำทางการแนะแนวได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. สามารถสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพโดยมีศึกษานิเทศก์เป็นพี่เลี้ยงและติดตามผลการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาต่อไป โดยมีครูแนะแนวหรือบุคลากรแนะแนวที่อยู่โรงเรียนในสังกัด สพม.17 จำนวน 39 แห่ง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิรนาท แสนสา อาจารย์ประจำภาคสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์

22 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ปทุมธานี

850206.JPG

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งก่อนวาระการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้ประกาศผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558

ของโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา 2557 มากกว่า 5% ในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 จำนวน 53 โรงเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 66 โรงเรียน

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมระดมความคิดถอดบทเรียนโครงการบ้านนักวิทย์น้อย ประเทษไทย ปี 2559

850203.jpg

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทย์ฯ กิจกรรมถอดบทเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 12 คน ครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 คน และครูปฐมวัย จำนวน 60 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีจิตวิทยาศาสตร์ ได้เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปีการศึกษา 2559ิ

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของ สพป.สิงห์บุรี

850248.JPG

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 นายสุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของ สพป.สิงห์บุรี สถานศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และ กศน.อำเภอ ในจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 3 ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี และสถานศึกษาจำนวน 20 โรงเรียน กับ สำนักงาน กศน.จ.สิงห์บุรี และ กศน.อำเภอทุกแห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมให้สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามนโยบาย โดยมีระยะเวลาตามข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง เพื่อให้สถานศึกษาตามนโยบายในแต่ละเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนการฝึกอาชีพพร้อมวิทยากร จาก กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และ กศน.อำเภอทุกแห่ง โดยให้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา ของแต่ละพื้นที่ มีความพร้อมด้านทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึก และสามารถจัดตารางการเรียนการสอนการฝึกอาชีพได้ ในปีการศึกษา 2559

28 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

นครศรีธรรมราช แสดงความยินดีผู้ที่ได้การเสนอชื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

719668.JPG

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ทำหน้าที่เลขานุการการรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสืบเสาะหาข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เพื่อเสนอชื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกจากส่วนกลางให้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑ รางวัล รางวัลครูคุณากร จำนวน ๓ รางวัล รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน ๒๐ รางวัล รางวัลครูฝันสิทธิ์ ระดับจังหวัด จำนวน ๑๕๙ รางวัล และแสดงความยินดีกับครู ผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอชื่อให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอคณะกรรมการส่วนกลาง จำนวน ๔ คน ดังนี้ นายจรัส เสือทอง นายชาลี ศิลปะรัศมี นางสมหมาย จันทวี นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว //จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/รายงาน

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

719570.JPG

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยได้เน้นย้ำให้กรรมการได้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำชับให้ผู้เข้าสอบได้ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดหรือให้ฝากไว้กับกรรมการคุมสอบ และในวันนี้ได้มีคณะกรรมการติดตามการจัดสอบแข่งขันจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายศศวรรษ์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ นางสาวอรทัย ลาภภัทรนันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ และนางสาว ภาษณักฎาณี บุญสุข นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ไปสังเกตการณ์การจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ด้วย(กุลธิดา/ภาพ:ข่าว)

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการสอบคีดเลือกครูผู้ช่วย

719762.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี

ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันที่สอง(สอบสัมภาษณ์) จำนวน ๑๖ กลุ่มวิชา ดังนี้

๑.กลุ่มวิชาภาษาไทย ๙.กลุ่มวิชาศิลปศึกษา

๒.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ๑๐.กลุ่มวิชานาฏศิลป์

๓.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ๑๑.กลุ่มวิชาดนตรี

๔.กลุมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑๒.กลุ่มวิชาคหกรรม

๕.กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ๑๓.กลุ่มวิชาจิตวิทยาแนะแนว

๖.กลุ่วิชาวิทยาศาสตร์ ๑๔.กลุ่มวิชาปฐมวัย

๗.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ๑๕.กล่มวิชาประถมศึกษา

๘.กลุ่มวิชาพละศึกษา ๑๖.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

โดยมีนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้ติดตามสถานการณ์ จาก สพฐ. ได้ตรวจติดตามสนามสอบ

ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอกอ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

1 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ชุมพร เขต ๑

October 30, 2014 Leave a comment

666984.JPG

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายปฐม สาธิตานนท์ รอง ผวจ.ชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์

สืบเนื่องจากข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินในประเด็นด้านการศึกษา เรื่อง การขาดแคลนครูใน ร.ร.พื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก เช่น การพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเชื่อมต่อกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้มีการศึกษา และขยายผลโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกทั้งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินการโครงการมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ครบ 87 พรรษา

สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ สพฐ.กำหนด เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับ ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 59 ร.ร. ให้เกิดเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดย สพป.ชุมพร เขต 1 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สพป.ชุมพร เขต 1 กำหนดเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบาย มีการสำรวจข้อมูล ICT, การสร้างความตระหนักรับรู้การขับเคลื่อนนโยบาย 4 แผน ของ สพฐ. ระยะที่ 2 การเลือกแนวทางที่เหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดทางเลือกการจัดทำแผนขับเคลื่อน การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และเรียนรู้รายสัปดาห์การจัดทำแผนการจัดการ ระยะที่ 3 การดำเนินงานมุ่งสู่คุณภาพด้วยการกำหนดเป้าหมายและการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และ ระยะที่ 4 การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในวันนี้ อยู่ในระยะที่ 3 ของการดำเนินงานมุ่งสู่คุณภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ร.ร.ขนาดเล็กทุกคน จำนวน 59 โรง และประธ่านคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ขนาดเล็ก รวมทั้งหมด จำนวน 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา, 2. สร้างความตระหนักและความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมุ่งสู่คุณภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร.ร.ขนาดเล็กของ สพป.ชุมพร เขต 1 และ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ร.ร.ขนาดเล็ก ของ สพป.ชุมพร เขต 1 ให้สูงขึ้น

ประธาน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร.ร.ขนาดเล็ก ที่มาร่วมทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ได้ยึดแนวทางการขับเคลื่อนจากบันทึกข้อ่ตกลงระหว่าง ร.ร. และ เขตพื้นที่ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่อย่างแท้จริง>

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

September 9, 2014 Leave a comment

ผบ.สอ.รฝ.กองทัพเรือ เปิดป้ายอาคารดีศรีตำบลและทอดผ้าป่าการศึกษา ณ ร.ร.วัดบางปิดล่าง สพป.ตราด

643935.JPG

วันที่ 7 กันยายน 2557 ที่โรงเรียนวัดบางปิดล่าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พลเรือตรีลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารดีศรีตำบล ทำบุญครบรอบ 77 ปี และทอดผ้าป่าการศึกษา โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและ ร.ร.วัดบางปิดล่าง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำเงินสมทบทุน ในการก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัยและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์ปัญจวิทยาคารทั้ง 5 โรงเรียน (ร.ร.วัดบางปิดล่าง ร.ร.วัดบางปิดบน ร.ร.บ้านอ่าวตาลคู่ ร.ร.วัดทองธรรมชาติ ร.ร.บ้านธรรมชาติล่าง) นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยมีนายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด หัวหน้าส่วนราชการ อ.แหลมงอบ ผู้บริหารคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน ต.บางปิด ร่วมงานดังกล่าว และในโอาสนี้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้จัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และตัดผมฟรีให้กับประชาชนใน ต.บางปิดและใกล้เคียงด้วย …ภาพ/ข่าว prtratedu

ผู้แทน ก.ค.ศ.ลงกำกับติดตามการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

643525.jpg

บรรยากาศ การเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.ของเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูที่ครบวาระเมือเดือนมีนาคม ที่ผ่านมาจำนวน169 เขตพื้นที่การศึกษาและ ก,ค.ศ. ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 โดยยึดระบบคุณธรรมความเสมอภาค ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยก.ค.ศ. ได้แต่งตั้งตัวแทนลงกำกับ ติดตาม และประเมินผลการเลือกตั้ง ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ใน 3 ระยะ คือ ก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง ซึ่ง สพป.นม. 5 มีตัวแทน ก.ค.ศ. มา 2 คณะคือ คณะที่ 1 นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาธิการภาค 8 ลงติดตามตรวจสอบใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีสมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด สุรินทร์ และคณะที่ 2 ผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ. คือนายบุญชัย กลัดทอง นักทรัพยากรชำนาญการ ก.ค.ศ.และและ นายคำรณ ทศศิริวัฒน์ ผอ.โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ ผอ.โรงเรียนหนองกราดวัฒนา.เป็นกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติการเลือกตั้งของ สพป.นม.5 ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ดังท่านได้รับชมบรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ห้องประชุมคูณพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 และผลอย่างไม่เป็นทางการ ดังคะแนนที่ปรากฏ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

รุกเครือข่ายวิทยุสื่อสารอย่างเข้ม สพม. 15(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) พร้อมทำงานเพื่อการประสานงานอย่างรวดเร็วในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จชต.

643652.jpg

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) จัด อบรม “พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร” สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) หลักสูตร พนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษา เพื่อเพื่มประสิทธิภาพให้ หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารงานราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ลดช่องว่างการสื่อสารในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย ให้สามารถเชื่อมเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับส่วนกลาง สามารถประสานงานและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายซอมะ ดาแม รก.ผอ.สพม.15 เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการครูในสังกัด สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ที่ทำงานหน้าที่ประสานงานด้านวิทยุสื่อสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กระทรวงศึกษาธิการ กสทช.(เขต 4) สงขลา ข้าราชการตำรวจ วิทยากรแกนนำระดับ สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ฯลฯ ท่านประธานได้ให้ขวัญกำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 100 คน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ขอให้ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร นี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ขอให้การทำงานราบรื่น สามารถใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญขอให้มีวินัยและจริยธรรมในการดำรงซึ่งความมั่นคงของชาติด้วย ภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความสุข มีกำลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ซัมรี สือแม ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)

8 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ