Archive

Posts Tagged ‘ชลบุรี’

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

January 5, 2018 Leave a comment

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

1030749.JPG

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และจัดนิทรรศการในหัวข้อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนบ้านท่าจาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก….ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก

1030697.jpg

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อม คณะทีมบริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ “เด็กไทยยุด ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งในงานนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดนิทรรศการด้วย / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จังหวัดนครนายก

1030655.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพิธีในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมความพร้อมจุดพักรถ เวลา 11.30 น. มีคณะจาก สพป.ชัยนาท โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ แวะพักผ่อน โรงเรียนได้ให้บริการ เครื่องดื่ม ร้อน เย็น กาแฟสด ขนม และนวดคลายความปวดเมื่อย โดยนักเรียนจิตอาสา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ รวมถึงโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองก็เป็นจุดพักรถเช่นเดียวกัน และขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนต่าง ๆ ที่จะผ่านไปนครนายก โรงเรียนเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา1 มศว.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง 60 เขต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้

4 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานภาครัฐ (ITA) โดย สพป.ชลบุรี เขต ๑

November 9, 2017 Leave a comment

1011395.JPG

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นางสาวกัญญาพร ไทรชมพู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และสิบเอกสอน บุญรุ่ง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี โดยมี นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการครูให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1…..ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

08 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ความร่วมมือการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

January 31, 2017 Leave a comment

page.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกับสถานประกอบการ 32 แห่ง โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยระบบทวิภาคีจะช่วยสร้างค่านิยมที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา ที่มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ ชีวิตมีความมั่นคง หลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 30 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ. ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ๒๓ แห่ง

September 1, 2016 Leave a comment

%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99.jpg

สำนักงานคณะงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานบันฯ จำนวน 23 แห่ง และผู้บริหารสถานศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 202 แห่ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรีให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ดร. อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยมีสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 202 แห่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติ เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความสามารถในการแข่งขันนของประเทศ โดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการประสานประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศให้เกิดคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สถาบันอาชีวศึกษา จะต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนทั้งระยะกลาง และระยะยาว โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้สามารถผลักดันการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ (S-curve) ได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 คือ First s-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิตโดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะกลาง และ 2.New S-curve ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นเป็นกลไกที่สำคัญในการแข่งขันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การวางแผนงานด้านบุคลากรเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “สถาบันอาชีวศึกษาต้องมีความต่างจากวิทยาลัย” ผู้บริหารต้องมีการคาดการณ์ความต้องการความต้องการกำลังคน มีความพร้อมที่จะจะรองรับการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม จากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะด้านสังคม และวัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ ผู้สร้าง หรือผู้ผลิต มีการสื่อสารที่ดี และการประสานความร่วมมือ ที่มีความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ สอศ. ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษจาก นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “การบริหารงานสถานศึกษาในรูปแบบเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษา” และ ศาตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช บรรยายพิเศษในเรื่อง “การพัฒนาผู้เรียนฯ สู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 “

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ . 22 ส.ค.2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

878695.jpg

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา : นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลการเรียน โดยผู้เข้าประชุมเป็นครูวิชาการโรงเรียนรัฐและเอกชนบางส่วน จำนวน 135 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่ระดับสูงของทักษะ 4 ด้าน (ด้านพุทธืพิสัยหรือการคิดวิเคราะห์Head,ด้านจิตพิสัยหรือคุณลักษณะและจิตใจHeart,ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะการปฏิบัติ Hand ,ด้านสุขภาพพลานามัย Health) และสอดคล้องกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (ภาพ : เบญจา พันธุ์ทอง/ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

878638.JPG

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและสร้างแหล่งเรียนรู้ใน Google Apps for Education ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, สามารถสร้างและเลือกใช้คลังข้อสอบ (DLIT Assesment) ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, สร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย กลุ่มเป้าหมาย จากครูผู้สอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบลและที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ คน

23 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ระดมความคิดเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส

842522.JPG

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุม “โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา ประจำปี 2559” เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้สามารถปรับหลักสูตร พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

“โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และระดมความคิดเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ ตรงกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยมี นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และ นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการการโรงเรียน ขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 40 คน ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการสร้างแนวทาง ในการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา และเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาสายอาชีพ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการวางแผนการดำเนิน

การสำหรับปีการศึกษา 2559

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย อบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ผอ.สพม.19 ชื่นชมครู “เสียสละ อดทน”

842577.JPG

เมื่อเช้าวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แก่ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ

นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษมีบทบาทหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ 9 ประการ ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตามกระบวนการจัดการศึกษา

นายนิรัติศัย กล่าวอีกว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2561

ด้าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ และมีความอดทนอย่างยิ่งในการดูแล อบรมสั่งสอนศิษย์ซึ่งเป็นผู้พิการ มีความเป็นเด็กพิเศษที่ไม่เหมือนเด็กนักเรียนทั่วๆ ไป หากครูพยายามทำความเข้าใจเด็กให้ลึกซึ่งมากขึ้น เติมเต็มพรสวรรค์ที่เด็กมีก็จะสามารถสร้างและพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้เป็นเลิศได้

……………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.19 ภาพ/ข่าว

รมว.ศธ.ติดตามความก้าวหน้าการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษEnglish Boot Campณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

842497.jpg

***(30 มีนาคม 2559) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการอบรมพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินความก้าวหน้าโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกครูจากผลการประเมินเพื่อจัดกลุ่มครูตามความสามารถ (placement test) จำนวน 350 คนเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เกณฑ์ครูที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จากทั่วประเทศ ประกอบด้วย ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 160 คน ครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน 190 คน เข้าพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ ในค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) โดยใช้ภาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดระยะเวลาอบรม 37 วัน (5 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 11 เมษายน 2559 นี้ โดยใช้วิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาจำนวน 30 คน ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงและมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนภาษอังกฤษ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ รวมทั้งมีการประเมินทักษะ ซึ่งการดำเนินการอบรมสามารถสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการดำเนินการที่สำคัญ คือ สัปดาห์ที่ 1-2 มีการแบ่งกลุ่มครู ออกเป็น 15 กลุ่ม ๆ ละ 20-25 คน โดยจะเรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 2 มีการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ Aptis ซึ่งเป็นการทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 2 วิทยากรชาวต่างชาติ (Trainers และ Senior Trainer) จะทำการคัดเลือก วิทยากรแกนนำ (Thai master Trainers) จำนวน 28 คน (1 ห้องเรียน) โดยคัดเลือกจากการพิจารณาจากผลการทดสอบจากแบบทดสอบ Aptis ที่อยู่ในระดับ C1 การสัมภาษณ์ครู (Interview) โดยวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นวิทยากรประจำกลุ่มวิทยากรแกนนำ และพิจารณาจากความพร้อมและเจตคติของครูในการเป็นวิทยากรเพื่อขยายผลต่อไป ส่วนนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป จะมีการอบรมจะมีทั้งหมด 16 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 16 คือ กลุ่มวิทยากรแกนนำ (Thai Master Trainers: TMT) มีจำนวน 28 คน โดยมีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้เข้ารับการอบรม ด้วยแบบสอบ Aptis

รมว.ศธ. กล่าวทิ้งท้ายว่า การอบรบครูแกนนำในครูแกนนำในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้ผลสำหรับเผยแพร่ขยายผลในสังกัดต่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ รวมทั้งมีการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมการสอนของครูที่โรงเรียนและการขยายผลในโรงเรียนและในเขตพื้นที่ของตนในฐานะครูแกนนำ ต่อไป

ชมคลิป https://youtu.be/QFYWuYwyf0I

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.970362776393313.1073742318.100…

ทิพวรรณ ข่าว

31 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ