Archive

Posts Tagged ‘ชัยนาท’

ชัยนาท รับการตรวจราชการกรณีปกติรอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

February 27, 2018 Leave a comment

1054422.JPG

วันที่ 26 ก.พ.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 2 หน่วยงานรับตรวจจังหวัดชัยนาท โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมสรุปผลข้อมูลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา สพป.ชัยนาท จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเนินถ่าน อ.เมืองชัยนาท โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในชั้นเรียนรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นำมาบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน พร้อมชมนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) อ.สรรพยา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ใช้หลักการทำทั้งโรงเรียน ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และกิจกรรมต้องทำอย่างต่อเนื่อง พร้อมชมการนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียนแต่ละชั้น (ป.1-ม.3) ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

26 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพฐ. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

February 16, 2018 Leave a comment

ผอ.สพป.ชัยนาท เยี่ยมเป็นกำลังใจพร้อมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ

1049763.JPG

วันที่ 15 ก.พ.61 นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมนางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ในการรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา พร้อมกล่าวต้อนรับนายสุเทพ ชนะบวรสกุล ประธานคณะกรรมการประเมิน และคณะกรรมการประเมิน โดยมีนายโอภาส พาพันธ์ ผอ.รร.ชุมชนวัดดักคะนน รายงานพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งในการดำเนินงานโรงเรียนมีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1 , ผู้นำชุมชน , คณะกรรมการสถานศึกษา , คณะกรรมการหมู่บ้าน , กลุ่มผู้สูงอายุ , ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชุมชนและวัด ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าวเป็นอย่างดีและเข้มแข็ง ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

สพป.เลย เขต 2 ประชุมคณะกรรมการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1049744.JPG

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะทำการทดสอบด้านการอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเฉพาะเรื่องนโยบายการอ่านออกเขียนได้ นโยบายห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แจ้งแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อครั้งจัดประชุมรับนโยบายที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงวันที่ ๗-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้ฝากให้คุณครูที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ได้ศึกษารายละเอียดคู่มือให้เข้าใจชัดเจนในการประเมินพิจารณาให้คะแนน เนื่องจากเด็กมีหลายระดับทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ

เลขานุการ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมโครงการผู้นำในตัวฉัน (The Leader in Me)โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

1049746.JPG

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ และในช่วงบ่ายได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการผู้นำในตัวฉัน (The Leader in Me) และโรงเรียนแม่เหล็ก และมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ. สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ร่วมตรวจติดตาม โดย นายชาญชัย ไชยพิศ ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนต้อนรับ และนำชมห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการสร้างทักษะชีวิตและภาวะผู้นำด้วยกระบวนการ The Leader in Me ที่สร้าง ๗ อุปนิสัย ช่วยพัฒนาเยาวชนจากภายในสู่ภายนอกแบบองค์รวม ให้ดีขึ้นทั้ง ๓ ด้าน คือ ทักษะชีวิตภาวะผู้นำ วัฒนธรรมโรงเรียน และวิชาการ การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ได้มีนางสโรชินิ โอชโร และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับด้วย ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

15 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

January 5, 2018 Leave a comment

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

1030749.JPG

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และจัดนิทรรศการในหัวข้อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนบ้านท่าจาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก….ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก

1030697.jpg

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อม คณะทีมบริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ “เด็กไทยยุด ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งในงานนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดนิทรรศการด้วย / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จังหวัดนครนายก

1030655.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพิธีในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมความพร้อมจุดพักรถ เวลา 11.30 น. มีคณะจาก สพป.ชัยนาท โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ แวะพักผ่อน โรงเรียนได้ให้บริการ เครื่องดื่ม ร้อน เย็น กาแฟสด ขนม และนวดคลายความปวดเมื่อย โดยนักเรียนจิตอาสา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ รวมถึงโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองก็เป็นจุดพักรถเช่นเดียวกัน และขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนต่าง ๆ ที่จะผ่านไปนครนายก โรงเรียนเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา1 มศว.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง 60 เขต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้

4 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ การสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

November 25, 2017 Leave a comment

1016361.jpg

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” โดย นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความรู้เรื่องแนวคิดในการพัฒนามนุษย์ เพื่อพัฒนาประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อหลอมรวมวิสัยทัศน์ขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด ” MOE ONE TEAM ” สำหรับนักบริหารการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสพฐ. จัดขึ้นระหว่างสันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 ( CPLI ) ณ ห้องประชุม 101 MULTIPURPOSE HALL สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับผู้บริหารการศึกษา ( ผู้บริหารการศึกษารุ่นใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 22 พย. 2560 จำนวน 110 คน ) คือ น.ส.ลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลบ.1 ( ผอ.สพป.ชัยนาท ) ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับนักประชาสัมพันธ์ คือ น.ส.ภคจิรา จันทร์แดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลบ.1 #พัฒนาศักยภาพ#ความรู้ไม่มีสิ้นสุด#ไม่หยุดพัฒนา #มหัศจรรย์คนพีอาร์

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชัยนาท ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมวินัยค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท

October 3, 2016 Leave a comment

901234.JPG

สพป.ชัยนาท ขับเคลื่อนส่งเสริมและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยการจัดโครงการเสริมสร้างวินัยค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัด จำนวนกว่า 200 คน เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึก มีคุณธรรม มีวินัย และมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ โดยนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมให้โอวาทและข้อเสนอแนะแก่เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท-ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ คณะวิทยากร จากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จะดำเนินการปฐมนิเทศ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย ฝึกปฏิบัติด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.59 โอกาสเดียวกันนี้ คณะวิทยากร คณะทำงาน เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ประธานในพิธี ในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.59 ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

30 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สพป.พล.1 เพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

859427.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 พ.ค.59 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล มีครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 125 คน เข้าประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูหาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักการของสหกรณ์โรงเรียนให้มีความทันสมัย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและเครือข่าย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำหลักการของสหกรณ์ไปบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเป็นต้นแบบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สถานศึกษาอื่นๆ

สพป.น่าน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา

859706.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 – วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 จำนวน 140 คน และ รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 – วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 รวม 147 คน เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในการจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกำหนด เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อไป

โดยมีนายสมัย ธนะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สพป.ชัยนาท ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

859679.jpg

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59 น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และบรรยายพิเศษพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 18 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ศึกษานิเทศก์ ผู้ทำหน้าที่ Smart Trainer คณะทำงาน/วิทยากร จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาราพรรณราย โรงแรมชัยนาทธานี ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ นิทรรศการ การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของโรงเรียนนำร่อง และฝึกวิเคราะห์การจัดกิจกรรมทั้ง 4 H เพื่อนำไปออกแบบกิจกรรมในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบจักรยานพระราชทาน

February 21, 2016 Leave a comment

827754.JPG

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน โดยจักรยานพระราชทานดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสและมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรจักรยานพระราชทาน จำนวน 52 คัน ให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 44 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 8 คน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้จัดพิธีมอบจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 44 คน ณ บริเวณโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทานดังกล่าว และนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวรายงาน ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

19 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ