Archive

Posts Tagged ‘ตรัง’

สพฐ.ร่วมสพม.๓๒(บุรีรัมย์) ค้นหานักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์

January 25, 2018 Leave a comment

1039964.JPG

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ (Roadshow) แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น 4 ภาค ภาคกลาง วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ วันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคใต้ วันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 190 คน ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 30 คน สาขาดนตรีไทย จำนวน 30 คน สาขาดนตรีสากล จำนวน 64 คน สาขานาฏศิลป์ จำนวน 39 คน สาขาขับร้องประสานเสียง จำนวน 27 คน นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพราะมีความเชื่อว่าศิลปะทุกแขนงเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องจรรโลงใจให้ผู้คนมีความสุข โดยโครงการดังกล่าวมีกระบวนการดำเนินงานประกอบด้วยการค้นหา คัดกรอง พัฒนา และส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา อาทิ คุณครูสังคม ทองมี ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ดร.หฤทัย นัยโมกข์ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ คณะวิทยากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนดนตรีสาธุการ เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาทักษะ รวมทั้งพิจารณาเฟ้นหานักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละสาขาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะในโอกาสต่อไป

นายรณชัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในทุกภูมิภาคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเด็ก ผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งครูผู้สอน และโรงเรียนจะได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนเด็ก ผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างถูกต้องต่อไป

24 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สงขลา เขต ๑ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

December 23, 2017 Leave a comment

1026204.JPG

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือน และ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ภายใต้คำขวัญของงานว่า “หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรตระการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม” ภายในงานมีนิทรรศการผลงานนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ และการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 187 กิจกรรม 34 ศูนย์การแข่งขัน

ในการนี้ นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ,คณะรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ,คณะบุคลากร สพป.สงขลา เขต 1 ,คณะครู และนักเรียนในสังกัด ร่วมงานฯ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีโรงเรียนวัดเกษตรชลธี ,โรงเรียนวัดโพธาราม และโรงเรียนวัดบ่อแดง ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ และได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน และคณะครู ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และร่วมจัดนิทรรศการฯ สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จะจัดขึ้นที่จังหวัดตรัง

22 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผช.เลขา กพฐ. เยี่ยมบู๊ทนิทรรศการเรียนรู้สู่อาชีพ สพป.นศ.๒ และเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

December 21, 2017 Leave a comment

1025607.jpg

วันนี้ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดบู๊ทนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 พร้อมเยี่ยมชมบู๊ท ผลงานของนักเรียน หน่วยงานการศึกษา จำนวน 31 ซุ้ม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ,ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ. 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ บู๊ท สพป.นศ.2 ซึ่งมีกิจกรรมลูกเสือโดยได้รับโล่รางวัล 8 ปีติดต่อกัน การจัดนิทรรศการ ของนักเรียน รร.บ้านกุยเหนือและ รร.วัดธรรมเผด็จ นำเสนอกิจกรรมที่เรียนรู้สู่อาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี 2561 เจอกันที่จังหวัดตรังค่ะ

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

สพม.๑๓ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

734507.JPG

> สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง ร่วมกับ สพม.๑๓ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

> เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.๑๓ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รอง ผอ.สพม.๑๓ นำตัวแทนผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนอำเภอสิเกา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบในพื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตรัง และปลูกจิตสำนึกให้แก่ชุมชน นักเรียนให้เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมดังกล่าว มีโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดตรัง) เข้าร่วมจำนวน ๙ โรง รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน.

ภาพ / ข่าว : วัจนา ไกรเทพ.

สพม.34 ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

734384.jpg

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ข้าราชการ ประชาชน ฯลฯ, ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้

ภาพ : พิสิษฐ์ สุวรรณราช

6 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน

September 11, 2014 Leave a comment

645235.JPG

+ ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เป็นผู้แทน สพฐ. พร้อมด้วยนางวาณี ยิ้มพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สอ.สพฐ. และคณะตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ให้มีโอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา โดยดำเนินการเกี่ยวกับโครงการทุนการการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยติดตามและซักถามปัญหาที่มักจะเกิดกับนักเรียน เช่น ปัญหาครอบครัว การเรียน การใช้จ่ายเงินทุน ที่อยู่อาศัย รวมถึงการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ให้ได้รับทุนกาศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไมตกหล่นกลางคัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2557.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

11 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ: การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน

September 5, 2014 Leave a comment

ชื่อผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

และการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG วิชาการปลูกพืชไร้ดิน

ที่มีต่อทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน 2) เพื่อศึกษาทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG 3) เพื่อศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง จำนวน 2 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 41 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG วิชา การปลูกพืชไร้ดิน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะในการทำงานร่วมกัน และ 5) แบบประเมินคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ ด้วย ค่าเฉลี่ย ( )ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบว่า t (t-test dependent)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 84.76/79.14

2. ทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. คุณธรรมในการทำงานร่วมกัน ในภาพรวมคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ทั้งด้านความรับผิดชอบ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน และด้านความประหยัด หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ด้านสื่อ/นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม ›

พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอบรมพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ ๑ สพฐ.(สพป.สงขลา เขต ๒ เป็นหน่วยพัฒนาจังหวัด)

August 18, 2014 Leave a comment

630359.jpg

นายธวัชชัย ขวัญทองยิ้ม รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรมฮอลิเดย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขลา เขต 2 กล่าวรายงาน มีครูในสังกัดสพป.พัทลุง เขต 1และเขต 2 เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้แบ่งเป็นหน่วยพัฒนา ทั้ง 4 ภูมิภาค 12 หน่วยพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อให้การจัดกิจกรรมของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน

สำหรับภาคใต้ นั้น มีหน่วยพัฒนาจำนวน 3 หน่วยคือ1.หน่วยพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 2.หน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา โดย หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา สพฐ.มอบหมายให้สพป.สงขลา เขต 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการอบรมฯ ซึ่งมีจำนวน 15 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล และครูวิชาการขนาดเล็ก จาก สพป.นราธิวาส เขต 1,2,3/สพป.ยะลา เขต 1,2,3/สพป.ปัตตานี เขต 1,2,3/สพป.สงขลา เขต 1,2,3/สพป.สตูล/สพป.ตรัง เขต 2 และสพม.15,16

15 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่ผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ ๑ ป ๔ ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส

ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556

ผู้รายงาน : นายสุรเชษฐ สองรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร

หน่วยงาน : โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปีที่ศึกษา : 2556 บทสรุป รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ ประเมิน

ด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็นคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร

จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 การมี

ส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556

และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน

จำนวน 318 คน กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 71 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 318 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการผู้ปกครอง

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือแบบสอบถามที่มีค่าประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน

7 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.89 – 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียน

กันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่ม พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้าน

มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่ม พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน

เฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียน

กันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพ

อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือ ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 จำแนกเป็น

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียน

กันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพ

อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่ม พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ นักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัตรัง

ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากได้คะแนน

รวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ย

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือ ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณา แต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมี

ความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ

พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมทั้ง 3 กลุ่ม

ที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือ ครู มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน ( = 4.25, S.D.= 0.54) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากได้คะแนนรวมเฉลี่ย

10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่ม พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการ มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครู มีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก คะแนน และเกณฑ์การประเมิน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) ค่าน้ำหนัก 100 ค่าคะแนนเฉลี่ย 100 พบว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านกระบวนการการดำเนินงานของโครงการ ค่าน้ำหนัก 20 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการ ค่าน้ำหนัก 50 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินโครงการ ค่าน้ำหนัก 100 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ทุกตัวชี้วัดที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรกำหนดนโยบายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

2. โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้ทุกที่ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ และเสริมสร้าง

นิสัยรักการอ่านของนักเรียน

3. ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมผู้บริหารและครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และชุมชน ได้แก่พฤติกรรมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า การใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เสียสละ เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ควรตระหนักและ

ให้ความสนใจและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

4. ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส

รวมทั้งมีการประเมินผล สรุป รายงานผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้รับทราบ เพื่อให้การสนับสนุน เผยแพร่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการหรือวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับงานหรือกลุ่มงานย่อยของโรงเรียนทุกโครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน

ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

2. ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมของสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประกาศ โรงเรียนบ้านราม เรื่อง สอบราคาจ้าง เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารประกอบ ›

ศุกร์, 1 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ