Archive

Posts Tagged ‘ตัวชี้วัด’

สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์อัตนัย ภาษาไทยสู่มาตรฐาน

January 26, 2018 Leave a comment

1040830.JPG

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “กลยุทธ์อัตนัย ภาษาไทยสู่มาตรฐาน” ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัด ให้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการยกระดับไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดำเนินการยกระดับเป็นกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการสอบรูปแบบอัตนัย เน้นพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก

ในการนี้ สพป.ชุมพร เขต 1 เห็นความสำคัญและตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จึงเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู ในสังกัด ให้สามารถนำแนวทางการสอบรูปแบบอัตนัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณครูกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สนใจ ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ นางพรรณี จันทร์ณรงค์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครู ร.ร.วัดปากด่าน ดำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสูบ ผ่านกระบวนการ PLC

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เมืองบุรีรัมย์ ๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

January 18, 2018 Leave a comment

1037040.JPG

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมบริษัทสวัสดีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงขึ้นร้อยละ ๓ ใน ๔ กลุ่มสาระ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตอบสนองผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง พร้อมนำความรู้ ความเข้าใจ หลักการ และวิธีการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ มีความสามารถและมีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถพึ่งตนเองได้ วิทยากรบรรยาย ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายอนุชา ประโมทะโก ทางทิพวัลย์ ศรีโคตร ครูจากโรงเรียนบ้านหนองแวง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ มีความตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษาเกิดกระบวนการทำงานในภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความพร้อมรับการติดตามตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสร้างความพร้อมและความตระหนักรู้ โดยการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนและครูวิชาการใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือตามมาตรฐานตัวชี้วัด การเลือกใช้สื่อผสมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด โครงสร้างข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ (O-Net) เพื่อนำมาใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นสุวรี เจริญรัมย์ … รายงาน

18 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐานวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

December 19, 2017 Leave a comment

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

1024783.jpg

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดทำโมเดล MSC โดยมีรายละเอียดโมเดล ดังนี้ M=Management คือการบริหารจัดการที่ดี S=Scout คือ การสร้างคนดีมีวินัยด้วยกระบวนการลูกเสือ C=Classroom คือ การใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้ยังได้เน้นให้คณะรอง และศึกษานิเทศก์ ตลอดจนถึงผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ในเรื่อง อนุบาลพร้อมสมวัย ใส่ใจการอ่าน เขียน และคิด ภาษาอังกฤษสื่อสารดี มีคุณธรรมนำชีวิต ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีที่หลากหลาย สร้างรายได้จากการเรียนรู้สู่อาชีพ และการนำนโยบายของ สพฐ.ในปี 2561 ไปปรับการจัดการเรียนการสอนทั้ง 6 ด้าน ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ซึ่งในด้านที่สำคัญที่สุดสำหรับโรงเรียนคือ นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการจัดการเรียนการสอดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

1024501.JPG

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ โดยท่านสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ มีผู้สังเกตุการณ์จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธ๓.๑๕ ,คุณศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.๑๕ ,คุณมาคุ้น หมายสุข นิติกร ชำนาญการ ศธภ.๑๕ ณ หอประชุมใหม่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ++++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ /ข่าว+++++++++++

ศธจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

1024467.JPG

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ โดยท่านสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ มีผู้สังเกตุการณ์จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธ๓.๑๕ ,คุณศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.๑๕ ,คุณมาคุ้น หมายสุข นิติกร ชำนาญการ ศธภ.๑๕ ณ สนามสอบโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ++++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ /ข่าว+++++++++++

18 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ สวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่

October 8, 2016 Leave a comment

902837.JPG

เมื่อวันที่ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่เขต 2 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ สพป.เเชียงใหม่เขต 2 กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สาระของการบรรยายพิเศษได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 ลงลึกในรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยได้กล่าวว่า ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ดำเนินการมาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เชิงให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์ โดยเป้าหมาย คือต้องรู้ 60 เปอร์เซนต์ กับควรรู้ 40 เปอร์เซนต์ โดยกำหนดตัวชี้วัด ต้องรู้ต้องสอน และควรรู้ก็เพิ่มเติม โดยการออกข้อสอบในมิติต้องรู้. ผู้บริหารต้องให้บอกครูให้เข้าใจ สพฐ.ได้ดำเนินการไว้แล้ว มีพิมพ์เขียวหรือบลูปรินท์โครงสร้าง โดยกำหนดสื่อสารผ่านบอร์ดแคช G-Chat และบอร์ดแคช แชท โอ เน็ต การลงลึกในหัวใจของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประเด็นการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ (ยกตัวอย่างเรื่องไฟป่า) ตรงกับตัวชี้วัดไหน มาตรฐานไหน โยงระดับช่วงชั้น ในมิติ. 4 H วิธีการออกแบบหลักสูตรในแต่ละชั้นต้องให้ออกแบบเข้าถึงตัวชี้วัด ต้องดึงครูให้ออกแบบให้รู้เรื่อง ที่ครูจะสอนให้เด็กเรื่องสีใบใบไม้ เรื่องที่สองต้องรู้เรื่องการประเมินผล หากสนใจเรื่องเดียวกัน(ยกตัวอย่างเรื่องใบไม้) และให้รู้วิธีคิดผังมโนทัศน์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คิดตีมเรื่อง เชื่อม 4 H แล้วผูกเรื่องให้ได้ตามกระบวนการ PDCA (ยกตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้การเพาะถั่วงอก การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ลูกปะคบแก้วเก้าเซียน นิทานแปดบรรทัด) ทุกเรื่อง เขื่อม cognitive domain นอกจากนี้ ท่านได้ฝากนโยบายเรื่องเร่งด่วน นโยบายภาครัฐสู่กระทรวงศึกษาธิการ ไทยแลนด์ 4.0 แผนยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งไ้ดเน้นย้เรื่องการอ่านออกเขียนได้ การสอนแจกลูกสะกดคำ การท่องสูตรคูณ การท่องอาขยาน (“แมวเอ๋ย แมวเหมียว…” TEPE ออนไลน์ ครูใหญ่ต้องทำให้ได้เป็นตัวอย่าง ทำให้ครูรู้. เขาจะเก่งกว่าเรา ต้องทำใจไว้และยินดีกับครู.และได้นำเสนอแนวทางการสื่อสารองค์กร G-Chat เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกล่าวขอให้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์องค์กรการศึกษาของเรา กระทรวงของเรา สพฐ.ของเราทุกคน พร้อมทั้งกำชับให้ยึดมั่นในบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา และยึดในผลประโยชน์ของการพัฒนาด็กเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่อาจเป็นผลกระทบเชิงลบต่อเด็กด้วย

07 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะคุมเข้ม โปร่งใส การสอบ ผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา

September 4, 2016 Leave a comment

1.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพาและ อ.นาทวี) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Banquet Hall 101 (บริเวณชั้นล่าง Hall 9)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอศ.ในครั้งนี้ สำหรับกลุ่มทั่วไป มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมด 431 คน มาเข้าสอบจำนวน 426 คน ขาดสอบ 5 คน (คิดเป็น 1.16%) โดยกำหนดการสอบภาค ก.เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้า เป็นการสอบความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และภาคบ่ายเป็นการสอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ทั้งนี้ สอศ.จะตรวจและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข. (สัมภาษณ์)ของทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข.) วันที่ 18 กันยายน 2559 และประกาศขึ้นบัญชี วันที่่ 23 กันยายน 2559 โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา และ อ.นาทวี) มีจำนวน 82 อัตรา จำแนกเป็นอัตราว่าง 44 อัตรา และแทนอัตราเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 38 อัตรา สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ โดยกำหนดให้บรรจุแต่งตั้งกลุ่มทั่วไปในสัดส่วน 20% ของตำแหน่งที่เปิดรับและกลุ่มประสบการณ์อีก 80% ของตำแหน่งที่เปิดรับ (คิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 4) โดยการบรรจุจะเรียกกลุ่มประสบการณ์ก่อน 4 คน และกลุ่มทั่วไป 1 คน ตามด้วยกลุ่มประสบการณ์ 4 คน สลับกันไปจนครบ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มประสบการณ์ จะใช้วิธีการประเมิน ภาค ก.จากผลการปฏิบัติงาน ประวัติการทำงานที่ผ่านมา เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด โดยไม่มีการสอบข้อเขียน กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 4 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

878695.jpg

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา : นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลการเรียน โดยผู้เข้าประชุมเป็นครูวิชาการโรงเรียนรัฐและเอกชนบางส่วน จำนวน 135 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่ระดับสูงของทักษะ 4 ด้าน (ด้านพุทธืพิสัยหรือการคิดวิเคราะห์Head,ด้านจิตพิสัยหรือคุณลักษณะและจิตใจHeart,ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะการปฏิบัติ Hand ,ด้านสุขภาพพลานามัย Health) และสอดคล้องกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (ภาพ : เบญจา พันธุ์ทอง/ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

878638.JPG

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและสร้างแหล่งเรียนรู้ใน Google Apps for Education ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, สามารถสร้างและเลือกใช้คลังข้อสอบ (DLIT Assesment) ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, สร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย กลุ่มเป้าหมาย จากครูผู้สอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบลและที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ คน

23 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พิจิตร เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการครูสุขศึกษาและพลศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

875247.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสุขศึกษาและพลศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความหมายของทักษะชีวิต องค์ประกอบตัวชี้วัดพฤติกรรมทักษะชีวิต และแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา และบูรณาการ การเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาติดเกมส์และสื่อออนไลน์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นภูมิคุ้มกันปัญหาให้กับผู้เรียนตามบทบาทหน้าที่ ของครูผู้สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูสุขศึกษาและพลศึกษาและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 120 คน ณ วัดพร้าวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ภาพ:ครูณรงค์เดช คงสวัสดิ์ รร.ชุมชนทะนงบ้านไร่/ข่าว:ธัญสุดา พึ่งไชย กลุ่มส่งเสริมฯ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2)

09 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ