Archive

Posts Tagged ‘นครสวรรค์’

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนได้รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ ๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

December 15, 2017 Leave a comment

1023227.jpg

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รับพระราชท าน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 2 “เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม สั่งสอนเบ็ดเสร็จบนฐานงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ………. เป็นสมาชิกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อปีการศึกษา 2538 รหัสมาชิก 7-60000-001 ปัจจุบันโรงเรียนได้รับพระทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 2 เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม สั่งสอนเบ็ดเสร็จบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนำมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ กับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมแนะแนว ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานแห่งความภาคภูมิใจ ………. พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

……. พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับพระราชทนเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 “เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนักของเยาวชน”

……. พ.ศ.2554 โรงเรียนได้รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 2 “เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม สั่งสอนเบ็ดเสร็จบนฐานงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

……. ในขั้นตอนต่อไปจะพัฒนาต่อยอดผลงานในทุกด้านเพื่อขอรับพระราชทานระดับเกียรติบัตร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๓ เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอน เบ็ดเสร็จ บนฐานงานงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน (เกียรติบัตรสูงสุด)

……. ปัจจุบันโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มีนางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และมีนายดวง คุ้มชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กิจการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และนายอนุสิทธิ์ สิงห์สังข์ รองหัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำระบบการสแกนบาร์โค๊ดที่ติดไว้ที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทำให้นักเรียนสามารถรู้จักชื่อและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ………. สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์www.rspg.or.th มาร่วมกันทำให้ทุกสถานศึกษา ทุกสังกัด เป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ.

14 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อกศจ.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

October 10, 2016 Leave a comment

902918.jpg

….. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2559 พร้อมด้วย นายสุธน บัววัฒน์ (วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนใน กศจ.) อนุกรรมการ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา) อนุกรรมการ นายพนม จันทร์ดิษฐ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่) อนุกรรมการ นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว) อนุกรรมการ นางจรรยา เรืองมาลัย (ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1) อนุกรรมการ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและพิจารณาวิทยฐานะ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

08 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ

September 8, 2016 Leave a comment

894625.JPG

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมอบให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยเป้าหมายจัดการชุมนุมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญา และความรู้เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ภาคเหนือ และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและการนำลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม กำหนดจัดการชุมนุมในระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำพูน สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 3,000 คน กรรณิกา : ภาพ/ข่าว/รายงาน

07 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.คัดเลือกเชิงประจักษ์ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดี้ด่น ประจำปี ๒๕๕๙

August 18, 2016 Leave a comment

888342.jpg

คัดเลือกเชิงประจักษ์สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ คัดเลือกเชิงประจักษ์ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดี้ด่น ประจำปี 2559 ในการลงพื้นที่จริงดูวิธีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ของโรงเรียน ภาคเหนือ 1 สพฐ.ได้แต่งตั้งให้ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน พร้อมด้วย นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายมงคล สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 นายกิตติธัช ทองอุทุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 3 นางนันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เข ต 1 เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกเชิงประจักษ์ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดี้ด่น ประจำปี 2559 ในการลงพื้นที่จริงดูวิธีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ของโรงเรียน ภาคเหนือ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน 2 โรงเรียนบ้านบ่อเกลือ สพม.เขต 37 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยา สพม.เขต 35 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนวัดนครเจดีย? สพป.ลำพูน เขต 1 บ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนปอวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.เชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 14-30 สิงหาคม 2559……ภาพทั้งหมด (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

18 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.นว ๓ นำข้าราชการครูและบุคลากร รับการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๙

August 17, 2016 Leave a comment

887846.JPG

ผอ.สพป.นว 3 นำข้าราชการครูและบุคลากร รับการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ ประจำปี 2559 นำผลงานการดำเนินงานพร้อม บุคลากรผู้รับผิดชอบ รับการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ ประจำปี 2559 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อเวลา 09.00 น. นายวิระ แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานและกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. ประจำปี 2559 นำโดย นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางรัตนา ยศบุญ นางวันดี จิตรไพรวรรณ คณะกรรมการประเมิน พร้อมนำคณะกรรมการเยี่ยมชมกลุ่มงาน ห้องประชุมสร้างบ้าน จุดเด่นของสำนักงาน จากนั้นได้เข้าห้องประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เริ่มใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2557 กำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมี 5 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้กำหนดใหม่เป็น 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา …..ดูข่าว ภาพข่าวทั้งหมด

17 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙

August 13, 2016 Leave a comment

886412.jpgทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559″>

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ุ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับศึกษาธิการภาค ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ตามที่ สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 18 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรรค์ รวม 9 สพป. 2 สพม. มีการแข่งขันจำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) และการแข่งขัน Multi Skills Competition นักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่ใช่นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) หรืออยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนานเกิน 6 เดือน ไม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนขยายโอกาสจาก สพป. และจากมัธยมศึกษาสังกัด สพม. จัดแข่งขันรวมกัน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่งเสริมความมั่นใจในการแสดงออกทางภาษาของนักเรียน อีกทั้งยังเสริมสร้างเจตคติที่ดีด้านภาษาอังกฤษในนักเรียนอีกด้วย ในการนี้ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (9 ส.ค.59) ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ