Archive

Posts Tagged ‘บุรีรัมย์’

สอศ.จับมือ IRCT group ร่วมปั้นนักศึกษาทวิภาคี

1.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกลุ่มบริษัท IRCT จัดงาน “IRCT group : Step to Thailand 4.0 with DVE”และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2559 ณ บริษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (วังน้อย) โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สื่บเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูงสุด โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวะที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ผ่านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งกลุ่มบริษัท IRCT ได้ร่วมกับ สอศ. สานรับนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับสอศ. ในการรับนักศึกษาระบบทวิภาคีเป็น ปีแรก ประกอบกับบริษัท ฯ มีนโยบายในการพัฒนาโรงงานให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory โดยพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งโครงการจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีนี้ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้มากที่สุด การพัฒนาคนเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะช่วยพัฒนาองค์กรและประเทศ ไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนและเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 นี้ บริษัทจึงร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ อ.กรอ.อศ. ในกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วนร่วมกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ อีก 35 กลุ่ม ดำเนินการจัดทำรูปแบบพัฒนาโรงงานให้เป็นโรงเรียน เพื่อเติมเต็มทักษะฝีมือและทักษะการทำงานให้กับนักศึกษาอาชีวะได้เต็มที่เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท IRCT เปิดโอกาสให้นักศึกษาระบบทวิภาคีจำนวน 26 คน จาก 3 สถานศึกษา เข้าฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท ฯ ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้า 9 คน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สาขาเทคนิคการผลิต จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และสาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 13 คน จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งหลังจากฝึกแล้วนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานโดยแบ่งเป็น 13 กลุ่ม และมี 4 กลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ เช่น การประดิษฐ์ม้วนยางอัตโนมัติแทนการใช้แรงงานคน จากวิทยาลัยเทคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เครื่องคัดแยกขนาดเม็ดยางสีสังเคราะห์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี การประดิษฐ์ไฟฉาย LED จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และการประดิษฐ์เสื้อเตือนภัยสำหรับตรวจจับกระแสไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยได้มีการจัดสรรนักศึกษาจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกอย่างสูงสุด สามาถนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในอาชีพหรือการศึกษาต่อไปในอนาคต กลุ่มประชาสัมพันธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาชีวะร่วมกับเอ พี ฮอนด้า จัดแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

November 26, 2016 Leave a comment

11.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด จัดกิจกรรมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดขอบ ประธานที่ปรึกษาสนามแข่งรถช้างฯ ดร.อรรณพ พรประภา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ และนายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เปิดเผยว่า การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงของฮอนด้า จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้คิดค้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างตัวถัง เครื่องยนต์ระบบหัวฉีด ระบบขับเคลื่อน หลักอากาศพลศาสตร์ ต้องออกแบบและผลิตตัวถังรถได้เองทั้งคัน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ทำให้กิจกรรมของเราได้รับการตอบรับที่ดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆมาตลอด ซึ่งในปีนี้มีรถเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 482 ทีม

สำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด โดยในประเภทรถประดิษฐ์จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป กำหนดกติกาให้รถทุกคันใช้ตัวถังที่มาจากการประดิษฐ์ขึ้นมาเองเท่านั้น และติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการสนับสนุนจากฮอนด้า ส่วนในประเภทรถตลาดจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแข่งขัน โดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110 ไอ , ฮอนด้า ซีแซดไอ , และฮอนด้าดรีม 110 ไอ สามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนดไว้ และใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขึ้น

โดยทีมชนะเลิศสถิติสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น ด้านนายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมบริหาร บริหาร เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ภายใต้โครงการ เอ.พี.ฮอนด้า จุดพลังฝัน เรามีปณิธานที่จะจุดพลังฝันให้กับเยาวชนไทย เพราะเราเชื่อว่าพลังฝันของเยาวชนจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ถือว่าเป็นความตั้งใจของเราที่จะส่งเสริมศักยภาพด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้กับเด็กไทย เติบโตเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ถือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ และวิศวกรรม ได้รับประสบการณ์จริงจากการนำความรู้ในห้องเรียนมาต่อยอดด้วยการลงมือประดิษฐ์รถ และค้นหานวัตกกรมที่ทำให้รถมีอัตราการประหยัดน้ำมันมากที่สุด ถือเป็นการเรียนรู้ในมุมมองที่กว้าง และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี ๒๕๕๙

September 7, 2016 Leave a comment

894213.jpg

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ได้นำผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวมได้เสนอผลงานต่อสาธารณชน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่เป็น Best Practice ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม ด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวม ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เกี่ยวกับจัดการเรียนรวม และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมโดยใช้กระบวนการวิจัย ซึ่งมีผู้บริหารและครูในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนในเครือข่ายจัดการเรียนร่วม จำนวน ๒๐๒ คน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจุบันการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น ได้กำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐตัองจัดให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในรูปแบบการจัดการเรียนร่วม มีความตระหนักในการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามที่พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙

06 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บุรีรัมย์ เขต ๓ สร้างความรู้ความเข้าใจ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

September 5, 2016 Leave a comment

893548.JPG

นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และและการจัดทำคู่มือประชาชน….

ปัจจุบันสภาวะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เปลี่ยนไปทำให้ค่านิยมการดำรงชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนไปตามสภาพบางครั้งไม่เป็นอันพึงประสงค์ และการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดทำโครงการ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และและการจัดทำคู่มือประชาชนและคู่มือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัย และนิติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ การอบรมโครงการ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และและการจัดทำคู่มือประชาชน และคู่มือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัย และนิติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

04 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

September 2, 2016 Leave a comment

“สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” บุรีรัมย์ เขต ๓

892544.JPG

นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒”….

โครงการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” ฉลองครบรอบ ๑๒ ปี กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างผู้นำ จัดการแข่งขันเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังสร้างเยาวชน นักเรียน ให้มีความเป็นผู้นำ และเพื่อมุ่งให้เยาวชน นักเรียน มีความสุข สนุกสนาน และมีความสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” ขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค จำนวน ๒ ทีม

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2559

892559.JPG

>วันที่ 31 ส.ค.2559 เวลา 09.30 น พล.ต. เอกรัตน์ ช้างแก้ว ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา – นักเรียน ระดับอำเภอ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยกำลัง นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเปิดในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบูกิต 6 โรงเรียน, โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาจวบ 5 โรงเรียน, โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก 5 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 5 โรงเรียน นักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวนประมาณ 1,200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากส่วนราชการต่างๆ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 3 ตำบล (ตำบลจวบ,ตำบลบูกิต,ตำบลมะรือโบออก)

1 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ๗๔ โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมรายงานข่าวภาษาอังกฤษและการตัดต่อเพื่อการนำเสนอ

August 22, 2016 Leave a comment

889306.JPG

สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข่าวภาษาอังกฤษและการตัดต่อเพื่อการนำเสนอ ” โรงเรียน EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2016 โดย นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เพื่อให้เยาวชน โดยเฉพาะห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม รู้เท่าทันและสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ โดยผ่านกิจกรรมทำงานเป็นทีม ฝึกการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสนองคุณลักษณะของนักเรียนที่ 21 คือทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีครูนักเรียนเข้าอบรม 228 คน จากโรงเรียนในโครงการ EP/MEP จำนวน 74 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้แทนในการจัดอบรมโดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนงบประมาณ ณ ห้องสัมมนา โรงแรม เดอ ศิตา พริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คลิดรายลเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.850678248366163.1073742674.100…

20 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ