Archive

Posts Tagged ‘ประสิทธิภาพ’

ผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

January 22, 2018 Leave a comment

ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ศึกษา นายเศรษฐา สลางสิงห์

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 41 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า

1.ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีประสิทธิภาพ 78.58/80.65

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.80) ‹ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธ ประกาศโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ›

เสาร์, 20 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

เมืองบุรีรัมย์ ๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

January 18, 2018 Leave a comment

1037040.JPG

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมบริษัทสวัสดีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงขึ้นร้อยละ ๓ ใน ๔ กลุ่มสาระ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตอบสนองผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง พร้อมนำความรู้ ความเข้าใจ หลักการ และวิธีการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ มีความสามารถและมีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถพึ่งตนเองได้ วิทยากรบรรยาย ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายอนุชา ประโมทะโก ทางทิพวัลย์ ศรีโคตร ครูจากโรงเรียนบ้านหนองแวง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ มีความตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษาเกิดกระบวนการทำงานในภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความพร้อมรับการติดตามตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสร้างความพร้อมและความตระหนักรู้ โดยการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนและครูวิชาการใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือตามมาตรฐานตัวชี้วัด การเลือกใช้สื่อผสมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด โครงสร้างข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ (O-Net) เพื่อนำมาใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นสุวรี เจริญรัมย์ … รายงาน

18 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

January 16, 2018 Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1035037.jpg

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประยูรสุข สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และพิจารณาประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑/สัดส่วนการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง/มาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุอธิบายต่อสาธารณชนได้

นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ ครูดีในดวงใจ ปี 2561

1034430.jpg

คุณครูลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ อายุ 44 ปี จบการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏ นครราชสีมา วิชาเอก ชีววิทยา วิชาโท เกษตรศาสตร์ เริ่มรับราชการ เมื่อปี 2538 ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4–6 โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คุณครูลาวัลย์ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่สอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ทุ่มเท เสียสละ รักและเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และได้คิดริเริ่มจัดทำนวัตกรรมมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ การจัดการเรียนการสอนของคุณครูลาวัลย์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน เตรียมเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้คิดค้นหาเหตุผลความเป็นไปของสิ่งที่เรียนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันได้ และให้เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม และประเมินผลการเรียนการสอนตลอดเวลา จึงทำให้เกิดนวัตกรรม ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best practice) เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามวัฏจักรคำคล้องจอง 9 ขั้น คือ “เรียนรู้เรื่องโครงงาน ประสานความคิด เนรมิตคำตอบ ประกอบวิธีการ ลงงานปฏิบัติ เห็นชัดความจริง เขียนสิ่งที่ทำ เพื่อนำแสดง เห็นแจ้งทั่วกัน” จนส่งผลต่อผู้เรียน และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติอย่างมากมาย ในโอกาสวันครู ปี 2561 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับสพฐ.ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน

นักเรียนเมืองคอนปลื้ม ได้พบนายกรัฐมตรีในวันเด็กแห่งชาติ 2561

1034660.png

..**เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ได้รับเกียรติจากทำเนียบรัฐบาล ให้เข้าร่วมแสดงและโชว์ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติจากฮ่องกงและประเทศมาเลเซีย ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2 ปี พร้อมทั้งหุ่นยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ต่อหน้านายกรัฐมตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 4 คน ได้แก่นายเรืองศักดิ์ นวลงาม นักเรียนชั้น ม.3 นายนัทธพงศ์ ชีวะ นักเรียนชั้น ม.3 เด็กชายจิรัฎฐ์ ชูช่วย นักเรียน ชั้น ม.3 และเด็กชายพีระณัฐ ละม้าย นักเรียนชั้น ม.3 ครูควบคุมทีม 2 คน ได้แก่ นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูควบคุมทีม และนายธวัชชัย สวัสดิ์ ครูควบคุมทีม พร้อมด้วยนางโชคดี จันทร์ทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

..**นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากทำเนียบรัฐบาลและถือประวัติศาสตร์ของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ที่ได้โชว์ความสามารถให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน สำหรับบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ได้รับเกียรติให้เข้าพบนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และโชว์ถ้วยรางวัลการแข่งหุ่นยนต์ระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยนักเรียนตอบคำถามพิธีกรได้ดีมากพร้อมได้รับคำชมพร้อมเสียงปรบมือดังกึกก้องติดตรึงอยู่ตลอดเวลา

..**ดช.พีรณัฐ ละม้าย กล่าวว่า ปลื้มปิติ ดีใจ และตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้พบนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมได้โชว์ผลงานและแสดงวิสัยทัศน์ คณะนักเรียนวังรีบุญเลิศของผมได้จัดทำหุ่นยนต์วิ่งแข่งและหุ่นยนต์ปลา สำหรับหุ่นยนต์ปลานี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ประเทศในอนาคตได้โดยใช้สำรวจน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลองหรือในทะเลสามารถใช้สำรวจปะการัง ใต้ท้องทะเลโดยติดกล้องให้มองเห็นได้ ทำให้แม่น้ำลำคลองและท้องทะเลสดใสไร้มลพิษต่อไป

15 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

December 8, 2017 Leave a comment

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

1020797.jpg

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ โดยมีหลักการทำงานแบบ We are family ยึดยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการน้อมนำพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” มาถือปฎิบัติ และบริหารจัดการศึกษา ตาม3 คืนโมเดล 3 R Model คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู มีเป้าหมายปลายทาง มาตรฐานคุณภาพสู่สากล คือ 1.คุณภาพเขตพื้นที่การศึกษา 2. คุณภาพสถานศึกษา 3. คุณภาพห้องเรียน 4.คุณภาพผู้เรียน ดี เก่ง สุข ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตาม “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ผอ.สพป.นศ.2 รุดเยี่ยมโรงเรียนวัดจันดี น้ำท่วมระลอกสอง ถึง 2 เมตร

1020868.jpg

.**6 ธันวาคม 2560 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี , นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งน้ำท่วมระลอกสองสูงกว่า 2 เมตร โดยมอบเครื่องบริโภคอุปโภค ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น และจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

..** นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี เล่าให้ฟังว่า รอบนี้เป็นระลอก 2 ที่น้ำท่วม ระลอกแรกระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งน้ำท่วมประมาณ 1 เมตร ครู นักเรียนและชุมชนช่วยกันล้างทำความสะอาด จนเปิดเรียนได้เป็นปกติในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และเมื่อคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ฝนตกอย่างหนัก ตนเองและคณะครูเป็นห่วงโรงเรียนได้เข้าไปดูแลโรงเรียน ประมาณ เวลา 22.30 น. น้ำได้ไหลเข้าโรงเรียนเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตนเองและคณะครู ได้ช่วยกันขนสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนไปไว้ชั้นสองได้บางส่วน และในเวลา 3.00 น. น้ำไหลแรงมากสูงประมาณ 2 เมตร ทำให้อุปกรณ์การเรียนการสอนบางส่วนจมไปกับน้ำเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก วันนี้ (วันที่ 6 ธันวาคม 2560) เวลา 15.00 น. น้ำได้ลดลงเรื่อย ๆ เหลือประมาณ เข่า ในส่วนของกลางสนาม จึงขอความอนุเคราะห์ทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือดูดน้ำออกจากโรงเรียนและร่วมกันทำความสะอาดเพื่อให้ได้จัดการเรียนการสอนได้ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนได้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ต่อไป

..**ส่วนโต๊ะเก้าอี้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ใช้จัดการเรียนการสอนชั้นแรก ตนเอง คณะครู และนักเรียนได้ช่วยกันยกขึ้นไปไว้ชั้น 2 เพื่อป้องกันความเสียหาย เพราะคณะครู นักเรียน ได้สัญญาว่า จะรักษา ดูแลโต๊ะเก้าอี้ พระราชทาน ให้นักเรียนในรุ่นต่อๆ ไปได้ใช้นานเท่านาน เพราะทุกคนเห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก นายวันชัยฯ กล่าว

นายสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

1020978.jpg

ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายสง่า จันทร์วิเศษ

เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี

ภูมิลำเนา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต วิชาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การแนะแนว วิทยาลัยครูสุรินทร์

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ครู ๑ โรงเรียนบ้านลำเพิญ จ.สุรินทร์

เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ครู ๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง จ.สุรินทร์

เมษายน พ.ศ. ๓๕๓๐ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านตาเพชร จ.สุรินทร์

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านทะยูง จ.สุรินทร์

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

ผลงานความภาคภูมิใจ

๑. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นที่ประจักษ์ชัด เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓

๒. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการระดับ สพฐ. เพื่อตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จำนวน ๓ ปีติดต่อกัน คือ

ประจำปี ๒๕๕๗

ประจำปี ๒๕๕๘

ประจำปี ๒๕๕๙

7 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.๓๘ เจ๋ง คิดค้นนวัตกรรม “ชุดพลิกล็อค” คว้าเหรียญทองแดงจากเวทีนานาชาติงาน INST๒๐๑๗ ประเทศไต้หวัน

November 28, 2017 Leave a comment

1017556.JPG

นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.38 เจ๋ง คิดค้นนวัตกรรม “ชุดพลิกล็อค” คว้าเหรียญทองแดงจากเวทีนานาชาติงาน INST2017 ประเทศไต้หวัน นายถาวร ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ได้รับรางวัล Bronze Medal Award จากการนำผลงาน “ชุดพลิกล็อค” เข้าแข่งขันในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ Taipei International Invention Show & Technomart (INST2017) ณ ประเทศไต้หวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Move World Together ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “ชุดพลิกล็อค” เป็นชุดจำกัดการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา และมีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยการจำกัดการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยง และป้องกันอันตรายที่เกิดจากผู้ป่วยยกมือขึ้นมาดึงสายอุปกรณ์ในการรักษา นอกจากนี้ “ชุดพลิกล็อค” ยังช่วยพลิกตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะนอนติดเตียงได้ง่ายอีกด้วย

วัสดุผ้าใช้ผ้าท้องถิ่น เส้นใยธรรมชาติ มีคุณสมบัติเฉพาะ ทนทาน เนื้อผ้าสวมใส่สบายไม่รู้อึดอัด ระบายอากาศได้ดี และเทคนิคพิเศษของการตัดเย็บที่เพิ่มความแข็งแรงของอุปกรณ์ในขณะการใช้งาน ชุดยังถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งาน/จำกัดการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ตามระดับอาการของผู้ป่วย และสามารถปรับขนาดชุดได้ตามขนาดสรีระของคนไข้ได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่ผู้ดูแลสามารถดูแลพลิกตัวผู้ป่วยได้สะดวกและช่วยผ่อนแรงมากขึ้น ทำให้สามารถลดจำนวนผู้ดูแล/เจ้าหน้าที่ และลดภาระในการดูแลผู้ป่วย ทีมผู้ประดิษฐ์ ได้แก่นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จำนวน 4 คน คือ นายสรวิชญ์ ถิระวัฒน์ทยาวัต, นายวรรณกร อินทร์ปิ่น, นางสาวอรวรรณ บุตรจินดา, นายกุละพัฒน์ วันดี, และนางอัมพร ธีรวรกุล เป็นครูที่ปรึกษา สำหรับรางวัลรางวัลที่ผ่านมา

1.Best presentation Awards และsilver award จากค่ายโครงการ Move World Together

2.Special award จากนายกสมาคมสิ่งประดิษฐ์ประเทศเกาหลีในงานวันนักประดิษฐ์ปี2560 ณ ไบเทคบางนา 3. Bronze Medal Award (เหรียญทองแดง) Taipei International Invention Show & Technomart (INST2017) ณ ประเทศไต้หวัน นางอัมพร ธีรวรกุล ครูที่ปรึกษา กล่าวว่า แนวความคิดในการต่อยอด “ชุดพลิกล็อค” ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาเกือบ 3ปี ที่ผ่านมาเราแก้ไขตามจุดบกพร่องที่พบและเพิ่มเติมในส่วนต่างๆที่คิดว่าจะทำให้ใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว สวมใส่สะดวกสบาย ไม่รบกวนสายต่างๆที่ช่วยในการรักษา ปรับขนาดได้ตามขนาดร่างกายผู้ป่วยจนได้แบบที่เห็นในปัจจุบัน แม้จะไปแข่งขันและเป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการในเวทีนานาชาติมาแล้ว แต่ “ชุดพลิกล็อค”สุดนี้ก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาต่อ โดยเฉพาะต้องนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจริงหลายๆคน แล้วหาจุดบกพร่องจากการที่พยาบาลได้ทดลองใช้จริง แล้วนำไปปรับแก้ต่อไป

27 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตอสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

November 27, 2017 Leave a comment

1016703.JPG

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตอสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป,ชุมพร เขต 1

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด สามารถจัดทำหลักสูตรปฐมวัยระดับสถานศึกษาและเอกสารหลักสูตร เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560, เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตอสซอรี่ ให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดทำ เลือกใช้สื่อ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตอสซอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยปีที่ 1 – 3 เข้าอบรม จำนวน 196 คน และวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นันทา โพธิ์คำ และคณะ>

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

25 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะ ร่วมปตท. เปิด ๕๙ ศูนย์ จูน อัพเครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน

%E0%B8%9B%E0%B8%81.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการพีทีที เอนจิ้น จูน อัพ 2560 ( PTT Engine Tune Up 2017) มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชนประจำปี 2560 ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 25 รายการ เริ่มแล้ววันนี้ 3 -10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่คิดค่าแรง ณ ศูนย์จูนอัพ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บนถนนสายหลัก 59 ศูนย์ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการพีทีที เอนจิ้น จูน อัพ 2560 ( PTT Engine Tune Up 2017) มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชนประจำปี 2560 เพื่อสนองนโยบายรัฐในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจน เป็นการฝึกทักษะความชำนาญ และสร้างจิตอาสาให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา นำความรู้วิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตั้งเป้าบริการได้ไม่น้อยกว่า 135 ,000 คันโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดส่ง 59 ทีม ประกอบด้วยครู นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา รวม 354 คน ประจำสถานีบริหารน้ำมัน ปตท. สถานีละ 1 ทีม พร้อมด้วยอุปกรณ์ด้านช่างยนต์ ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์แก่ประชาชน 25 รายการ ณ สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. จำนวน 59 แห่ง ในพื้นที่ 35 จังหวัด นอกจากนี้ยังสามารถรับบริการเพิ่มเติมตรวจเช็คสภาพมาตรฐานความปลอดภัย 15 ขั้นตอนโดยช่างของศูนย์ได้ที่ศูนย์บริการ โปรเช็ค ( ProCheck) จำนวน 57 แห่ง และตรวจเช็คเครื่องยนต์ จำนวน 24 รายการโดยช่างของศูนย์ได้ที่ ฟิต ออโต้ ( Fit Auto) จำนวน 26 แห่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โทร. 0 2281 5555 ต่อ 1394 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.vec.go.th, http://www.pttplc.com, PTT Contact Center 1365 โครงการพีทีที เอนจิ้น จูน อัพ ( PTT Engine Tune Up) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นโครงการที่ทีมครูนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรีแก่ประชาชน โดยใช้ช่วงเวลาว่างจากการปิดภาพเรียนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในเรื่องของการประหยัดพลังงานทั้งในเรื่องของไฟฟ้าและน้ำมัน และช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งโครงการฯ นี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงานทางด้านสังคมแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนคนไทยที่ใช้รถยนต์ทุกคน ให้ตระหนักถึงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดอุบัติเหตุจาการขับขี่ ตลอดจนช่วยในเรื่องของปัญหามลภาวะทางอากาศ

ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2559 มีประชาชนนำรถยนต์ ผ่านการตรวจสภาพเป็นประจำทุก 6 เดือน จำนวน 120 ,230 คัน สามารถลดการใช้น้ำมันได้ถึงร้อยละ 5 โดยคำนวณจากแต่ละคันใช้น้ำมันเฉลี่ยวันละ 4 ลิตร ประหยัดปีละกว่า 8.7 ล้านลิตร คิดเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศมากกว่า 208 ล้านบาท (ประมาณการราคาน้ำมันลิตรละ 23.80 บาท) นอกจากนั้น โครงการนี้จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง18 ,957 ,866.40 23 ล้านกิโลกรัม/ปี หรือ 18 ,957 ตัน/ปี (ประหยัดน้ำมัน 1 ลิตร สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ได้ 2.16 กิโลกรัม) โดยมีการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน ผ่านศูนย์อาชีวศึกษา-พีทีที เอนจิ้น จูน อัพ ( PTT Engine Tune Up 2016) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม-6 เมษายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 8 ,277 คัน ผ่านศูนย์บริการโปรเช็ค ( ProCheck) จำนวน 86 แห่ง และ ฟิต ออโต้ ( Fit Auto) จำนวน 14 แห่ง จำนวน 111 ,953 คัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา