Archive

Posts Tagged ‘พระนครศรีอยุธยา’

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

1056102.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑.๑ ชื่อ นายบุญประเสริฐ นามสกุล ไชยศิริ เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๗ ปี ๓ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมชาวอยุธยา จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ ๒ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานวิจัยและพัฒนา“ปัจจัยและแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

อย่างยั่งยื่น” โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๘๙๙๑ e-mail : yangkon1@gmail.com

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสำราญ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๑.๓ คู่สมรส นางสุนันทา ไชยศิริ อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๒ คน น.ส.ชื่นสุกล ไชยศิริ สำร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ น.ส.ดลฤดี ไชยศิริ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ.๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– พ.ศ.๒๕๒๕ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

– พ.ศ.๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ.๒๕๕๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดงหมู สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๗ ช่วยปฏิบัติราชการกองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพท.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

๑. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๓. รางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

๕. รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๙

๘. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น อันดับ ๑ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

05 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การมอบทุนการศึกษาและทุนปัจจัยพื้นฐานโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

January 12, 2018 Leave a comment

1033487.jpg

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนปัจจัยพื้นฐาน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี สังกัด สพม.3 ณ ห้องประชุมโรงเรีบนศรีบุณยานนท์ การมอบทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.ทุนการศึกษา จำนวน 202 ทุน แบ่งเป็น ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 199 ทุน รวมเป็นเงิน 413,000 บาท ซึ่งคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมกันระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธายริจาค และจากกองทุนต่าง ๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาตั้งกองทุนไว้ในปีการศึกษา 2560 กลุ่มเป้าหมายได้แกนักเรียนที่มีสภาพครอบครัวลำบาก เนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้น้อย 2.ทุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 124 คน เป็นค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน และค่าเดินทางมาโรงเรียน คนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,000 บาท

11 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

January 21, 2016 Leave a comment

ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา

816574.JPG

วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โยกลุ่มนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบานสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา โดย นายอภัย ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญเรื่องการวางแผนจัดการศึกษา เพราะแผนคือเครื่องมือสำคัญของการบริหารหน่วยงานในทุกระดับ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามแผนต่อไป ผู้เข้าอบรมครั้งนี้เป็นผู้บริหาร หรือผู้แทน จากสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

/ ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส.สุรินทร์ เขต 1

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

816623.JPG

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน ฯลฯ และเพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๘- ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ และติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคันการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนไทยรัฐ ๗๔ และโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้การต้อนรับ//สุภาพร ดาราจิตรภาพ/จรวยพร อัตปัญญา ข่าว

สพป.อย.2 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครู

816638.JPG

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อ.เสนา และ วัดตาลานใต้ อ.ผักไห่ โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน วันครูปีนี้ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 แต่ละอำเภอประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ บำเพ็ญกุศลตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และในวันที่ 17 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล กล่าวคำปฏิญาณของครู กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมบริจาคทรัพย์สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาสวันครู โดยกำหนดจุดเริ่มต้น ณ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อ.เสนา ถึงเส้นชัย ณ วัดตาลานใต้ อำเภอผักไห่ ระยะทาง 20 กม. โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมงาน 1,000 คน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดตาลานใต้ ประกอบด้วย การทำความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 1,400 คน จำนวนเงินที่ได้รับบริจาคสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 124,270 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

20 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

September 23, 2015 Leave a comment

สพป.พล.1 จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 58

800590.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (อ.ก.ค.ศ. ) เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 23558 มีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด สพป.พล.1 เข้าร่วมพิธี

พิธีมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2558 จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 จำนวน 93 คน ในช่วงเช้ามีพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณราชการ โดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย หรือพระอาจารย์โชคทวี โชติปญฺโญ จากนั้นมีพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณ ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก และในช่วงค่ำมีกิจกรรมเลี้ยงอำลาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ.

ครูสอนสังคม สพป. นครปฐม เขต 1 ศึกษาแห่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย

800767.JPG

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.นครปฐม เขต 1 (โรงเรียนวัดสระสี่มุม) จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำวน 56 คน

การขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากผู้รู้ จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ประมวลเป็นความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุก ๆ พระองค์ที่ช่วยให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง –//เบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.1—//

พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑

800715.jpg

นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ จำนวน ๘๓ คน และบรรยายพิเศษให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา มาจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความร่วมมือของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ที่เข้ามาให้การสนับสนุน แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลของการศึกษาอีกด้านหนึ่ง คือทักษะและประสบการณ์ของลูกจ้างประจำ ของสถานศึกษานั้นๆ ฉะนั้นหากจัดให้มีการประชุมและพัฒนาประสิทธิภาพ จะเป็นการเติมเต็มและต่อเติมทักษะ และประสบการณ์แก่ลูกจ้างได้เป็นอย่างดี เป็นผลประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุม สกสค.อาคาร ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ดังนั้นวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะประธานกลุ่มโรงเรียน บุคลากร และลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ เยี่ยมชมสถานศึกษาต้นแบบการจัดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวราราม สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยนายสุนทร ตระกูลมารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวราราม คณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับ…

22 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

August 25, 2015 Leave a comment

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกติดตามความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านออก-เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

793172.JPG

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านออก-เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่จะต้องขับเคลื่อน พัฒนาการศึกษา ที่เน้นความสำคัญการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อ่านออก-เขียนได้ ตามประกาศ “นโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วต้องอ่านออก-เขียนได้และมีมาตรการที่จะได้ประเมินผลให้เป็นรูปธรรม จากนั้นได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 12 ขวบที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันวิทยุกองบินฯมินิวอลเลย์บอลในระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไป

สพป.อย.2 จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ

793118.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558 มีวัตถุประสงค์พัฒนาความสัมพันธ์ในหน่วยงานให้สมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความรู้ในระเบียบและแนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ รองผู้อำนวยการฯ 3 ท่าน คือ นายรชต เชื่อมทอง นายไชยา ประดิษฐธรรม นายสุชน มิติตราพร ผู้อำนวยการกลุ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ท่าน คือ นายธีระพงษ์ การสมธร ดร.แสน สมนึก นายพีระ รัศมีสว่าง นายสุนทร ศิริกุล มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 140 คน ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานประทับใจ

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

สพป.สตูล จัดเวทีครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมรับมือภัยพิบัติ

793084.JPG

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภัยพิบัติในสถานศึกษาและวิธีการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ ตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติสู่สถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีความตระหนักและเกิดการเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุด ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสตูล

ซึ่งในวันนี้ เชิญครูผู้รับผิดชอบงานอุบัติภัยในสถานศึกษาที่เคยประสบภัยพิบัติและมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย สึนามิ และอุบัติภัย จำนวน 60 โรงเรียน มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการขณะเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่เหนือความคาดหมาย รวมถึงการประสานขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ รวมถึงการฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สตูล เป็นวิทยากรให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติ

ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องมีการวางแผน และทบทวนแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ ซ้อมแผนให้สามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ และต้องนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะที่สามารถปรับตัว มีชีวิตรอด จากภัยพิบัติ จึงจะถือว่าดำเนินการจัดการปัญหาภัยพิบัติได้อย่างแท้จริง

24 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพม.30 ร่วมกับ สพป.ชย. เขต 1 ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” จังหวัดชัยภูมิ

774649.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(จังหวัดชัยภูมิ) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น – 09.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 30 ซึ่งจังหวัดชัยภูมิกำหนดจัดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ประสานการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ในงานนี้ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.30 และเจ้าหน้าที่ทุกคนคอยให้การต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิที่มาร่วมงาน ซึ่ง ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะที่มาร่วมงานทุกท่าน โดยมี นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน…

สพป.ชม.เขต ๔ ดำเนินการสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ

774616.JPG

ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบรรยายพิเศษ หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิทยากรโดยนายศรีทูล ถาธัญ ข้าราชการบำนาญ /อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการประกอบด้วย องค์คณะบุคคล ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ มอบกลุ่มอำนวยการเจ้าภาพและรับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุมสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

774433.JPG

***นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรม”โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” โดยเลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวโดยสรุปใจความได้ว่า”นับว่าเป็นเรื่องที่หน้ายินดีสำหรับทุกคนที่ได้มีโอกาสในการเข้ารับการอบรม เพื่อที่จะช่วยให้สร้างศักยภาพเชิงวิชาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยได้อย่างถูกต้อง และเมื่อสิ้นสุดการอบรมในครั้งนี้แล้วผู้อบรมทุกคนจะได้นำความรู้ประสบการณ์และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ครูที่โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม” สำหรับการจัดการอบรม”โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.837480633014862.1073742186.100…

15 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ