Archive

Posts Tagged ‘มศว’

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก

January 9, 2018 Leave a comment

1031853.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2560 ***น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก

ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด

“เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ”

ในโอกาสนื้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์

จังหวัดนครนายก….ภาพ/ข่าว: ศัณศณี ประดิษฐศิลป์ ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2

08 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

January 5, 2018 Leave a comment

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

1030749.JPG

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และจัดนิทรรศการในหัวข้อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนบ้านท่าจาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก….ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก

1030697.jpg

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อม คณะทีมบริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ “เด็กไทยยุด ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งในงานนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดนิทรรศการด้วย / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จังหวัดนครนายก

1030655.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพิธีในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมความพร้อมจุดพักรถ เวลา 11.30 น. มีคณะจาก สพป.ชัยนาท โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ แวะพักผ่อน โรงเรียนได้ให้บริการ เครื่องดื่ม ร้อน เย็น กาแฟสด ขนม และนวดคลายความปวดเมื่อย โดยนักเรียนจิตอาสา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ รวมถึงโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองก็เป็นจุดพักรถเช่นเดียวกัน และขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนต่าง ๆ ที่จะผ่านไปนครนายก โรงเรียนเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา1 มศว.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง 60 เขต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้

4 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒

January 3, 2018 Leave a comment

1029848.jpg

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2502

คู่สมรสชื่อ นางดารา กระมล

ที่อยู่ปัจจุบัน 369 หมู่ 8 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติการศึกษา

2509-2512 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.บ้านประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

2513-2515 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.ประโคนชัย (ประถมปลาย)

2516-2518 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม

2519-2520 จบชั้น ป.กศ. วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

2525-2526 ปริญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว.มหาสารคาม

2529-2531 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว.ประสานมิตร

2550-2551 ป.บัณฑิต ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ประวัติการรับราชการ

1 พ.ค.2522 บรรจุตำแหน่งครู 1 ร.ร.บ้านหนองม่วง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

23 มี.ค.2532 ศึกษานิเทศก์ 4 กิ่งอำเภอพลับพลาชัย สปจ.บุรีรัมย์

12 มิ.ย.2534 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ.ห้วยราช สปจ.บุรีรัมย์

21 ก.ค.2539 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพลับพลาชัย สปจ.บุรีรัมย์

23 ก.ย.2540 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย สปจ.บุรีรัมย์

16 มี.ค.2544 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพลับพลาชัย

13 พ.ค.2545 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย

20 ธ.ค.2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพท.บร.2

1 มิ.ย.2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

22 พ.ย.2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศธ

หลักสูตร การอบรมผู้ช่วยหัวหน้ากรประถมศึกษาอำเภอ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ

หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศธ

หลักสูตร พัฒนาหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปช.

หลักสูตร ผู้ดำเนินการทางวินัย ก.ค.ศ

หลักสูตร การอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

หลักสูตร การอบรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

หลักสูตร ลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงระดับผู้นำ (ATC ผู้นำ)

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

January 20, 2016 Leave a comment

816226.jpg

ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

– ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

– ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา

– ป.4 โรงเรียนบ้านกระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2514

– ป.7 โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2517

– ม.ศ.3 โรงเรียนอเนกวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2520

– ป.กศ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522

– พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2524

– กศ.บ.(สังคมศึกษา) มศว.มหาสารคาม พ.ศ.2527

– ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2532

– ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มสธ.พ.ศ.2547

-ปรม.(ป.ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน)รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2556

– ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 การฝึกอบรม

– เตรียมศึกษาธิการอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา : พ.ศ. 2538

– เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. : พ.ศ.2552

– เสริมประสบการณ์การบริหารการศึกษา ณ สพฐ.(หลักสูตร 6 เดือน) : พ.ศ. 2553

– หลักสูตรหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)รุ่น83 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ พ.ศ. 2553

– หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T :วูดแบดจ์ 4 ท่อน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2555

– หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3 (กปส.3) สำนักงานเลขาธิการศาลปกครอง พ.ศ. 2557

ประวัติการรับราชการ

– ครู 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ :21 พฤษภาคม 2522

– อาจารย์ 1 โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี :1 พฤษภาคม 2527

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร :1 ธันวาคม 2533

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี :15 มกราคม 2537

– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย(รักษาการ) จ.อุบลราชธานี : 10 มิถุนายน 2537

– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี :1 กุมภาพันธ์ 2538

– ศึกษาธิการอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร :9 ตุลาคม 2539

– ศึกษาธิการอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี :16 พฤศจิกายน 2542

– ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี :28 ธันวาคม 2543

– ผู้ตรวจราชการ สพท.อุบลราชธานี เขต 3 : 7 กรกฎาคม 2546

– หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่) สพท.อุบลราชธานี เขต 4 : 1 สิงหาคม 2546

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : 18 มิถุนายน 2547

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 : 18 สิงหาคม 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 : 1 พฤศจิกายน 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : 1 ตุลาคม 2554

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : 1 ตุลาคม 2555

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 : 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2558

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 : 8 มกราคม 2558 – 2 พฤศจิกายน 2558

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 : 3 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

– สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร(อังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลล์), เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์,

เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี, วาติกัน, ญี่ปุ่น, จีน(ปักกิ่ง, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้),

เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, อินเดีย,เนปาล และไต้หวัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ.ม., จ.ช., ต.ม.,ต.ช., ท.ม., ท.ช., ร.จ.พ., ป.ม.

ผลงานดีเด่นระดับประเทศ

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” พ.ศ.2538

– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น (ขนาดเล็ก) ระดับประเทศ พ.ศ.2540

– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ พ.ศ.2541

– รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2541

– รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ.2542

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2548

– รางวัลผลงานวิจัยดีระดับภูมิภาคและผลงานวิจัยชมเชยระดับประเทศ ของคุรุสภา พ.ศ.2554

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ.2555

– เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”หนึ่งแสนครูดี” พ.ศ. 2556

– รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น ประจำปี 2556

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำ ปี 2558

– จัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลงานทางวิชาการ

– บทบาทการพัฒนาสังคมของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เขตการศึกษา 10 :ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– บทบาทการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตการศึกษา 10 :

ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

:วิจัยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

– สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

:ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

: วิจัย ป.ชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า

– สมรรถนะทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ