Archive

Posts Tagged ‘มหาวิทยาลัยขอนแก่น’

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

1056102.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑.๑ ชื่อ นายบุญประเสริฐ นามสกุล ไชยศิริ เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๗ ปี ๓ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมชาวอยุธยา จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ ๒ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานวิจัยและพัฒนา“ปัจจัยและแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

อย่างยั่งยื่น” โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๘๙๙๑ e-mail : yangkon1@gmail.com

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสำราญ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๑.๓ คู่สมรส นางสุนันทา ไชยศิริ อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๒ คน น.ส.ชื่นสุกล ไชยศิริ สำร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ น.ส.ดลฤดี ไชยศิริ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ.๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– พ.ศ.๒๕๒๕ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

– พ.ศ.๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ.๒๕๕๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดงหมู สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๗ ช่วยปฏิบัติราชการกองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพท.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

๑. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๓. รางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

๕. รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๙

๘. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น อันดับ ๑ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

05 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หนองบัวลำภู เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่น

December 22, 2017 Leave a comment

1025697.jpg

เย็นวานนี้ 20 ธันวาคม 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายอุทัย เมืองคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางจีรพรรค์ ดวงจำปา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0”มีกิจกรรมการแข่งขัน 674 รายการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 124,013 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระ ,เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนที่สนใจ และเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับสุงของ สพฐ. ผอ.สพท.และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับสมัครแล้ว ! PharmCamp@KKU#๒๐๑๖ : OVERTIME

August 23, 2016 Leave a comment

รู้หรือไม่ ว่ายาแต่ละเม็ดไม่ใช่ว่าจะได้ยามาง่ายๆ อยากรู้ว่าเภสัชฯ เรียนอะไร เรียนยากง่ายแค่ไหน เรียนรู้ว่าเภสัชกรทำงานอะไรบ้าง จากเภสัชกรโดยตรง ร่วม Workshop กับรุ่นพี่คณะเภสัชฯอย่างใกล้ชิด และทำกิจกรรมสนุกๆมากมายที่น้องๆยังไม่เคยเจอที่ไหนในโลกมาก่อน สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะ ไม่แน่น๊าา น้องๆอาจจะเป็นหนึ่งในนักท่องกาลเวลา ในค่าย PharmCamp” 2016 นี้ก็ได้นะ มาค้นหาคำตอบได้ในค่าย “PharmCamp@KKU”2016 : OVERTIME” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Pharm Camp 2016 เปิดรับสมัครแล้วววววว!! ค่าย Pharm Camp 2016 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2559 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ประกาศผลวันที่ 11 ตุลาคม 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

หลักฐานการสมัคร 1.แบบฟอร์มใบสมัครโครงการและติดรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2.ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียน 4.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 5.ซองจดหมายเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร เพื่อส่งกำหนดการต่างๆกรณีเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย 700 บาท (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือก) ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามได้ที่ http://www.facebook.com/pharmcampkkuofficial “จะได้รู้ว่าเภสัชกร ไม่ได้แค่จ่ายยาไปวันๆ”

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม dbook PRO

December 22, 2014 Leave a comment

691359.JPG

นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.นภ.2 ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน (dbook PRO) ณ โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สืบเนื่องจาก สพฐ.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน (dbook PRO) ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าห้องเรียนธรรมดา และโรงเรียนบ้านโป่งแคฯ มีบุคลากร 2 คน คือ นายสุรกาญจน์ พละกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร และนางธัญพิชชา ชารัมย์ ครูอันดับ คศ.3 ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวสู่ครูในโรงเรียน ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนและบุคลากรจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านช้าง รวมทั้งสิ้น 15 คน

19 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

อุตรดิตถ์ เขต 2 ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาลาว)

589370.JPG

วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาลาว) ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดทำโครงการฝึกฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาลาว) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ย นการเรียนรู้สู่การพัฒนาทางด้านการศึกษา รองรับสู่การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเชียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาลาวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 250 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์แ ะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ จิรวรรณ ภาพ/ข่าว

กลุ่มนโยบายและแผนอบรมพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศ

589411.jpg

กลุ่มนโยบายและแผนอบรมพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศ

ที่ ห้องประชุมคูณพัฒนา วันนี้ ( 4 มิ.ย. 2557) กลุ่มนโยบายและแผนจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศทางการศึกษา ( DMC2557) ปีการศึกษา 2557 โดยมี ครูผู้รับผิดชอบระบบ IT ของโรงเรียนเข้ารับการอบรม โรงเรียนละ 1 คน วันละ 3 ศูนย์ฯ

นางเจริญ ใสผุดผ่อง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนเปิดเผยกับประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ว่า ในปีการศึกษา 2557 สพฐ.กำหนดเปิดระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center:DMC ) เพื่อให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลรายบุคคล ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2557 โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังนั้น สพป.นครราชสีมา เขต 5 จึงได้ดำเนิ การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อให้โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องทันกำหนดเวลา โดยแบ่งการอบรมเป็น 5 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 3 ศูนย์ฯ เรียนตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2557

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านตาโละ ร.ร.บ้านบาตัน และ ร.ร.บ้านไทรงาม

589552.JPG

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาโละ โรงเรียนบ้านบาตัน(ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านไทรงาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึก าประถมศึกษายะลา เขต ๑ กับสถานศึกษา โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เร่งแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโดยเริ่มจากการสอนในระดับชั้นอนุบาล ๒ ให้ครูได้เริ่มสอนพยัญชนะ สระง่ายๆให้กับนักเรียน และเน้นให้ครูสอนอิสลามแบบเข้มทำอย่างไรให้สอนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนสู่การปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม โดยท่านผู้อำนว ยการ ต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาทางสติปัญญาให้เป็นไปตามหลักสูตร ต้องการให้โรงเรียนได้ปลูกฝั่งนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

4 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ