Archive

Posts Tagged ‘มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ’

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

1056102.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑.๑ ชื่อ นายบุญประเสริฐ นามสกุล ไชยศิริ เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๗ ปี ๓ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมชาวอยุธยา จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ ๒ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานวิจัยและพัฒนา“ปัจจัยและแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

อย่างยั่งยื่น” โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๘๙๙๑ e-mail : yangkon1@gmail.com

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสำราญ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๑.๓ คู่สมรส นางสุนันทา ไชยศิริ อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๒ คน น.ส.ชื่นสุกล ไชยศิริ สำร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ น.ส.ดลฤดี ไชยศิริ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ.๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– พ.ศ.๒๕๒๕ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

– พ.ศ.๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ.๒๕๕๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดงหมู สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๗ ช่วยปฏิบัติราชการกองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพท.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

๑. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๓. รางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

๕. รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๙

๘. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น อันดับ ๑ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

05 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

January 5, 2018 Leave a comment

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

1030749.JPG

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และจัดนิทรรศการในหัวข้อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนบ้านท่าจาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก….ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก

1030697.jpg

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อม คณะทีมบริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ “เด็กไทยยุด ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งในงานนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดนิทรรศการด้วย / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จังหวัดนครนายก

1030655.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพิธีในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมความพร้อมจุดพักรถ เวลา 11.30 น. มีคณะจาก สพป.ชัยนาท โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ แวะพักผ่อน โรงเรียนได้ให้บริการ เครื่องดื่ม ร้อน เย็น กาแฟสด ขนม และนวดคลายความปวดเมื่อย โดยนักเรียนจิตอาสา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ รวมถึงโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองก็เป็นจุดพักรถเช่นเดียวกัน และขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนต่าง ๆ ที่จะผ่านไปนครนายก โรงเรียนเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา1 มศว.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง 60 เขต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้

4 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายชาญชัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑

December 18, 2015 Leave a comment

808257.jpg

ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489

3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

4. วันเริ่มรับราชการ วันที่ 16 มิถุนายน 2520 วันเดือนปีที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน

พ.ศ. 2561

5. ภูมิลำเนาปัจจุบัน 356 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร35000

โทร 081-2668489 สถานภาพทางครอบครัว สมรส คู่สมรส นางโสมศิริ รสจันทร์

อาชีพ รับราชการครู อันดับ ค.ศ.3 โรงเรียนอนุบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

5. วุฒิการศึกษา

วุฒิ ปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศึกษาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6. เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

ตั้งแต่วันที่16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520

รวม 37 ปี 11 เดือน 15 วัน นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

7. ประวัติหน้าที่การงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดำรงตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง

1. ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 ครู 1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

2. ตั้งแต่วันที่15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2529 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองคูณ

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

3. ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสุข อำเภอพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

4. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอควนโดน สำนักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสตูล

5. ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนธันวาคาม พ.ศ. 2535 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอชำนิ

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

6. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2536 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอละอุ่น

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง

7. ตั้งแต่วันที่1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอปทุมราชวงศา

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

8. ตั้งแต่วันที่ 25เดือนกันยายน พ.ศ. 2545 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพนา(ระดับ 8)

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

9. ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค.ศ.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

10. ตั้งแต่วันที่18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค.ศ. 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

11. ตั้งแต่วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร

เขต 1ค.ศ. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

12. ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ค.ศ.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์

13. ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ค.ศ.4 ถึงปัจจุบัน

15 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

December 17, 2015 Leave a comment

808769.jpg

นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเงินเดือน 58,260 บาท

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2503 อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา บ้านหนองไหล ตำบาลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2522 อายุราชการ 36 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน 149 หมู่ 19 บ้านนาอุดม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานภาพครอบครัว

คู่สมรสชื่อ นางไพรินทร์ สายสุด อาชีพรับราชการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2535 การศึกษามหาบัณฑืต (กศม.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

พ.ศ. 2526 คุรุศาสตรบัณฑิต (คบ) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2523 ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (พ.ม) ศึกษาด้วยตนเอง

พ.ศ. 2520 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2518 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การรับราชการ

4 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

1 พฤศจิกายน 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1 พฤศจิกายน 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

27 มกราคม 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

24 ธันวาคม 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

15 มิถุนายน 2547 ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

4 กุมภาพันธ์ 2544 ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

1 พฤษภาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

12 มิถุนายน 2541 ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

12 มกราคม 2537 ศึกษาธิการดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

14 กันยายน 2535 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราฃธานี

1 พฤษภาคม 2534 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

13 พฤษภาคม 2529 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคำเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี

20 สิงหาคม 2522 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

1. อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557

2. อบรมกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ของ กคศ.รุ่นที่ 2 ปี 2556

3. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน ปี พ.ศ. 2556

4. ประชุมสัมมนา “4 ปี กบว กับเนื้อหามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2551”

5. การสัมมนาตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2550

6. อบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเงินการคลัง พ.ศ. 2549

7. อบรมหลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ พ.ศ. 2536

8. อบรมหลักสูตรเตรียมครูใหญ่ รุ่น 1 เขตการศึกษา 10 พ.ศ. 2529

การดูงานต่างประเทศ

1. ดูงานการจัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2556

2. ดูงานการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม พ.ศ. 2550

3. ดูงานการจัดการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาทีประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2536

4. ดูงานการจัดการศึกษาประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2557

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ

1. ประธานรุ่นการอบรมกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (หลักสูตร ก.ค.ศ.) รุ่น 2/2556

2. เลขานุการเตรียมเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พ.ศ. 2556

3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2544

4. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา พ.ศ.2541

5. ชนะเลิศการประกวดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2540

6. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2533

7. รางวัลเขตพื้นที่คะแนน o-net ก้าวกระโดด ปีการศึกษา 2557

17 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

October 20, 2014 Leave a comment

661066.jpg

ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี

ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

บุตร-ธิดา นายกานต์ ไทยวรรณศรี กำลังศึกษาชั้น ม.๕ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นางสาวไอริณ ไทยวรรณศรี กำลังศึกษาชั้น ม.๔ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประวัติการศึกษา

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา(ม.ศ.๓) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนพิษณุโลกพิษณุโลกพิทยาคม(ม.ศ.๕) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การศึกษาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร(บ.บอ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบการณ์การทำงาน

ปี ๒๕๒๙ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สปจ.อุบลราชธานี

ปี ๒๕๓๐-๒๕๓๖ นักวิชาการศึกษา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม , อำเภอวัดโบสถ์ , อำเภอวังทอง

ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๒ นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.พิษณุโลก

ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๖ ศึกษาธิการอำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร , อำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ,

อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ รอง.ผอ.สพท.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต ๓

ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ รางวัล/การยกย่องระดับชาติ

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรและโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ

ประเภท รอง.ผอ.สพป. ด้านวิชาการยอดเยี่ยม

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตร ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลระดับชาติของหน่วยงาน

ปี ๒๕๕๓ เกียรติบัตร สพป.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลการทดสอบระดับชาติ NTและ O-NET

สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระที่สอบ

ปี ๒๕๕๔ เกียรติบัตร สพป. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศอันดับที่ ๙

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตร สพป.ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญเงินระดับชาติ ประเภท

สพป.ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)เหรียญทองระดับชาติ

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตร สพท.ที่มีผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ ระดับดีเยี่ยม ของ สพฐ.

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรที่มีผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. ระดับดีมาก ของ สพฐ. ผลงานเขียน/งานวิจัย/คณะทำงาน

คู่มือการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (สพค.สพฐ.)

คู่มือการประกวดผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รางวัล OBEC AWARDS(สพร.สพฐ.)

หนังสือนวัตถกรรมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(สนผ.สพฐ.)

แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(สกก.สพฐ.)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(สนผ.สพฐ.)

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์/รอง.ผอ.สพท./ผอ.สพท.(สพค.สพฐ.)

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผลงานเชิงประจักษ์(สพร.สพฐ.)

งานวิจัยสามทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย(สนผ.สพฐ.)

งานวิจัยการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในอนาคต(สนผ.สพฐ.)

เลขานุการศูนย์เครือข่ายภูมิภาคภาคเหนือโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว(สพค.สพฐ.)

15 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๗ ร่วมกับ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและอบรมครูผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

588832.JPG

สพม.7 ร่วมกับ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและอบรมครูผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษและพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีนาวา โรงแรมภูเขางามพาโนรามา อ.เมือง จ.นครนายก ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ครูมีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รงเรียนในสังกัดสพม.7 (นครนายกและปราจีนบุรี)+++วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ภาพ/ข่าว+++

02 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ