Archive

Posts Tagged ‘มหาสารคาม’

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

1056102.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑.๑ ชื่อ นายบุญประเสริฐ นามสกุล ไชยศิริ เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๗ ปี ๓ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมชาวอยุธยา จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ ๒ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานวิจัยและพัฒนา“ปัจจัยและแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

อย่างยั่งยื่น” โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๘๙๙๑ e-mail : yangkon1@gmail.com

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสำราญ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๑.๓ คู่สมรส นางสุนันทา ไชยศิริ อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๒ คน น.ส.ชื่นสุกล ไชยศิริ สำร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ น.ส.ดลฤดี ไชยศิริ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ.๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– พ.ศ.๒๕๒๕ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

– พ.ศ.๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ.๒๕๕๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดงหมู สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๗ ช่วยปฏิบัติราชการกองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพท.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

๑. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๓. รางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

๕. รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๙

๘. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น อันดับ ๑ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

05 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒

January 10, 2018 Leave a comment

1032042.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยสังเขปดังนี้

นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2501 ปัจจุบันอายุ 59 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา สมรสกับนางอุษา โรจนพิพัฒน์พงศ์ รับราชการครูตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการโรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีธิดา 2 คน ได้แก่ น.ส.รัชฎาพร โรจนพิพัฒน์พงศ์ และด.ญ.สุปรียา โรจนพิพัฒน์พงศ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

ประวัติการรับราชการ บรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้เจริญเติบโตในหน้าที่ราชการตามลำดับ คือ พ.ศ.2542 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี, พ.ศ.2547 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7, พ.ศ.2549 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จนกระทั่งปี พ.ศ.2560 สามารถสอบบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

ผลงานเด่นของนายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ได้แก่งานด้านการบริหารการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ โดย พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลคุรุสดุดี, พ.ศ.2556 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น และพ.ศ.2558 รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น

วิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหาร การดำเนินงานในด้านการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมให้เป็น คนไทย 4.0 เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่สากล และมีศักยภาพในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความพอเพียง

มีนโยบาย ในการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ให้ความสำคัญกับผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล, กระทรวงศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และมีเป้าหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็น คนดี คนเก่ง มีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ภาพ-ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

08 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒

January 3, 2018 Leave a comment

1029848.jpg

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2502

คู่สมรสชื่อ นางดารา กระมล

ที่อยู่ปัจจุบัน 369 หมู่ 8 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติการศึกษา

2509-2512 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.บ้านประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

2513-2515 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.ประโคนชัย (ประถมปลาย)

2516-2518 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม

2519-2520 จบชั้น ป.กศ. วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

2525-2526 ปริญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว.มหาสารคาม

2529-2531 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว.ประสานมิตร

2550-2551 ป.บัณฑิต ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ประวัติการรับราชการ

1 พ.ค.2522 บรรจุตำแหน่งครู 1 ร.ร.บ้านหนองม่วง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

23 มี.ค.2532 ศึกษานิเทศก์ 4 กิ่งอำเภอพลับพลาชัย สปจ.บุรีรัมย์

12 มิ.ย.2534 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ.ห้วยราช สปจ.บุรีรัมย์

21 ก.ค.2539 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพลับพลาชัย สปจ.บุรีรัมย์

23 ก.ย.2540 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย สปจ.บุรีรัมย์

16 มี.ค.2544 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพลับพลาชัย

13 พ.ค.2545 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย

20 ธ.ค.2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพท.บร.2

1 มิ.ย.2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

22 พ.ย.2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศธ

หลักสูตร การอบรมผู้ช่วยหัวหน้ากรประถมศึกษาอำเภอ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ

หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศธ

หลักสูตร พัฒนาหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปช.

หลักสูตร ผู้ดำเนินการทางวินัย ก.ค.ศ

หลักสูตร การอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

หลักสูตร การอบรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

หลักสูตร ลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงระดับผู้นำ (ATC ผู้นำ)

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

September 11, 2016 Leave a comment

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูสอนวิชาสังคมเรื่องอาเซียน

895330.jpg

7 กันยายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาตาม โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูผู้สอนวิชาสังคมได้มีการพัฒนาความรู้เรื่อง

อาเซียน ทั้งในเรื่องที่มาและความสำคัญของประชาคมอาเซียนในการจัดการศึกษา สถานการณ์ปัจจุบันของประชาคมอาเซียน และจังหวัดอุตรดิตถ์ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 200 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มี นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

สพฐ.ปลื้มห้องเรียนกีฬา เด็กสนใจล้นโควต้า

895389.JPG

สพฐ.ปลื้มห้องเรียนกีฬา เด็กสนใจล้นโควต้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนกีฬาส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เปิดรับทั่วประเทศ 3 โรงเรียน คนแห่สมัครล้นโควต้า

วันนี้ (10 ก.ย.) ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้มีการเปิดห้องเรียนกีฬาประเภทฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานแห่งการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่าสากล ให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ ซึ่งจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 ให้เป็นนักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียนที่มีความพร้อม นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏมีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัย มียอดผู้สมัครกว่า 600 คน แต่มีคุณสมบัติผ่านเข้ารับการคัดเลือกเพียง 192 คน ทั้งนี้โรงเรียนเปิดรับเพียง 2 ห้องเรียน 80 คน เท่านั้น สำหรับวันนี้ เป็นการทดสอบความสามารถทักษะปฏิบัติฟุตบอล อาทิ การเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง การเลี้ยงลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลโด่ง ระยะ 20 หลา เป็นต้น ส่วนทักษะปฏิบัติวอลเลย์บอล อาทิ การเล่นลูกบอลสองมือล่าง การเล่นลูกบอลสองมือบน การเสิร์ฟ การกระโดดตบ ส่วนในวันที่ 11 ก.ย. จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพ การวิ่ง ยืนกระโดดไกล และการสอบสัมภาษณ์ โดยผลคะแนนทั้งหมดจะส่งไปประมวลผลยังส่วนกลางและจะทำการประกาศผลการคัดเลือกมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้าน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “จากการติดตามโครงการ พบว่ามีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในกระบวนการคัดเลือกเด็กต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติของนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาอย่างชัดเจน และมีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ได้เด็กที่มีทักษะและความสามารถ พร้อมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการการ สอบคัดเลือกดำเนินการจัดสอบด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกคน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเปิดโครงการห้องเรียนกีฬา” นายบุญรักษ์ กล่าวในท้ายสุด.

………………………………………………………………………

ทีมข่าวเฉพาะกิจโครงการห้องเรียนกีฬาจังหวัดสุโขทัย

สพป.สข.1 ร่วมต้อนรับเลขานุการ รมต.ศธ. (พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว) โอกาสเป็นประธานเปิดงานแนะแนวการศึกษาต่อ

895378.jpg

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.สข.1 ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานแนะแนวการเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ (International University Fair 2016 @ Bloomsbury International School Hatyai) ซึ่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรนานาชาติที่มากขึ้น ต่อยอดจากที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ได้เปิดมา 2 ปีการศึกษา และได้รับการตอบรับอย่างดี ชาวต่างชาติที่มาทำงานในจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ฑูต ชาวมาเลเซีย วิศวกรเรือน้ำมัน รวมถึงนักธุรกิจในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนจำนวนมาก โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษจัดการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีความรู้จริง คิดเป็น แก้ไขปัญหาได้ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีจิตสาธารณะ มีความพร้อมในการแข่งขันในโลกสมัยใหม่ โดยมีนายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานที่ปรึกษาโรงเรียน โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Year1 – Hi School หรือถ้าเทียบเป็นของไทยก็ตั้งแต่อนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติทั้งหมด ทั้งหลักสูตร บุคลากร เป็นครูจากประเทศอังกฤษและมีใบประกอบวิชาชีพครูทุกคน หลักสูตรนานาชาติไม่ใช่การเรียนแบบ EP IEP ในโรงเรียนทั่วไป แต่เป็นหลักสูตรคือยกทุกอย่างมาจากอังกฤษ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ข้อสอบและการตรวจข้อสอบต้องผ่านการรับรองทั้งหมด ภายในงานมีมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาลัยนานาชาติลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รวมถึงมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย มาร่วมแนะแนวหลักสูตรนานาชาติของแต่ละสถาบัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แนะแนวการเรียนสำหรับการสอนในสาขาที่ชื่นชอบซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชา เรียนทุกอย่างเหมือนที่เด็กไทยส่วนใหญ่เรียนอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมาดูการจัดการเรียนของโรงนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ ซึ่งใช้หลักสูตรอินเตอร์ที่เน้นการสอนภาคปฏิบัติ การทดลอง การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พร้อมกันนี้ ยังมีดาราและศิลปินรับเชิญที่เป็นไอดอลของเด็กๆ และเยาวชนมาร่วมในงานด้วย แสตมป์ อภิวัชร์ ,คุณฝ้าย มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2016 ,ฟรัง เบลล์ เจมส์ จากซีรี่ย์ฮอร์โมน ,วงดนตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,วงดนตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,วงดนตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,มีเกมส์และกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย

10 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [บ้านแพงหนองเหนือ

ห้องสมุดเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์อันล้ำค่า ที่ช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนนายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ต.บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยมีนางประเทือง สุพรรณฝ่าย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจาก นางระวีวรรณ เดชอมรธัญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

ในโอกาสนี้ นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ พร้อมด้วย นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอโกสุมพิสัย, คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์แพงงามบอนสวรรค์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสุมพิสัยร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

โครงการจัดสร้างห้องสมุดในถิ่นทุรกันดาร เป็นโครงการของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mrs.Wemdelmoet Rozemarjit ภริยาเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ต้องการ สนับสนุนโรงเรียนในถิ่นกันดารที่ยังไม่มีห้องสมุด และอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการ โดยในปี 2559 นี้ได้จัดสรรให้โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 2 โรงเรียน

นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่า โรงเรียนโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดตามโครงการ จำนวน 800,000 บาท ก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 และดำเนินการใช้สอยเกิดประโยชน์กับนักเรียนจนถึงปัจจุบัน ได้ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดจากการส่งเสริมสนับสนุนของครู ผู้ปกครอง และชุมชน อาทิ

การติดตั้งอินเทอร์เน็ต มูลค่า 15,000 บาท, จัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม 40,000 บาท, ติดตั้งระบบดาวเทียมเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม มูลค่า 20,000 บาท, ติดตั้งผ้าม่าน มูลค่า 10,000 บาท และจะต่อเติมที่นั่งอ่านหนังสือและปรับภูมิทัศน์ในอันดับต่อไป

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูผู้สอน 15 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน และนักเรียน 305 คน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ โดยมีกิจกรรมให้บริการด้านค้นคว้า เช่น บริการส่งเสริมการอ่านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิคส์ และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการส่งเสริมการอ่านให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่าน และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ และยังเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า ช่วยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระบบ และให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เพราะห้องสมุดเปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันล้ำค่าสำหรับนักอ่านหนังสือ ที่ไม่มีใครหาให้เราได้นอกจากจะค้นหาได้เองด้วยการอ่าน วัชรินทร์ พงศ์พันธ์อัศดร : ภาพ/ข้อมูลข่าว, ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ข่าว

เว็บไซต์เขต http://203.172.194.82/mk3/?p=6331

เว็บไซต์เครือข่าย http://203.172.194.82/newsmk3/?p=5005

เฟชบุค ปชส. https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1757534937849411&type=1

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

</div></body></html>” alt=”880938.jpg” />

ร.ร.บ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ๖๑ พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

860474.jpg

นายไพฑูรย์ ชาปัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต 3 รับโล่รางวัล โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000บาท จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานเวทีสัมมนา ECO school Forum ครูผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวภาวิณี ปุณณกัณต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ้านวังโพน เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ โดยได้ผ่านการประกวดรอบแรก จากจำนวน 61 โรงเรียนทั่วประเทศ นับเป็นโรงเรียนตัวอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับครู นักเรียน และชุมชน ทำให้นักเรียนภูมิใจในการรักบ้านเกิดผ่านกิจกรรมปราบขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน พระราชดำริ“ตามรอยพ่อ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

นัฐกัญญาพัชร รักสุทธี ครูโรงเรียนบ้านวังโพน : ภาพ/ข้อมูล

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว

http://203.172.194.82/mk3/?p=4857

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรียนรู้จากสถานที่จริง “เด็กดีขี่เครื่องบิน”

833134.jpg

โรงเรียนบ้านผักแว่น จัดโครงการเด็กดีขี่เครื่องบิน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตจากการเรียนในสถานที่จริง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายกฤติน พันธุ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแว่น สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะครูและนักเรียนชั้น ป.๖ ไปศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องฟ้าจำลอง และพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผน การจัดการ การคำนวณ ประมาณการ การเดินทาง การพบปะเจรจา ติดต่อสื่อสาร การนัดหมายตลอดเส้นทางการเดินทางทั้งขาไปและกลับ ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, รถบัสสาย A1, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟใต้ดิน MRT, การแวะพักสถานีจตุจักร, การต่อรถเมล์ สาย 39 และรถแท็กซี่ ตลอดจนการเข้าชมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนรู้การขี่เครื่องบิน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตโดยตรงของนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นสูงสุดในระดับประถมศึกษา รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รู้จักวางแผน การควบคุมเวลาเดินทาง การเก็บเกี่ยวความรู้ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การมีส่วนร่วม ความรักและความสามัคคี

กฤติน พันธุ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแว่น : ภาพ/ข่าว

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงาน

เว็บไซต์เครือข่าย : http://203.172.194.82/newsmk3/?p=3392

04 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

February 16, 2016 Leave a comment

ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างสถานศึกษาในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓

825917.JPG

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียน ๗ รายการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดยการนำของนายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป. ได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการขายอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ตามคำสั่งที่ ๕๖/๒๕๕๙ โดยมี ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป. เป็นประธานกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดตามประกาศฯ เลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โดยเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ให้ผู้ที่ลงทะเบียนยื่นซองประมูลราคาอย่างถูกต้องตามระเบียบไว้แล้วมาแสดงตนลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน, เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไปกำหนดขายทอดตลาด และเวลา ๑๑.๓๐ น. มีผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดในวงเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายอธิพงษ์ ศรีนพนิคม ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล โดยผู้ที่ชนะการประมูลนี้จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายทอดตลาด และประกาศของ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อย่างเคร่งครัดต่อไป

การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคณะรักษาความปลอดภัยทั้งทหาร ตำรวจ และยามรักษาการณ์ รักษาความสงบไว้อย่างเหนียวแน่น มั่นคง

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

ธนพัฒน์ พันธฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ : ถ่ายภาพ

นายสุบิน อินทเสมียน นักวิชาการพัสดุ : เครดิตข้อมูล

http://203.172.194.82/mk3/?p=3758

สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

825887.JPG

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยเวลา 09.15 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทาน “โครงการจักรยานพระราชทาน” ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ใน และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทาง และพัฒนาเพิ่มเวลาในการเรียน ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยจัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้กับนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดคือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ และมีความปลอดภัยในการขี่ เป็นนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2,3 เขตพื้นที่ละ 44 คัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 31 คัน รวมนักเรียนจังหวัดพิษณุโลกได้รับรถจักรยานพระราชทาน จำนวน 163 คัน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.

วิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ:ภาพ/ข่าว

การประชุมสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์ฯ เหล่าหนองเหล็ก

825978.JPG

การประชุมสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘ องค์ประกอบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก มีนายวันชัย พงษ์สุพรรณ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาภายในศูนยฯ และนายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์ฯเข้าประชุม

ที่ประชุมได้มีการนำเสนอรายละเอียดการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ สรุปผลตามแบบสรุปการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ, การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา, การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา, การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยคาดหวังว่าสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ เด็กจะมีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง NT และ O-Net สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นด้วย

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

15 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

January 20, 2016 Leave a comment

816226.jpg

ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

– ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

– ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา

– ป.4 โรงเรียนบ้านกระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2514

– ป.7 โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2517

– ม.ศ.3 โรงเรียนอเนกวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2520

– ป.กศ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522

– พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2524

– กศ.บ.(สังคมศึกษา) มศว.มหาสารคาม พ.ศ.2527

– ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2532

– ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มสธ.พ.ศ.2547

-ปรม.(ป.ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน)รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2556

– ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 การฝึกอบรม

– เตรียมศึกษาธิการอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา : พ.ศ. 2538

– เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. : พ.ศ.2552

– เสริมประสบการณ์การบริหารการศึกษา ณ สพฐ.(หลักสูตร 6 เดือน) : พ.ศ. 2553

– หลักสูตรหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)รุ่น83 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ พ.ศ. 2553

– หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T :วูดแบดจ์ 4 ท่อน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2555

– หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3 (กปส.3) สำนักงานเลขาธิการศาลปกครอง พ.ศ. 2557

ประวัติการรับราชการ

– ครู 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ :21 พฤษภาคม 2522

– อาจารย์ 1 โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี :1 พฤษภาคม 2527

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร :1 ธันวาคม 2533

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี :15 มกราคม 2537

– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย(รักษาการ) จ.อุบลราชธานี : 10 มิถุนายน 2537

– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี :1 กุมภาพันธ์ 2538

– ศึกษาธิการอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร :9 ตุลาคม 2539

– ศึกษาธิการอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี :16 พฤศจิกายน 2542

– ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี :28 ธันวาคม 2543

– ผู้ตรวจราชการ สพท.อุบลราชธานี เขต 3 : 7 กรกฎาคม 2546

– หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่) สพท.อุบลราชธานี เขต 4 : 1 สิงหาคม 2546

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : 18 มิถุนายน 2547

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 : 18 สิงหาคม 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 : 1 พฤศจิกายน 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : 1 ตุลาคม 2554

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : 1 ตุลาคม 2555

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 : 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2558

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 : 8 มกราคม 2558 – 2 พฤศจิกายน 2558

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 : 3 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

– สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร(อังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลล์), เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์,

เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี, วาติกัน, ญี่ปุ่น, จีน(ปักกิ่ง, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้),

เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, อินเดีย,เนปาล และไต้หวัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ.ม., จ.ช., ต.ม.,ต.ช., ท.ม., ท.ช., ร.จ.พ., ป.ม.

ผลงานดีเด่นระดับประเทศ

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” พ.ศ.2538

– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น (ขนาดเล็ก) ระดับประเทศ พ.ศ.2540

– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ พ.ศ.2541

– รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2541

– รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ.2542

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2548

– รางวัลผลงานวิจัยดีระดับภูมิภาคและผลงานวิจัยชมเชยระดับประเทศ ของคุรุสภา พ.ศ.2554

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ.2555

– เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”หนึ่งแสนครูดี” พ.ศ. 2556

– รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น ประจำปี 2556

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำ ปี 2558

– จัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลงานทางวิชาการ

– บทบาทการพัฒนาสังคมของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เขตการศึกษา 10 :ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– บทบาทการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตการศึกษา 10 :

ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

:วิจัยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

– สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

:ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

: วิจัย ป.ชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า

– สมรรถนะทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัด

December 29, 2015 Leave a comment

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงานเขตฯ” จะทำการขายทอดตลาดอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1. อาคารเรียน ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ มค. 015 2 ชั้น 16 ห้องเรียน สร้างเมื่อ

พ.ศ. 2526 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ราคากลางรวมทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน 698,695 .-บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

โดยกำหนดดูสถานที่และวัสดุที่จะทำการรื้อถอนได้ที่โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16..30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี กำหนดให้ลงชื่อผู้เข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกันตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ถึง เวลา10.00. น. และดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา16..30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 043-725213 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ http://www.mkarea1.go.th การขายทอดตลาดมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การขายทอดตลาดมีวิธีการดังนี้

1.1 การขายทอดตลาดจะทำการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

1.2 ผู้ประมูลต้องเสนอราคาขั้นต้นไม่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด

1.3 ผู้ประมูลได้ต้องจ่ายเงินสดทันที หากไม่สามารถชำระเงินสดได้ในคราวเดียวกัน

ให้วางเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากชำระไม่ครบถ้วนภายในกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จะริบเงินที่วางประกันไว้แล้วจะทำการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

1.4 การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ ใช้วิธีเคาะไม้

1.5 ผู้ประมูลได้ต้องทำการรื้อถอนอาคารและขนวัสดุให้เสร็จสิ้นไปจากบริเวณที่รื้อถอนภายใน

30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดดังกล่าว “สำนักงานเขตฯ”

จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ -2-

2. การเข้าร่วมเสนอราคา

2.1 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาพร้อมจ่ายเงินสดไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของราคาที่คณะกรรมการประเมินราคากลางกำหนด ในวันที่ 11 มกราคม 2559

2.2 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ยื่นต่อคณะกรรมการผู้รับลงทะเบียน

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

2.2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2.2.4 หนังสือรับรองผลงานการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง(ฉบับจริง) ตามข้อ 3.3

2.3 ผู้ เสนอราคาต้อง เข้า เสนอราคาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ทำการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อม

รับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือ

บริคนห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างฉบับจริงมูลค่า

ไม่ต่ำกว่า 40 % และเป็นผลงานที่ดีและเสร็จเรียบร้อยไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันประกาศเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานเอกชนที่ทางราชการเชื่อถือ

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นในการขายทอด

ตลาดหรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม

3.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

4. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

4.1 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ผู้สู้ราคา ชี้แจงข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวข้องกับผู้สู้ราคาได้

และมีสิทธิ์ไม่ทำข้อตกลง หากปรากฏว่าหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง

4.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการขายทอดตลาดว่า ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดซึ่งเสนอ

ราคาสูงสุด เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการสู้ราคา ทางราชการมีสิทธิยกเลิกการขายทอดตลาดและพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน

5. การทำข้อตกลงซื้อขาย

5.1 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องมาทำข้อตกลง โดยการนำเงินสดมาชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่

ขายทอดตลาด ตามจำนวนที่คณะกรรมการผู้ขายทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ตอบรับตามข้อ 4

หากไม่นำเงินมาชำระตามกำหนดข้างต้นทางราชการจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ และผู้ขายทอดตลาดจะเอาทรัพย์สินนั้นออกขายอีกซ้ำหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้เสนอราคาเดิมนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาด -3- 5.2 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องนำเงินสดมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อวางเป็นหลักประกันการ

รื้อถอนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอราคาสูงสุดประมูลซื้อได้ในวันที่ขายทอดตลาด หากผู้เสนอราคาสูงสุดไม่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันดังกล่าว ทางราชการจะยกเลิกการขายทอดตลาด สำหรับการคืนหลักประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้คืนหลักประกันดังกล่าว

5.3 ในการรื้อถอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้น ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องจัดให้มีวิศวกรหรือ

ผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของการรื้อถอนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบและเกิด

ความเสียหายกับพื้นที่บริเวณข้างเคียงที่ทำการรื้อถอน หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

5.4 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินขายทอดตลาดทั้งหมด(ไม่ว่าจะใช้

ได้หรือไม่) ออกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทำหนังสือข้อตกลงไว้โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินอื่นๆ

และจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามข้อตกลงนี้ให้อยู่ในความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการรื้อถอน

และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการรื้อถอนรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งของต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

หากไม่อาจจะทำได้ตามที่ทางราชการกำหนดไว้จะต้องยินยอมให้ทางราชการดำเนินการ ดังนี้

6. ค่าปรับ

หากผู้เสนอราคาสูงสุดไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้ผู้ขาย

ยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ขายเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา

ที่ผู้เสนอราคาสูงสุดประมูลซื้อได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามข้อตกลง หรือวันที่ผู้ขายได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

7. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา

7.1 กรณีผู้เสนอราคาสูงสุดซึ่งทางราชการแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ ไม่มาทำข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 5 ทางราชการอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ

(ถ้ามี)รวมทั้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาให้เป็นผู้ทิ้งงาน

7.2 ทางราชการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบข้อตกลง

ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

8. ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

การขายทอดตลาดและประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ‹ ประกาศโรงเรียนวัดนางเหล้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ›

จันทร์, 28 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ