Archive

Posts Tagged ‘มาตรฐานสากล’

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

1056102.jpg

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑.๑ ชื่อ นายบุญประเสริฐ นามสกุล ไชยศิริ เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๕๗ ปี ๓ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมชาวอยุธยา จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ ๒ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานวิจัยและพัฒนา“ปัจจัยและแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

อย่างยั่งยื่น” โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๘๙๙๑ e-mail : yangkon1@gmail.com

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสำราญ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๑.๓ คู่สมรส นางสุนันทา ไชยศิริ อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อันดับ คศ.๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๒ คน น.ส.ชื่นสุกล ไชยศิริ สำร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ น.ส.ดลฤดี ไชยศิริ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– พ.ศ.๒๕๒๑ ม.ศ.๕ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– พ.ศ.๒๕๒๕ การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

– พ.ศ.๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ.๒๕๕๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านดงหมู สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๓๗ ช่วยปฏิบัติราชการกองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านนางาม สปอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สปช.ศธ)

พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพท.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.๓ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อด.๔ จ.อุดรธานี (สพฐ.ศธ)

๑. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (เสมา ป.ป.ส.) ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๓. รางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

๕. รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๙

๘. รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น อันดับ ๑ ระดับทอง ประจำปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

05 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สระว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นศ.๒

January 27, 2018 Leave a comment

1041552.jpg

**26 มกราคม 2561 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดสระว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) โรงเรียนวัดมังคลาราม โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณในการสบทบทุนสร้างสระว่ายน้ำดังกล่าว

..**นางวันเพ็ญ ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม กล่าวว่า เนื่องจากสภาพปัจจุบัน อำเภอพิปูนมีสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการล่อเหลียมในการตกน้ำ และสภาพลำคลองในปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่เล่นหรือว่ายน้ำของเด็กนักเรียนหรือเยาวชนในเขตอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันหางบประมาณเพื่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กนักเรียนในอำเภอพิปูนและในอำเภอใกล้เคียงได้มาฝึกหัด โดยใช้งบประมาณกว่า 500,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและครูสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ฝึกหัดให้เด็กและครูรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ในการนี้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้นักเรียนเอาชีวิตรอดจากน้ำจะเน้นความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำได้ เคลื่อนที่ในน้ำได้ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยดีตลอดมา และเราจะร่วมนำพานักเรียนไปให้ถึงฝั่งเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไป

26 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน

December 14, 2017 Leave a comment

1022832.jpg

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ จำนวน ๙๘ คน และบุคลากรสาธารณสุข / ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑๔ คน โดยการอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากผลการสำรวจระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙ ของกรมสุขภาพจิต พบว่าเด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ ๙๘.๒๓ ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานสากลยุคปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ ๑๐๐ และพบว่ายังมีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มี IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (IQ<๙๐) อยู่ถึงร้อยละ ๓๑.๘๑ และมีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์บกพร่อง (IQ<๗๐)อยู่ถึงร้อยละ ๕.๘ และจากข้อมูลคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๒๙ โรงเรียนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด ๑๓,๗๗๒ คน พบว่าเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้และพฤติกรรม จำนวน ๔,๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๗ โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีเด็กที่ได้รับการคัดกรองจำนวน ๒,๖๗๘ คน พบว่า เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๗๑๔ คน ซึ่งเด็กกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะต้องได้รับการติดตาม ตรวจประเมินซ้ำ ตรวจวินิจฉัยจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเด็ก เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและให้เข้าสู่ระบบบริการด้านสาธารณสุขต่อไป ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ กรมสุขภาพจิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดการอบรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาให้มีความรู้และทักษะ ในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งต่อให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่อไป อบรมระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นาง จันทราทร พละศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

13 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา (กีฬาโซนหุบเขา)

December 13, 2017 Leave a comment

1022442.JPG

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 42 โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดี และมีโอกาสแข่งขันกีฬากับต่างสถาบันการศึกษา มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความสามัคคี เป็นการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนักกีฬา ครูผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2560 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา 16 ชนิด และมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 47 โรงเรียน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีอุปการคุณในชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สนับสนุนคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา รวมไปถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้ง 37 แห่ง ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนจนสามารถทำให้การแข่งขันกีฬาฯ ดำเนินการไปด้วยดี

12 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ เดินหน้าใช้เกณฑ์ OBECQA ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ระยะที่ ๒

September 13, 2016 Leave a comment

895918.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลครบทุกโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) เป็นแม่แบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยี่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2559 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี 2562 สพม.19 จะเป็นองค์กรขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็น ไทย” และได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ OBECQA ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ OBECQA และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ทำหน้าที่เรื่องแผนงาน และครูผู้ทำหน้าที่ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ในระยะแรก แล้วนั้น

สพม.19 จึงดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการให้การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลครบทุกโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) เป็นแม่แบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูของโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดทำแผนงานกลยุทธ์ที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเชิงระบบได้ สามารถออกแบบระบบงานของโรงเรียนได้ และสามารถเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ ซึ่ง สพม.19 จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์ OBECQA ระยะที่ 3 เพื่อติดตามประเมินผลต่อไป

………………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

13 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รองเลขาธิการ กพฐ.นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานเปิดงานเปิดโลกกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๒

September 9, 2016 Leave a comment

894904.JPG

เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559 วันนี้เวลา 10.30 น. (8 ก.ย.59) นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ 12 ปี 2559 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง

นายจตุรงค์ สุขแก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 12 กล่าวว่า งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ในปีนี้เป็นครั้งที่ 12 ซึ่งทุกภาคส่วน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และเขต 2 สพม.เขต 12 สถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดพัทลุง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กศน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ภายใต้สโลแกน รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่สากล วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นมุ่งสู่อาชีพ”

ขอบข่ายในการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก คือ

1.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับศูนย์เด็กเล็ก

2. วิชาชีพและนวัตกรรมท้องถิ่น รับผิดชอบโดยอาชีวศึกษา

3. วิชาชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม รับผิดชอบโดย สพป.พัทลุง เขต 2 ม.ทักษิณ และ กศน.จังหวัด

ระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559

08 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๔ วางแผนการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา

882892.JPG

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมเขาตะปู โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมวางแผนกำหนดการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.14 สู่มาตรฐานสากล มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง คน รองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รวม 40 คน โดยมีการร่วมปรึกษาหารือ วางแผน กำหนดวัน และแบ่งสายพื้นที่การนิเทศ ติดตามโรงเรียน โดยแบ่งการนิเทศ เป็น 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขต สิมิลัน พิงกัน เทพกษัตรีย์ และรัตนรังสรรค์ รวมทั้งมีการวางแผนการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานที่เป็น Best practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.14 สู่มาตรฐานสากล การจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 โดยจะมีการบูรณาการจัดกิจกรรรมดังกล่าวขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 นี้ เรวดี…ภาพ/ข่าว

03 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ