Archive

Posts Tagged ‘ยะลา’

ข่าว สพฐ. ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธาน เปิดงานการแสดงกิจกรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดบางปูน

1056005.jpeg

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น. ณ โรงเรียนวัดบางปูน ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน เปิดงานกิจกรรมการแสดงของนักเรียน โรงเรียนวัดบางปูน ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรม การแสดงประจำปี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนร่วมแสดง จำนวน 15 ชุด

1. เพื่อเป็นการพบปะ และสร้างความสัมพันธภาพที่ดี ของ ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยที่น่าชื่นชมของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

3. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนพัฒนาการศึกษาจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียน

ผอ.สพปเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านป่าเลา และร.ร.บ้านป่าแดง

1056068.jpg

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายประมาณ โพธิ์จักร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ได้พบปะพูดคุยกับคณะครู โรงเรียนบ้านป่าเลาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน ครูและบุคลากร จำนวน 7 คน ทั้งนี้ ได้เยี่ยมห้องเรียน ชั้น ป.1 และ ป.2 พร้อมทดสอบการอ่านของนักเรียน เพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข สังเกตพัฒนาการในการอ่านและ การเขียนของนักเรียน ทั้งนี้ ได้กำชับผู้บริหาร ครูประจำชั้นให้ความสำคัญด้านการอ่าน การสะกดคำ คำควบกล้ำ สระลดรูป การอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง และได้ได้ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน พบว่า สามารถใช้งานได้ปกติ มีสัญญาณ WIFI ครอบคลุมทุกอาคารเรียน ระบบสัญญาณมีความเสถียร สามารถใช้เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมา ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน โดยมีนายวิทยา เกตุงอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ชั้น ป.1 และ ป.2 ทดสอบการอ่านและการเขียนของนักเรียน พร้อมทดสอบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พบว่า อินเทอร์เน็ตมีความเสถียรสามารถใช้เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่า่วประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1733279130051775&type=3

สพป.ยะลาเขต3 ร่วมกับรร.บ้านบัวทองต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินสถานการณ์รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1056027.jpg

วันที่ (27 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 08.30 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นายฟัฎลี แนโม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวทองและคณะครูได้ร่วมต้อนรับ พ.อ.อาทร จันทร์ทอง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นทีี่โรงเรียนบ้านบัวทองและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับฟังความคิดเห็น การรายงานเหตุการณ์ โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอธารโต รอง ผบ.มว.ฉก.ยะลา ตชด.44 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเด็ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูเข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนบ้านบัวทอง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พ.อ.อาทร จันทร์ทอง รองผบ.ฉก.ยะลา กล่าวว่าการเดินทางมาพบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในพื้นที่อำเภอธารโต ครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินสถานการณ์การดูแลรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา รับฟังความคิดเห็น และให้แนวทางมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยครู 3 ประการ คือ ประการแรก ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติ ว่าครูมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่ไหน เดินทางอย่างไร เพื่อนำไปวางแผนเป็นการเบื้องต้น ประการที่สอง ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พื้นที่และเส้นทางให้ครูฟังว่ามีอะไรบ้าง จุดไหนที่น่าสนใจ รู้จักสังเกตุ และจดจำเพื่อความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประการที่สามให้ครูรู้จักวิเคราะห์ว่าหมู่บ้านสองข้างทางระหว่างเดินทางหมู่บ้านไหนที่น่าอยู่ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถป้องกันตนเองได้เป็นการเบื้องต้น นอกจากนี้ได้ฝากไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันสอดส่อง ดูแล สิ่งแปลกปลอมในโรงเรียนเป็นประจำทุกวันเพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากร สถานศึกษาและนักเรียนเป็่นสำคัญ

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

4 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะคุมเข้ม โปร่งใส การสอบ ผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา

September 4, 2016 Leave a comment

1.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพาและ อ.นาทวี) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Banquet Hall 101 (บริเวณชั้นล่าง Hall 9)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอศ.ในครั้งนี้ สำหรับกลุ่มทั่วไป มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมด 431 คน มาเข้าสอบจำนวน 426 คน ขาดสอบ 5 คน (คิดเป็น 1.16%) โดยกำหนดการสอบภาค ก.เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้า เป็นการสอบความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และภาคบ่ายเป็นการสอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ทั้งนี้ สอศ.จะตรวจและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข. (สัมภาษณ์)ของทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข.) วันที่ 18 กันยายน 2559 และประกาศขึ้นบัญชี วันที่่ 23 กันยายน 2559 โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา และ อ.นาทวี) มีจำนวน 82 อัตรา จำแนกเป็นอัตราว่าง 44 อัตรา และแทนอัตราเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 38 อัตรา สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ โดยกำหนดให้บรรจุแต่งตั้งกลุ่มทั่วไปในสัดส่วน 20% ของตำแหน่งที่เปิดรับและกลุ่มประสบการณ์อีก 80% ของตำแหน่งที่เปิดรับ (คิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 4) โดยการบรรจุจะเรียกกลุ่มประสบการณ์ก่อน 4 คน และกลุ่มทั่วไป 1 คน ตามด้วยกลุ่มประสบการณ์ 4 คน สลับกันไปจนครบ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มประสบการณ์ จะใช้วิธีการประเมิน ภาค ก.จากผลการปฏิบัติงาน ประวัติการทำงานที่ผ่านมา เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด โดยไม่มีการสอบข้อเขียน กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 4 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยะลา เขต ๑ จัดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙

August 26, 2016 Leave a comment

890461.JPG

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการลูกเสือ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางขึ้นและสนับสนุนกิจการลูกเสือได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

25 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา เขต ๓ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

August 25, 2016 Leave a comment

890136.jpg

23 สิงหาคม 2559 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 และผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมตัอนรับ นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่และกลยุทธ์ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนางรัสรินทร์ มุติวิบูลย์ฉัตร สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวณฐมน ไชยเกตุ และให้คำแนะนำ แนะแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตลอดจนพัฒนางาน จัดกระบวนงานให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

24 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา เขต ๓ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Math Cup Song Contest Yala๓ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน

883290.jpg

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน Math Cup song Contest Yala3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมการแข่งขัน Cup Song ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2559 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนผ่านกิจกรรม Cup song ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักเรียนสูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู จึงได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน Cup song (Math Cup song Contest Yala3) ในการพัฒนากระบวนการคิดของสมอง (สติปัญญา) ของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ในการที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ รอบแรก ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรอบที่สองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งแบ่งช่วงการแข่งขันออกเป็น 3 ช่วงชั้น ประกอบด้วย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติคุณ ชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 800 บาท

และจากผลการแข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม ระดับประถมศึกษา ปรากฎว่า ช่วงชั้นที่ 1ระดับชั้นป.1 – 3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนบ้านยะรม รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519) โรงเรียนบ้านบ่อหิน และโรงเรียนบ้านจุโป ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4-6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะรม รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนบ้านโต และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหร โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503และโรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผลการแข่งขันปรากฎว่า ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านเยาะ และรางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านจุโป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ

04 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศธจ.สตูล เปิดงานคัดเลือก Best Practice การจัดการศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ ๒

882260.JPG

.วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชม Best Practice การจัดการศึกษาพิเศษในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานวิชาการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 2 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล โดยมีนายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน

.การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานวิชาการที่เป็นเลิศ (Best Practices) จัดในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูและบุคลากรที่จัดการศึกษานักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษใน 4 จังหวัด คือ สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ โดยมีผู้สนอนำเสนอผลงาน จำนวน 19 คน จาก 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 :กระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม ด้านที่ 2 :กระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ด้านที่ 3 :สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ด้านที่ 4 :การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรวม ด้านที่ 5 :การนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้านที่ 6 :การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม

.ทั้งนี้ ผู้บริหารและครูผู้สอนในจังหวัดสตูล ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในแต่ละด้าน ดังนี้ด้านที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม : น.ส.บุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม ผอ.ร.ร.บ้านโกตา อ.ละงู และนายเดชา ปาณะศรี ผอ.ร.ร.สาครพิทยาคาร อ.ท่าแพ ด้านที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม : น.ส.กัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล ครู ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า และน.ส.จีรภา จันทร์มนตรี ครู ร.ร.สาครพิทยาคาร อ.ท่าแพ ด้านที่ 3 สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม : นางสกุณา นองมณี ครู ร.ร.อนุบาลละงู อ.ละงู และนางสุวณี หีมปอง ครู ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้าด้านที่ 4 การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรวม : น.ส.วัชรี สุวรรณเวลา ครู ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้า

02 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา เขต ๓ ดำเนินการจัดสอบวัดสิมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครูที่เข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยชุดเครื่องมือออนไลน์

864141.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ดำเนินการจัดสอบวัดสิมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครูที่เข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยชุดเครื่องมืออนไลน์ สำหรับครูที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนระดับ B1 ขึ้นไป จำนวน 9 ราย และมีสมัครเข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษอิงกรอบมาตรฐาน CEFR รูปแบบออนไลน์ด้วยชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ British English โดยสถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย ซึ่งดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559 และมีการทดสอบ Postest ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 นอกจากนี้ครูที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตร จำนวน 3 ใบ ประกอบด้วยใบแรกเกียรติบัตรของผู้ผ่านการอบรมครบหลักสูตร ใบที่สอง เกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการทดสอบ Postest ซึ่งสามารถดำเนินการพริ้นท์ทางระบบออนไลน์ทันที่เมื่อดำเนินการสอบเสร็จ และใบที่สามกรอบแบบสอบถามพร้อมส่งกลับไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ผ่านการประเมินจะต้องนำผลการประเมินตนเองไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเองต่อไป

ในส่วนของครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการประเมิน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับ A1 – A2 ได้ดำเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าจากการติดตามผลการดำเนินการครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเด็กมีความสุข

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

13 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ยะลา ๑ พร้อมผู้บริหารใน จชต.เข้าร่วมประชุม เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

860505.JPG

รมช.ศธ ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2559 2559 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จ.สงขลา ว่า จากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558 และผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 พบว่า มีความสัมพันธ์กันโดยตรงแม้ว่าในภาพรวมจะสูงขึ้น เมื่อดูรายละเอียดเป็นเขตพื้นที่จะพบว่ามีบางรายวิชาลดลง เพื่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ต้องตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะนักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ชั้น ป.1 พล.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยต่อว่า จากการทำงานร่วมกับทีมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) ได้น้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะดำเนินการดังนี้ 1. การพัฒนาผู้เรียน ด้านอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ให้ทุกโรงเรียนสำรวจข้อมูลปัญหาด้านต่างๆของนักเรียน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 2. การพัฒนาคุณภาพวิชาภาษาไทยในภาพรวม ให้ครูผู้สอนภาษาไทยที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทยทุกคน หรือครูภาษาไทยที่ประสงค์จะพัฒนาตนเอง ด้านการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ โดยผ่านระบบ TEPE Online ทุกคน และเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนให้กับนักเรียนด้วย 3. การยกระดับคุณภาพผลสอบระดับชาติ O-NET โรงเรียนเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา และให้ความร่วมมือในพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีระดับสูงขึ้น “เมื่อแต่ละเขตพื้นที่เข้าใจข้อมูลและปัญหาแล้วให้เข้าถึงโรงเรียน เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาเป็นรายโรงเรียน ตามหลักแนวทางพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบแน่นอน”…

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สพป.สิงห์บุรี แก้ปัญหานักเรียนซ้ำชั้น

852570.JPG

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำชั้น ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งมาตรการแนวทางให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขนักเรียนซ้ำชั้น ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี ได้กำหนด จัดทำมาตรการ แนวทางให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนซ้ำชั้น ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้นำไปปรับเป็นมาตรการ แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ซ้ำชั้นแล้ว และป้องกันมิให้นักเรียนตกซ้ำชั้นใช้เป็นของโรงเรียน แจ้งแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประเด็นการเรียน “ซ้ำชั้น”

สพป.ปข.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ

852586.JPG

นางสาวนงนุช สีสันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาในระดับชั้นที่สอน 2.เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ทางภาษาให้กับครูผู้สอน โดยมีการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเดี่ยว เป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ตลอดจนการใช้ภาษาในชั้นเรียน (Classroom Language) และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง (Listening) – การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) รวมทั้งกิจกรรมเพลง เกมส์ สำหรับเด็กเริ่มเรียนและการจัดทำสื่อง่าย ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งคาดว่าครูสามารถนำไปใช้ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถให้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามวัย โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในสังกัดเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2

ผอ. สพม 34 ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

852564.jpg

11 พ.ค.2559 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะเพื่อนครูจังหวัดยะลา จำนวน 1480 คน ในโอกาสเดินทางมาประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้ ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เข้าร่วมการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของศูนย์ TEPE ออนไลน์ จังหวัดยะลา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ด้วยระบบ DLTV และ DLIT ผลการดำเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความก้าวหน้าตามโครงการอ่านออกเขียนได้ ฯลฯ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จะดำเนินการจัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในเดือน กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

11 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ จัดกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

852280.jpg

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ นักเรียนนักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน มอบโล่รางวัลการแข่งขันกีฬากระชับมิตร โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ ทีมนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล ได้แก่ ทีมนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ) และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ ทีมนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

โอกาสนี้ พ.อ.พงษ์ศักดิ์ มาอินทร์ คณะทำงาน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณคณะทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์ โรงเรียนสันกำแพง และโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรงเรียน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์

10 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ