Archive

Posts Tagged ‘ระยอง’

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 14, 2017 Leave a comment

สพป.อ่างทอง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

1013258.JPG

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2560 กำกับและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.การรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การประชุม VDO Conference โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และนโยบาย สพฐ. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มอบโล่เกียติยศ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

1.โรงเรียนต้นแบบ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5

2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวด Science Show

3. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการสอบ O -NET ประจำปี 2559

4.การประดับเครื่องหมายอินทรธนู ให้กับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 17 คน

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.///

ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ:ข่าว

สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินความโปร่งใส ( ITA )

1013424.JPG

นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำข้าราชการในสังกัดเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparencym Assessmemt – ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขต ( Integrity and Transparency Assessment – ITA ) เป็นคณะกรรมการประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ เป็นประธานกรรมการ สาย 9 นายประทีป คงสนิท ผอ. ปปช. ประจำจังหวัดระยอง กรรมการและ ดร. ฐ่าปณัฐ อุดมศรี เลขานุการกรรมการประเมิน ITA สาย 9 ใช้ผลการประเมินจากตรวจสอบหลักฐานด้วยเครื่องมือ ITA , EIT และ EBIT พร้อมทั้งชื่นชมการให้ความร่วมมือของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะครูที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ สพป.ระยอง เขต ๒ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

สพม.39 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2

1013235.JPG

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก หวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้กิจกรรมเป็นสื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างเวทีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ซึ่งมีการจัดการแข่งขันใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 13 โรงเรียน ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

13 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ.-กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมอบทุนต่อเนื่องปีที่ ๑๐ ปั้นช่างเทคนิควิศวะเคมี

0.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8,500,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ณ ห้องประชุม 5 สอศ. กรุงเทพมหานคร ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือวีเชฟ ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะ สาขาปิโตรเคมี ให้เป็นคนเก่งทั้งทักษะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการคิดและวิธีทำงานที่เป็นระบบ โดยมีรูปแบบการเรียน การสอนด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่พัฒนาทักษะชีวิต เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน และการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องถึงปัจจุบันระยะเวลา10 ปี ซึ่งเป็นระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2562) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษามีงานรองรับทั้งหมด คิดเป็น 100 % และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระดับเดียวกันรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าในปีที่ 10 มีบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีสนับสนุนมอบทุนเพื่อสานต่อความร่วมมือโครงการวีเชฟ ระยะที่ 4 (ปี 2560-2562) ได้มอบเงินสนับสนุนจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ดังนี้บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบให้ปีละ 3,500,000 บาท บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด มอบให้ปีละ 2,000,000 บาท บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบให้ปีละ 1,000,000 บาท กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) มอบให้ปีละ 500,000 บาท กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบให้ปีละ 500,000 บาท และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบให้ปีละ 1,000,000 บาท โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) ฯ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) มาบตาพุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการผลิต พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะช่างเทคนิคที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 8 รุ่น จำนวน 280 คน ก้าวต่อไปของการพัฒนาโครงการฯ คือการสนับสนุนให้เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคปิโตรเคมี (Center of Excellence) เป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคปิโตรเคมี ได้รับการยอมรับในระดับสากล ขณะนี้ได้เริ่มทดลองรับนักศึกษาต่างชาติ (ติมอร์) เข้าเรียนเป็นปีแรก และกำลังพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศเยอรมนี เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ื กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 8พฤษภาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประกวดออกแบบชุดประจำจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ ตราด เข้าร่วมประกวดเวที Miss Grand Thailand ๒๐๑๗

February 7, 2017 Leave a comment

ขอเชิญเยาวชนและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบชุดประจำชาติ ภายใต้แนวคิด “ทะเลภาคตะวันออก ผลไม้ท้องถิ่น อัญมณี” เพื่อค้นหาชุดประจำจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เข้าร่วมประกวดเวที Miss Grand Thailand 2017 ช่วงเวลาที่เปิดรับผลงาน : วันนี้ – 4 มีนาคม 2560 ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด : E-mail: missgrandOriental_thailand@hotmail.com ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดการประกวด : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ศธจ.ระยอง ดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๕๙

September 18, 2016 Leave a comment

897169.jpg

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เป็นการสอบภาค ก (ข้อเขียน) มีสนามสอบ 3 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดป่าประดู่,โรงเรียนอนุบาลระยอง และโรงเรียนวัดตะพงนอก ผู้สมัครสอบทั้งหมด 3,241 คน เข้าสอบ 3,079 ขาดสอบ 162 คน สำหรับบรรยากาศในการสอบวันแรก นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดตะพงนอก โดยมีผู้แทนจาก สพฐ.คือ นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ, น.ส.อรุณศรี ชีวชัยพิมล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ได้มาตรวจติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขัน เพื่อสอดส่อง ดูแลความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์ ซึ่งในการสอบครั้งนี้ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ควบคุม ดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ทุกสนามสอบ

17 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

August 17, 2016 Leave a comment

สพป.นศ.๑ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

887629.JPG

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ ๔ /๒๕๕๙ ณ ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ ๔ /๒๕๕๙ เพื่อแจ้งข้อราชการในการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลถึงผู้เรียนในการพัฒนาการศึกษา และลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยประธานเครือข่าย ทั้ง ๗ เครือข่ายพร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖๕ คน ประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ //สุภาพร ดาราจิตร ภาพ/จรวยพร อัตปัญญา ข่าว

สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมรับการประเมินของสำนักติดตามฯ

887658.JPG

สพป. ระยองเขต ๒ พร้อมรับการประเมินจากสำนักติดตามฯ

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา โดยนางอรทัย มูลคำ ดร. อังคณา สุขเสวี และนางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ ผู้ตรวจราชการ ออกติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ สพป.ระยอง เขต ๒โดยมีนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒พร้อมคณะให้การต้อนรับ จากการประเมินตามมาตราฐานพบว่าสพป.ระยอง เขต ๒ มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมมากมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับคุณภาพเขตการศึกษาในบริบทเดียวกัน พร้อมคณะกรรมการขอชื่นชมระยอง เขต ๒ ในการมีผู้นำที่ดี นักคิด นักพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้ง เอื้อต่อการทำงานเชิงรุก มีข้อมูลที่นำเสนอดี เรียบร้อย มีหลักฐานขอชื่นชม

มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐

887688.JPG

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐ ณ อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพ กำหนดให้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ภายในงานจะมีนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย อาทิ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนประชารัฐ สะเต็มศึกษา (Stem education) โรงเรียนสุจริต การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ค่านิยม ๑๒ ประการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษา และการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียน

16 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.นศ.2 รับรางวัลการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ของ Pentel ประเทศญีปุ่น

884702.jpg

ยินดีและชื่นชม กับนักเรียนโรงเรียนบ้า่นน้ำพุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีรธรรมราช เขต 2 ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 46 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 46” ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 – 15.00 น. ณ โซนคาเฟ่ สวนสนุก ฟันเนเรี่ยม สุขุมวิท 26 โดยมี มิสเตอร์ คูนิอากิ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานการจัดงาน และร่วมพูดคุยกับศิลปินไทยตัวน้อยเจ้าของผลงานที่ชนะใจกรรมการ จนคว้ารางวัลรางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ของ Pentel ประเทศญีปุ่น ไดแก่ ด.ญ.ไอรดา เกิดศิริ และ ด.ช.ภูวดล เทพทอง นักเรียนช่วงชั้นที่ 3

สพป.ระยอง เขต ๒ อบรมการพัฒนาศักย-ภาพผู้บังคับบัญชนลูกเสือ

884691.jpg

อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีนางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ. สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์ โดยครอบคลุมมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ พร้อมขอขอบคุณ วิทยาการทุกท่านที่แนะแนวทางลงสู่การปฎิบัติที่ถูกต้องโดยมี นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เยี่ยมชม กิจกรรมที่ผู้บังคับบัญชาเข้ารับการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ

สพป.ระยอง เขต ๒ จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่น

884803.jpg

จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน จ.ระยอง ซึ่งโรงเรียนวัดเนินเขาดินเป็นโรงเรียนต้นแบบ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ดำเนินการจัดค่ายโรงเรียนเครือข่าย ๒๐ % ให้กับนักเรียนจำนวน ๑๘ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดคลองปูน วัดไตรรัตนาราม บ้านชำสมอ บ้านคลองป่าไม้ วัดทุ่งควายกิน บ้านเนินสุขสำรอง บ้านเขาหินแท่น บ้านเนินหย่อง วัดวังหว้า บ้านมาบเหลาชะโอน วัดพลงไสว วัดบุนนาค บ้านชุมแสง บ้านชงโค บ้านคลองใผ่ บ้านศรีประชา บ้านยางเอน และโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ ๑ คน นักเรียนร่วมโครงการ รวม ทั้งสิ้น ๑๔๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย เข้าค่ายคนดีของแผ่นดิน และอบรม ปปช.สพฐ.น้อย วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียน พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเป็นแกนนำเพื่อขยายผลในการผลิตเยาวชนที่ดีต่อไป

8 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ