Archive

Posts Tagged ‘ร้อยเอ็ด’

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

December 8, 2017 Leave a comment

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

1020797.jpg

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ โดยมีหลักการทำงานแบบ We are family ยึดยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการน้อมนำพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” มาถือปฎิบัติ และบริหารจัดการศึกษา ตาม3 คืนโมเดล 3 R Model คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู มีเป้าหมายปลายทาง มาตรฐานคุณภาพสู่สากล คือ 1.คุณภาพเขตพื้นที่การศึกษา 2. คุณภาพสถานศึกษา 3. คุณภาพห้องเรียน 4.คุณภาพผู้เรียน ดี เก่ง สุข ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตาม “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ผอ.สพป.นศ.2 รุดเยี่ยมโรงเรียนวัดจันดี น้ำท่วมระลอกสอง ถึง 2 เมตร

1020868.jpg

.**6 ธันวาคม 2560 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี , นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งน้ำท่วมระลอกสองสูงกว่า 2 เมตร โดยมอบเครื่องบริโภคอุปโภค ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น และจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

..** นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี เล่าให้ฟังว่า รอบนี้เป็นระลอก 2 ที่น้ำท่วม ระลอกแรกระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งน้ำท่วมประมาณ 1 เมตร ครู นักเรียนและชุมชนช่วยกันล้างทำความสะอาด จนเปิดเรียนได้เป็นปกติในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และเมื่อคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ฝนตกอย่างหนัก ตนเองและคณะครูเป็นห่วงโรงเรียนได้เข้าไปดูแลโรงเรียน ประมาณ เวลา 22.30 น. น้ำได้ไหลเข้าโรงเรียนเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตนเองและคณะครู ได้ช่วยกันขนสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนไปไว้ชั้นสองได้บางส่วน และในเวลา 3.00 น. น้ำไหลแรงมากสูงประมาณ 2 เมตร ทำให้อุปกรณ์การเรียนการสอนบางส่วนจมไปกับน้ำเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก วันนี้ (วันที่ 6 ธันวาคม 2560) เวลา 15.00 น. น้ำได้ลดลงเรื่อย ๆ เหลือประมาณ เข่า ในส่วนของกลางสนาม จึงขอความอนุเคราะห์ทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือดูดน้ำออกจากโรงเรียนและร่วมกันทำความสะอาดเพื่อให้ได้จัดการเรียนการสอนได้ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนได้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ต่อไป

..**ส่วนโต๊ะเก้าอี้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ใช้จัดการเรียนการสอนชั้นแรก ตนเอง คณะครู และนักเรียนได้ช่วยกันยกขึ้นไปไว้ชั้น 2 เพื่อป้องกันความเสียหาย เพราะคณะครู นักเรียน ได้สัญญาว่า จะรักษา ดูแลโต๊ะเก้าอี้ พระราชทาน ให้นักเรียนในรุ่นต่อๆ ไปได้ใช้นานเท่านาน เพราะทุกคนเห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก นายวันชัยฯ กล่าว

นายสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

1020978.jpg

ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายสง่า จันทร์วิเศษ

เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี

ภูมิลำเนา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต วิชาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การแนะแนว วิทยาลัยครูสุรินทร์

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ครู ๑ โรงเรียนบ้านลำเพิญ จ.สุรินทร์

เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ครู ๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง จ.สุรินทร์

เมษายน พ.ศ. ๓๕๓๐ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านตาเพชร จ.สุรินทร์

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านทะยูง จ.สุรินทร์

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

ผลงานความภาคภูมิใจ

๑. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นที่ประจักษ์ชัด เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓

๒. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการระดับ สพฐ. เพื่อตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จำนวน ๓ ปีติดต่อกัน คือ

ประจำปี ๒๕๕๗

ประจำปี ๒๕๕๘

ประจำปี ๒๕๕๙

7 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

January 17, 2017 Leave a comment

%E0%B8%9B%E0%B8%812.jpg

(16 มกราคม 2560) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดงานวันครูครั้งนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร “วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ” โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ท่าน คือ พล.ต.หญิง ศรีสมร ทังสุบุตร สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 และ พล.ต.หญิง อรพินท์ เพชรพลอย สอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ จำนวน 6 ราย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และรางวัลคุรุสภา 27 ราย โดยรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ หอประชุมคุรุสภา

ในภาคบ่าย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าคาราวะครู โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คารวะ นายจิระชัย แววพหูสูต ซึ่งเป็นครูสอนในระดับประถมศึกษา จากนั้น รมว.ศธ. ได้มอบรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ครู โดยมีสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรางวัล “คุรุคุณธรรม” เข็มเงิน ได้แก่ นายพงศ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข็มทองแดง ได้แก่ ว่าที่ร.ท.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต / รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559” เหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เหรียญเงิน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เหรียญทองแดง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ หอประชุมคุรุสภา

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

860997.JPG

***เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานนายสิงโต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 217 โรงเรียน จำนวน 217 คน โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม คือ1. ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา2. ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการใช้โปรแกรมที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากคณะดำเนินงานทุกฝ่าย และ การจัดการประชุมเชิงและผู้เข้าร่วมประชุมจาก โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

03 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

November 23, 2015 Leave a comment

804900.jpg

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ประวัติส่วนตัว

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26 สิงหาคม 2514

ภูมิลำเนาเกิด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภูมิลำเนาปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

คู่สมรส นางกนกวรรณ บุญเอนก รับราชการครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2526 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงราชานุสรณ์

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2532 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2536 จบระดับปริญญาตรี ค.บ.(การประถมศึกษา) โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 4 วิทยาลัยครูสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2545 จบระดับปริญญาโท ค.ม.(การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2537 อาจารย์ 1 สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2542 ครูใหญ่ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2544 อาจารย์ใหญ่ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

พ.ศ. 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

3 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี -อำนาจเจริญ) …..บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.29 /รายงาน

23 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

777626.JPG

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นสพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ในปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย นายวิพากย์ โรจนแพทย์ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการนายวิชัย รัศมีดารา และนายธัชชัย จุ้ยคลัง สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ กรรมการโดยนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3พร้อมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้การต้อนรับ โดยก่อนที่คณะติดตามฯจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์การติดตามได้ชมวีดิทัศน์บรรยายสรุปข้อมูลการของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และผลการดำเนินงานจัดการศึกษา และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้นำเสนอในแต่ละจุดเน้นจนครบทุกจุดเน้นซึ่งคณะกรรมการได้ซักถามแต่ละจุดเน้นในการดำเนินงานจนกระทั่งครบทุกจุดเน้นหลังจากนั้นคณะกรรมการได้เสนอแนะ ภายหลัง นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบของที่ระลึกคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3เมื่อคณะติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. เสร็จ คณะติดตามได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไฮ กลุ่มพนาศึกษาที่นักเรียนมีผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ได้ 100 คะแนน 2 ปีซ้อน พร้อม นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ ศน.ขจรศักดิ์ หลักแก้ว โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ ให้การต้อนรับคณะติดตาม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามฯ เป็นอย่างยิ่ง ชมภาพทั้งหมด

21 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

February 23, 2015 Leave a comment

713862.JPG

นายพีรพงศ์ สุรเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (รอง.ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) เป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนมีเป้าหมายที่จะมุ่งเอาชนะยาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืนและมีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพคิดที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นชุมชนและสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ใช้กระบวนการลูกเสือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของเสพติด ในการฝีกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงครามและสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 4 ให้ความอนุเคราะห์ทั้งสถานที่และวิทยากรในการฝึกอบรม มีระยะเวลาในการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน รวมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรม 248 คน ส่วนในรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอจังหาร อำเภอธวัชบุรี อำเภอเชียงขวัญ อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอทุ่งเขาหลวง มีลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน 256 คน

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.รอ.๓ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งกีฬาโพนทองสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑

February 9, 2015 Leave a comment

708740.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ สำนักงานเทศบาลอำเภอโพนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพนทอง พ่อค้าประชาชน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสารธารณะสุข และโรงพยาบาลอำเภอโพนทอง โดยมีการแข่งขันหลายชนืดกีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 มีพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.รอ.3 ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการ พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

05 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ