Archive

Posts Tagged ‘ลพบุรี’

สพป.ลพบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๖๐

February 19, 2018 Leave a comment

1051200.JPG

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 >> ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ตามคำสั่ง สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ 34/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับแก้ไขที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งยกเลิกและใช้แนวทางใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และพิจารณาผลงานระดับเงิน และผลงานระดับทองต่อไป >> โชติรส เทียนดี งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลพบุรี เขต 2/รายงาน

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

January 5, 2018 Leave a comment

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

1030749.JPG

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และจัดนิทรรศการในหัวข้อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนบ้านท่าจาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร ประจำจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูน ปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล ” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงาน และนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องครักษ์ จังหวัดนครนายก….ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก

1030697.jpg

ทีมผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อม คณะทีมบริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ “เด็กไทยยุด ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งในงานนี้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดนิทรรศการด้วย / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จังหวัดนครนายก

1030655.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพิธีในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมความพร้อมจุดพักรถ เวลา 11.30 น. มีคณะจาก สพป.ชัยนาท โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ แวะพักผ่อน โรงเรียนได้ให้บริการ เครื่องดื่ม ร้อน เย็น กาแฟสด ขนม และนวดคลายความปวดเมื่อย โดยนักเรียนจิตอาสา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ รวมถึงโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองก็เป็นจุดพักรถเช่นเดียวกัน และขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนต่าง ๆ ที่จะผ่านไปนครนายก โรงเรียนเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา1 มศว.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง 60 เขต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้

4 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ การสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

November 25, 2017 Leave a comment

1016361.jpg

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” โดย นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความรู้เรื่องแนวคิดในการพัฒนามนุษย์ เพื่อพัฒนาประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อหลอมรวมวิสัยทัศน์ขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด ” MOE ONE TEAM ” สำหรับนักบริหารการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสพฐ. จัดขึ้นระหว่างสันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 ( CPLI ) ณ ห้องประชุม 101 MULTIPURPOSE HALL สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับผู้บริหารการศึกษา ( ผู้บริหารการศึกษารุ่นใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 22 พย. 2560 จำนวน 110 คน ) คือ น.ส.ลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลบ.1 ( ผอ.สพป.ชัยนาท ) ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับนักประชาสัมพันธ์ คือ น.ส.ภคจิรา จันทร์แดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลบ.1 #พัฒนาศักยภาพ#ความรู้ไม่มีสิ้นสุด#ไม่หยุดพัฒนา #มหัศจรรย์คนพีอาร์

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ รร.ดีใกล้บ้าน ประจำวันที่ ๑๕ พย. ๖๐

November 16, 2017 Leave a comment

1013899.JPG

15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรีเขต 1 นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1เป็นประธานการประชุมพิจารณาและตรวจสอบโรงเรียนดีใกล้บ้าน ( โรงเรียนแม่เหล็ก ) ที่เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ตามคำของบประมาณปี 2561 สืบเนื่องจาก สถานศึกษาในสังกัด ที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน ( โรงเรียนแม่เหล็ก ) ที่เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ตามคำของบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ซึ่งการขอตั้งงบประมาณแต่ละปีมีระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้โรงเรียนที่ขอตั้งงบประมาณไว้ อาจได้รับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไปแล้ว สพฐ.จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ยืนยันความต้องการก่อนการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จึงได้ัแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลของ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ที่เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ว่ายังมีความต้องการขอรับงบประมาณเหล่านี้อยู่หรือไม่

15 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณลุงผู้ว่าพบนักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลทหารบกลพบุรี

September 15, 2016 Leave a comment

896184.jpg

13 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ตามโครงการ คุณลุงผู้ว่าพบนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลทหารบกลพบุรี

กิจกรรมที่ท่านผู้ว่าฯและคณะ ร่วมทำกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทหารบกลพบุรี ประกอบด้วย กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นอกจากจะร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้พูดคุยกับนักเรียนและให้ข้อคิด ข้อปฏิบัติโดยการนำหลักของศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะศีล 5 เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีที่นำความสุขมาสู่สังคม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ ทั้งปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท หรือการติดเกมส์ได้ และได้เน้นย้ำถึงค่านิยมเพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง 12 ประการ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคีปรองดอง พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 20 ทุน และอุปกรณ์การกีฬาสำหรับนักเรียนด้วย

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

14 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ลพบุรี เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม “คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ”

874931.jpg

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 9.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม “คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ” วัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลโรงเรียนคุณธรรม ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ตามนโยบายของรัฐบาล , เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรมในการ “สร้างคนดี ให้บ้านเมือง” ตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บริหารโรงเรียน ครู ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ทุกคน ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2559 วิทยากรการฝึกอบรม ว่าที่ร้อยเอก อรรณพ คงสมนาม และคณะ ณ ห้องประชุม บุษบงกช โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/รายงาน

โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นว 2 เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนและนำไปสู่อาชีพ

874902.jpg

โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นว 2 เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนและนำไปสู่อาชีพ ครูสังคม นำเด็กมัธยมคอยดูแล เลี้ยงไก่ เก็บไข่ ครูอนุบาล ทำหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน นักเรียนมีอาหารกลางวันและนำความรู้ไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ สนอง นโยบาย กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหินดาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี นางปุณยวีร์ โพธิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายอรรถสิทธิ์ ปิยะวงศ์ นายพิเชษฐ์ โพธิ นายเฉลิมศักดิ์ ช่างประดิษฐ์ และ นายธวัชชัย จันทาสี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เบื้องหลังความประสบความสำเร็จ ในการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนบ้านหินดาดได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทซึ่งอยู่ในเครือของ บริษัท CPFโดยร่วมกับองค์การหอการค้าระหว่างประเทศไทย –ญี่ปุ่น สนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือน พันธุ์ไก่ไข่ อุปกรณ์ กรงไก่ อาหารและเวชภัณฑ์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในการดำเนินให้กับคณะครูและให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ตลอดจนวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับผลผลิตไก่ไข่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการกับผลผลิตและสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ เพื่อระบบบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายได้ที่ได้รับ นำไปเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน และการจัดซื้อไก่ไข่ อาหาร และเวชภัณฑ์ในคราวต่อไป นับเป็นอีก 1 โครงการเด่น ของโรงเรียนบ้านหินดาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ….. ข่าว /ภาพข่าว Takky Nattaya Aimsakul

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานครูโรงเรียนเอกชน

874967.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานครูโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่ผ่านมา โครงการนี้ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มีความมุ่งหวังเพื่อหลอมรวมอาชีพครู ทั้งจากสังกัดสพฐ.และสังกัดการศึกษาเอกชนให้เป็นหนึ่งเดียว คือ ครูในพื้นที่สุพรรณบุรี เขต 3 มีหน้าที่เหมือนกัน คือการพัฒนาเด็กนักเรียนในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และมีความประสงค์เป็นสื่อกลางให้ครูในโรงเรียนเอกชนจากโรงเรียนต่างๆ ได้รู้จัก มีความสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจัดคณะวิทยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูเอกชนออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นคณะที่กำกับดูแล ให้คำแนะนำ เพื่อให้โครงการดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ เช่น นายมนัส อ่วมวงษ์ ผอ.รร.วัดท่าเตียน นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ ผอ.รร.วัดสามชุก นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ ผอ.รร.วัดทุ่งแฝก นายเจริญ แก้วเรือง ผอ.รร.วัดดอนสำโรง นายวิจิตร เศรษฐสุข ผอ.รร.วัดสุวรรณตะไล นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรี ผอ.รร.วัดบ้านทึง และคณะวิทยากรชุดที่ 2 ซึ่งเป็นคณะวิทยากรที่จัดกิจกรรมเสริมให้ครูเอกชนตระหนักในอาชีพครู และเสริมสร้างพลังแห่งความสามัคคี ได้แก่ น.ส.เยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ ผอ.รร.วัดหนองโรง นางอภิญญา สว่างศรี ผอ.รร.วัดดอนไร่ นางวชิรา แสนโกศิก ผอ.รร.บ้านพุน้ำร้อน น.ส.สุรางค์ เข็มเพชร ผอ.รร.บ้านหนองราชวัตร นายมานพ พุ่มสาขา ผอ.รร.วัดดอนประดู่ และคณะวิทยากรกิตติมศักดิ์ที่ให้ความรู้ได้แก่ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา คุณธรรม จิตสำนึกของครูมืออาชีพ นายณรงค์ พึ่งงาม รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยายพิเศษเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างแรงเสริมความมุ่งมั่นได้พาครูเอกชนไปศึกษาดูงานระบบการบริหาร การจัดการ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่รร.หัวหินวิทยาลัย ซึ่งเป็นรร.เอกชน ในเครือข่ายของคณะนักบวช ซาเลเซียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากถึง 3,900 คนครู 200 คนเศษ ไปศึกษาดูงานที่บีคอนเฮ้าท์ เป็นรร.เอกชนนานาชาติชั้นนำอีกแห่งหนึ่งที่สอนสองภาษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล

8 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ