Archive

Posts Tagged ‘ลำพูน’

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ ๑ สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน แม่ทา๑ เกมส์

January 4, 2018 Leave a comment

1030095.jpg

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “แม่ทา 1 เกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 จำนวน 12 โรงเรียน โดย นายพัฒนดารา สมบูรณ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการออกกำลังการยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากร และนักเรียนในเครือข่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขั้น และได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทา ประชาชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โดยมีนักเรียนร่วมงานจำนวน 1,040 คน บุคลกรทางการศึกษา 89 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

November 14, 2017 Leave a comment

1012971.JPG

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.วีระ สุขทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โรงเรียเอกชนในกำกับ และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 162 โรงเรียน มีกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมทั้งหมด 234 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,386 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 1,651 คน กรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 350 คน ในการแข่งขันนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนให้ใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนบ้านศรีย้อย โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน และโรงยิมเนเซียม (แฝด) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

13 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลำพูน เขต ๒ มอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

October 31, 2017 Leave a comment

1009000.JPG

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 5/ 2560 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ในเรื่องต่างๆดังนี้ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน, การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา, การประกวดรางวัล MOE AWARDS , การดำเนินโครงการ ID PLAN ปี 2561 ,การประกวดผลงานรางวัล MOE AWARDS ประจำปี 2561 , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ,การรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2560 , การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISA) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน , การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน), การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา2560 (ภาคเรียนที่ 2) ,การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 (งบลงทุน) , โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหัตถอุตสาหกรรมในสถานศึกษา , การจัดทำแผนปฏิบัติการ , และการอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรจากสพฐ.ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จำนวน 38 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

31 ตุลาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

January 17, 2017 Leave a comment

%E0%B8%9B%E0%B8%812.jpg

(16 มกราคม 2560) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดงานวันครูครั้งนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร “วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ” โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ท่าน คือ พล.ต.หญิง ศรีสมร ทังสุบุตร สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 และ พล.ต.หญิง อรพินท์ เพชรพลอย สอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ จำนวน 6 ราย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และรางวัลคุรุสภา 27 ราย โดยรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ หอประชุมคุรุสภา

ในภาคบ่าย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าคาราวะครู โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คารวะ นายจิระชัย แววพหูสูต ซึ่งเป็นครูสอนในระดับประถมศึกษา จากนั้น รมว.ศธ. ได้มอบรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ครู โดยมีสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรางวัล “คุรุคุณธรรม” เข็มเงิน ได้แก่ นายพงศ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข็มทองแดง ได้แก่ ว่าที่ร.ท.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต / รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559” เหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เหรียญเงิน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เหรียญทองแดง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ หอประชุมคุรุสภา

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

October 15, 2016 Leave a comment

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย และอายุ ร่วมส่งผลงานการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประกวด ภายใต้งาน Chiang Mai Design Week 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงเวลาที่เปิดรับใบสมัครผลงานเข้าประกวด :

รายละเอียดของผลงานที่ส่งประกวด :

ออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) และสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด จำนวน 4 แบบ (จังหวัดละ 1 แบบ)

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด :

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร“”อ””””อ””นไ””ล””น์ (คลิกที่นี่ )

2. ส่งผลงานและใบสมัครมาที่อีเมล์contest@tripnorthern.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.ลำพูน เขต ๒ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

September 20, 2016 Leave a comment

898008.JPG

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการ Acadamic Symposium 2016 กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนทุกแห่งได้นำรูปแบบนวัตกรรม เทคนิค วิธีการเรียน วิธีการสอน และวิธีการบริหารจัดการที่ได้พัฬนาจนประสบผลสำเร็จแล้วสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกา่รจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มานำเสนอในรูปแบบของนวัตกรรมที่พัฒนาผลงานที่เป็นเลิศ ที่เรียกว่า Best Practice เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระดับโรงเรียน ระดับเครือสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ สพป.ลำพูน เขต 2

20 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ

September 8, 2016 Leave a comment

894625.JPG

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมอบให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยเป้าหมายจัดการชุมนุมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญา และความรู้เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ภาคเหนือ และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและการนำลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม กำหนดจัดการชุมนุมในระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำพูน สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 3,000 คน กรรณิกา : ภาพ/ข่าว/รายงาน

07 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ