Archive

Posts Tagged ‘สมุทรสาคร’

สพป.สมุทรสาคร : การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

December 20, 2017 Leave a comment

1024849.JPG

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 โรงเรียน โดยมีนายเทพประสิทธิ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมหาชัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อให้คุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และช่วยกันเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้กับนักเรียน ร่วมกันน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

19 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะรับมอบกุ้งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลี้ยงปชช.ที่สนามหลวง

December 6, 2016 Leave a comment

page.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบกุ้งทะเลแช่แข็งจากผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา รวมจำนวน 300 กิโลกรัม และผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร “ครัวอาชีวะ” ในการจัดเลี้ยงให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ที่ ร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยการสนับสนุนกุ้งทะเลแช่เยือกแข็งให้กับกิจกรรมย่อย “ครัวอาชีวะ” ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อประกอบอาหารจัดเลี้ยงให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็ง มูลค่า 200,000 บาท 2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งทะเล ร่วมกันมอบกุ้งทะเลแช่เยือกแข็ง จากโครงการเลี้ยงกุ้งขาวอินทรีย์แบบพอเพียง รวมทั้งสิ้น 300 กิโลกรัม

โดยในส่วนของ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรายวิชาการเพาะเลี้ยงกุ้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นี้ในระยะเวลา 70 วัน สามารถผลิตกุ้งได้ขนาด 54 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม จำนวน 2,500 กิโลกรัม นอกจากการจำหน่ายเป็นผลผลิต ตลอดจนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้ว ยังได้นำผลผลิตมาสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 170 กิโลกรัม และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ร่วมสนับสนุนอีกจำนวน 130 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 300 กิโลกรัม ทั้งนี้ภายหลังการจับกุ้งได้มีการประสานงานไปยัง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP) และ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด เพื่อการเก็บรักษากุ้งทะเล ระหว่างการขนส่งมายังท้องสนามหลวง โดยมี บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์แช่เยือกแข็งและควบคุมอุณหภูมิในระหว่างรอการขนส่งกุ้งจากจังหวัดสงขลา เมื่อวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ขนส่งกุ้งถึงกรุงเทพแล้วได้มีการเก็บรักษาควบคุมอุณหภูมิในคลังสินค้า ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่รับผิดชอบในการประกอบอาหาร มารับไปประกอบอาหารตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.สมุทรสาคร โครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

880848.JPG

นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต

ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ณ ส ๑ พัน ๑๐๒ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

สพป.สมุทรสาคร ได้จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

โดยคัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร จำนวน 27

โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 81 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22

กรกฎาคม 2559 เข้าอบรม ณ ส 1 พัน 102 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร

จัดอบรมให้แก่นักเรียน จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความ

เจริญก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความ

คาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญกับสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบ

ที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากทั้งปัญหาด้าน

การปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์ และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม

ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพส ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ำ

ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี สพป.สมุทรสาครได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้

โครงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้นักเรียนและพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน

การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณะวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากทหารจากค่ายกำแพงเพชรอาอัครโยธิน ตำรวจจากสถานี

ตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นอกจาก

นี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกจากค่าย

กำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทุรสาคร

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสัญจร ณ โรงเรียนบ้านโคก

December 27, 2015 Leave a comment

810096.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายพิศาล นันทเส

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสัญจร

ณ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดย

นายพิศาล นันทเส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงเป็นประธาน พร้อมนี้ ได้เชิญ

นางมุกดา คุปตอาภากุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

“วันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2558 ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดศรีเมือง โรงเรียนวัดอ้อมน้อย โรงเอกชัย และโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

นายนริศ ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สมุทรสาคร ชี้แจงรายละเอียด

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่

ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต และครู จำนวน 35 คน

24 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 28, 2014 Leave a comment

สพป.สมุทรสาคร โครงการผู้ว่า ฯ สัญจรเยี่ยมเยียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิตย์)

680110.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายศุภชัย เจริญขำ

รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร

ร่วมโครงการผู้ว่าฯ สัญจรเยี่ยมเยียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิตย์)

ในพระราชูปถัมภ์ โดยร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีความรักและปกป้อง

สถาบันหลักของชาติ ส่งเสิรให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้หน้าที่

มีวินัยและเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร

รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด

กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน

สกลนคร แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

680216.jpg

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดสกลนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินรายการแถลงข่าว สรุปภาพร่วมมีความพร้อมเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 พิธีเปิดในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้กำหนดสถานที่แข่งขันเหมาะสม ตลอดจนมีความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ซึ่งได้รับการการเปิดเผยจาก ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ตัวแทนเจ้าภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่แถลงข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด

โรงเรียนวัดทะเลบก สพป.นครปฐม เขต 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี 2557

680135.jpg

โรงเรียนวัดทะเลบก รับโล่พร้อมเงินรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี 2557

วันที่ 27 พ.ย. 57 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 ขึ้นเพื่อคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ สำหรับนักเรียนและสถานศึกษาต่างๆ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน คือ การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการประเมินพฤติกรรมสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการประเมินปรากฏว่า โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดทะเลบก อำเภอกำแพงแสน –**ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม สำหรับภาพสวยๆและข้อมูลข่าว–** เบญญพัฒน์ สุอมรา รายงาน—-

http://www.prdnakhonpathom.com/news/3147

http://www.esanpt1.go.th/web2009

27 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : โครงการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน

September 15, 2014 Leave a comment

646868.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ และขับเคลื่อนการจัด

การเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 1 สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์

และเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์

และขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ และเพื่อขับเคลื่อนการเรียน

การสอนหน้าที่พลเมือง ให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ และการนำ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง จำนวน 120 คน

15 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๙ กันยายน ๒๕๕๗

September 10, 2014 Leave a comment

โรงเรียนขามแก่นนครเยี่ยมคว้าแชมป์ Bio Map Contest ครั้งที่ 4 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

644433.jpg

โรงเรียนขามแก่นนครเยี่ยมคว้าแชมป์ Bio Map Contest ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี

***********

นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)หรือ BEDO ได้จัดแข่งขันการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เห็นถึงความสำคัญและเกิดความสนใจในการจัดทำแผนที่และทำการสำรวจข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างจริงจัง

โรงเรียนขามแก่นนครได้จัดส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย น.ส.สุภาพร นวลจันทร์ น.ส.ชุติมา เตชะนอก น.ส.จันทรกานต์ แก้วมั่น น.ส.ศศิธร โพธิ์พูล และนายกรกฎ ช่วยนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล เป็นครูผู้ฝึกสอน ในนาม “ลูกยางเหียง” ผลการประกวดทีม“ลูกยางเหียง” ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ประภาส วินิจสิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 /ข่าว

สพป.สมุทรสาคร โครงการรักษ์และส่งเสริมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

644165.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วย

นายสงัด จันลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทราคร นายสมควร กุลวิวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ และ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมงานประเพณีตักบาตรน้ำฝึ้งของชุมชนไทยรามัญ ประจำปี 2557 ณ วัดคลองครุ อำเภอเมือง ฯ

จังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย และโรงเรียนวัดคลองครุ ได้ร่วมกันจัดงานอนุรักษ์

และส่งเสริมประเพณีตักบาตรน้ำฝึ้ง ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ

เดือน 10 ของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายมอญ (รามัญ) จะจัดงานตักบาตรน้ำผึ้ง ซี่งเป็น

ประเพณีสืบต่อกันมา ชาวมอญที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าทราย ได้ดำรงรักษาสืบทอดประเพณี

ดังกล่าว ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน น้ำผึ้งที่ประชาชนนำมาตักบาตร พระสงฆ์จะนำไปเป็น

เภสัช (ยา) และมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ฉันได้ในยามวิกาล (หลังเที่ยงคืน) วัตถุประสงค์

ของการจัดงานในครั้งนี้

เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าทรายเกิดความตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาวตำบลท่าทราย

เพื่อเผยแพร่ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น

เลขา กพฐ.ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยมอบถุงยังชีพทางการศึกษา

644491.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความเสียหายของโรงเรียนประชาอุทิศ อ.ศรีสำโรง สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 หลังจากระดับแม่น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบในครั้งนี้หนักสุด โดยได้ให้โรงเรียนสำรวจความเสียหายรายงาน สพฐ. โดยวันนี้ได้นำ ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผนเข้าดูพื้นที่ความเสียหายของเรียนด้วย โดยมีนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ซึ่งได้รายงานสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน และรายงานการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น อาทิ การปฏิบัติการก่อนเกิดอุทกภัย การปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย จนสามารถทำให้โรงเรียนในพื้นที่ทุกโรงเรียนมีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์ได้ อนึ่ง การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบที่ต้องปิดโรงเรียนในสังกัดได้มอบ “ถุงยังชีพทางการศึกษา” ที่บรรจุด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือนิทาน เกม มอบให้นักเรียนทุกคนๆละ 1 ถุงพร้อมให้โรงเรียนและมอบถุงยังชีพทางการศึกษาเพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนรักการอ่านช่วงระหว่างที่โรงเรียนปิดการเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ…(ทีม ปชส.สท.2…ภาพ/อัญชลี…ข่าว)

9 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ