Archive

Posts Tagged ‘สระบุรี’

สอศ.จับมือ IRCT group ร่วมปั้นนักศึกษาทวิภาคี

1.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกลุ่มบริษัท IRCT จัดงาน “IRCT group : Step to Thailand 4.0 with DVE”และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2559 ณ บริษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (วังน้อย) โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สื่บเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูงสุด โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวะที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ผ่านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งกลุ่มบริษัท IRCT ได้ร่วมกับ สอศ. สานรับนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับสอศ. ในการรับนักศึกษาระบบทวิภาคีเป็น ปีแรก ประกอบกับบริษัท ฯ มีนโยบายในการพัฒนาโรงงานให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory โดยพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งโครงการจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีนี้ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้มากที่สุด การพัฒนาคนเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะช่วยพัฒนาองค์กรและประเทศ ไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนและเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 นี้ บริษัทจึงร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ อ.กรอ.อศ. ในกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วนร่วมกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ อีก 35 กลุ่ม ดำเนินการจัดทำรูปแบบพัฒนาโรงงานให้เป็นโรงเรียน เพื่อเติมเต็มทักษะฝีมือและทักษะการทำงานให้กับนักศึกษาอาชีวะได้เต็มที่เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท IRCT เปิดโอกาสให้นักศึกษาระบบทวิภาคีจำนวน 26 คน จาก 3 สถานศึกษา เข้าฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท ฯ ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้า 9 คน จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สาขาเทคนิคการผลิต จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และสาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 13 คน จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งหลังจากฝึกแล้วนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานโดยแบ่งเป็น 13 กลุ่ม และมี 4 กลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ เช่น การประดิษฐ์ม้วนยางอัตโนมัติแทนการใช้แรงงานคน จากวิทยาลัยเทคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เครื่องคัดแยกขนาดเม็ดยางสีสังเคราะห์ จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี การประดิษฐ์ไฟฉาย LED จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และการประดิษฐ์เสื้อเตือนภัยสำหรับตรวจจับกระแสไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยได้มีการจัดสรรนักศึกษาจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกอย่างสูงสุด สามาถนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในอาชีพหรือการศึกษาต่อไปในอนาคต กลุ่มประชาสัมพันธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.สระบุรี เขต ๑ ส่งมอบบ้านนักเรียน

864720.JPG

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2559 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างบ้านนักเรียน “เด็กดี มีจิตอาสา” ร่วมกับ โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล ให้กับเด็กหญิงทานตะวันยอดทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) ซึ่งมีนายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ กองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ฯ กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์ฯ กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์ฯ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 วิทยาลัยสารพัดช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกครอบครัว เพื่อให้ได้ข้อมูล ในเชิงประจักษ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัว เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างความสุข จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ พบว่า นักเรียนบางส่วนต้องการความช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย แต่ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ ไม่สามารถดูแลด้านที่อยู่อาศัยให้กับทุกคน โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) ร่วมกับ โครงการ ทบ. ซ่อมบ้าน ทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล และเพื่อสนองนโยบายจังหวัดสระบุรี ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ เสร็จวันแม่) จึงได้พิจารณาคัดเลือกครอบครัว ของนักเรียนที่มีความจำเป็นในด้านที่อยู่อาศัย และเป็นนักเรียนที่มีความขยัน วิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา จึงพิจารณาสร้างบ้านให้กับเด็กหญิงทานตะวัน ยอดทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) การสร้างบ้านครั้งนี้ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็จในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขนาดบ้าน ๙X๗.๕๐ เมตร ใช้งบดำเนินงานทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ทั้งนี้ ได้ระดมทุนจากหน่วยงาน องค์กร บุคคลผู้มีจิตศรัทธา ใจบุญ ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์

นายธันวา กล่าวอีกว่า ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีพระชนมายุ ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา และด้วยในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นวันมหามิ่งมงคลแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งสองพระองค์ทรงครอง สิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ของการดูแลความสุข ของอาณาประชาราษฎร์ มาโดยตลอด สพป.สระบุรี เขต 1 จึงได้ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างบ้านนักเรียน “เด็กดี มีจิตอาสา” เทิดไท้องค์ราชันย์

14 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อ่างทอง

838010.jpg

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อันมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และ สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่สถานศึกษาและผู้เรียนได้นำไปปฏิบัตินั้น

สพป.อ่างทอง โดย นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง ได้กำหนดการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2558 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินสถานศึกษาในสังกัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อนำผลมาปรับปรุง พัฒนาคู่มือและแบบประเมินในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยออกประเมินระหว่างวันที่ 10-18 มีนาคม 2559 ….สุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล ภาพ/ข่าว…

พัฒนาครูและบุคลากรเชิงประจักษ์

837919.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในวันที่ 16 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานเปิดการอบรม เวลา 9.00 น. ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 43 คน แบ่งเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน และสายงานการสอนจำนวน 16 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินมาให้ความรู้ คือ นายทศพร ลี้สิ้นภัย ผอ.การภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 สำนักงาน ก.ค.ศ.,นายยืนยง ราชวงษ์ ศน.เชี่ยวชาญ สพป.สระบุรี เขต 1,นางปราณี ทัยคุปต์ ผอ.ร.ร.อนุบาลราชบุรี,นายเฉลิม เทพสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านจอมบึง,นายปรีชา ทุติยาภรณ์ ผอ.ร.ร.วัดวิมลมรรคาราม,นางบุษบา ฤทธิสาร ผอ.ร.ร.วัดช่องลาภ,จ.ส.ต.โสภณ ฤทธิสาร ข้าราชการบำนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญ ร.ร.วัดช่องลาภ สพป.รบ.1และนางกัลยา แตงขำ ครูเชี่ยวชาญ ร.ร.วัดบ้านใหม่ อ.บางแพ สพป.รบ.2 ซึ่งจะมาให้ความรู้ในการพัฒนาแก่บุคลากรที่เข้ารับการอบรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน

ค่าย “พ่อ แม่ ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนสตรีพังงา”

838021.JPG

วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่าย พ่อ แม่ ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติด” โรงเรียนสตรีพังงา ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา โดยนางวิภาดา ขุนนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนและผู้ปกครอง 50 ครอบครัว จำนวน 100 คน การจัดค่ายในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครองและเด็ก เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างเครือข่ายพ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กในการช่วยสอดส่องดูแล ร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลแหล่งบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและผู้ปกครอง นำไปสู่การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดต่อไป ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวเปี่ยมลาภ บุญล้อม นักสังคมสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา นายมวญ อ่อนศรี ผู้พิพากษา อาวุโสศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดพังงา และตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา เรวดี…ภาพ / ข่าว

16 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

February 2, 2016 Leave a comment

820346.JPG

สพฐ. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ระดับชาติ ขึ้น ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สพฐ.ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำเครื่องบินมาเป็นสื่อและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเทคโนโลยี การนำความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐานมาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและสาระวิชาอื่นๆเพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานให้ก้าวสู่สากลต่อไป โครงการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องบินและอากาศยานจำลอง ในลักษณะต่างๆ ที่จะนำไปแข่งขันและแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีระดับนานาชาติ

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1ระดับประถมศึกษา เป็นการเครื่องร่อนพับกระดาษประเภทร่อนไกลและร่อนนาน 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการแข่งขันเครื่องบินพลังหนังยางประเภทบินนาน(โดยการติดล้อบิน)

เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน สพฐ. ได้มอบหมายให้ นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันตามประกาศผลการแข่งขัน ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ราชบุรีเขต 2 ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านดวด สพป.ชุมพรเขต2 ลำดับที่ 3 โรงเรียนท่าก๊กพลับพลาพิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ประเภทบินนาน ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานีเขต 3 ลำดับที่ 2 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป.สระบุรีเขต 2 ลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดมาบชะลูด สพป.ระยองเขต 1 ประเภทบินไกล ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 3ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป.ศรีษะเกษเขต 4ลำดับที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.สกลนคร เขต 3 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ม.1- ม.3 ประเภทเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกลปล่อยด้วยมือ ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ลำดับที่ 2 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานีเขต 2 ลำดับที่ 3โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 ประเภทเครืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน ติดล้อบินขึ้นจากพื้น ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.สกลนครเขต 1 ลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก ระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เครื่องบินพลังยางประเภทบินไกลปล่อยด้วยมือ ลำดับที่ 1 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.เขต 4 ลำดับที่ 2โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต28 ลำดับที่ 3 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม.เขต 36 เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานติดล้อบินขึ้นจากพื้น ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม.เขต 10ลำดับที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 ลำดับที่ 3 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม.เขต 37 ทีมงานนักประชาสัมพันธ์ สพท.ชุดกรรมการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ภาพ/ข่าว

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000738916366&sk=photos&collec…

02 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

September 23, 2015 Leave a comment

สพป.พล.1 จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 58

800590.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (อ.ก.ค.ศ. ) เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 23558 มีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด สพป.พล.1 เข้าร่วมพิธี

พิธีมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2558 จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 จำนวน 93 คน ในช่วงเช้ามีพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณราชการ โดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย หรือพระอาจารย์โชคทวี โชติปญฺโญ จากนั้นมีพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณ ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก และในช่วงค่ำมีกิจกรรมเลี้ยงอำลาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ.

ครูสอนสังคม สพป. นครปฐม เขต 1 ศึกษาแห่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย

800767.JPG

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.นครปฐม เขต 1 (โรงเรียนวัดสระสี่มุม) จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำวน 56 คน

การขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากผู้รู้ จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ประมวลเป็นความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุก ๆ พระองค์ที่ช่วยให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง –//เบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.1—//

พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑

800715.jpg

นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ จำนวน ๘๓ คน และบรรยายพิเศษให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา มาจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความร่วมมือของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ที่เข้ามาให้การสนับสนุน แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลของการศึกษาอีกด้านหนึ่ง คือทักษะและประสบการณ์ของลูกจ้างประจำ ของสถานศึกษานั้นๆ ฉะนั้นหากจัดให้มีการประชุมและพัฒนาประสิทธิภาพ จะเป็นการเติมเต็มและต่อเติมทักษะ และประสบการณ์แก่ลูกจ้างได้เป็นอย่างดี เป็นผลประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุม สกสค.อาคาร ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ดังนั้นวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะประธานกลุ่มโรงเรียน บุคลากร และลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ เยี่ยมชมสถานศึกษาต้นแบบการจัดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวราราม สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยนายสุนทร ตระกูลมารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวราราม คณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับ…

22 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานบุคคลสถานศึกษา สังกัด สพม.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน

August 17, 2015 Leave a comment

790142.JPG

นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสวนรจนารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้

นายไพรัช แสงทอง ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวว่า ระเบียบ กฎหมาย วิธีการ การดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคล ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับ ได้มีการยกเลิก หรือ มีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงตลอดเวลา การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะทำให้กลุ่มงานบุคคลสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับขั้นตอนต่าง ๆ ถูกต้องตรงกัน มีทักษะในด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด และมีการสร้างเครือข่ายเพิ่มองค์ความรู้ เพื่อให้งานบุคคลมีความรวดเร็ว คล่องตัว ประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว มีคู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นการศึกษา ความล่าช้าหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกขั้นตอนหรือขาดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ จะหมดไป

นอกจากนี้ ประธานในพิธี ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแน่ง เรื่องการย้ายครู มี 3 กรณี การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ. 0206.4/ ว.16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 7-20 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครสอบ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2558 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าประชุมฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบุคคลในสถานศึกษาและครูที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคล จำนวน 110 คน และมีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มในการแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์งานให้ตรงกับหน้าที่ของผู้เข้าประชุม

…………………………………………………

(ทิชา แสงเล็ก /ข่าว/ภาพ)

17 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ