Archive

Posts Tagged ‘สิงห์บุรี’

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

December 10, 2017 Leave a comment

1021487.jpg

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี ในการนี้ มีพิธีมอบรางวัลประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ได้รับรางวัล และร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดข่อย นำโดย นายวันชัย กล้าเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อย 2. โรงเรียนวัดตุ้มหู นำโดย นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ้มหู และ 3. โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี นำโดย นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ และมี หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

09 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

December 5, 2017 Leave a comment

1019676.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะข้าราชการ กลุ่มอำนวยการ สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงอุทิศกำลังทั้งพระวรกาย ความคิด สติปัญญา ช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างในการกระทำ คุณงามความดีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 70 ปี โดยมี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

05 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพฐ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 18, 2017 Leave a comment

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

1014952.JPG

..เมื่อที่ 17 พ.ย.2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ คณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสริมสร้างบทบาท และให้ความสำคัญกับผู้บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการกำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

..โดยมีคณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้แก่

นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ประธานกรรมการ นางสาวฐิติรัตน์ เวศแก้ว ผู้แทน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ เลขานุการ

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

1014870.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

+++++++นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้แก่ 1.เด็กชายนิธิพัฒน์ มั่นคง 2.เด็กหญิงอชิรญา จันทร์ศรี 3.เด็กหญิงผุสดี สังข์ทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ซึ่งเป็นทีมนักเรียนผู้มีทักษะในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน จนได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนนักเรียนในการนำเสนอผลการดำเนินการ และมอบให้กับ 1.นางจันทร์ทิพย์ คำวัฒนา 2.นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย….(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

นักเรียน สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี

1014930.jpg

วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. กิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 466 คน

นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี (ในนามของหอการค้าไทย) โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี และสถานศึกษาในสังกัดได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน-ผู้ปกครองที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงได้คัดเลือกเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบภัยดังกล่าวให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น จำนวน 466 คน ดังนี้

2. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จำนวน 149 คน

4. โรงเรียนวัดประโชติการาม จำนวน 27 คน

5. โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จำนวน 25 คน

6. โรงเรียนอินทโมลีประทาน จำนวน 215 คน

อนึ่ง ในนามตัวแทนของหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี หอการค้าไทย โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้

17 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ครูสังกัด สพป.สิงห์บุรี รับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

November 3, 2017 Leave a comment

1009446.jpg

นางรุจี จันทร์สมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล เข้ารับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 จากนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมเยาวชนด้วยความเมตตา กรุณา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จึงให้จังหวัดสิงห์บุรี คัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิในจังหวัด จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละ ติดตามและยินดีช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จนได้ผลตามความมุ่งหมาย รวมทั้งดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนเป็นอย่างดี สมควรได้รับโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 ในครั้งนี้

01 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

January 17, 2017 Leave a comment

%E0%B8%9B%E0%B8%812.jpg

(16 มกราคม 2560) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดงานวันครูครั้งนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร “วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ” โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ท่าน คือ พล.ต.หญิง ศรีสมร ทังสุบุตร สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 และ พล.ต.หญิง อรพินท์ เพชรพลอย สอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ จำนวน 6 ราย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และรางวัลคุรุสภา 27 ราย โดยรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ หอประชุมคุรุสภา

ในภาคบ่าย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าคาราวะครู โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คารวะ นายจิระชัย แววพหูสูต ซึ่งเป็นครูสอนในระดับประถมศึกษา จากนั้น รมว.ศธ. ได้มอบรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ครู โดยมีสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรางวัล “คุรุคุณธรรม” เข็มเงิน ได้แก่ นายพงศ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข็มทองแดง ได้แก่ ว่าที่ร.ท.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต / รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559” เหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เหรียญเงิน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เหรียญทองแดง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ หอประชุมคุรุสภา

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

MOUว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระหว่าง สพป.สิงห์บุรี กับ เทศบาลเมืองบางระจัน

September 24, 2016 Leave a comment

899352.jpg

บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)ว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กับ เทศบาลเมืองบางระจัน

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องตะเพียนทอง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

ด้วย จังหวัดสิงห์บุรี มอบให้สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ในที่ประชุมได้เสนอแนะให้ทั้ง ๓ หน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จึงมีแนวคิดในการเชื่อมต่อระหว่างการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๒-๓ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางระจัน กับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๔-๕ ปี จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ (๑) ร่วมกันจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพในเขตเทศบาลเมืองบางระจัน (๒)ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางระจัน ในด้านการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และด้านคุณภาพครูในการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้นำการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลเมืองบางระจัน ได้แก่ นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน นายธนภัทร ใจภักดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบางระจัน/หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางระจัน นางสมพิศ พงษ์พานิช หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลบางระจัน และน.ส.กนกพร รัตนมณี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านไม้ดัด ผู้นำการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยของสพป.สิงห์บุรี ได้แก่ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี/ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นายณัฏฐธีร์ บุญเขียวระยับ รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นายนิกูล จิตรบรรพต รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ดร.สิร์รานี วสุภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของจังหวัดสิงห์บุรี นายทรงวุฒิ โตโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และผู้บริหารโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางระจัน วิทยากรจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานหนูน้อยรักษ์สุขภาพ ฐานกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ ฐานบล็อกสร้างสรรค์ และฐานเพลงเกมหรรษา เป็นครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีจำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ครูยุพิน ศุภนคร ครูนภา คุ้มครอง ครูยนพักพริ้ง นนธิจันทร์ ครูพีรนุช บุญซิ่ววงษ์ และโรงเรียนอนุบาลบางระจัน จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ครูจินดา ศรีดำ และครูสุพัตรา ชูชาติ การต้อนรับ สถานที่จัดพิธี อาหารว่างอาหารกลางวัน และโสตทัศน์ศึกษาต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองบางระจัน นิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัยจากศพด.เทศบาลเมืองบางระจัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และโรงเรียนอนุบาลบางระจัน

23 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ