Archive

Posts Tagged ‘สื่อการเรียน’

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

January 16, 2018 Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1035037.jpg

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประยูรสุข สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และพิจารณาประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑/สัดส่วนการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง/มาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุอธิบายต่อสาธารณชนได้

นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ ครูดีในดวงใจ ปี 2561

1034430.jpg

คุณครูลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ อายุ 44 ปี จบการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏ นครราชสีมา วิชาเอก ชีววิทยา วิชาโท เกษตรศาสตร์ เริ่มรับราชการ เมื่อปี 2538 ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4–6 โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คุณครูลาวัลย์ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่สอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ทุ่มเท เสียสละ รักและเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และได้คิดริเริ่มจัดทำนวัตกรรมมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ การจัดการเรียนการสอนของคุณครูลาวัลย์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน เตรียมเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้คิดค้นหาเหตุผลความเป็นไปของสิ่งที่เรียนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันได้ และให้เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม และประเมินผลการเรียนการสอนตลอดเวลา จึงทำให้เกิดนวัตกรรม ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best practice) เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามวัฏจักรคำคล้องจอง 9 ขั้น คือ “เรียนรู้เรื่องโครงงาน ประสานความคิด เนรมิตคำตอบ ประกอบวิธีการ ลงงานปฏิบัติ เห็นชัดความจริง เขียนสิ่งที่ทำ เพื่อนำแสดง เห็นแจ้งทั่วกัน” จนส่งผลต่อผู้เรียน และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติอย่างมากมาย ในโอกาสวันครู ปี 2561 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับสพฐ.ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน

นักเรียนเมืองคอนปลื้ม ได้พบนายกรัฐมตรีในวันเด็กแห่งชาติ 2561

1034660.png

..**เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ได้รับเกียรติจากทำเนียบรัฐบาล ให้เข้าร่วมแสดงและโชว์ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติจากฮ่องกงและประเทศมาเลเซีย ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2 ปี พร้อมทั้งหุ่นยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ต่อหน้านายกรัฐมตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 4 คน ได้แก่นายเรืองศักดิ์ นวลงาม นักเรียนชั้น ม.3 นายนัทธพงศ์ ชีวะ นักเรียนชั้น ม.3 เด็กชายจิรัฎฐ์ ชูช่วย นักเรียน ชั้น ม.3 และเด็กชายพีระณัฐ ละม้าย นักเรียนชั้น ม.3 ครูควบคุมทีม 2 คน ได้แก่ นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูควบคุมทีม และนายธวัชชัย สวัสดิ์ ครูควบคุมทีม พร้อมด้วยนางโชคดี จันทร์ทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

..**นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากทำเนียบรัฐบาลและถือประวัติศาสตร์ของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ที่ได้โชว์ความสามารถให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน สำหรับบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ได้รับเกียรติให้เข้าพบนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และโชว์ถ้วยรางวัลการแข่งหุ่นยนต์ระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยนักเรียนตอบคำถามพิธีกรได้ดีมากพร้อมได้รับคำชมพร้อมเสียงปรบมือดังกึกก้องติดตรึงอยู่ตลอดเวลา

..**ดช.พีรณัฐ ละม้าย กล่าวว่า ปลื้มปิติ ดีใจ และตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้พบนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมได้โชว์ผลงานและแสดงวิสัยทัศน์ คณะนักเรียนวังรีบุญเลิศของผมได้จัดทำหุ่นยนต์วิ่งแข่งและหุ่นยนต์ปลา สำหรับหุ่นยนต์ปลานี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ประเทศในอนาคตได้โดยใช้สำรวจน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลองหรือในทะเลสามารถใช้สำรวจปะการัง ใต้ท้องทะเลโดยติดกล้องให้มองเห็นได้ ทำให้แม่น้ำลำคลองและท้องทะเลสดใสไร้มลพิษต่อไป

15 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

สัมมนาหลักสูตร ฮอนด้า สมาร์ท เทคโนโลยี หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม (ODOC)

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร ฮอนด้าสมาร์ทเทคโนโลยี PCX150,rebel,MSX 125SF โครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “One Dealer One College” กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนา โครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและครู จากการรายงานผลของผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้ง 4 โครงการย่อย (1. โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 2. โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident) การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในสถาบันการศึกษา 3.โครงการสนับสนุนการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Honda Eco Mileage Challenge) 4.โครงการ การสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา และได้รับการพัฒนาฝีมืออย่างเป็นระบบ)

ได้ให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ให้สถานที่ฝึกงาน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต การอบรมให้ความรู้ในด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

ด้านนายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ ฯ ดังกล่าวนี้ หลักสูตรสมาร์ทเทคโนโลยี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูสังกัดอาชีวศึกษา ซึ่งทางบริษัทอัพเดทข้อมูลรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และมอบสื่อฉบับเต็มให้กับครูผู้สอน สามารถนำไปใช้ได้ทันที่ พร้อมทั้งจัดให้ครูได้ฝึกภาคปฏิบัติจริง เกี่ยวกับ สมาร์ทคีย์ ที่นำเทคโนโลยีในรถยนต์หรูเข้ามาใช้ในรถจักรยานยนต์เป็นเจ้าแรก และน้องใหม่ล่าสุด คือ MSX125 ซึ่งได้นำเทคโนโลยี ของ ABS ลงใน Mini Bike เป็นครั้งแรกในไทย และถ่ายทดนวัตกรรมป้องกัน ล้อกระดก จาก CBR1000 ลงใน MSX125 SF รุ่นใหม่นี้ด้วย การอบรมหลักสูตร ฮอนด้าสมาร์ทเทคโนโลยี PCX150,rebel,MSX 125SF โครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “One Dealer One College” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพ //// กลุ่มประชาสัมพันธ์ 21 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

October 10, 2016 Leave a comment

903100.JPG

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี โดยมี นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติบัติการใช้สื่อภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนละ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 50 คน และจะมีการติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐ ในภาคเรียนที่ 2/2559 ต่อไป

10 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชารัฐร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี

862046.jpg

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 นางสาวทิวา ยานไกล รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์

บุญสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหมูดุด ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ สบ 9 นำคณะตำรวจภูธรภาค 2 , ข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี , คณะแม่บ้าน นรต. 36 และภาคเอกชนกลุ่มเพื่อนติ๊ก และกลุ่มติ๊กโชคดี ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท พร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อาทิ โต๊ะประชุม 1 ชุด,โต๊ะญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนอนุบาล 60 ตัว ,รถจักรยาน 50 คัน,เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด,

ตู้ทำน้ำเย็น 2 ชุด,ปิ่นโต 60 ชุด ,กระเป๋านักเรียน,รองเท้าฟองน้ำ 120 คู่ ร่ม 50 คัน และหมวก ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกขนมแก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนวัดหมูดุด เพื่อร่วมทำความดีประชารัฐร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเนื่องในพิธี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

07 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพม.33 พบเพื่อนครูสหวิทยาเขต 2

854254.JPG

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัุดสุรินทร์ พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา 400 คน จาก 10 โรงเรียน ในสหวิทยาเขต 2 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรงค์ โรงเรียนสิรินธร โดยมี นายองอาจ สุจินพรัม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ประธานสหวิทยาเขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้มอบนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีสาระหลัก ดังนี้

1. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด

2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

3. การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

4. การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะชีวิต มีทักษะอาชีพ

5. การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เทียบเคียงสากล

6. การสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน

7. ใช้การวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร บริหารองค์กร

8. สร้างวัฒนธรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเพื่อการพัฒนา ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865077673615713.1073743031.100…

Conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูจังหวัดจันทบุรี

854073.JPG

13 พฤษภาคม 2559 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู สืบเนื่องจากที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายปฏิรูปการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงได้มีการกำหนดจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดประชุม ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี และถ่ายทอดสดผ่าน ETV และระบบ TELE Conference ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้รับชมจังหวัดละ 1 แห่งซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีจัดประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 ร่วมประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

854270.jpg

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุมรับฟัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะครูทั่วประเทศ “นายกพบเพื่อนครู” ผ่าน Video Conference / ETV / และทีวีผ่านดาวเทียม ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี กศจ.สุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ให้ความสนใจร่วมรับฟังในห้องประชุม รวมทั้งสิ้น 1,500 คน ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้เข้าร่วมรับฟัง ณ จุดที่จังหวัดจัดไว้ ส่วนหนึ่งจะรับฟังที่ ชั้น 3 สพม.33 และได้สั่งการให้สถานศึกษา จัดสถานที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับฟังกันครบทุกคน ณ โรงเรียนที่ตั้ง ในการนี้ ก่อนเวลานายกพบเพื่อนครู นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ถือโอกาสพบปะเพื่อนครูจังหวัดสุรินทร์ โดยกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาของ กศจ.สุรินทร์ ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการ ประเด็นสำคัญโดยสรุป “นายกพบเพื่อนครู” 1.ปัญหาด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่เรายังขาดการแก้ไขและการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Well known problems but non implementatio

2.คุณภาพการศึกษาของไทยยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและยกระดับให้สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศและศักดิ์ศรีความเป็นครู (Quality devenlopment & For Teache”s Honor, do it now)

3.สอนให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดี มีคุธธรรม จริยธรรม พัฒนาให้เป็นคนดี (Ethic Oreinted)

4.ปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพครู/ผู้บริหาร ซึ่งต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย

5.พัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต (Whole educational reform)

6.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง และใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning by doing)

7.คนไทยต้องเก่งภาษาไทย สนใจภาษาไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

8.ร่วกันสร้างสรรค์สังคมที่สันติ สงบสุข เคารพกฏหมาย ไม่ขัดแย้ง (Happiness society)

9.ไม่วัดประเมินผลเพียงเพื่อสอบ ต้องดูพัฒนาการผู้เรียนทุกด้าน (Overall & Developmenr assessment)

10.ครูต้องมุ่งมั่นและตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมทั้งทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (Concentrate on missions & Grace model)

“The Collabration is a greatest means to all success” ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866251640164983.1073743033.100…

15 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

February 8, 2016 Leave a comment

822235.jpg

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด สัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนหลายโรงเรียน อาทิ

1.โรงเรียนวัดพญาชมภู อ.สารภี นายวีระชัย ไชยประคอง ผอ.โรงเรียนวัดพญาชมภู เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดพญาชมภู ตนพร้อมคณะครู นักเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.ทวี อุปสุขิน

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โอกาสเดินทางเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดพญาชมภู พร้อมกับขอฝากขอบพระคุณ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดร.ทวี อุปสุขิน ให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมและชื่นชมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู มา ณ โอกาสนี้

2.โรงเรียนบ้านหัวริน อ.สันป่าตอง มี ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านหัวริน พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งเดินทางตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียน ในการติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการนี้ และได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของครู โดยใช้ dltv .dlit เป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมนี้ขอฝากขอบคุณท่านที่เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ.

3. เมื่อเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอแม่วาง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และในภาพเป็นโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

นายยนต์ ม่วงโมด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ.แม่วาง เปิดเผยว่าตน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน และได้รับคำชมในเรื่อง ผลการสอบ O-Net เรื่องความสะอาด และบรรยากาศที่สดใส เอื้อต่อการเรียนการสอน

และฝากขอบคุณผ่านสื่อ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ไปเยี่ยมเยือนและแนะนำในด้านการบริหารจัดการศึกษา / สถานศึกษา ก่อนกลับยังได้รับคำกล่าวชื่นชมอีกด้วย.

………………………………………

เครดิตภาพ…โดย นายวีระชัย ไชยประคอง ผอ.โรงเรียนวัดพญาชมภู / ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านหัวริน / นายยนต์ ม่วงโมด ผอ.โรงเรียนวัดห้วยแก้ว / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

05 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เปิดงานเป็นประธานเปิดงาน Education Hub Academic Festival ๒๐๑๕ และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub

August 27, 2015 Leave a comment

794086.JPG

***พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษารมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน Education Hub Academic Festival 2015 และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพฐ. ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการกว่า 500 คน โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2558 ณ ณ โรงแรม ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการ Education Hub เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับมาตรฐานนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพความเป็นเลิศสู่สากล ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของต่างประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษารับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภายใต้การจัดการโรงเรียนใน 3 รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรพหุภาษา และโรงเรียน วิทย์ – คณิต สองภาษา ทำให้ในขณะนี้มีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 14 โรงทั่วประเทศได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล ซึ่งการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการ Education Hub นี้ ได้มีการสนับสนุนสื่อการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบและหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้สามารถบริหารจัดการแบบองค์กรสมัยใหม่ และจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ สพฐ. มีแผนดึงดูดนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของ สพฐ. ที่ตั้งอยู่ตามชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งดึงดูดชาวต่างชาติให้ส่งลูกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ ตามจังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีชาวต่างชาติ เข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียนของไทย

อีกด้วย

สำหรับรายละเอียดกิจกรรม Education Hub Academic Festival 2015 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยการประชุมสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ Education Hub”โดยมี ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร เพื่อให้คณะผู้บริหารและครูได้มีโอกาสพบปะแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารจัดการเรียนการสอน วางแผนพัฒนา โครงการ Education Hub ร่วมกัน และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ (Camp Base Activities) ซึ่งแต่ละฐานกิจกรรมได้ออกแบบ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งคำถาม สามารถคิดวิเคราะห์เป็นและร่วมทำงานกันเป็นทีม กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น (Phuket Community Exploration) เพื่อให้นักเรียนในโครงการ Education Hub ได้รู้จักสถานที่ที่สำคัญภายในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมช่วงกลางคืน (Cultural Night) เพื่อให้นักเรียนในโครงการ Education Hub ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละภาค

จากการจัดกิจกรรม Education Hub Academic Festival 2015 และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนและแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ Education Hub

ได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ ในการบริหารการจัดการโครงการ Education Hub พร้อมทั้งทำให้มีกลุ่มเป้าหมายรู้จักโครงการ Education Hub มากขึ้นต่อไป ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าว

26 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ