Archive

Posts Tagged ‘เพชรบุรี’

สพป.เพชรบุรี เขต ๒ มาแลกเปลี่ยนรู้ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

February 14, 2018 Leave a comment

1048762.JPG

13 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะบุคลากรให้การต้อนรับ นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ซึ่งนำคณะบุคลากรสำนักงานเขตมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการพัฒนางาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ในโอกาสนี้ ดร.ไพศาล ปันแดน ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลงานสำนักงานเขต ผลงานโรงเรียนและผลงานบุคคล ในระดับประเทศ และได้บรรยายพิเศษแนวทางการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ จากนั้นคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบูทของกลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาเอกสาร หนังสือเล่มเล็ก คู่มือการปฏิบัติงาน ผลการรายงานโครงการ กิจกรรมของบุคลากรทุกชิ้นงาน และเยี่ยมชมสำนักงานเขต ห้องทำงานทุกกลุ่ม ศึกษาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ซึ่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และบุคลากรมีความประทับใจแนวทางการบริหารงาน และผลงานของผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อย่างยิ่ง และพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ได้พบเห็นร่องรอยของความสามัคคี การร่วมมือช่วยเหลือกันทำงาน และความสามารถในการจัดทำเอกสารของบุคลากร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยได้นำตัวอย่างที่ดีงามกลับไปพัฒนาเพชรบุรี เขต 2 ต่อไป

13 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

January 17, 2017 Leave a comment

%E0%B8%9B%E0%B8%812.jpg

(16 มกราคม 2560) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดงานวันครูครั้งนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร “วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ” โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ท่าน คือ พล.ต.หญิง ศรีสมร ทังสุบุตร สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 และ พล.ต.หญิง อรพินท์ เพชรพลอย สอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ จำนวน 6 ราย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และรางวัลคุรุสภา 27 ราย โดยรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ หอประชุมคุรุสภา

ในภาคบ่าย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าคาราวะครู โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คารวะ นายจิระชัย แววพหูสูต ซึ่งเป็นครูสอนในระดับประถมศึกษา จากนั้น รมว.ศธ. ได้มอบรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ครู โดยมีสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรางวัล “คุรุคุณธรรม” เข็มเงิน ได้แก่ นายพงศ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข็มทองแดง ได้แก่ ว่าที่ร.ท.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต / รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559” เหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เหรียญเงิน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เหรียญทองแดง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ หอประชุมคุรุสภา

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงาน สพป. ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ลพบุรี เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม “คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ”

874931.jpg

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 9.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม “คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ” วัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลโรงเรียนคุณธรรม ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ตามนโยบายของรัฐบาล , เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรมในการ “สร้างคนดี ให้บ้านเมือง” ตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บริหารโรงเรียน ครู ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ทุกคน ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2559 วิทยากรการฝึกอบรม ว่าที่ร้อยเอก อรรณพ คงสมนาม และคณะ ณ ห้องประชุม บุษบงกช โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/รายงาน

โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นว 2 เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนและนำไปสู่อาชีพ

874902.jpg

โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นว 2 เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนและนำไปสู่อาชีพ ครูสังคม นำเด็กมัธยมคอยดูแล เลี้ยงไก่ เก็บไข่ ครูอนุบาล ทำหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน นักเรียนมีอาหารกลางวันและนำความรู้ไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ สนอง นโยบาย กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหินดาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี นางปุณยวีร์ โพธิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายอรรถสิทธิ์ ปิยะวงศ์ นายพิเชษฐ์ โพธิ นายเฉลิมศักดิ์ ช่างประดิษฐ์ และ นายธวัชชัย จันทาสี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เบื้องหลังความประสบความสำเร็จ ในการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนบ้านหินดาดได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทซึ่งอยู่ในเครือของ บริษัท CPFโดยร่วมกับองค์การหอการค้าระหว่างประเทศไทย –ญี่ปุ่น สนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือน พันธุ์ไก่ไข่ อุปกรณ์ กรงไก่ อาหารและเวชภัณฑ์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในการดำเนินให้กับคณะครูและให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ตลอดจนวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับผลผลิตไก่ไข่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการกับผลผลิตและสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ เพื่อระบบบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายได้ที่ได้รับ นำไปเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน และการจัดซื้อไก่ไข่ อาหาร และเวชภัณฑ์ในคราวต่อไป นับเป็นอีก 1 โครงการเด่น ของโรงเรียนบ้านหินดาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ….. ข่าว /ภาพข่าว Takky Nattaya Aimsakul

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานครูโรงเรียนเอกชน

874967.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานครูโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่ผ่านมา โครงการนี้ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มีความมุ่งหวังเพื่อหลอมรวมอาชีพครู ทั้งจากสังกัดสพฐ.และสังกัดการศึกษาเอกชนให้เป็นหนึ่งเดียว คือ ครูในพื้นที่สุพรรณบุรี เขต 3 มีหน้าที่เหมือนกัน คือการพัฒนาเด็กนักเรียนในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และมีความประสงค์เป็นสื่อกลางให้ครูในโรงเรียนเอกชนจากโรงเรียนต่างๆ ได้รู้จัก มีความสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจัดคณะวิทยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูเอกชนออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นคณะที่กำกับดูแล ให้คำแนะนำ เพื่อให้โครงการดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ เช่น นายมนัส อ่วมวงษ์ ผอ.รร.วัดท่าเตียน นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ ผอ.รร.วัดสามชุก นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ ผอ.รร.วัดทุ่งแฝก นายเจริญ แก้วเรือง ผอ.รร.วัดดอนสำโรง นายวิจิตร เศรษฐสุข ผอ.รร.วัดสุวรรณตะไล นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรี ผอ.รร.วัดบ้านทึง และคณะวิทยากรชุดที่ 2 ซึ่งเป็นคณะวิทยากรที่จัดกิจกรรมเสริมให้ครูเอกชนตระหนักในอาชีพครู และเสริมสร้างพลังแห่งความสามัคคี ได้แก่ น.ส.เยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ ผอ.รร.วัดหนองโรง นางอภิญญา สว่างศรี ผอ.รร.วัดดอนไร่ นางวชิรา แสนโกศิก ผอ.รร.บ้านพุน้ำร้อน น.ส.สุรางค์ เข็มเพชร ผอ.รร.บ้านหนองราชวัตร นายมานพ พุ่มสาขา ผอ.รร.วัดดอนประดู่ และคณะวิทยากรกิตติมศักดิ์ที่ให้ความรู้ได้แก่ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา คุณธรรม จิตสำนึกของครูมืออาชีพ นายณรงค์ พึ่งงาม รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยายพิเศษเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างแรงเสริมความมุ่งมั่นได้พาครูเอกชนไปศึกษาดูงานระบบการบริหาร การจัดการ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่รร.หัวหินวิทยาลัย ซึ่งเป็นรร.เอกชน ในเครือข่ายของคณะนักบวช ซาเลเซียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากถึง 3,900 คนครู 200 คนเศษ ไปศึกษาดูงานที่บีคอนเฮ้าท์ เป็นรร.เอกชนนานาชาติชั้นนำอีกแห่งหนึ่งที่สอนสองภาษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล

8 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

August 25, 2015 Leave a comment

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกติดตามความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านออก-เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

793172.JPG

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านออก-เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่จะต้องขับเคลื่อน พัฒนาการศึกษา ที่เน้นความสำคัญการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อ่านออก-เขียนได้ ตามประกาศ “นโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วต้องอ่านออก-เขียนได้และมีมาตรการที่จะได้ประเมินผลให้เป็นรูปธรรม จากนั้นได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 12 ขวบที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันวิทยุกองบินฯมินิวอลเลย์บอลในระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไป

สพป.อย.2 จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ

793118.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558 มีวัตถุประสงค์พัฒนาความสัมพันธ์ในหน่วยงานให้สมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความรู้ในระเบียบและแนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ รองผู้อำนวยการฯ 3 ท่าน คือ นายรชต เชื่อมทอง นายไชยา ประดิษฐธรรม นายสุชน มิติตราพร ผู้อำนวยการกลุ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ท่าน คือ นายธีระพงษ์ การสมธร ดร.แสน สมนึก นายพีระ รัศมีสว่าง นายสุนทร ศิริกุล มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 140 คน ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานประทับใจ

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

สพป.สตูล จัดเวทีครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมรับมือภัยพิบัติ

793084.JPG

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภัยพิบัติในสถานศึกษาและวิธีการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ ตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติสู่สถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีความตระหนักและเกิดการเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุด ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสตูล

ซึ่งในวันนี้ เชิญครูผู้รับผิดชอบงานอุบัติภัยในสถานศึกษาที่เคยประสบภัยพิบัติและมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย สึนามิ และอุบัติภัย จำนวน 60 โรงเรียน มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการขณะเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่เหนือความคาดหมาย รวมถึงการประสานขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ รวมถึงการฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สตูล เป็นวิทยากรให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติ

ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องมีการวางแผน และทบทวนแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ ซ้อมแผนให้สามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ และต้องนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะที่สามารถปรับตัว มีชีวิตรอด จากภัยพิบัติ จึงจะถือว่าดำเนินการจัดการปัญหาภัยพิบัติได้อย่างแท้จริง

24 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ รับมอบแว่นสายตาจากสโมสรไลออนส์

779970.jpg

22 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 สพป.ลบ.1 โดย น.ส.ลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลบ.1 พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ.1 ร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัด รับมอบแว่นสายตาจากสโมรสรไลออนส์ ในจังหวัดลพบุรี ทั้ง 5 สโมสร ตามที่ สโมสรไลออนส์สากล ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด จัดทำโครงการตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในเด็กอายุระหว่าง ๓ – ๑๔ ปี โดยใช้ชื่อโครงการ“Sight for Kids” มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความพิการทางสายตาในเด็กนักเรียนและได้เริ่มดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี ๒๕๕๗ โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะทำการตรวจและรักษาสายตา

ให้กับนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ลพบุรีและชัยนาท โดยจัดให้มีการอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับครู เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปตรวจวัดสายตาให้กับเด็กในโรงเรียน และเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีนักเรียนเข้ารับการตรวจสายตา จำนวน ๒๕ โรงเรียน นักเรียน จำนวน ๑๙๒ ราย เมื่อได้ทำงานตรวจวัดสายตาแล้วมีนักเรียนที่ต้องตัดแว่นสายตา จำนวน ๑๙ โรงเรียน นักเรียน จำนวน ๖๐ ราย คือ ๑. โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย จำนวน ๑ ราย

๔. โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม จำนวน ๑ ราย

๗. โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น จำนวน ๔ ราย

๘. โรงเรียนศูนย์การบินทหารบก จำนวน ๕ ราย

๙. โรงเรียนบ้านหนองแขม จำนวน ๒ ราย

๑๑. โรงเรียนบ้านหนองนางาม จำนวน ๑ ราย

๑๒. โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ จำนวน ๑ ราย

๑๓. โรงเรียนวัดมุจลินท์ จำนวน ๔ ราย

๑๔. โรงเรียนบ้านเขาดิน จำนวน ๑ ราย

๑๕. โรงเรียนบ้านวังไผ่ จำนวน ๑ ราย

๑๖. โรงเรียนบ้านทุ่งทอง จำนวน ๔ ราย

๑๗. โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จำนวน ๑๑ ราย

๑๘. โรงเรียนบ้านเขาทับควาย จำนวน ๔ ราย

๑๙. โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า จำนวน ๑ ราย

และจัดกิจกรรม มอบ – รับมอบอย่างเป็นทางการในวันนี้ วันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๕๘ โดยสโมสรไลออนส์ในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลบ.1 ขอขอบคุณ คุณสุมลรัตน์ ปล่องทอง เอื้อเฟื้อข้อมูล

ภคจิรา รายงาน

27 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ประจวบคคีรีขันธ์ เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

772523.JPG

นายไพรัช มณีโชติ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 ระดับกลุ่มภาคสงฆ์ที่ 15 เพื่อวางแผนในการดำเนินการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นผู้ดำเนินงาน การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นโครงการร่วมระหว่าง สพฐ. และธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณเป็นรางวัลให้โรงเรียนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ร.ร.ละ 100,000 บาท จำนวน 35 ร.ร. และนักเรียนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก รางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 55 คน ซึ่งในกลุ่มภาคสงฆ์ที่ 15 ประกอบด้วย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, 2 สพป.เพชรบุรี เขต 1,2 สพป.ราชบุรี เขต 1,2 สพป.สุทรสงคราม โดยทุกสำนักงานฯ เขต เสนอชื่อ ร.ร.ดีเด่น 1 ร.ร. และนักเรียนดีเด่น 1 คน

09 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

November 15, 2014 Leave a comment

674051.JPG

นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ ใน พ.ศ. 2499 จึงได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ให้ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ การรับสนองพระราชดำริได้ร่วมมือกันระหว่าง ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น รับไปดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนากรรมวิธีการทำฝนให้บังเกิดผลโดยเร็ว ในปีถัดมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได พระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้การพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรน้ำของชาติ เกิดความพร้อมและครบบริบูรณ์ตามวัฏจักรของน้ำ คือ 1. การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำใต้ดิน 2. การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำผิวดิน 3. การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำในบรรยากาศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทย เพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดิน บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry-Ice) โดยที่ยอดของกลุ่มก้อนเมฆ ปรากฏว่าหลังการปฏิบัติการประมาณ 15 นาที ก้อนเมฆในบริเวณนั้นเกิดมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นจนเห็นได้ชัด สังเกตได้จากสีของฐานเมฆได้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาเข้ม ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ เพียงแต่ยังไม่อาจควบคุมให้ฝนตกในบริเวณที่ต้องการได้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยให้เปลี่ยนพื้นที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอื่นๆ เช่น ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ด้วยความสำเร็จของโครงการฝนหลวง จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นใน พ.ศ. 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ