Archive

Archive for May, 2014

ครบรอบ ๑๐๐ ปีบ.มิตซุย สร้างห้องสมุดระบบสืบค้นมูลค่ากว่า ๑ ล้านบาทให้รร.วัดกาบบัว

588478.JPG

…วันนี้นายชินโกะ ซาโต้ ประธานบริษัทมิตซุยแอนด์คัมปนี(ไทยแลนด์)จำกัดพร้อมเจ้าหน้าที่ในบริษัท เดินทางไปมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติของสพฐ. ทั้งนี้มีหนังสือ และเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วนมูลค่ากว่า 1 ล้าน 3 แสนบาท ให้แก่รร.วัดกาบบัว สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยนายสมชาติ ศิริโรจน์มหาวงษ์ ผอ.รร.วัดกาบบัวให้การต้อนรับ ในโอก สนี้นายชินโกะ กล่าวว่าบริษัทมิตซุยแอนด์คัมปนี มีเครือข่ายทั่วโลก 69 ประเทศ สำหรับในประเทศไทยก่อตั้งมานาน 100 ปี ซึ่งในโอกาสครบรอบ 100 ปีนี้ได้สร้างห้องสมุดพร้อมจัดหาหนังสือ เครื่องมือสำหรับการสืบค้นให้รร.วัดกาบบัว ซึ่งเป็นแห่งที่ 17 และจะสร้างห้องสมุด ซึ่งเป็นคลังความรู้สำหรับเด็กนักเรียนต่อไปทุกปี

ทางด้านนายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เดินทางไปเป็นประธานการรับมอบห้องสมุดในครั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณแทนโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ทางบริษัทมิตซุยมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

30 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เลย เขต ๒ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

587952.JPG

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนบ้านวังแท่น สังกัด สพป.เลย เขต 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบ้านวังแท่น ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 195 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรี ยนตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของนักเรียน สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ ที่สำคัญคือการเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้ง ชาติ กิจกรรมที่จัด ได้แก่ กิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย กิจกรรมฝึกสมาธิกับการเรียน กิจกรรมเรียนรู้กฎแห่งกรรม กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งเป็นการประยุกต์คำสอนให้อยู่ในกิจกรรมสันทนาการ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิดความเบื่อหน่าย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากสำนักปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตร จั งหวัดเลย คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน รวมถึงผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในเขตตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

28 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พัฒนางานด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา

588187.jpg

สพฐ.มีนโยบายพัฒนาระบบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาบนระบบ Internet อันจะนำข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาประมวลผลและนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาตามความเป็นจริง และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของประเทศ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีด วย

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน (Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMSI ) ระบบการจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สถานศึกษา ซึ่งระบบงานที่พัฒนาเหล่านี้ ปัจจุบันได้พัฒนาให้โรงเร ยนในสังกัดดำเนินงานบนเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้ว และในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้แก่ครู/บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลา และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาเองที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนตามมาอย่างรวดเร็ว

. Fanpage เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นม.7 : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.275733352605669.1073741900.194…

ภาพ/ข่าว : เรือนน้อย เสียงสนั่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

29 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ครูดีในดวงใจครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๗ : นายศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ สพม.เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

587687.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสรธร) ขอแนะนำเกียรติประวัติและผลงานของครูดีในดวงใจ ประจำปี 2557 นายศตภิษัช ไกรษี ดังนี้ นายศตภิษัช ไกรษี อายุ 41 ปี บรรจุวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2538 อายุราชการ 19 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การสอนเคมี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานศึกษาปัจจุบัน โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรี ะเกษ – ยโสธร) โทร (โรงเรียน) 045-651-143 (มือถือ) 081-065-555-6 ที่อยู่ปัจจุบัน 77 หมู่ 11 ต.ดูน อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ 33130 อุดมคติในการทำงาน : ทำหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มความรู้ความสามารถและเต็มศักยภาพ รางวัลและผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ 1. ปี พ.ศ. 2543 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากา รสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ

2. ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การผลิตบทเรียนเพื่อความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัล และการไปทัศนศึกษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ณ ประเทศ เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26 ต.ค 2551 – 1 พ.ย 2551 ในโครงการ NT TAM CAMP 2008

3. ปี พ.ศ. 2552 เป็นครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหุ่นยนต์ทำมือ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) ช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” Our Best For Thailand ณ ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี และเข้าค่ายหุ่นยนต์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2552

4. ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2552 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระหัตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2552 ณ เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

5. ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัลคะแนนสูงสุด ในรายการการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ มหกรรมโรงเรียนผู้นำ 26 ICT ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2552

6. ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนเรื่อง ปิโตรเลียม การประกวดสื่อการสอนโรงเรียนผู้นำการใช้ไอซีที 46 โรงเรียน ระดับประเทศ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

7. ปี พ.ศ.2554 เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยโดย สสวท, GLOBE Thailand ไปนำเสนองานวิจัย Conference on “Earth Science and Climate Change Research” September 23-30, 2011 At the International Center GOA, India เรื่อง Climatic Factors and Mosquito Species in Rural and Urban Areas at Kantharom District, Srisaket Province

8. ปี 2554 ได้รับคัดเลือกจาก คุรุสภา ให้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554

9. ปี 2554 ได้รับคัดเลือกจาก สสค. ให้ได้รับรางวัล ครูสอนดี จังหวัดศรีสะเกษ เงินรางวัล 10,000 บาท

10. ปี 2555 ได้รับรางวัล Innovative Teacher Leadership Award 2012 เข้ารับโล่ห์รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 10,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดและนำเสนอผลงานการบูรณาการ การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน ณ เมืองโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2555

11. ปี 2556 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ของไทยเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานด้านการสอนวิทยาศาสตร์ “The 4th International Conference SEAMEO Regional Center for QITEP in Science 2013” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2556 ณ เมืองจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย

12. ปี 2556 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวด ผลงานการจัดการเรียนการสอน OBec Awards ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

13. ปี 2557 ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

….//////ภาพและข่าว นางพวงรักษ์ ไชยวัฒน์

27 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๔ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพทักษะการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ คิดวิเคราะห์เป็น

587451.JPG

สพม.14 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ ระดับโรงเรียน ห้ งเรียน และนักเรียน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำที่เป็นครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 54 คน 27 โรงเรียน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองจังหวัดพังงา เพื่อให้วิทยากรแกนนำมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลยุทธ์การอ่านและการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA และการ พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน สามารถนำไปขยายผลต่อครูผู้สอนคนอื่นๆในโรงเรียนให้จัดกาเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ให้มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น +++++นายธัชชเวชว์ฯ กล่าวว่า การอ่านรู้เรื่องและสื่อ ารได้ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเร่งรัดพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้องมีทักษะการอ่าน ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าได้ และ สพฐ.ได้ตั้งเป้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยต้องสูงขึ้นจากฐานเดิม ร้อยละ 5 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ สพม.14 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเยนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เรวดี ภาพ / ข่าว

27 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาฯคว้ารองชนะเลิศขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ

จุฬาฯคว้ารองชนะเลิศขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ : ทีมข่าวการศึกษารายงาน

Read more…

หน่วยงาน สพป. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

การติดตามความก้าวหน้า การจัดงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดระนอง ประจำปี 2557

587313.JPG

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของจังหวัดระนอง ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 สพป.ระนอง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รอง ผอ.สพป.ระนอง ครู ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยประธานได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รายงานและต ิดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดระนอง จำนวน 7 แสนบาท โดยการจัดงานครั้งนี้ เชิญชมนิทรรศการทางการศึกษา การแสดงผลงานนักเรียนและครู การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ One School One Product (OSOP)การจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ การบรรยายพิเศษเกี่ วกับการแนะแนวด้านการศึกษา สุภาณี เลิศศักดิ์วานิช ภาพ/ รายงานข่าว

นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ดำเนินการจัดทำเวที พิธีเปิดงานและขบวนรถผลไม้พร้อมกรรมการตัดสินกิจกรรมทุกกิจกรรมพร้อมการแสดงบนเวที

587116.JPG

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอแกลง เป็นประธานเปิดงาน “ เทศกาลผลไม้ และ ของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2557 ” วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นและเป็นการยกระดับความสำคัญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว บรรเทาปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ เพิ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเ ษตรกรของอำเภอแกลงให้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน พร้อมผู้มีเกียรติให้การสนับสนุนประกอบด้วย นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผอ.สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ นายสิน กุมภะ อดีต ผู้ช่วย รมต.กระทรวงพาณิชย์ นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ดำเนินการจัดทำเวที พิธีเปิดงานและขบวนรถผลไม้พร อมกรรมการตัดสินกิจกรรมทุกกิจกรรมพร้อมการแสดงบนเวที การจัดงานดังกล่าว มีขึ้นระหว่าง วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2557 ณ ตลาดกลางผลไม้เขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

587290.JPG

นางศิริรัตน์ นราวงศานนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๗ ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ จำนวน ๒๓ โรงเรียน ณ อาคารบุษราคัม โรงเรียนเทศบาล ๔ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยสโมสรไลออนส์สุไหงโก-ลกร่วมกับสโมสรไลออนส์สตรีสุไหงโก-ลก ประจำปีบริหาร ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ได้รับหนังสือสารานุกรมไทยสำ หรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๗ และได้จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมฯ ดังกล่าว ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะให้เยาวชนของชาติมีโอกาสอ่านและทำความเข้าใจความรู้แขนงต่าง ๆ

สำหรับหนังสือสารานุกรมไทยฯนี้ ได้แบ่งเรื่องต่าง ๆ ออกเป็น ๓ ส่วน หรือสามระดับความรู้ คือ เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง เด็กรุ่นใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่ การเขียนเนื้อหาสำหรับแต่ละรุ่น จะให้เหมาะสมกับผู้อ่าน ในแต่ละวัย จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยฯ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนต่อไป

26 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มมส.ยกระดับ”ปลาส้ม”อาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

มมส.ยกระดับ”ปลาส้ม”อาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล : เยี่ยมสถานศึกษา โดยบรรจง บุรินประโคน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน

Read more…

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลย.๑ ่ขอบคุณและให้กำลังใจทหาร

586899.JPG

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าพบพลตรีวรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย เพื่อขอบคุณและมอบดอกไม้ให้กำลังใจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และทหาร ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกเลย ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย พร้อมรับทราบแนวทางข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน/สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รู้สึกชื่นชนและปลื้มปิติในความกล้าหาญในการตัดสินใจเข้าควบคุมอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือเป็นความเสี่ยงสูงยิ่ง สามารถป้องกันปัญหาเศรษฐกิจที่นับวันตกต่ำ และยังสามารถป้องกันปัญหาการบาดเจ็บล้มตายของป ระชาชนในชาติได้อย่างนุ่มนวล และขอชื่นชมที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศจุดยืนเพื่อการปฏิรูปประเทศ จึงขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รับข้อเสนอไว้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดยินดีช่วยดำเนินการในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องก บการปฏิรูปด้านอื่น ๆ ต่อไป

ทางด้านพลตรีวรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ได้กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้โดยขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ร่วมกันสร้างสภาวะบรรยากาศที่ดี และขอให้ความเข้าใจกับพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียน ถึงเหตุผลและความจำเป็นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามา ำเนินการในครั้งนี้ ส่วนในเรื่องของการจัดประชุม หรือการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน หรือสถานศึกษา นั้น สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยแจ้งให้กองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดเลยได้ทราบ (กลรส.) ด้วย ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์สำหรับรับแจ้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆไว้ 2 ที่ด้วยกัน คือ ที่กองบังคับการจังหวัดทหารบกเลย และที่ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2

………………..

ประณยา บุญลือ / ข่าว

พันวิภา วิเศษโวหาร / ภาพ

24 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานทำบุญตักบาตร ขึ้นบ้านใหม่ บ้านไตรศิวะกุล ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

587004.JPG

งานทำบุญตักบาตร ขึ้นบ้านใหม่ บ้านไตรศิวะกุล 25 พฤษภาคม 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 06.59 น. ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ซึ่งเป็นวันและฤกษ์ดิ์ดีถีอันดีงาม เป็นวันมงคล ฯพณฯ สุทัศน์ เงินหมื่น อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และกรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และ นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ) เป็นประธานฆราวาส และ ดร.พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ในการประกอบทางพระพุทธศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป เจิมบ้าน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เลี้ยงฉลอง อาหารโต๊ะจีนและแสดงดนตรี เพื่อความ เป็นสิริมงคล เนื่องในการจัดงานทำบุญตักบาตรและขึ้นบ้านใหม่ “บ้านไตรศิวะกุล” ของ ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ), อาจารย์พร้อมพร ไตรศิวะกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นางสาวชวิกา ไตรศิวะกุล (จ๊ะโจ๋) ผู้ ัดการฝ่ายจัดการทั่วไป บริษัท บาลานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเนคชั่น จำกัด และ นายธนรัฐ ไตรศิวะกุล (อุ๋ง) ครูพิเศษโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย คุณตานิคม และคุณยายสมจิตร ประทุมชาติ ซึ่งเป็นคุณตา – คุณยาย ของครอบครัวนี้ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างในปลายปี 2556 บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ แบบบ้านคอนกรีต เสร ิมเหล็ก ชั้นเดียว ในวงเงินหลายล้านบาท ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม สำหรับการอยู่อาศัยรวมทั้งบูรณาการ ในการใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่าอย่างแท้จริง จนแล้วเสร็จในปี 2557

ในการนี้ จึงได้เรียนเชิญและประสานแจ้งหลายท่านหลายฝ่ายให้ได้รับทราบ และได้รับความกรุณาเป็นอย่างดีจากสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกสาขาอาชีพ เดินทางไปร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเกียรติ กล่าวชื่นชมยินดี และนำของขวัญ ของที่ระลึกทรงคุณค่า ไปมอบให้ อย่างมากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วยสายใยแห่งมิตรไมตรี และ วามปลื้มปิติอันดีระหว่างกัน พร้อมกับ คำขอบพระคุณทุกท่าน จากเจ้าของบ้าน “บ้านไตรศิวะกุล” ในครั้งนี้ด้วย …………………………. นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

25 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ