Archive

Archive for January, 2015

ข่าว สพป. ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

January 31, 2015 Leave a comment

“สพม.34 สร้างเด็กหอพัก รักความดี”

706351.jpg

วันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา กิจกรรม “สพม.34 สร้างเด็กหอพัก รักความดี” ให้แก่ รอง ผอ.สพม.34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และคณะครู จำนวน 15 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานใน การจัดกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง เป็นรูปธรรม โดยให้บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สู่สถานศึกษาและนักเรียนที่เป็น รูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโครงการ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ควาวพอเพียง มีจิตสาธารณะ

แบบ(ป.ป.ช.1) แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1.ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรมย่อย สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านตาลเหนือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร……208,800 บาท…… (สองแสนบาทถ้วน) 3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ก รายการ ปูกระเบื้อง ขนาด 12 x 12 นิ้ว ,ติดตั้งฝ้าพดานยิบซั่ม,ทาสีฝ้าเพดาน 2.ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบื้อง ขนาด 12 x 12 นิ้ว 3.ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 เปลี่ยนประตูบานสวิง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่……….15..มกราคม..2558…… เป็นเงิน………… 208,000 …….. บาท 5. บัญชีประมาณการราคากลาง สอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

5.1 …แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)แบบสรุปผลการประมาณราคา(แบบ ปร.6)…

5.2 ….อ้างอิงรายการประมาณราคาวัสดุ ก่อสร้าง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 ‹ โรงเรียนประชาสามัคคีประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบ ประกาศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ›

30 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งศูนย์ดูแลชาวพุทธครั้งแรกบนดินแดนพุทธภูมิ-สังเวชนียสถาน

January 29, 2015 Leave a comment

ตั้งศูนย์ดูแลชาวพุทธครั้งแรก บนดินแดนพุทธภูมิ-สังเวชนียสถาน : ผกามาศ ใจฉลาดรายงาน

Read more…

สพฐ.ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพป.สิงห์บุรี

January 29, 2015 Leave a comment

705621.JPG

นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข / นางสาวสิรี สุวรรณศิลป์ สำนักโภชนาการ / ผู้แทนคณะอนุกรรมการดำเนินงาน / ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด / ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการติดตาม / นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ สพป.สิงห์บุรี และ นายสุขวัฒน์ นาควัชระ กรรมการและเลขานุการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนปรับจากอัตรา ๑๓ บาท ต่อคนต่อวัน เป็น ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน และมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ในการรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ติดตามและประเมินผลฯ ในภาคเช้า โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน และ ภาคบ่าย โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อำเภอบางระจัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลและต้อนรับเป็นอย่างดีจาก สพป.สิงห์บุรี คณะครูและผู้บริหาร ภาพ/ข่าว โดย ณฐมน ธนูศิลป์ ประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี

28 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสอบก่อสร้างส้วมน้ำนักเรียนหญิง ๖/๔๙ โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

January 28, 2015 Leave a comment

ประกาศ โรงเรียนบ้านพญาวัง

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนบ้านพญาวังมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ จำนวน ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านพญาวัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านพญาวัง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านพญาวัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านพญาวัง ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th/,http://202.143.185.125/pbn3/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗-๙๔๗๗๘๔๔,๐๘๒-๑๖๑๔๔๑๕ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายเฉลียว ซาทรง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาวัง ‹ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ›

อังคาร, 27 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมรณรรงค์ ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการแก่นักเรียน

January 28, 2015 Leave a comment

704998.JPG

ทหารกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมรณรรงค์ ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการแก่นักเรียน

ที่โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) กำลังพลจากศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 10 นาย นำโดย พันโทเสรี คำยอด หัวหน้าชุดฯ ได้เข้าจัดกิจกรรมการปฏิบัติค่านิยม 12 ประการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จำนวน 534 คน เป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกตระหนักในค่านิยม 12 ประการ โดยมีนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมได้สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โรงเรียนทุกโรงเรียน นำค่านิยมหลัก 12 ประการ มาสานต่อให้เป็นรูปธรรม ให้สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน หากนักเรียนและครู ยึดมั่นตามค่านิยมชาติ ทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านความสามารถ ทั้งคุณธรรม ศีลธรรม ร่วมมือกันโดยเริ่มกันตั้งแต่ในโรงเรียนแล้ว ก็ทำให้ชาติบ้านเมืองและส่วนรวมดีขึ้นด้วย

กำลังพล จากศูนย์นันทนาการ ได้อบรมด้านความรู้ ด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การเคารพ การร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงปลุกใจ สอนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย การมีน้ำใจต่อกัน ความรักความสามัคคีต่อกัน และสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความสามารถที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ.

……………………………………………………………..

วรางคณา อนันตะ /ภาพ-ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

27 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ประกาศนโยบาย “ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”

January 27, 2015 Leave a comment

704325.JPG

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา 0๙.๐0 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ในฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยรูปแบบการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบแยกตามอำเภอ ดังนี้ ๑. อำเภอเมืองสิงห์บุรี ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร / ๒. อำเภออินทร์บุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านลำ / ๓. อำเภอบางระจัน ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา / ๔. อำเภอค่ายบางระจัน ณ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน / ๕. อำเภอพรหมบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี / และ ๖ อำเภอท่าช้าง ณ โรงเรียนวัดวิหารขาว โดยมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำพื้นที่ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอเมืองสิงห์บุรี ทำหน้าที่เลขานุการประชุม กิจกรรมการประกาศนโยบาย “ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั้ง ๖ อำเภอ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.)

26 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ครูดีในดวงใจ

January 27, 2015 Leave a comment

704439.JPG

๑. ชื่อและนามสกุล ว่าที่ร้อยตรีสมปอง เอมรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. วุฒิการศึกษา ค.บ. (ปริญญาตรี) ภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

วทบ. (ปริญญาตรี) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กศ.ม. (ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๓. กระบวนการบ่งบอกความสำเร็จ

กระผมได้ดูแลกลุ่มเด็กด้อยโอกาส คือ เด็กยากจน มาพักอาศัยที่โรงเรียนจนประสบความสำเร็จ ได้แก่ นายชาญณรงค์ พันธุ์แก่น ปัจจุบันอาชีพรับราชการครู นายธนาวุฒิ สิงห์ทองประเสริฐ นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปัจจุบันปี ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ แอนิเมชั่น ม.มหาสารคาม ได้รับทุนเทอมละ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาทจนจบปริญญาตรีจาก ผู้ใหญ่ใจดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และท่านยังได้ให้ทุนเพิ่ม อีก ๒ คน คือ น.ส.เจนจิรา คำแสน กำลังศึกษาวิชาเอก คณิตศาสตร์ ม. ราชภัฏศรี สะเกษ และน.ส.รุ่งรัตน์ ปิยะพันธ์ กำลังศึกษาวิชาเอก วิศวะโลจิสติกส์ ม. ราชภัฏสุรินทร์, นายชินวัตร โพธิ์ทอง นักเรียนจ่าทหารเรือ และปัจจุบัน นายศุภชัย สมพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เยาวชนดีเด่น สภาสังเคราะห์สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับการคัดเลือกรับโล่จากนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และได้รับทุนเรียน ฟรี จาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ นอกจากนี้ กระผมยังได้ติดต่อประสานงานกับ นายทะเบียนอำเภอขุขันธ์ ในการจัดทำเอกสารหลักฐาน ให้กับ น.ส.ยุยานันท์ ชวดพงษ์ ให้มีบัตรประชาชนก่อนจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื่องจากมารดาเป็นคนต่างชาติ จนสามารถศึกษาต่อสายอาชีพระดับ ปวส. ได้ในปัจจุบัน.

๔. ผลงาน

– ครูที่ปรึกษานักเรียนรางวัลพระราชทาน

– ครูที่ปรึกษานักเรียนเยาวชนดีเด่นของสภาสังเคราะห์สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

– ครูที่ปรึกษา การผลิตสื่อคุณธรรมระดับประเทศ รองชนะเลิศดันดับ ๑ เรื่อง พี่แสนดี “ธัมมะมาตา อ้อมกอดมารดาคือธรรม” ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ครูดีในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ครูผู้รับทุนครูสอนดี จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง” จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

– ได้ออกรายการทีวี “คนค้นฅน” ครูสอนดี เดอะซีรีส์ ตอน ครูผู้สร้างคน ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และทีวีรายการ “ใต้ร่มธงไทย” สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗

– ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด จากคุรุสภา

– โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓

– โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น สพฐ.

– โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ

26 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ