Archive

Archive for May, 2015

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

752739.JPG

//**เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๑๙ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้ารับการประเมินความสามารถได้เข้ารับฟังคำชี้แจงก่อนรับการประเมินจริง ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และในการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นการวัดระดับความสามารถของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจำแนกและจัดกลุ่มครูผู้สอนตามระดับความสามารถทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาพข่าว//สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

29 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ภาษาเป็นสิ่งจำเป็นเด๊ะมะเด็กม.อัลอัซฮัร

เปิดโลกการศึกษามุสลิมตอน: ภาษาเป็นสิ่งจำเป็น”เด๊ะมะ”เด็ก ม.อัลอัซฮัร

Read more…

สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

747347.jpg

วันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ นโยบายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นโยบายส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ นโยบายปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ความพร้อมด้านการบริหารงานตามภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยแบ่งสายออกเป็น ๓๑ สาย ตรวจเยี่ยม การเตรียมการรับเด็ก เข้าแถวเคารพธงชาติ บรรยากาศโดยทั่ว ๆ ไป ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมคณะครู ได้ยืนรับเด็กหน้าประตูโรงเรียน บรรยากาศในห้องเรียน มีการสอนเรื่องการไหว้ การพูดจาสุภาพ การล้างหน้า แปรงฟัน ความสะอาด การคบเพื่อน การใช้ห้องสมุด การใช้ห้องน้ำการรักษาสุขภาพ การปรับตัวใช้ชีวิตในโรงเรียน สอดคล้องตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กมล รอดคล้าย)

18 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องเล่าอ่าวคั่นกระได จาก ผู้ร้าย กลายเป็น พระเอก (จบ)

รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : เรื่องเล่าอ่าวคั่นกระได จาก “ผู้ร้าย” กลายเป็น “พระเอก” (จบ) : โดย…เสาวลักษณ์ ประทุมทอง สมาคมรักษ์ทะเลไทย

Read more…

Categories: Uncategorized

สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

745356.jpg

นายเสถียร อ่วมพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องแสงเทียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ตามที่ สพฐ. ได้มีการศึกษาวิจัย รายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 นั้น ในการนี้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ขึ้น โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ และโรงเรียนอนุบาลชุมแสง มีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการเขตพื้นที่ คณะกรรมการรับนักเรียน เข้าร่วมประชุมตามประเด็นการประชุมระดมความคิดเห็น ทั้งนี้จะได้จัดทำสรุปผลการประชุมส่ง สพฐ. เพื่อสนับสนุนให้การศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 มีความเหมาะสมต่อการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ต่อไป ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

12 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

745678.JPG

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ แจ้งนโยบายการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ให้ตระหนักในทุกขั้นตอนกระบวนการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม แก่ผู้เข้าสอบ บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยดี ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในนามของ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ที่ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินการสอบ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งและประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกขั้นตอน

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ruannoi.siangsanun/media_set?set=a.183837644972…

ภาพ/ข่าว : เรือนน้อย เสียงสนั่น ภฤศมน เถื่อนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๗

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง “อ่านให้รู้เรื่อง” ครูผู้สอนชั้น ป.4-6

745824.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง “อ่านให้รู้เรื่อง”แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนว PISA เพื่อเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมการอบรมมีดังนี้ บทอ่านกับการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสู่ “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” โดย นางสาวปราณีย์ เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติสร้างคำตามจากบทอ่านเพื่อพัฒนาสมรรถะตามแนวทาง PISA สู่การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดย นางสาววัลย์วิสา แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) นางรุ่งเรือง ตาดี ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และนางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน ครู โรงเรียนบ้านเขากำแพง เป็นวิทยากร…

สพป.ปข. 2 ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อำเภอกุยบุรี ในสังกัด สพป.ปข. 2

745655.JPG

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 อำเภอกุยบุรี ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(สทศ.) ได้จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอกุยบุรี พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศอยู่ 10 โรงเรียน สพป.ปข. 2 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอนทุกคนใน 10 โรงเรียน ได้ศึกษาวิเคราะห์และสามารถกำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน จาก 10 โรงเรียน ของอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุม รวม 96 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

14 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รพ.เอกชน…แพงเว่อร์คุมราคาค่ารักษาไม่ยาก!

รพ.เอกชน…แพงเว่อร์ คุมราคาค่ารักษาไม่ยาก! : พวงชมพู ประเสริฐรายงาน

Read more…