Archive

Archive for February, 2016

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

February 29, 2016 Leave a comment

สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา (O-NET)

830956.JPG

สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ได้มาตราฐานเดียวกันทั่วประเทศและยังสามารถนำผลการทดสอบไปสมัครคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และสถาบันอุดมศึกษา การทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ประจำปี 2559 สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้แบ่งสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 สนามสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 สนามสอบ โดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายสม พุ่มแก้ว รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นายวีรวัฒน์ คงพิน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางอวบ วงศ์จินดา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เยี่ยมสนาม สอบนี้ O-NET พร้อมทั้งให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับกรรมการดำเนินการสอบ ทุก ๆ สนามสอบ ทำให้การสอบในวันนี้ผ่านไปด้วยดี

สพม.34 มอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่นักเรียนยากจน

830942.jpg

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน ให้แก่ นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสที่เรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 คัน ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสและมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 คน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่มและเป็นการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนโดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน

28 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอบ O-Net สพป.นครปฐม เขต ๑ ไร้ปัญหา

February 29, 2016 Leave a comment

830612.jpg

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ออกเยี่ยมสนามสอบ O-NET กำกับ ติดตาม แนะนำให้คณะกรรมการดำเนินการสอบยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและโปร่งใส พร้อมให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้คุมสอบ ในการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2558 ในอำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยคุณภาพ สุจริตและเที่ยงธรรม สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต และศึกษานิแทศก์ เดินทางออกตรวจเยี่ยม สนามสอบทุกอำเภอ ผลจากการเยี่ยมการสอบของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใดๆ มีการดูแลจากคณะกรรมการสนามสอบทุกแห่งเป็นอย่างดี การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกสนามสอบทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ -///ประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต1—// ดูภาพบรรยากาศ ได้เพิ่มเติม

https://plus.google.com/u/0/photos/102593453214172337141/albums/62559577…

27 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒๕ ปี สู้เพื่อป่าของคนเหล่าเหนือ

February 28, 2016 Leave a comment

รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : 25 ปี สู้เพื่อป่าของคนเหล่าเหนือ สู่ต้นแบบพัฒนา “ดิน น้ำ ป่า สวัสดิการ” : โดย…รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน

Read more…

Categories: Uncategorized

เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต ๒

February 27, 2016 Leave a comment

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ผู้วิจัย นายวิวัฒน์ อ้นน่วม บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจัยไว้ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการให้รางวัลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 3) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และ 4) เพื่อประเมินระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยการทดลองใช้ วิธีดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การวิจัยครั้งนี้

ใช้ประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ องค์คณะบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 61 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติ / ตำแหน่งตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 2 ฉบับ คู่มือการใช้ระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 1 เล่ม และแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 1 ฉบับ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น และค่าความตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการให้รางวัลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า การให้รางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการให้รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โดยการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีปัญหาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส่วนของเศษโควตาที่เหลืออยู่ของสายครูผู้สอน

2. ผลการศึกษาองค์ประกอบของระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า องค์ประกอบของระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มี 4 องค์ประกอบ

3. ผลการสร้างและพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล

เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายในการพิจารณาความดีความชอบ 2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ 3) ขั้นตอนการพิจารณาความดีความชอบ และ 4) คุณลักษณะของผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบ

4. ผลการประเมินระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยการทดลองใช้ พบว่า ผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นต่อระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ด้านความถูกต้องครอบคลุมและความเป็นไปได้ของการนำระบบไปใช้ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก ‹ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา ›

ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่งาม ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

February 26, 2016 Leave a comment

830357.jpg

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่งาม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีคุณภาพทางการศึกษา “แบบจิ๋วแต่แจ๋ว” ในเขตอำเภอศรีมโหสถ โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และทางโรงเรียนวัดไผ่งาม ประกอบด้วย นายคมกริช ทัพกีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามจากกระทรวง ซึ่งได้ติดตามเรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนตามนโยบายของ สพฐ. ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ดำเนินการการเข้าร่วมโครงการนี้ และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมการแข่งขันการประกอบหุ่นยนต์ การบังคับหุ่นยนต์ การละดนตรีไทย เช่น อังกะลุง และอื่น ๆ เป็นต้น …อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=255

26 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดาว์พงษ์ลั่นปลดล็อก!! ปฏิรูปการศึกษาไทย-๑ปีครึ่งเห็นผล

February 23, 2016 Leave a comment

“ดาว์พงษ์” ลั่นปลดล็อก !! ปฏิรูปการศึกษาไทย – 1 ปีครึ่งเห็นผล : โดย…เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ

Read more…

Categories: Uncategorized

เปิดม่านการศึกษา : ๒๒ ก.พ. ๕๙

February 22, 2016 Leave a comment

kbb79ah8ia5kd5kdb77af.jpg

แวะเวียนเยี่ยมสื่อเครือเนชัั่นเมื่อวันก่อน ผู้บริหารหนุ่ม “โทนี่” อภิธา วัลลภศิริ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ ขอเชิญไปร่วมงาน Press Briefing:Think Beyound 2016 “Design your Future” ที่จะมีขึ้นใน วันที่ 3 มี.ค. เวลา 13.30-16.00 น. ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ สาขาพญาไท อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 9

นัยว่างานนี้เป็นการ “ย่องาน” ที่จะเกิดขึ้นจริงใน วันที่ 12 มี.ค.นี้ ผ่านการนำเสนอในหัวข้อที่พ่อแม่ผู้ปกครอง และ “คอการศึกษา” ไม่ควรพลาด อาทิ ในหัวข้อ เทรนด์การศึกษาระดับโลกปี 2016, โอกาสของเด็กไทยกับการแข่งขันเสรีอาเซียน และการแข่งขันระดับโลก, เด็กไทยขาดทักษะด้านใด ที่ทำให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จและช่วยประเทศชาติได้

หรือแม้แต่ในหัวข้อ เด็กไทยพัฒนาอย่างไรให้เก่งภาษาอังกฤษ, บทบาทของพ่อแม่ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมออกแบบอนาคตลูก และเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ซึ่งในงานนี้มีโอกาสได้เปิดมุมมองจากสุดยอดบุคลากรด้านการศึกษาชั้นนำ และเป็นขวัญใจวัยทีน

ไล่เรียงมาตั้งแต่ “ครูพี่แนน” อริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์, “ครูพี่หมุย” ธนัช ลาภนิมิตชัย อดีตนักเรียนทุนสหภาพยุโรป และคุณครูสอนภาษาไทยและสังคมโรงเรียน SociThai, วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Inter Pass และโทนี่ อภิธา

วันงานจริง (12 มี.ค.) จะจัดที่โรงหนังสยามภาวลัย ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมฯ มี “กูรู” ด้านการศึกษาชั้นนำ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับการสร้างอนาคตเด็กไทย นำโดย หมอธี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตัวอย่าง “คุณพ่อ” ที่มีลูกเรียนเก่งและดี

สนใจเข้าร่วมงาน “คิดข้ามช็อตปีที่ 3” ภายใต้แนวคิด ออกแบบอนาคตให้แก่เด็กไทย สอบถามได้ที่ 0-2736-3636 หรือสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.enconcept.com/thinkbeyond2016

(เปิดม่านการศึกษา : 22 ก.พ. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก