Archive

Archive for August, 2016

พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

August 31, 2016 Leave a comment

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเยี่ยมชมนิทรรศการ บูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน นิทรรศการด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ครูภูมิปัญญาไทย ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมให้บริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล เช่น กิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้น Fix It Center บริการนวดสปา เสริมสวย และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธ์ สอศ. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

August 30, 2016 Leave a comment

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสามารถของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษา

page-1.jpg

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสามารถของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่ได้คว้ารางวัลจากการประกวดในโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ของ คุรุสภา โดย รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล คือ 1.เครื่องรีไซเคิลโฟมแทนนุ่นหรือใยสังเคราะห์เพื่อทำผลิตภัณฑ์จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 2.เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูนผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล คือโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สายจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล คือ 1.การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประกอบการประเมินตามสภาพจริงสู่การพัฒนาอาชีพและท้องถิ่นจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2.การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559

page-1.jpg

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 ” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยตามแผนการดำเนินงานวิจัย การปฏิบัติการในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ( NRMS) และสิ่งสำคัญเพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้จากการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถนำไปปรับใช้กับงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอาชีวศึกษา ซึ่งนักวิจัยอาชีวศึกษาจะได้รับความรู้เข้าเข้าใจยิ่งขึ้นจากการวิพากษ์ของท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล และอาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช โดยการผ่านกระบวนการนำเสนองานวิจัย

29 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ยะลา เขต ๑ จัดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙

August 26, 2016 Leave a comment

890461.JPG

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการลูกเสือ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางขึ้นและสนับสนุนกิจการลูกเสือได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

25 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา

August 25, 2016 Leave a comment

890290.JPG

วันนี้ (24 สิงหาคม 2559) ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน 106 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระแผนการจัดการเรียนรู้แบบขายตรง มีความชัดเจนตรงตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำ การใช้แผนการเรียนรู้ขายตรงที่เข้าร่วมโครงการ คณะวิทยากรประกอบด้วย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี , ดร.สิร์รานี วสุภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , นางสาริศา ดีบุกคำ ข้าราชการบำนาญ, นางจันทนา ลี้จินดา ข้าราชการบำนาญ , นางสาวนันทณัฎฐ์ น้อยเหลือ ข้าราชการบำนาญ , นายปริญญ์ พวงนัดดา ข้าราชการบำนาญ และศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี โดยมี นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา

24 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรม ปลดล๊อคความคิด พิชิตความฝัน เพิ่มพลังศักยภาพของตนเอง

August 25, 2016 Leave a comment

“ปลดล็อกความคิด พิชิตความฝัน”

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้ 9.00-15.30น ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Categories: Uncategorized

เชิญน้องๆ ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ – เกาหลี ชิงรางวัลทริปดูงานต่างประเทศ!

August 25, 2016 Leave a comment

สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้พี่ส้มก็มีกิจกรรมการประกวดเจ๋งๆ มาฝากเช่นเคยค่ะ สำหรับน้องๆ ที่สนใจฝึกฝนทักษะทางภาษาต่างประเทศอย่างอังกฤษ และเกาหลี ขอบอกเลยว่ากิจกรรมนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ

ขอแนะนำ The 1st Asean-Korea Academic Essay Contest งานประกวดเขียน Essay ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี

ในหัวข้อ 1. ASEAN in the past 50 years,and ASEAN-Korea relations in the next 50 years 2. Where the ASEAN Community is Heading Towards: Challenges and Prospects 3. ASEAN-Korea Socio-Cultural Partnership: Towards a Reciprocal Understanding

โดยน้องๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.aseankorea.org ส่งใบสมัครได้ที่ : essay@aseankorea.org ส่งผลงานได้ถึงวันที่ : 14 ตุลาคม 2016 ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศ : 1 พฤศจิกายน 2016

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.ยะลา เขต ๓ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

August 25, 2016 Leave a comment

890136.jpg

23 สิงหาคม 2559 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 และผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมตัอนรับ นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่และกลยุทธ์ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนางรัสรินทร์ มุติวิบูลย์ฉัตร สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวณฐมน ไชยเกตุ และให้คำแนะนำ แนะแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตลอดจนพัฒนางาน จัดกระบวนงานให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

24 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ