Archive

Archive for August, 2016

พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

August 31, 2016 Leave a comment

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเยี่ยมชมนิทรรศการ บูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน นิทรรศการด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ครูภูมิปัญญาไทย ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมให้บริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล เช่น กิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้น Fix It Center บริการนวดสปา เสริมสวย และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธ์ สอศ. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

August 30, 2016 Leave a comment

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสามารถของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษา

page-1.jpg

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสามารถของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่ได้คว้ารางวัลจากการประกวดในโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ของ คุรุสภา โดย รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล คือ 1.เครื่องรีไซเคิลโฟมแทนนุ่นหรือใยสังเคราะห์เพื่อทำผลิตภัณฑ์จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 2.เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูนผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล คือโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สายจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล คือ 1.การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประกอบการประเมินตามสภาพจริงสู่การพัฒนาอาชีพและท้องถิ่นจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2.การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559

page-1.jpg

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 ” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยตามแผนการดำเนินงานวิจัย การปฏิบัติการในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ( NRMS) และสิ่งสำคัญเพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้จากการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถนำไปปรับใช้กับงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอาชีวศึกษา ซึ่งนักวิจัยอาชีวศึกษาจะได้รับความรู้เข้าเข้าใจยิ่งขึ้นจากการวิพากษ์ของท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล และอาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช โดยการผ่านกระบวนการนำเสนองานวิจัย

29 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ยะลา เขต ๑ จัดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙

August 26, 2016 Leave a comment

890461.JPG

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการลูกเสือ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางขึ้นและสนับสนุนกิจการลูกเสือได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

25 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา

August 25, 2016 Leave a comment

890290.JPG

วันนี้ (24 สิงหาคม 2559) ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน 106 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระแผนการจัดการเรียนรู้แบบขายตรง มีความชัดเจนตรงตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำ การใช้แผนการเรียนรู้ขายตรงที่เข้าร่วมโครงการ คณะวิทยากรประกอบด้วย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี , ดร.สิร์รานี วสุภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , นางสาริศา ดีบุกคำ ข้าราชการบำนาญ, นางจันทนา ลี้จินดา ข้าราชการบำนาญ , นางสาวนันทณัฎฐ์ น้อยเหลือ ข้าราชการบำนาญ , นายปริญญ์ พวงนัดดา ข้าราชการบำนาญ และศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี โดยมี นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา

24 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรม ปลดล๊อคความคิด พิชิตความฝัน เพิ่มพลังศักยภาพของตนเอง

August 25, 2016 Leave a comment

“ปลดล็อกความคิด พิชิตความฝัน”

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้ 9.00-15.30น ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Categories: Uncategorized

เชิญน้องๆ ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ – เกาหลี ชิงรางวัลทริปดูงานต่างประเทศ!

August 25, 2016 Leave a comment

สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้พี่ส้มก็มีกิจกรรมการประกวดเจ๋งๆ มาฝากเช่นเคยค่ะ สำหรับน้องๆ ที่สนใจฝึกฝนทักษะทางภาษาต่างประเทศอย่างอังกฤษ และเกาหลี ขอบอกเลยว่ากิจกรรมนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ

ขอแนะนำ The 1st Asean-Korea Academic Essay Contest งานประกวดเขียน Essay ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี

ในหัวข้อ 1. ASEAN in the past 50 years,and ASEAN-Korea relations in the next 50 years 2. Where the ASEAN Community is Heading Towards: Challenges and Prospects 3. ASEAN-Korea Socio-Cultural Partnership: Towards a Reciprocal Understanding

โดยน้องๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.aseankorea.org ส่งใบสมัครได้ที่ : essay@aseankorea.org ส่งผลงานได้ถึงวันที่ : 14 ตุลาคม 2016 ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศ : 1 พฤศจิกายน 2016

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.ยะลา เขต ๓ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

August 25, 2016 Leave a comment

890136.jpg

23 สิงหาคม 2559 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 และผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมตัอนรับ นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่และกลยุทธ์ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนางรัสรินทร์ มุติวิบูลย์ฉัตร สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวณฐมน ไชยเกตุ และให้คำแนะนำ แนะแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตลอดจนพัฒนางาน จัดกระบวนงานให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

24 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ ๑๐ (Sakura Camp ครั้งที่ ๑๐)

August 24, 2016 Leave a comment

ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10)

วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2559 จัดค่ายที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มาพบกับค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10) ซึ่งค่ายนี้เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มาทำความรู้จักกับคณะและสาขาที่เปิดสอน ซึ่งภายในค่ายนี้มีทั้งกิจกรรมสันทนาการและยังกิจกรรมที่สอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย พลาดไม่ได้แล้วกับค่ายนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายนนี้ ย้ำอีกครั้ง ค่ายนี้ฟรีตลอดค่าย

“มาร่วมสร้างความทรงจำและมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Sakura กันเถอะ”

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น!

2. ไม่จำกัดแผนการเรียน

3. มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

4. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง หรือ โรคติดต่อ

5. สามารถปฎิบัติตามข้อตกลงของทางค่ายอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย

*นักเรียนระดับชั้นม.5 ทางสถาบันฯไม่สามารถให้มาเข้าร่วมค่ายได้ เนื่องจากโควตานี้จะทำให้มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นสิทธิ์สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.6 เท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมค่ายน้องๆ สามารถมาเข้าค่ายได้ในปี 2560 ซึ่งตามปกติค่ายนี้จะจัดขึ้นทุกปี

สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ในระบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

เปิดรับสมัครค่ายตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 กันยายน 2559

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.sakuracamptni.com/10/index.html

ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/TNISakuraCamp/

ทวิตเตอร์ https://twitter.com/sakuraCampTNI

หรือติดต่อ

พี่กลาง 062-442-3696

พีสนุ๊ก 099-531-7574

มาปลดปล่อยความเป็นตัวเองกัน !!!!! พี่ๆรอน้องอยู่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ค่ายเพื่อนกาวน์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

August 24, 2016 Leave a comment

ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 12 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ปี มี 1 ครั้ง ค่ายที่จะพาน้องๆมาค้นหาคำตอบ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะสหเวชศาสตร์ และสาขาวิชาทั้งสี่ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร และ รังสีเทคนิค และตอบคำถามแก่น้องๆเหล่านี้ – สหเวชคืออะไร? – สหเวชอยู่ตรงไหน? – สหเวชเรียนอะไรบ้าง? – แต่ละสาขาต่างกันอย่างไร? – สอบเข้าแต่ละสาขาใช้วิธีใดบ้าง? – แต่ละสาขาจบไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง? นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน มิตรภาพ ความสนุกสนาน ความรัก ความอบอุ่นที่หาจากที่ไหนไม่ได้ วันที่จัดค่าย 21-24 ตุลาคม 2559 รับสมัคร 12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2559 คุณสมบัติ น้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์- “”ค””ณิต สถานที่จัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบค่าย แบบค้างคืน 4 วัน 3 คืน ค่าใช้จ่าย 400 บาท / คน ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.dropbox.com/s/8le16q57axnw6jb/AHSCAMP_12th.pdf?dl=0 อย่าลืมมาปริ้นท์ใบสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่เพจhttps://www.facebook.com/AHSCUCamp/

มาตามหาประสบการณ์นอกห้องเรียนที่จะอยู่ในความทรงจำน้องๆ ตลอดไป

พี่ทุกคนรอน้องๆ อยู่น้าาา

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

August 24, 2016 Leave a comment

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต