Archive

Archive for November, 2014

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก North Vista Secondary School

November 30, 2014 Leave a comment

680874.jpg

นายมานพ เจือศรีกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป.ชม.เขต 4 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก North Vista Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมตามโครงการ Band Cultural Exchange Programme กับนักเรียนดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ได้สร้างความสัมพันธ์ ความประทับใจระหว่างทั้งสองโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องการเรียนรู้ด้านภาษา การดนตรี และวัฒนธรรมประเพณี

ขณะที่กำลังแสดงและให้การต้อนรับได้รับคำชมจากคณะศึกษาดูงานกระทั่งจบรายการแสดง นักเรียนทั้งสองแห่งได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

เครดิตภาพโดย..นายยุทธนา ศิริภากรกาญจน์

หัวหน้าประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

崇华新生华立学校

ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว เผยแพร่แล้วผ่านสื่อ.. http://www.prcmi4.com http://www.obec.go.th(ข่าวภาคเหนือ)

http://www.eduthainews.com (ข่าวภาคเหนือ) http://www.Facebookข่าวการศึกษาไทย.com http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ www. facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่ว ปท. และ Line สพป.ชม.เขต ๔ Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔

Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line Pr.สพฐ.Northern Line ชมรม ปชส.สพท.ปท.

30 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ย้ำ ๖ เรื่องหลักเอาใจใส่ และเร่ง ช่วงก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗

November 29, 2014 Leave a comment

680164.JPG

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ย้ำ ๖ เรื่องหลักให้เอาใจใส่และเร่งในช่วงที่ก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมค่ายลูกเสือวังม่วง นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ซึ่งศูนย์พัฒนาการศึกษาสร้อยดอกหมากเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุม มีนายชยานนท์ มูลพิมพ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก รายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด ๑๒ ศูนย์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ทุกคน นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เปิดเผยว่า เรื่องสำคัญที่อยากให้ดำเนินการในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ คือ เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน มุ่งประเมินผลได้มาตรฐาน ฝึกทักษะการสื่อสารสู่สากล พัฒนาคนเป็นคนดี และเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งกลั่นจากกลยุทธ์ นโยบายของ สพฐ. และ คสช. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ และเฉลิมฉลองวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช เรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในช่วง ๒ เดือนนี้ ฝากประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนครูหาวิธียกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทคนิควิธีขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์ จุดสำคัญน่าจะอยู่กับครูผู้สอน ปีนี้เขตฯ มีกรอบการใช้เงินยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เป็นข้อสอบมาตรฐาน ขอให้ประธานศูนย์ไปตีโจทย์เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ ใส่ใจและตระหนักให้เข้มแข็ง เพราะ สพฐ.เน้นจุดนี้เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพ ขอฝากโรงเรียนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ของเขต หรือของศูนย์ อย่างน้อยให้มีการพัฒนาขึ้น เรื่องการอ่านออกเขียนได้ ฝากศึกษานิเทศก์ดูข้อมูลให้ดี เพื่อประกาศก่อน ๒ เมษายน ๒๕๕๗นักเรียนในเขตปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ฝากผู้บริหารกระตุ้นเตือนผู้บริหารเอาใจใส่เป็นพิเศษให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ให้ได้ มุ่งประเมินผลได้มาตรฐาน คือการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก (สมศ) เรื่องบริบท เช่น โครงการห้องเรียนคุณภาพ มีการดูแลห้องน้ำห้องส้วม มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ผลสัมฤทธิ์ดี เด็กอ่านออกเขียนได้ มีสถิติดี โรงเรียนน่าจะผ่านการรับรองในมาตรฐานเบื้องต้น อีกส่วนหนึ่งเน้นไปที่การใช้ข้อสอบกลางของเขตทุกชั้นที่จะสอบพร้อมกัน เพื่ออนุมัติและตัดสินผลการเรียน เป็นโครงการหลักอีกหนึ่งโครงการที่ตั้งใจว่าจะให้มีการสอบและอนุมัติตัดสินผลการเรียนที่ได้มาตรฐานเดียวกัน

เรื่องภาษาอังกฤษ สพฐ.มีความมุ่งหวังที่จะจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในหน้าที่การงาน ฝากผู้บริหารให้ความสำคัญ ปีงบประมาณนี้ศึกษานิเทศก์จะ KM บอกแนวว่าจะทำอะไร อย่างไร การพัฒนาคนเป็นคนดี ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร และค่านิยม ๑๒ ประการของ คสช.อยากให้ผู้บริหารใส่ใจกับการขับเคลื่อนการคัด การอ่าน และการเขียน จะใช้ค่านิยม ๑๒ ประการเป็นหลัก การแข่งขันทักษะวิชาการ ที่ จ.สกลนคร โรงเรียนที่จะไปแข่งขันขอให้ผู้บริหารกำชับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน

เรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและ คสช. ประธานเปิดเผยว่าไม่น่าเป็นห่วง แม้จะรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้แต่ขอให้แก้ไขได้ทันการ เพื่อเฉลิมฉลองในวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้อย่างภาคภูมิใจ สำหรับเรื่องการเรียนการสอนทางไกล ศึกษานิเทศก์จะเป็นผู้กำหนดบทบาทให้ครูเข้าใจหน้าที่ ส่วนเรื่องการพัฒนาให้ดีมีประสิทธิภาพนั้น ปีการศึกษาหน้าจะทำอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะดีขึ้น นอกจากนี้อยากให้ทุกโรงเรียนติดตั้ง DLTV และเอาใจใส่อย่างจริงจัง นำคอนเซ็บของ BBL มาผสม เชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น แม้ว่าปีการศึกษานี้จะจัดการศึกษาได้ไม่เต็มสูตร แต่ปีการศึกษาหน้าตั้งใจจะใช้ตารางสอนของ DLTV ๙๘ โรงเรียนเป็นเป้าหมายหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก ๔๙ โรงเรียนให้ติดตั้ง จัดหาทั้งโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ฝากท่านประธานศูนย์ไปคุยกับเพื่อนในศูนย์เครือข่าย นี่เป็นเรื่องหลักที่จะย้ำให้ผู้บริหารได้เอาใจใส่ และเร่งในช่วงที่จะสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ กล่าว

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ถ่ายภาพ / รายงาน

27 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 28, 2014 Leave a comment

สพป.สมุทรสาคร โครงการผู้ว่า ฯ สัญจรเยี่ยมเยียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิตย์)

680110.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายศุภชัย เจริญขำ

รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร

ร่วมโครงการผู้ว่าฯ สัญจรเยี่ยมเยียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิตย์)

ในพระราชูปถัมภ์ โดยร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีความรักและปกป้อง

สถาบันหลักของชาติ ส่งเสิรให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้หน้าที่

มีวินัยและเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร

รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด

กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน

สกลนคร แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

680216.jpg

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดสกลนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินรายการแถลงข่าว สรุปภาพร่วมมีความพร้อมเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 พิธีเปิดในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้กำหนดสถานที่แข่งขันเหมาะสม ตลอดจนมีความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ซึ่งได้รับการการเปิดเผยจาก ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ตัวแทนเจ้าภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่แถลงข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด

โรงเรียนวัดทะเลบก สพป.นครปฐม เขต 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี 2557

680135.jpg

โรงเรียนวัดทะเลบก รับโล่พร้อมเงินรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี 2557

วันที่ 27 พ.ย. 57 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 ขึ้นเพื่อคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ สำหรับนักเรียนและสถานศึกษาต่างๆ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน คือ การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการประเมินพฤติกรรมสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการประเมินปรากฏว่า โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดทะเลบก อำเภอกำแพงแสน –**ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม สำหรับภาพสวยๆและข้อมูลข่าว–** เบญญพัฒน์ สุอมรา รายงาน—-

http://www.prdnakhonpathom.com/news/3147

http://www.esanpt1.go.th/web2009

27 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๕๓เยาวชนทำโป่งเทียมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยมือเรา

November 28, 2014 Leave a comment

53เยาวชนทำโป่งเทียมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยมือเรา : ถนัดกิจ จันกิเสน เรื่อง0แพรวพรรณ สุริวงศ์ ภาพ

Read more…

พ่อเมืองยะลามอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกแสดงความยินดีกับผอ.สพป.ยะลา ๒ คนใหม่

November 27, 2014 Leave a comment

679980.JPG

27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในการประชุม ในการนี้ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ได้แนะนำตัวในโอกาสที่มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คนใหม่แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และรับมอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทั้งนี้ นางสุชาดา หีมสุหรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดยะลา รางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

27 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พล.๑ บรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ

November 27, 2014 Leave a comment

679636.jpg

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พ.ย.2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชายบรรพชาสามเณรจำนวน 118 คน และนักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี 146 คน รวมทั้งสิ้น 264 คน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พ.ย. เป็นระยะเวลา 3 คืน 4 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช และเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแห่งความเป็นไทยแก่ผู้เรียนที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อบิดา – มารดา ครู อาจารย์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดเน้นของหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

26 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดงานวันพระมหาธีรราชเจ้า

November 26, 2014 Leave a comment

678767.JPG

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดงานวันพระมหาธีรราชเจ้า วันนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ และตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการให้กับเยาวชน จังหวัดสิงห์บุรี กองลูกเสือ เนตรนารี หน่วยงาน/สถานศึกษาต่าง ๆ ทุกสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมถวายราชสดุดี ในนาม “คณะลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี” ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมงคลแห่งนี้ สำหรับการประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี ประจำปีนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จาก สำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสิงห์บุรี ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี รวม ๑,๕๒๓ คน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถวายพวงมาลาในนาม “ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี” ในฐานะผู้แทนของบรรดา ลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดสิงห์บุรี และเป็นประธานถวายราชสดุดี กล่าวให้โอวาท และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามโรงเรียนสิงห์บุรี

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 26, 2014 Leave a comment

สพป.ตราด ต้อนรับ ผอ.สพป.ตราด คนใหม่

678177.JPG

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดี ภูสีน้ำ ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คนใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดในเบื้องต้น และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณและปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเตรียมวางแผนการบริหารจัดการและเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป…ภาพ/ข่าว : prtratedu

โครงการตำรวจจิ๋ว สพม.๓๘

678739.JPG

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย – ตาก) ได้ดำเนินโครงการ “ตำรวจจิ๋ว” ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็กนักเรียน ต้องเรียนรู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยจำลองโรงเรียนเป็นสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เพื่อให้รู้ถึงหน้าที่และบทบาทของตำรวจจิ๋วในการควบคุมและป้องกันนักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนวัยเสี่ยงได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างเครือข่ายนักเรียน สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และที่สำคัญเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และชุมชนของตน ในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดและอาชญากรรม มีการดำเนินการระบบเครือข่ายในการประสานงานของตำรวจจิ๋วสภ.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กับตำรวจสภ.ทุ่งเสลี่ยม อย่างต่อเนื่อง

สพป.ชัยนาท จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

678756.jpg

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมาเป็นประธานพร้อมประกอบพิธีและวางพวงมาลา ในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา จังหวัดชัยนาท โดย น.ส.ศศิธร

วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะลูกเสือฯ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน มีสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือชัยนาท สโมสรลูกเสือชัยนาท ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท และโรงเรียนในศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2 เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ตรวจสอบสถานที่ที่ต้องปรับปรุงบริเวณโดยรอบค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา โดย น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะกรรมการลูกเสือฯ นำตรวจสถานที่ดังกล่าว takone ภาพ/ข่าว/พิมพ์

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Home School สพม.๑๘

November 25, 2014 Leave a comment

678072.JPG

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน มาศึกษาดูงานการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนำไปประยุกต์เปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายจงภพ ชูประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

24 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.น่าน เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

November 24, 2014 Leave a comment

677888.jpg

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่ง สพป.น่าน เขต 1 ได้รับการคัดเลือกเป็นเขตพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการตามความพร้อมและความสมัครใจ จำนวน 20 เขตทั่วประเทศ จาก สพฐ. เลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ เขตละ 15 โรงเรียน โดยมี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ซึ่งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้ร่วมโครงการ 15 โรงเรียน มีดังนี้ โรงเรียนบ้านน้ำงาว โรงเรียนบ้านผาตูบ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ อำเภอเมืองน่าน โรงเรียนบ้านสาลีก โรงเรียนบ้านท่ามงคล โรงเรียนบ้านจอมจันทร์วิทยาคาร อำเภอเวียงสา โรงเรียนบ้านก้อ โรงเรียน บ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม โรงเรียน ชุมชนบ้านนาหลวง โรงเรียบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง โรงเรียนบ้านเมืองจัง อำเภอภูเพียง โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ และโรงเรียน บ้านห้วยแฮ้ว อำเภอสันติสุข ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนากระบวนการทำงานที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนควบคุมการดำเนินงาน และใช้กระบวนการเชิงบริหารปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในโรงเรียน เพื่อให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด ส่วนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ การไปอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆที่จะเป็นตัวดึงครูออกจากห้องเรียน และดึงตัวผู้บริหารออกจากโรงเรียน ให้จำกัดให้มากที่สุด นอกจากนี้จะมีการปรับระบบการพัฒนาครูใหม่ จากเดิมที่เน้นส่งครูไปอบรมสัมมนาจนมีข้อครหาเรื่องทิ้งห้องเรียน มาเป็นการให้ครูอยู่ในห้องเรียนแล้วนำระบบการอบรมพัฒนาครูเข้าไปแทน โดยมีระบบชี้แนะการสอนงานและการแนะนำ รวมทั้งมีการถ่ายวิดีโอการเรียนการสอนแล้วให้ครูและผูบริหารร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ครูลงมือปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนจริง ๆ และสุดท้ายคือการปลดล็อคสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ทั้งระบบบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ และการบริหารการเงิน ทั้งนี้อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ หรือต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายในบางประเด็น ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

24 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ