Archive

Archive for July, 2015

พบสิงห์อมควัน๒.๔แสนครอบครัวท่วมหนี้

สสส.เผยผลสำรวจเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พบสิงห์อมควันในระดับครัวเรือน 2.4 แสนครอบครัว หนี้มากกว่าเงินออม สุขภาพแย่ เอาจริงลงนามความร่วมมือ 172 อปท.

Read more…

สพป.ชม.เขต ๔ สืบสานวัฒนธรรม : ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

781964.JPG

ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ นำทีมงานประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาวัดใกล้ที่ตั้ง สพป.ชม.เขต ๔ จำนวน ๓ วัด เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้.-

๑.วัดทุ่งอ้อ(ล้องอ้อ) หมู่ ๘ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๒.วัดคันธาราม(วัดทุ่งอ้อ) หมู่ ๑ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๓.วัดศรีล้อม หมู่ ๔ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป…

นาตยา สินธุวาทิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ..เจ้าของโครงการ ฝากขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญวันนี้..ขอให้เฮง เฮง รวย รวย กันถ้วนทั่วทุกท่านเทอญ…

ขอบคุณ..ทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บันทึกภาพ / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว

29 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุดรธานี เขต ๒ รับมอบบ้าน “โครงการสร้างบ้านช่วยเหลือนักเรียน”

780477.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบบ้านโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้ จาก นายสุริยา พานิชพงษ์ นายอำเภอวังสามหมอ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายให้สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้น สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้กำกับดูแลให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้ออกเยี่ยมครอบครัวของนักเรียนทุกคน เพื่อคัดกรองนักเรียน แยกออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้คัดเลือกครอบครัวของนักเรียน และได้ประสานกับ สพป.อุดรธานี เขต 2 และหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยใช้วิธีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวนักเรียน โดยเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558 และแล้วเสร็จในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 107,358 บาท

28 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ครูผู้ช่วย สพม.๒ เพิ่มศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑

780349.jpg

นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยาพิเศษ โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก โดยมี นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

นายไพรัช แสงทอง ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์โดยตรงกับครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่จะต้องมีการประเมินทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 2 ปี เมื่อครบ 2 ปี โรงเรียนต้องดำเนินการรวบรวมคะแนนส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภายใน 15 วัน และครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินแล้วจะได้เป็น ครู คศ.1

เรื่อง การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องรู้ว่า ครูที่สอนดี คือ สอนให้นักเรียนเข้าใจตามหลักการและทฤษฎี ครูต้องมีลักษณะครูที่ดี คือมีเมตตา มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ ต้องเป็นคนที่ทันสมัยในการใช้เทคโนโลยี ทันต่อเหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลก ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีหน้าตาที่สดใส สุขภาพดี ถ้ามีโอกาสให้ศึกษาต่อด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ถ้าจะเป็นผู้บริหารเลือกหลักสูตรการบริหาร นอกจากนี้ต้องมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ควรรู้ภาษา 2-3 ภาษา มีทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเปลี่ยนแปลง และมีภาวะผู้นำ

โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2558 ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 โดยมีวิทยากรและผู้บริหารโรงเรียน มาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

……………………………………………………

(ทิชา แสงเล็ก /ข่าว/ภาพ)

27 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ รับมอบแว่นสายตาจากสโมสรไลออนส์

779970.jpg

22 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 สพป.ลบ.1 โดย น.ส.ลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลบ.1 พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ.1 ร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัด รับมอบแว่นสายตาจากสโมรสรไลออนส์ ในจังหวัดลพบุรี ทั้ง 5 สโมสร ตามที่ สโมสรไลออนส์สากล ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด จัดทำโครงการตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในเด็กอายุระหว่าง ๓ – ๑๔ ปี โดยใช้ชื่อโครงการ“Sight for Kids” มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความพิการทางสายตาในเด็กนักเรียนและได้เริ่มดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี ๒๕๕๗ โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะทำการตรวจและรักษาสายตา

ให้กับนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ลพบุรีและชัยนาท โดยจัดให้มีการอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับครู เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปตรวจวัดสายตาให้กับเด็กในโรงเรียน และเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีนักเรียนเข้ารับการตรวจสายตา จำนวน ๒๕ โรงเรียน นักเรียน จำนวน ๑๙๒ ราย เมื่อได้ทำงานตรวจวัดสายตาแล้วมีนักเรียนที่ต้องตัดแว่นสายตา จำนวน ๑๙ โรงเรียน นักเรียน จำนวน ๖๐ ราย คือ ๑. โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย จำนวน ๑ ราย

๔. โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม จำนวน ๑ ราย

๗. โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น จำนวน ๔ ราย

๘. โรงเรียนศูนย์การบินทหารบก จำนวน ๕ ราย

๙. โรงเรียนบ้านหนองแขม จำนวน ๒ ราย

๑๑. โรงเรียนบ้านหนองนางาม จำนวน ๑ ราย

๑๒. โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ จำนวน ๑ ราย

๑๓. โรงเรียนวัดมุจลินท์ จำนวน ๔ ราย

๑๔. โรงเรียนบ้านเขาดิน จำนวน ๑ ราย

๑๕. โรงเรียนบ้านวังไผ่ จำนวน ๑ ราย

๑๖. โรงเรียนบ้านทุ่งทอง จำนวน ๔ ราย

๑๗. โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จำนวน ๑๑ ราย

๑๘. โรงเรียนบ้านเขาทับควาย จำนวน ๔ ราย

๑๙. โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า จำนวน ๑ ราย

และจัดกิจกรรม มอบ – รับมอบอย่างเป็นทางการในวันนี้ วันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๕๘ โดยสโมสรไลออนส์ในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลบ.1 ขอขอบคุณ คุณสุมลรัตน์ ปล่องทอง เอื้อเฟื้อข้อมูล

ภคจิรา รายงาน

27 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยโสธร เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕๘

777661.JPG

นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดเผยว่า การประกวดโครงงานนักเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัดครั้งนี้ จังหวัดยโสธร มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประกวด โดยกำหนด

จัดประกวดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จัดประกวดโครงงาน ใน 6 ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรม ซึ่งในจัดการประกวดนี้มีนักเรียน ครู ในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประกวด จำนวน 150 คน ดังนี้

1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

3. นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

4. นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร

การประกวดโครงงานนักเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัด มีจุดประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนประถมศึกษา ในปัจจุบัน

2. เพื่อให้กิจกรรมการประกวดโครงงาน ฯ ช่วยผลักดันให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย

3. เพื่อให้ครู และนักเรียน ได้นำหลักวิชา ประสบการณ์ และจินตนาการ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนนำเอากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดด้วยตนเองมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4. เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยทางการศึกษาแต่ละสังกัด ในบทบาทของการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม

5. เพื่อให้เยาวชนมีแนวความคิดในความมีคุณธรรมจริยธรรม ต่อสังคมและส่วนรวม

21 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอแค่ ๘ กิโลเมตร เพื่อ เชียงคาน จะได้ไหม ?

หลากมิติเวทีทัศน์ : ขอแค่ 8 กิโลเมตร เพื่อ “เชียงคาน” จะได้ไหม ? : โดย…ดำรง สุรีย์พรชัย

Read more…

Categories: Uncategorized