Archive

Archive for September, 2016

ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

September 30, 2016 Leave a comment

สพม.6 อบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของสถานศึกษา ประจำปี 2559

900762.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของสถานศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนววิธีต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต และวางแผนในการศึกษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำหรือแบบทวิศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน และสร้างผู้เรียนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการครูแนะแนวของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.6 อบรมระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพม.34 ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

900848.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ประสานงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 – 37 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 40 คน ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุม ฯ นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรยายพิเศษ ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้นักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเด็กดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญ ประโยชน์ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศและท้องถิ่น ต่อไป

ภาพ:ข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สพป.สตูล ประชุมเตรียมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯ

900646.jpg

.วันที่ 28 กันยายน 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้การต้อนรับ ผศ.เพียงใจ ผลโภค อ.สมสวาท เจริญฤทธิ์ และ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยนายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้แทนจาก วชช.สตูล เพื่อประชุมประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อก้าวต่อไปในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ให้สถานศึกษาในจังหวัดสตูลในพื้นที่เป้าหมาย

.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ในโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านปากบารา และโรงเรียนอนุบาลมะนัง และ ปีงบประมาณ 2560 จะขยายผลการดำเนินการเพิ่มที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

September 29, 2016 Leave a comment

มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด (ฟรี) หนังสือชุด จินตคีตา

มูลนิธิพิณแก้ว มีความประสงค์จะเผยแพร่ความรู้พื้นต่างๆ ทางดนตรีสากล ในชุด “จินตคีตา” ซึ่งได้เรียบเรียงขึ้นโดย นายสุขสันต์ ทองประสิทธิ์ (นามปากกา “ส.พิณแก้ว”)

ท่านผู้สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ฟรีที่ลิงค์นี้… https://sites.google.com/site/ghfthailand/home/page2/download-book

และท่านสามารถบริจาคสนับสนุนมูลนิพิณแก้วได้ตามกำลังศรัทธา ตามช่องทางดังรายละเอียดในลิงค์นี้….https://sites.google.com/site/ghfthailand/home/supporting

ขอได้รับความขอบคุณจากมูลนิธิพิณแก้ว

นายสุขสันต์ ทองประสิทธิ์ (ส.พิณแก้ว)

เลขาธิการมูลนิธิพิณแก้ว

. ‹ เรียกสอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสรับส่งนักเรียนเพื่อไปทัศนศึกษาและเข้าค่าย ปีงบประมาณ 2560 มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนออนไลน์ หลักสูตร “เตรียมคุณครูอาสา (ดนตรีสากล) แนวทางจินตคีตา” ›

ลำปาง ๑ จัดงานกตเวทิตาจิต เกียรติของชีวิต ให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

900881.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จัดงาน “เกียรติของชีวิต” ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 จำนวน 125 คน ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมี นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เป็นระยะเวลายาวนานในการรับราชการจวบจนเกษียณอายุราชการ

ผุสดี เครือสาร ภาพ/ข่าว

โรงเรียนบ้านบึงงาม สพป.สุโขทัย เขต 2 รับรอบห้องคอมพิวเตอร์เฉลิมพระเกียรติฯ

900650.JPG

โรงเรียนบ้านบึงงาม สพป.สุโขทัย เขต 2 รับรอบห้องคอมพิวเตอร์เฉลิมพระเกียรติฯ

++++ โรงเรียนบ้านบึงงาม อำเภอศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2 ซึ่งมี นายสำราญ จงอยู่เย็น เป็นผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนราชการ และ เอกชน โดยการประสานการจัดหางบประมาณโดย พันเอกฐานพัฒน์ ฉัตรเมืองปัก เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้อง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และ จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำเป็นห้องคอมพิวเตอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้มีพิธีมอบห้องคอมพิวเตอร์ โดย พลเอกอำนาจ สีมาก รองผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นผู่้แทนเขตพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปร่วมงานดังกล่าว…….(ประชาสัมพันธ์…ภาพ/ข่าว)

28 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles Live Stream ๒๕.๙.๑๖

September 27, 2016 Leave a comment

LIVE NFL= http://videohdq.com/live-tv/ Watch Steelers vs Eagles Live Stream NFL FOOTBALL Online tv Sunday 25 September 2016 Philadelphia Eagles VS Pittsburgh Steelers Live Stream Sep 25, 2016.Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Live Stream kick off the 2016 NFL Football Live with the annual Football game WATCH™ Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Live Stream game, scheduled to start at 04:25 PM on 25.Sep.16 .How to watch the Eagles vs Steelers live stream Football Football online IND in Week 3 HD Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Li.ve S.tre.am Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Li.ve S.tre.am On.line/Game.September 25 .Watch NFL Live Watch Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Live Stream 25/09/2016 .Eagles vs Steelers 2016 live stream: Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles Game time, TV schedule and how to watch online .How to watch Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles Live Stream 25 sep 2016 Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Li.ve S.tre.am (NFL)On.line TV Sept .25th 2016 .Eagles vs Steelers live stream Watch .San Eagles vs Steelers [Live] [Stream] Online “Lucas Oil Stadium” NFL NFL Sunday Free 25.09.2016 .Eagles vs Steelers 2016 live stream: Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Kickoff time, TV schedule and how to watch online Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Watch Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers Game Online Steelers tickets for september 25 at lucas oil stadium in New York Full Watch Philadelphia Eagles Vs Pittsburgh Steelers Live Online Watch Eagles vs Steelers live stream football games online free NFL 2016 September 25 .SD Eagles vs IND Steelers Live Stream Apps iPad Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles” Live Pro Football 09/25/2016 by; Ruben Tyson .WatcH ! Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles Live Stream NFL Online HD TV watch live How to Watch: Eagles at Steelers: TV, Live Stream, Radio & More Eagles Watch: Eagles at Steelers: TV, Live Stream, Radio & More .Sunday, September 25, 2016 12:15 PM PDT Eagles vs Steelers live stream : Watch Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers O n l i n e Eagles vs Steelers Live Stream (NFL) Football Online Online 25th Sep 2016 .CLICK HERE TO WATCH NFL GAMES LIVE .News for Eagles vs Steelers live stream Eagles .How to Watch: Eagles CBS.+TV Watch Steelers vs Eagles Live Stream (NFL Football) Online CBS to broadcast Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers football in Football Football game, scheduled to start at 04:25 PM on 25.Sep.16 Eagles vs Steelers Live Strea.m (NFL/Football) 25 SEP 2016 Watch Eagles vs Steelers Live Stream NFL Football Game On NFL Network, ESPN, FOX, CBS, SKY, NBCSN, TNT, Star Sports Or Any TV Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles Live Stream 25 sep 2016 Somebody has to win the AFC South, whether they like it or not .The Pittsburgh Steelers are Eagles at Steelers Live Stream: Watch NFL Online Eagles vs .Steelers Live Stream: How to Watch Online Watch Pittsburgh Steelers Live Stream.NFL Live Stream Watch Live Free Stream of Pittsburgh Steelers Sun, Sep 25 Philadelphia vs New York LIVE ON Steelers.COM Follow the Steelers on Twitter (@Steelers) for the most up.to.date information on live practice streams and Coach Pagano”s press conferences NFL.com Game Pass gives fans access to live and on.demand Preseason games and full replays of every NFL game on demand, in high definition, including Complete Pittsburgh Steelers NFL Football Coverage at CBS Philadelphia Eagles v Pittsburgh Steelers NFL L.ive S.tream Eagles at Steelers Live Stream: Watch NFL Online .NFL Spin Zone The Philadelphia Eagles and Pittsburgh Steelers will face off in Week 3 AFC matchup .Find out how to catch every snap live via an online Watch NFL Games Live.Tickets .. .DDFP: “Dead or Alive” Steelers” playoffs chances .NOW PLAYING .Diehl: Steelers have to change the culture on that team .NOW the Pittsburgh Steelers .After losing a 39.35 shootout to the Detroit Lions in Week 1, they now must travel to Denver Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles Live Stream 25 sep 2016 Watch Online NFL 2016 Eagles vs Steelers Live Stream : How To Watch Steelers vs Eagles Live Sunday Football Football game, scheduled to start at 04:25 PM on 25.Sep.16 .How to watch the .Eagles vs Steelers live stream Football Football Game,Watch Steelers vs Eagles Game Live online Stream or Watch Steelers Steelers VS Philadelphia Eagles NFL American football 25.09.2016 Eagles vs Steelers [Live] [Stream] Online “Lucas Oil Stadium” NFL NFL Sunday Free 25.09.2016 .Eagles Live Stream: Where to watch Football live telecast, broadcast, sopcast coverage for free Sun, .Sep .25, 2016 1:25 PM to .4:25 PM PDT Watch “Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles” Best Watch Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles live NFL sports .. .Organize PDF Index at 08;38;48 on 09/25/2016 by; Kari Dennis .Watch Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles Live Stream 25.9.16 ‹ No-Fuss Solutions Of Translations Services Blank Information Directly into Useful Spanish Wedding Certificate Translation Software ›

จันทร์, 26 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Categories: Uncategorized Tags:

สพป.นครปฐม จัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

September 25, 2016 Leave a comment

899438.JPG

สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาทุกกลุ่ม จัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ดร.พัลลภ สิงหเสนี รอง ผวจ.นครปฐม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงมุฑิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณให้ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 127 คน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนเกษียณอายุราชการ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษ๊ยณ เป็นการสืบสานประเพณี และแบบอย่างที่ดีงามที่ได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และในปีนี้มีผู้เกษียญอายุราชการจำนวน 127 ท่าน โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี รอง ผวจ.นครปฐม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรทุกท่าน ขอขอบคุณการแสดงของโรงเรียนวัดลำเหย ดนตรีไทย โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ขับร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงโดยโรงเรียนอนุบาลนครปฐมและโรงเรียนพระปฐมเจดีย์ (อนุญาตนำภาพไปใช้ได้ โดยการคลิ๊กภาพลิงค์ที่แนบมาให้)

ก่อนเริ่มพิธีการ https://goo.gl/photos/P34cmbDB4HShEkpg6

พิธีการ https://goo.gl/photos/qiHi8M1Tv5VvdpMn6

มอบเกียรติบัตร https://goo.gl/photos/XtEaLTEjedsWAnGd9

24 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

MOUว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระหว่าง สพป.สิงห์บุรี กับ เทศบาลเมืองบางระจัน

September 24, 2016 Leave a comment

899352.jpg

บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)ว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กับ เทศบาลเมืองบางระจัน

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องตะเพียนทอง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

ด้วย จังหวัดสิงห์บุรี มอบให้สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ในที่ประชุมได้เสนอแนะให้ทั้ง ๓ หน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จึงมีแนวคิดในการเชื่อมต่อระหว่างการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๒-๓ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางระจัน กับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๔-๕ ปี จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ (๑) ร่วมกันจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพในเขตเทศบาลเมืองบางระจัน (๒)ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางระจัน ในด้านการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และด้านคุณภาพครูในการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้นำการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลเมืองบางระจัน ได้แก่ นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน นายธนภัทร ใจภักดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบางระจัน/หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางระจัน นางสมพิศ พงษ์พานิช หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลบางระจัน และน.ส.กนกพร รัตนมณี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านไม้ดัด ผู้นำการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยของสพป.สิงห์บุรี ได้แก่ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี/ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นายณัฏฐธีร์ บุญเขียวระยับ รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นายนิกูล จิตรบรรพต รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ดร.สิร์รานี วสุภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของจังหวัดสิงห์บุรี นายทรงวุฒิ โตโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และผู้บริหารโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางระจัน วิทยากรจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานหนูน้อยรักษ์สุขภาพ ฐานกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ ฐานบล็อกสร้างสรรค์ และฐานเพลงเกมหรรษา เป็นครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีจำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ครูยุพิน ศุภนคร ครูนภา คุ้มครอง ครูยนพักพริ้ง นนธิจันทร์ ครูพีรนุช บุญซิ่ววงษ์ และโรงเรียนอนุบาลบางระจัน จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ครูจินดา ศรีดำ และครูสุพัตรา ชูชาติ การต้อนรับ สถานที่จัดพิธี อาหารว่างอาหารกลางวัน และโสตทัศน์ศึกษาต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองบางระจัน นิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัยจากศพด.เทศบาลเมืองบางระจัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และโรงเรียนอนุบาลบางระจัน

23 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

September 23, 2016 Leave a comment

899047.JPG

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.พัฒนายกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิผลทางการศึกษา ๒.จัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ส่งเสริม สนับสนุนแลพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาและบริหารจัดการสื่อ ๔.พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน(Active, Critical Thinking) เน้นพัฒนาจิตสาธารณะและการบริการชุมชนสังคม ๕.ยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่นานาชาติ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ +++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++++

23 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ต้นแบบสถานศึกษาขนาดเล็กอาชีวศึกษา ๒๕๕๙

September 22, 2016 Leave a comment

4.jpg

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว่าสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้ปรับรูปแบบและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กของอาชีวศึกษา โดยมีเกณฑ์จำนวนผู้เรียนไม่เกิน ๖๐๐ คน ซึ่งมีสถานศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 แห่ง โดยวาง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ การบริหารจัดการครูและผู้เรียน ให้มีการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงการพัฒนาและดูแลห้องเรียนห้องปฏิบัติวิชาชีพ โรงฝึกงานให้มีอุปกรณ์เรียน การสอน ที่พร้อมใช้งานและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นระบบ ให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 โดย สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่า สอศ. จึงได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในวันที่ 21 กันยายน2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของวิทยาลัยต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้ความสำเร็จ รวมทั้งมีการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ 5 วิทยาลัย ได้แก่ 1. วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ 2. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 4. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา และ5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จังหวัดแพร่

กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 21 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

September 21, 2016 Leave a comment

898336.jpg

19 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องพรหมวิหารสี่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมครั้งแรกของผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมมอบนโยบาย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือก “บุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ประจำปี พ.ศ.2559” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายสู่การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อสิ้นสุดการมอบนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อนึ่ง ในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดย ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และคณะครู บุคลากร และนักเรียน สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา ข่าว : รายงาน

20 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙

September 21, 2016 Leave a comment

897948.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 137 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 2 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน ข้าราชการครู จำนวน 114 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน ในงานจัดพิธีสืบชะตาตามประเพณีล้านนา ถวายภัตราหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ประพรมน้ำมนต์

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีพร้อมกล่าวมุทิตาจิตแด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 โดยกล่าวว่า เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ถือเป็นธรรมเนียมแบบอย่างที่ดีเป็นการให้เกียรติแก่ข้าราชการที่เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจวบจนอายุครบ 60 ปี ซึ่งจากนี้ไปผู้ที่จะเกษียณอายุราชการคงจะต้อง เตรียมตัวเตรียมใจอยู่ในอีกสังคมหนึ่ง ที่ไม่มีวัน เวลา มาบังคับเหมือนการปฏิบัติราชการ มีอิสระในการดำรงชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสพแด่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 137 คน

ในการนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวแสดงมุทิตาจิต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 ต่อจากนั้น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และนายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน นางผ่องพรรณ สายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตัวแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนันทิชา ศรีวงศ์ ข้าราชการครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสุแก้ว จันทร์ตา ตัวแทนลูกจ้างประจำ กล่าวแสดงความรู้สึกในชีวิตรับราชการจนถึงเกษียณอายุ เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดงานมุทิตาจิตในครั้งนี้ ได้รับความ อนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม.34 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/relation34/photos/?tab=album&album_id=111537927…

20 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลำพูน เขต ๒ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

September 20, 2016 Leave a comment

898008.JPG

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการ Acadamic Symposium 2016 กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนทุกแห่งได้นำรูปแบบนวัตกรรม เทคนิค วิธีการเรียน วิธีการสอน และวิธีการบริหารจัดการที่ได้พัฬนาจนประสบผลสำเร็จแล้วสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกา่รจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มานำเสนอในรูปแบบของนวัตกรรมที่พัฒนาผลงานที่เป็นเลิศ ที่เรียกว่า Best Practice เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระดับโรงเรียน ระดับเครือสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ สพป.ลำพูน เขต 2

20 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ