Archive

Archive for January, 2018

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

January 31, 2018 Leave a comment

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

1042408.JPG

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่สอบบรรจุได้ จำนวน 22 คน ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วยวิชาเอกภาษาไทย 2 คน เอกคณิตศาสตร์ 5 คน เอกภาษาอังกฤษ 1 คน เอกสังคมศึกษา 2 คน เอกปฐมวัย 4 คน เอกพลศึกษา 3 คน เอกภาษาจีน 1 คน เอกวิทยาศาสตร์ 1 คน เอกดนตรี 2 คน และเอกประถมศึกษา 1 คน โดยผู้อำนวยการเขตฯ ได้ให้โอวาท,นโยบายการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำให้ครูมีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน รวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ และแสดงความห่วงใยซักถามถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการอยู่อาศัยขณะปฏิบัติการสอนยังพื้นที่ห่างไกล โดยครูผู้ช่วยที่เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีความมุ่งมั่นที่จะสอนนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความรู้อันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ถ่ายภาพ-รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

29 มกราคม 2561 นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารเรียนปฐมวัย “อาคารรวมใจ” โรงเรียนบ้านสี่แยก อำเภอวัฒนานคร

1042908.jpg

29 มกราคม 2561 นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารเรียนปฐมวัย “อาคารรวมใจ” โรงเรียนบ้านสี่แยก เพื่อรองรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ในปีการศึกษาต่อไป โดยงบประมาณจากการระดมทรัพยากร จาก ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจในการนำบุตรหลานมาศึกษาในโรงเรียนเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับข้าราชการครูในการปฏิบัติงาน บริหารโดยนางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล 3 ขวบ – ชั้นประถมศึกษาปีที 6 มีนักเรียน จำนวน 52 คน

ทั้งนี้ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้ติดตาม การดำเนินการการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำโครงการ Hi-Speed Internet ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว…ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

1042291.JPG

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา จัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning Critical Thinking) และยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ซึ่งสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีโรงเรียนโครงการประชารัฐ จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก โรงเรียนวัดจรเข้ตาย และโรงเรียนวัดบางโรง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

30 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“สวรรค์อนันต์วิทยา ๔.๐ Open House”

January 30, 2018 Leave a comment

1043011.JPG

วันนี้(30 มกราคม 2561) โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 2561 “สวรรค์อนันต์วิทยา 4.0 Open House” โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธาน และนายถาวร ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 2561 “สวรรค์อนันต์วิทยา 4.0 Open House” จักขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างอิสระและสร้างสรรค์ตามความถนัดของตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านเทคโนโลยี และการงานอาชีพ ตามที่ได้เล่าเรียนมาจากทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ ได้นำเสนอผลงานของตัวเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วยครูและบุคลากรจำนวน 175 คน นักเรียนจำนวน 2,550 คน นอกจากนี้ยังมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาอีกจำนวน 12 โรงเรียน เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อศึกษาดูงานและเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาอีกด้วย

30 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิษณุโลก เขต ๑ “โปร่งใส บริสุทธ์ เป็นธรรม”

January 29, 2018 Leave a comment

1041832.JPG

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิกฤต) บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาครูคลังสมองและธุรการโรงเรียน ปี 2561 ของสพป.พิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ย้ำการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไประเบียบ กฎเกณฑ์ ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้สนามสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ของ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นสนามสอบสีขาว การสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ แบ่งห้องสอบออกเป็น 19 ห้อง มีผู้เข้าทั้งสิ้น 667 คน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะทำการประกาศผลสอบภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

28 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

January 27, 2018 Leave a comment

1041618.jpg

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Internation Junior Science Olympiad: 15 th IJSO) และการสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (The Twelfth Internation Earth Science Olympiad: 12 th IESO) ให้แก่นักเรียน จำนวน 159 คน ณ สนามสอบโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Internation Junior Science Olympiad: 15 th IJSO) ดำเนินการสอบวิชาคณิศาสตร์ เวลา 08.30 น. – 10.00 น. วิชาฟิสิกส์ เวลา 10.01 – 11.40 น. วิชาเคมี เวลา 13.00 น. – 14.30 น. วิชาชีววิทยา 14.40 น. – 16.10 น.

การสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (The Twelfth Internation Earth Science Olympiad: 12 th IESO) ดำเนินการสอบวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 07.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 159 คน มีเวทีแข่งขันทางวิชาการ 2 เวที 1.การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Internation Junior Science Olympiad: 15 th IJSO) 2. แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (TheTwelfth Internation Earth Science Olympiad: 12 th IESO) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนแห่งประเทศไทยฯ โดยขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2544 และพ.ศ. 2552

พร้อมนี้ นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการสอบแข่งขันฯ ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายวินัย บุญชุ่มใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนหอพระ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่ในการสอบแข่งขันฯ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196889112…

27 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สระว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นศ.๒

January 27, 2018 Leave a comment

1041552.jpg

**26 มกราคม 2561 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดสระว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) โรงเรียนวัดมังคลาราม โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณในการสบทบทุนสร้างสระว่ายน้ำดังกล่าว

..**นางวันเพ็ญ ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม กล่าวว่า เนื่องจากสภาพปัจจุบัน อำเภอพิปูนมีสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการล่อเหลียมในการตกน้ำ และสภาพลำคลองในปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่เล่นหรือว่ายน้ำของเด็กนักเรียนหรือเยาวชนในเขตอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันหางบประมาณเพื่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กนักเรียนในอำเภอพิปูนและในอำเภอใกล้เคียงได้มาฝึกหัด โดยใช้งบประมาณกว่า 500,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและครูสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ฝึกหัดให้เด็กและครูรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ในการนี้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้นักเรียนเอาชีวิตรอดจากน้ำจะเน้นความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำได้ เคลื่อนที่ในน้ำได้ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยดีตลอดมา และเราจะร่วมนำพานักเรียนไปให้ถึงฝั่งเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไป

26 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์อัตนัย ภาษาไทยสู่มาตรฐาน

January 26, 2018 Leave a comment

1040830.JPG

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “กลยุทธ์อัตนัย ภาษาไทยสู่มาตรฐาน” ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัด ให้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการยกระดับไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดำเนินการยกระดับเป็นกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการสอบรูปแบบอัตนัย เน้นพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก

ในการนี้ สพป.ชุมพร เขต 1 เห็นความสำคัญและตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จึงเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู ในสังกัด ให้สามารถนำแนวทางการสอบรูปแบบอัตนัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณครูกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สนใจ ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ นางพรรณี จันทร์ณรงค์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครู ร.ร.วัดปากด่าน ดำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสูบ ผ่านกระบวนการ PLC

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังสนามเฮลิคอปเตอร์ขั่วคราว โรงเรียนพร้าววิทยาคม

January 26, 2018 Leave a comment

1040758.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพร้าววิทยาคม พระราชทานสิ่งของให้ นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พ.ต.อ. ปภาณ สุจินตะเดชา ผกก.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม คือนายเฉลิมพล สุภา ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิชาเอกภาษาไทย และนางสาววิมพ์วิภา ด้วงทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท รายงานได้รับพระราชทานรางวัลการแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 9 หัวข้อ”ศิลปไทย ใครก็รู้จัก” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นอกจากนี้ ได้มีนักเรียนทุนพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2529 คือนางสอางศรี มณียะ ปัจจุบัน ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิชาเอกคหกรรม โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้ถวายเอื้องพร้าวดอกไม้ดินสวย โอกาสนี้ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พ.ต.อ. ปภาณ สุจินตะเดชา ผกก.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196666447… https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196686066…

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ