Archive

Archive for June, 2014

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ค่านิยมองค์การ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

602379.JPG

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ค่านิยมองค์การ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีข้าราชการในสังกัดที่ประกอบด้วย ข้าราชการครู ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ในการพัฒนาจำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะให้ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ค่านิยมองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว มีจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เกิดความรัก เสียสละ และความทุ่มเทให้องค์การ และได้เรียนรู้ ถอดประสบการณ์จากผู้รู้เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราฎร์อุปกรณ์) และโรงเรียนอะระกะมูดอง ประเทศพม่า โดยมี นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

28 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ครั้งที่๒

เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๒/๒๘และรั้วโรงเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่๑๗๙

……………………………………………

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่๑๗๙ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๒/๒๘และรั้วโรงเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๕ แบบสัญญาจ้าง

๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันซอง

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(๔) หลักประกันผลงาน

๑.๗ สูตรการปรับราคา

๑.๘ บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร

๑.๑๐ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)

(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบสแช.๒/๒๘และรั้วโรงเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๗” ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ ๑๐,๐๕๗,๐๐๐.๐๐บาท

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป ๕. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน ๕๐๒,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

๖.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๗งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อโครงสร้าง คสล. ฐานราก เสาตอม่อ คาน พื้นและบันได ระดับชั้นที่ ๑ เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง คสล. เสาคาน พื้นกันสาดและบันได ระดับชั้นที่ ๒ เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง คสล. เสา คาน พื้นกันสาดและบันได ระดับชั้นที่ ๓ เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๓ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง คสล. เสา คาน ชั้นหลังคาและงานคลส.ส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ตีฝ้าเพดาน เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อผนัง ฉาบปูนทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ทั้งหมด ทำผิวพื้น ติดตั้งระบบประปาเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู-หน้าต่างทาสี ติตตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งสุขภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรัยบร้อย ตามที่กำหนดในสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ๑๑. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) มาวางไว้ต่อกรมเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

กรมจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบสแช.๒/๒๘และรั้วโรงเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๕๗,๐๐๐.๐๐ (สิบล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อกรมฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.๕ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗ ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันของเอกชนที่ราชการรับรองหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๔.๑ สาขาช่างเ

จันทร์, 23 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทน สนง.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สพฐ.ติดตามข้อมูลการคัดสรรนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

596267.jpg

ผู้แทน สนง.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สพฐ.ติดตามข้อมูลการคัดสรรนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์………นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ และนางสาวแสงสุรีย์ มะมินทร์ ได้เดินทางมาติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ในการคัดสรรนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2557 ณ บ้านพักของนักเรียนที่ได้การคัดสรร ในเขตพื้นที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพม.เขต 40 รวม 3 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ มีนางนิตยา แก้วชู ผู้แทนของ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมติดตามอำนวยความสะดวก. อนึ่ง ในการคัดสรรนักเรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงที่ผ่านมานั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ อีก 2 ท่าน เข้าร่วมการพิจารณาด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

18 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

สพม.34 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

602298.jpg

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 220 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนได้สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อพัฒนาผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการนำเสนอความรู้ ความสามารถในหลากหลายเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดอบรมในครั้งนี้ ส่งผลให้ครูผู้สอนตระหนักและกระตือรื้อร้นในการพัฒนาตนเองและให้มีความพร้อมสู่อาเซียนและพัฒนาการเรียนการสอนให้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

สพม.๓๘ จัดกิจกรรมประกวดดนตรีสตริงมัธยมศึกษา

602243.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันดนตรีสตริง (To Be Number One) Season 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.๓๘ (สุโขทัย – ตาก) ซึ่งดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.๓๘ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านดนตรี จึงได้มีเวทีแสดงความสามารถของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยได้มีการจัดแข่งขัน ๓ สนามการแข่งขันคือ รอบคัดเลือกจังหวัดตาก โรงเรียนตากพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ รอบคัดเลือกจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งผลการตัดสินรอบคัดเลือกจำนวน ๘ ทีม ได้แก่จังหวัดตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม และโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โรงเรียนศรีนคร และโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย ผลการตัดสิน ดังนี้ ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา และรางวัลชมเชย โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และโรงเรียนศรีนคร

สพป.ชม.เขต 4 “การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

602340.JPG

ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 มอบหมายนายสุภาพ กาวิ รอง สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ ศน.ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ตามนโยบาย สพฐ.เพื่อพัฒนาครูในสังกัด ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ สามารถใช้แบบคัดกรองคนพิการ 9 ประเภทได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา และได้รับการรับรองบุคคลของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เป็นครูผู้สอน อ.สันป่าตอง และหางดง / รุ่นที่ 2 เป็นครูผู้สอน อ.สารภี แม่วาง และดอยหล่อ รวมทั้งสิ้น 202 คน

วิทยากรประกอบด้วย นางปัญญดา กันจินะ รอง ผอ.ศูนย์ฯ เขตการศึกษา 8 กลุ่มนิเทศคุณภาพการศึกษา นางณณัฐชา สวยสด งานสื่อศูนย์ฯ / นางพิมลพร จันทร์สมดี รอง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร / นางมาลลินี วรรณวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนกาวิละอนุกูล และศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต 4

วิธีการอบรม : ทดสอบความรู้ก่อน หลังการอบรม บรรยายสรุปองค์ความรู้ ฝึกปฎิบัติการคัดกรองคนพิการแต่ละประเภท และตรวจสอบการฝึกปฎิบัติงานตามใบงานเป็นรายบุคคล รายกลุ่มเพื่อสะสมคะแนนการขอรับวุฒิบัตรการอบรมตามเงื่อนไขที่ สพฐ.กำหนด

ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อ http://www.prcmi4.com http://www.cmi4.go.th/ http://www.obec.go.th/ http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil http://www.facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.ปท. และ Line สมาคม ปชส.สพท.ปท. Line สพป.ชม.เขต ๔ Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Lineเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น

28 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

“ บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ”

602073.jpg

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการโครงการ “ บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ เยอรมณี เมื่อพี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น้อมนำมาดำเนินโครงการโรงเรียนนำร่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 มีโรงเรียนนำร่องโครงการรุ่นที่ 1- จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ โรงเรียน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง “ เสียง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “ เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำไปต่อยอดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากการทดลองพื้นฐานในขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ซึ่งจะให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เนื่องจากการอบรมเป็นการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองจึงได้จัดอบรมเป็น ๒ รุ่น โรงเรียนนำร่องโครงการ “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ”

รุ่นที่ ๑ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

– โรงเรียนนำร่องโครงการฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ จำนวนผู้เข้าอบรม ๔๕ คน

– โรงเรียนนำร่องโครงการฯ รุ่นที่ ๓ เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนผู้เข้าอบรม ๕o คน

วิทยากรให้การอบรมประกอบด้วยผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network:LN)

และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น คือ ศน.วนิดา อุปธารปรีชา และคุณครูสุนารี แก้วบุญมา จาก

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ การอบรมใช้การศึกษาหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มนำเสนอ

ผลการศึกษาของกลุ่ม การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทดลอง การสาธิต และอภิปรายซักถาม จัดแสดง

ผลงานของกลุ่ม ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อนุเคราะห์ให้ใช้

สถานที่ห้องประชุม ในการจัดอบรมรุ่นที่ ๒

สุชาติ และ คำพาย อีกหนึ่งตัวอย่างคนดีของสังคม

601700.JPG

การสร้างคนดีของสังคม นับเป็นความเพียรพยายามของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะวงการศึกษา ที่ถือว่า เป็นหน่วยงานในระยะเริ่มต้น ที่จะต้องสร้างและปลูกฝังตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษา คือให้คนไทยเป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

ซึ่งหากนำประโยค “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” มาคลี่ เพื่อให้เข้าใจ นั่นคือ สังคมจะอยู่ได้เป็นสุขได้ ก็จะต้องเป็น “คนดี” เป็นฐานเบื้องต้น และเจาะลึกไปสู่การที่จะได้มาซึ่งคนดี จะต้องได้รับการเพาะบ่ม ได้รับการปลูกฝัง ขัดเกลามาตั้งแต่เยาว์วัย ที่สุดก็คือ การขัดเกลาตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งครูผู้สอน จะต้องชี้ประเด็นของการเป็นคนดี ต้องทำตัว ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างในวิถีปฏิบัติของผู้เรียน

สังคมอยู่ดี มีความสุข การเรียนรู้จะต้องควบคู่ขนานด้วย “ความเก่ง” คือครูผู้สอนต้องใส่ฐานการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเริ่มต้นก็คือ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น วิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อแก้ปัญหาแห่งตนเองได้

ทั้งหมด เมื่อนำมาร้อยรัด จึงนับว่าน่าจะเพียงพอ สำหรับการดำรงชีวิตของประชากรพลเมืองของโลก ซึ่งความเป็นจริง ที่จะเป็นไปได้ หรือไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับบริบทแห่งการรับรู้ บริบทแห่งวิถี ที่มีฐานของจิตใจเป็นองค์ประกอบ ซึ่งหากจะใช้คำว่า “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” ก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปสักเท่าใด และจะมีกี่คน กี่มากน้อย ที่จะเข้าลึกถึงคำว่า “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” ซึ่งบางคนก็ครบองคาพยบของคำ คำนี้ บางคนก็ไม่ครบ บ้างก็เป็น “คนดี” แต่ไม่ใช่ “คนเก่ง” บางคนก็เป็น “คนเก่ง” แต่ไม่ใช่คนดี แต่โอกาส ของ โอกาส ย่อมให้ โอกาส เสมอ

วันนี้จึงขอยกตัวอย่างของ “คนดี แต่ไม่ใช่ คนเก่ง” แต่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คือ นายสุชาติ กรกนก พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (สพป.สระบุรี เขต ๒) และนายคำพาย ฉันทะ ช่างไฟฟ้า ๓ ร.ร.บ้านช่อง สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ เหตุการณ์ ในเหตุผลประกอบ คือ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต ๑ และ ๒ ณ สนามกีฬา สพป.สระบุรี เขต ๒ สร้อยข้อมือทองคำ ขนาดน้ำหนัก ๑ บาท (มีราคา ๒ หมื่นบาทเศษ) ของนางจารุณี วงศ์สง่า บุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้หล่นหาย ในระหว่างการแข่งขันกีฬา ความทราบถึงบุคลากรสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้มีความเอื้ออาทรในความเดือดร้อนของเพื่อนร่วมวิชาชีพจึงได้เร่งตามหาภายในสนามกีฬา จนพบและนำส่งคืนเจ้าของ ครบสมบูรณ์ ซึ่งนายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นตัวแทนนำสิ่งของไปขอบคุณบุคคลทั้งสอง

ที่ชี้ให้เห็น ในวันนี้ ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงพฤติกรรม ทำดี ของบุคคลทั้งสอง เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ถือเป็นตัวอย่างแห่งการทำดี ถึงแม้ว่า องค์ประกอบของการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ครบก็ตาม ซึ่งอย่างน้อย ก็ชี้ให้เห็นว่า การไม่เป็น “คนเก่ง” ก็สามารถเป็น “คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” ได้เช่นกัน ซึ่ง เรา ท่าน จะได้ทราบและเห็นบ่อยครั้งในการทำความดี ในการปลูกฝัง “ไม่ใช่ของ ของเรา ไม่ควรที่จะเป็นของเรา” ของ “ครู” ในสถานศึกษาทุกแห่ง

ขอยกย่องย่อง ชมเชย และขอปรบมือให้ นายสุชาติ กรกนก และนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ที่มีบุคคล “คนดีของสังคม” อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งสอง อย่างดัง ๆ และกึกก้อง

27 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ สพป.นศ.๔

596292.jpg

ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน แก่ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๗๐ คน โดยมีนายพิพัฒน์ มหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา ๒ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช…

นายพิพัฒน์ มหาสวัสดิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา ๒ กล่าวว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละโรง ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลุ่มเครือข่ายเป็นฐาน ซึ่งตอบสนองคุณภาพตามมาตรฐานที่สูงขึ้นด้าน O-net เทียบเคียงในระดับประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-net) กลุ่มสาระหลักบวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของฐานเดิม และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านการใช้เหตุผล เฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ของแต่ละด้าน นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยจะส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในเครือข่ายให้มีความรู้ ความสามารถในการวัดประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร ที่สอดคล้องกับแนวทางการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นที่ทดสอบ ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพท่าศาลา ๒ นำแบบทดสอบและกระบวนการวัดผลและประเมินผลไปใช้เป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพื่อเตรียมการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นอกจากนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร… …ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัดโดยระบบ social network ได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Prnst4/734473003251332?ref=hl …ภาพ/ข่าวโดย : นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์

18 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๐ เตรียมความพร้อม PISA ผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

602029.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกับโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการเตรียมความพร้อม PISA ผู้เรียน ด้วยการจัดค่ายฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม PISA ผู้เรียนที่มีช่วงวัย 15 ปี ให้มีความสามารถทางวิชาการด้านการอ่านและการเขียน สู่การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบได้มีโอกาสทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของ สพฐ.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งปฏิรูประบบการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกำหนดจุดเน้นการดำเนินงานของสถานศึกษาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 นักเรียนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้เข้าค่ายประกอบด้วย นักเรียนชั้น ม.2/ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นม.2/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวนทั้งสิ้น 180 คน …

27 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ