Archive

Archive for December, 2015

เทรนด์การศึกษาปี ๒๕๕๙ เด็ก=โจทย์ เน้นเชื่อมโยง กระจายอำนาจ

December 31, 2015 Leave a comment

เทรนด์การศึกษาปี 2559 เด็ก=โจทย์ เน้นเชื่อมโยง กระจายอำนาจ : โดย…ชุลีพร อร่ามเนตร

Read more…

หนุ่มนิติรามฯคว้ารางวัลดีเด่นสิทธิมนุษยชน

December 30, 2015 Leave a comment

“พงษ์นรินทร์” หนุ่มนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง คว้ารางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558

Read more…

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัด

December 29, 2015 Leave a comment

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงานเขตฯ” จะทำการขายทอดตลาดอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1. อาคารเรียน ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ มค. 015 2 ชั้น 16 ห้องเรียน สร้างเมื่อ

พ.ศ. 2526 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ราคากลางรวมทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน 698,695 .-บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

โดยกำหนดดูสถานที่และวัสดุที่จะทำการรื้อถอนได้ที่โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16..30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี กำหนดให้ลงชื่อผู้เข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกันตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ถึง เวลา10.00. น. และดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา16..30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 043-725213 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ http://www.mkarea1.go.th การขายทอดตลาดมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การขายทอดตลาดมีวิธีการดังนี้

1.1 การขายทอดตลาดจะทำการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

1.2 ผู้ประมูลต้องเสนอราคาขั้นต้นไม่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด

1.3 ผู้ประมูลได้ต้องจ่ายเงินสดทันที หากไม่สามารถชำระเงินสดได้ในคราวเดียวกัน

ให้วางเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากชำระไม่ครบถ้วนภายในกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จะริบเงินที่วางประกันไว้แล้วจะทำการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

1.4 การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ ใช้วิธีเคาะไม้

1.5 ผู้ประมูลได้ต้องทำการรื้อถอนอาคารและขนวัสดุให้เสร็จสิ้นไปจากบริเวณที่รื้อถอนภายใน

30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดดังกล่าว “สำนักงานเขตฯ”

จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ -2-

2. การเข้าร่วมเสนอราคา

2.1 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาพร้อมจ่ายเงินสดไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของราคาที่คณะกรรมการประเมินราคากลางกำหนด ในวันที่ 11 มกราคม 2559

2.2 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ยื่นต่อคณะกรรมการผู้รับลงทะเบียน

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

2.2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2.2.4 หนังสือรับรองผลงานการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง(ฉบับจริง) ตามข้อ 3.3

2.3 ผู้ เสนอราคาต้อง เข้า เสนอราคาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ทำการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อม

รับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือ

บริคนห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างฉบับจริงมูลค่า

ไม่ต่ำกว่า 40 % และเป็นผลงานที่ดีและเสร็จเรียบร้อยไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันประกาศเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานเอกชนที่ทางราชการเชื่อถือ

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นในการขายทอด

ตลาดหรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม

3.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

4. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

4.1 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ผู้สู้ราคา ชี้แจงข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวข้องกับผู้สู้ราคาได้

และมีสิทธิ์ไม่ทำข้อตกลง หากปรากฏว่าหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง

4.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการขายทอดตลาดว่า ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดซึ่งเสนอ

ราคาสูงสุด เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการสู้ราคา ทางราชการมีสิทธิยกเลิกการขายทอดตลาดและพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน

5. การทำข้อตกลงซื้อขาย

5.1 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องมาทำข้อตกลง โดยการนำเงินสดมาชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่

ขายทอดตลาด ตามจำนวนที่คณะกรรมการผู้ขายทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ตอบรับตามข้อ 4

หากไม่นำเงินมาชำระตามกำหนดข้างต้นทางราชการจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ และผู้ขายทอดตลาดจะเอาทรัพย์สินนั้นออกขายอีกซ้ำหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้เสนอราคาเดิมนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาด -3- 5.2 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องนำเงินสดมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อวางเป็นหลักประกันการ

รื้อถอนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอราคาสูงสุดประมูลซื้อได้ในวันที่ขายทอดตลาด หากผู้เสนอราคาสูงสุดไม่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันดังกล่าว ทางราชการจะยกเลิกการขายทอดตลาด สำหรับการคืนหลักประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้คืนหลักประกันดังกล่าว

5.3 ในการรื้อถอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้น ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องจัดให้มีวิศวกรหรือ

ผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของการรื้อถอนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบและเกิด

ความเสียหายกับพื้นที่บริเวณข้างเคียงที่ทำการรื้อถอน หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

5.4 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินขายทอดตลาดทั้งหมด(ไม่ว่าจะใช้

ได้หรือไม่) ออกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทำหนังสือข้อตกลงไว้โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินอื่นๆ

และจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามข้อตกลงนี้ให้อยู่ในความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการรื้อถอน

และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการรื้อถอนรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งของต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

หากไม่อาจจะทำได้ตามที่ทางราชการกำหนดไว้จะต้องยินยอมให้ทางราชการดำเนินการ ดังนี้

6. ค่าปรับ

หากผู้เสนอราคาสูงสุดไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้ผู้ขาย

ยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ขายเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา

ที่ผู้เสนอราคาสูงสุดประมูลซื้อได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามข้อตกลง หรือวันที่ผู้ขายได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

7. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา

7.1 กรณีผู้เสนอราคาสูงสุดซึ่งทางราชการแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ ไม่มาทำข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 5 ทางราชการอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ

(ถ้ามี)รวมทั้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาให้เป็นผู้ทิ้งงาน

7.2 ทางราชการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบข้อตกลง

ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

8. ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

การขายทอดตลาดและประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ‹ ประกาศโรงเรียนวัดนางเหล้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ›

จันทร์, 28 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา ๕๘ คุณภาพไม่ชัด

December 29, 2015 Leave a comment

การศึกษา 58 “คุณภาพไม่ชัด” : โดย…ชุลีพร อร่ามเนตร / เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ

Read more…

สพป.สมุทรสาคร : จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสัญจร ณ โรงเรียนบ้านโคก

December 27, 2015 Leave a comment

810096.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายพิศาล นันทเส

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสัญจร

ณ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดย

นายพิศาล นันทเส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงเป็นประธาน พร้อมนี้ ได้เชิญ

นางมุกดา คุปตอาภากุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

“วันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2558 ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดศรีเมือง โรงเรียนวัดอ้อมน้อย โรงเอกชัย และโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

นายนริศ ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สมุทรสาคร ชี้แจงรายละเอียด

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่

ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต และครู จำนวน 35 คน

24 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๙

December 26, 2015 Leave a comment

810269.jpg

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 จัดการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม

สระโบราณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมในวันนี้สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนชั้นป. 1 อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นป. 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนทุกชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 251,000 (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้จัดทำแผนรองรับเพื่อพัฒนางานดังกล่าวพร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยปีงบประมาณพ.ศ. 2559

2. เพื่อกระตุ้นการพัฒนางานของเครือข่ายและโรงเรียนตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET NT และระดับโรงเรียน ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ผู้เข้าประชุมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 200 คน

กิจกรรมเป็นการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กระตุ้นแนวคิด จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีส่วนในการพัฒนางานด้านภาษาไทยในปีการศึกษา 2558

และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีส่วนในการพัฒนางานด้านภาษาไทย ในปีการศึกษา 2558 ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จำนวน 234 ราย วิทยากรการอบรมด้านภาษาไทย จำนวน 17 ราย การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน จำนวน 218 ราย และครูผู้ได้รับคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน จำนวน 3 ราย

25 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนนครไทยวิทยาคม

December 26, 2015 Leave a comment
Categories: Uncategorized