Archive

Archive for September, 2014

โรงเรียนวัดลำเหย สพป.นครปฐม เขต ๑ รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ จากกระทรวงวัฒนธรรม

September 30, 2014 Leave a comment

654896.jpg

โรงเรียนวัดลำเหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยนายชูศักดิ์ ชาญช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำเหย เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศระดับจังหวัดและเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๖ โล่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าสาระความสำคัญของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครั้งนี้ โรงเรียนวัดลำเหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยมีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงส่งเสริมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ เคยได้รับรางวัลต่างๆ ทางดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน –//เบญญพัฒน์ สุอมรา รายงาน–//

30 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับมอบห้องสมุดโรงเรียนชุมชนลานสกา จากบริษัทกรุงศรีอยุทธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัดมหาชน

September 30, 2014 Leave a comment

654059.JPG

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ รับมอบห้องสมุดโรงเรียนชุมชนลานสกา ได้รับงบบริจาคสร้างห้องสมุดจากบริษัทกรุงศรีอยุทธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัดมหาชน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ รับมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ต่อหน่วยงานทางการศึกษาและชุมชนอย่างมากที่สุดเพราะห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง และยังสามารถใช้สอยให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลาย มองเห็นว่าผู้บริหารทางบริษัท ฯ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ///รัตนา เงินแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ภาพ /จรวยพร อัตปัญญา รายงาน

29 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศิลปะร่วมสมัยในชีวิต

September 29, 2014 Leave a comment

jkafbkdedid95cakcbdbf.jpg

“การสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นนับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของคนเรา เช่น ศิลปะในการทำอาหาร ศิลปะในการทำงาน ศิลปะในการเขียนหนังสือ การพูด การคบเพื่อน การแต่งกาย ซึ่งเราจะพบว่า ความสุขที่เกิดขึ้นล้วนมีที่มาจากการสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านั้นนั่นเอง”

คำกล่าวของ เขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดใจก่อนจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ เขาบอกว่า ชีวิต การงาน หน้าที่ของ เขมชาติ เริ่มตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จนกระทั่งเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และจบปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับราชการเป็นนักโบราณคดี ในหน่วยศิลปากรที่ 3 จังหวัดสุโขทัย และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่เรื่อยมาจนกระทั่งได้เข้ามาดูแลสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผลงานตลอด 2 ปีที่เข้ารับหน้าที่ ผอ.สศร. ได้ส่งผ่านความสุขไปสู่คนไทยด้วยผลงานศิลปะอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการดีๆ ระดับนานาชาติ เช่น การจัดนิทรรศการ World Watermedia Exposition, Thailand หรือ มหกรรมสื่อสีน้ำโลก ประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สามารถนำเสนอผลงานสีน้ำจากศิลปินนานาชาติ, โครงการ “ภาพสวยกวีใส” The International Photographer and Writer ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ จ.กระบี่ และ จ.ชลบุรี ผ่านงานศิลปะภาพถ่ายและบทความนิตยสารไปสู่นักท่องเที่ยวในต่างประเทศมากมาย

กระทั่งงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2557 นี้ ได้แก่ โครงการเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ “Harmony World Puppet Carnival” ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลหุ่นโลกปี 57 โดยมีประเทศตอบรับร่วมงานมากสุดในประวัติศาสตร์ถึง 74 ประเทศทั่วโลก เขาบอกว่าวิธีทำงานศิลปะให้เป็นรูปธรรมนั้น ได้ตั้งเป้าหมายสำคัญคือการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เน้นการสืบสาน สร้างสรรค์ และบูรณาการ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

แม้ในเดือนกันยายนปีนี้ จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม แต่เขาบอกว่า ก็ยังมีไฟในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยม หนึ่งในเป้าหมายต่อจากนี้ไป ประการแรก อาจเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติได้ไม่มากก็น้อย และคงจะได้มีเวลาอ่านหนังสือที่เก็บสะสมไว้มากกว่า 1,000 เล่ม งานสะสม ทั้งแสตมป์ ของเก่า พระเครื่อง ฯลฯ เขียนหนังสือ เป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมากว่า 36 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลดีเด่น

September 29, 2014 Leave a comment

651680.jpg

นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตร ทุนการศึกษานักเรียน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 22 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จ.พิษณุโลก ดังนี้

1.โล่รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556

– โรงเรียนบ้านแม่ระกา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 2. การประกวดกิจกรรมงานคืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก ปี 2557

– การประกวดแอโรบิค ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดู่

– การประกวดแอโรบิค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

– การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา นักร้องชาย รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ภาณุพงศ์ ฉิมแบน โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

– การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา นักร้องหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อรทัย แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 3. มอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองเด็กนักเรียน และป้องกันออกกลางคัน ปี 2557 4. มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทผู้บริหารโรงเรียน การแข่งขันยิงปืนประเภทสมัครเล่น ปี 2557 กลุ่มสวัสดิการครูอำเภอเนินมะปราง แก่ นายมานะ แสงนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

24 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นสุดท้าย หน่วยจังหวัดพิษณุโลก

September 28, 2014 Leave a comment

652637.JPG

วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 8 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก ซึ่งดำเนินการพัฒนามาเป็นรุ่นสุดท้าย สำหรับหน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นครูบรรณารักษ์จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 200 คน อบรมระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557 โดยว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนและบูรณาการกิจกรรมห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ตลอดจนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ทีคุณภาพอย่างหลากหลาย ซึ่งได้การสนับสนุนด้านวิทยากรและงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

26 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

September 28, 2014 Leave a comment

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดงานแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗

653184.jpg

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติคุณบัตร และแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖๒ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ คน โดยมี นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ ความสามารถร่วมกันพัฒนาการศึกษามาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นหลังต่อไป เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ // บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพม ๒๙ จัดประกวดนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ตามองค์ประกอบทั้ง ๓ ด้าน

653097.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดย ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ จัดประกวดนิทรรศการผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบทั้งสามด้าน คือ ๑)ด้านโอกาสทางการศึกษา ในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือ ๒)ด้านคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับฯ ๓)ด้านนโยบายทั้ง ๖ ประการ..ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดนำผลงานมาแสดงและนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม ในรูปของคณะกรรมการ.. ผลการประกวด ด้านโอกาสทางการศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แ…ก่ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร(สหวิทยาเขต๒)..ชนะเลิศด้านคุณภาพการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนนารีนุกูล(สหวิทยาเขต๑) และชนะเลิศด้านนโยบายของกระทรวงฯ ได้แก่ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร(สหวิทยาเขต๖) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านปราโมทย์ แก้วสุข ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบรางวัลให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี..บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม๒๙/ภาพ-ข่าว

เสียงขอบคุณจากโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ชม.เขต 4

653059.jpg

นายศฤงคาร แป้นกลาง ผอ.โรงเรียนวัดสามหลัง อ.สันป่าตอง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดเผยว่าโรงเรียนวัดสามหลัง ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับโซนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการนำเสนอผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในครั้งนั้น ตนขอฝากขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีความตั้งใจร่วมกันปฎิบัติงานด้วยความทุ่มเท จนกระทั่งสามารถได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ประเมินของคณะกรรมการ จากทั้งหมด 65 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ให้เหลือจำนวน 20 โรงเรียน เพื่อไปคัดเลือกต่อที่จังหวัดเชียงราย ให้เหลือเพียง 10 โรงเรียน และระหว่างนี้ตนและคณะครูจะต้องช่วยกันพัฒนาจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชนต่อไป…

ภาพโดย..ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสามหลัง สุกัญญา เชื้อหมั้น และ ชัญญาภัส ศรีนันตา / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว เผยแพร่แล้วผ่านสื่อ.. http://www.prcmi4.com http://www.obec.go.th(ข่าวภาคเหนือ)

http://www.eduthainews.com (ข่าวภาคเหนือ) http://www.Facebookข่าวการศึกษาไทย.com http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ www. facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่ว ปท. และ Line สพป.ชม.เขต 4 Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต 4

Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line Pr.สพฐ.Northern Line ชมรม ปชส.กพฐ.ปท.

ขอความอนุเคราะห์ ปชส.สื่อ นสพ.ท้องถิ่น

27 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒๐ปี”กลุ่มรักการอ่าน”พื้นที่เล็กๆของเด็กกัลยาณวัตร

September 27, 2014 Leave a comment

20ปี”กลุ่มรักการอ่าน”พื้นที่เล็กๆของเด็กกัลยาณวัตร : จิติมา จันพรม รายงาน

Read more…