Archive

Archive for March, 2015

สพม.๑๕ (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องปฏิรูปการเรียนรู้

731000.jpg

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ทำไมต้องปฏิรูปการเรียนรู้”

สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 15 อยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพศึกษา ดังนั้น เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายทางด้าน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สพม. 15 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีทิศทาง มีความรอบรู้ และมีความเข้าใจในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนนั้่นเอง

ในการนี้ สพม. 15 เชิญ ท่านชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการ และ เป็นวิทยากร หัวข้อ “ทำไมต้องปฏิรูปการเรียนรู้” การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ

มีผู้เข้ารับการประชุมทั้งสิ้น 550 คน ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรหลักของโรงเรียน ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ณ โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดนราธิวาส

(ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แพทย์นักวิจัย๒ม.ดังค้นพบสาเหตุมาลาเรียขึ้นสมอง

58j67dc5dcaaagj5aacib.jpg

แทพย์นักวิจัย 2 ม.ดัง “มหิดล-วลัยลักษณ์” ค้นพบสาเหตุเชื้อมาลาเรียขึ้นสมอง เกิดจากเซลล์ในร่างกายถูกเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรงกระตุ้นโปรตีนที่ควบคุมการแสดงออกของยีนต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทางสมองรุนแรงจนเสียชีวิต เล็งอนาคตพัฒนายาใหม่ลดอัตราการเสียชีวิต

รศ.ดร.พญ.พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล จากภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การกระตุ้นของทรานสคริปชัน แฟคเตอร์ : นิวเคลียร์ แฟคเตอร์แคปปาบีในโรคมาลาเรีย”

รศ.ดร.พญ.พรรณเพ็ญ เล่าว่า โรคมาลาเรียหรือไข้จับสั่น ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา สำหรับในประเทศไทยพบมากแถวชายแดน ที่มีป่าเขาหนาแน่นบริเวณรอยต่อไทย-พม่า, ไทย-กัมพูชา, ไทย-ลาว และทางภาคใต้ของไทย เชื้อมาลาเรียมาจากยุงก้นปล่องกัดคน และส่งผ่านเชื้อปรสิตสกุลพลาสโมเดียม (Plasmodium) ซึ่งมี 5 ชนิด ชนิดที่รุนแรงที่สุดคือเชื้อฟาลซิพารัม (Plasmodium falciparum) เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่กระแสเลือดจะไปสู่ตับ จากนั้นเข้าสู่เม็ดเลือดแดง และเมื่อเม็ดเลือดแดงแตกออก เชื้อจำนวนมากก็จะถูกแพร่เข้าสู่กระแสเลือดไปสู่เม็ดเลือดแดงใหม่ต่อไป

“เม็ดเลือดแดงติดเชื้อในกระแสเลือดจะไปเกาะติดแน่นที่ผนังเซลล์หลอดเลือด เกิดการอุดตัน ทำให้เลือดและออกซิเจนไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ที่มีผลต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ เช่น ภาวะไตวาย ตับวาย ปอดบวมน้ำ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและมาลาเรียขึ้นสมอง ทำให้ผู้ป่วยที่มีเชื้อมาลาเรียขึ้นสมองจะมีอาการไข้ ซึม เพ้อ ไม่รู้สติ อาเจียนรุนแรง และอาจชักได้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต”

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ อธิบายและหาสาเหตุของความรุนแรง พบว่า Nuclear Factor Kappa B p65 (NF-kB p65) ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในเซลล์ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า โปรตีนนี้จะเคลื่อนย้ายไปสู่นิวเคลียส ซึ่งจะไปควบคุมการทำงานของยีนและการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆ รวมทั้งควบคุมการตายของเซลล์ (Apoptosis) ด้วย การตายของเซลล์และเสื่อมสภาพไปของเซลล์ในร่างกายเป็นเรื่องปกติ และจะมีการสร้างเซลล์ใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ทีมวิจัยได้ศึกษาเซลล์ประสาท, เซลล์ค้ำจุนประสาท, เซลล์บุผนังหลอดเลือด และเซลล์เม็ดเลือดขาวในเนื้อสมองของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมาลาเรียขึ้นสมอง พบการกระตุ้นและการแสดงออกของโปรตีน NF-kB p65 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสมองผู้ป่วย ที่ไม่ได้เสียชีวิตจากมาลาเรียขึ้นสมองและกลุ่มชิ้นเนื้อสมองปกติ

ไม่เพียงเท่านั้น ยังพบ ดัชนีการตาย (Apoptotic index) และการแสดงออกของโปรตีน NF-kB p65 ในนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดขาว และเซลล์บุผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับสมองผู้ป่วยที่ไม่ได้เสียชีวิตจากมาลาเรียขึ้นสมองและกลุ่มชิ้นเนื้อสมองปกติ ซึ่งทำให้เข้าใจว่า NF-kB p65 เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมาลาเรียขึ้นสมอง เมื่อถูกกระตุ้นด้วยเชื้อมาลาเรีย ร่างกายจะเร่งสร้างโปรตีนมากกว่าปกติส่งผลให้ร่างกายมีไข้ รวมทั้งเร่งให้เซลล์ในร่างกายตายมากขึ้น จนมีอาการรุนแรง

ผลการศึกษาชิ้นเนื้อสมองของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย ทำให้เข้าใจกลไกการเกิดโรคมาลาเรียขึ้นสมองเพิ่มมากขึ้น และทำให้ทราบว่าโปรตีน NF-kB p65 เป็นโปรตีนที่ส่งสัญญาณ (Signaling Protein) ที่เหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการตายของเซลล์บุผนังหลอดเลือด และเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในหลอดเลือดในชิ้นเนื้อสมอง ดังนั้นโปรตีน NF-kB p65 จึงเป็นโปรตีนเป้าหมายในการพัฒนายาเพื่อใช้ในการรักษาหรือลดความรุนแรงในผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรีย

จากผลงานวิจัยครั้งนี้จะมีการนำไปประยุกต์ทางด้านคลินิก เพื่อพัฒนายาที่จะช่วยต่อต้านการสร้างโปรตีน NF-kB p65 โดยใช้ร่วมกับยาต้านมาลาเรีย เพื่อช่วยยับยั้งภาวะการตายของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย และหวังว่าผู้ป่วยมาลาเรียชนิดรุนแรงจะมีอาการดีขึ้น เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตในที่สุด

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ภาคภูมิ…ยินดี ศักดิ์ศรีชาวชุมพร ครั้งที่ ๕ สพป.ชุมพร เขต ๑

729933.JPG

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.40 น. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รอง ผวจ.ชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “ภาคภูมิ…ยินดี ศักดิ์ศรีชาวชุมพร ครั้งที่ 5” สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมมรกตทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ( 1 )เป็นเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน ครู และผู้บริหาร ร.ร.ที่ประสบความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 คะแนนเต็ม 100 คะแนน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. และ ร.ร.ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติบัติที่เป็นเลิศ ( 2 ) เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูและนักเรียน ( 3 ) เป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดและแข่งขันในระดับชาติ อีกทั้งเป็นการแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ร.ร.และคณะครูทุกคนที่ร่วมพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และได้รับโอกาสเข้าประกวดและแข่งขันในระดับต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ สพป.ชุมพร เขต1 มีผลงานเชิงประจักษ์ที่น่าพอใจมาก ได้แก่ ลำดับคะแนนรวมเหรียญทองระดับชาติ อยู่ในลำดับที่ 2 (ไม่นับเรียนร่วม)/ลำดับที่ 3 (นับเรียนร่วม) และ ลำดับที่ 10 (กรณีนับเฉพาะรางวัลชนะเลิศ) จากจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และ เป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้ และมีนักเรียนเก่งที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (0-NET) ชั้น ป.6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 28 คน,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 6 คน

กิจกรรมในวันนี้ มีนักเรียน ครู ผู้บริหาร ร.ร.และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 380 คน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมพบ เด็กชุมพรวันนี้ เก่งดีถ้วนหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารร.ร. ครูและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ การมอบโล่และเกียรติบัตรสำหรับ ร.ร. จำนวน 35 ร.ร. ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

ประธาน ขอชื่นชมยินดีกับ สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้บริหาร ร.ร. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมสนับสนุนกำลังใจ กำลังกายและกำลังทรัพย์ในการส่งตัวแทนของจังหวัดชุมพรเข้าประกวดและแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับชาติ ผลการทดสอบ O-NET จนประสบผลสำเร็จ…

ภาพ/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

ข่าว/สมศักดิ์ เรืองศรี

27 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.จันทบุรี เขต ๒ เปิดรับสมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” ปี ๕๘

729521.JPG

วันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมดี ขั้น 2 สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ สพป.จันทบุรี เขต 2 เปิดสอบ จำนวน 7 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1.กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 4.กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา 5.กลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา 6.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 7.กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมดี ขั้น 2 สพป.จันทบุรี เขต 2

การดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้วางมาตรการเข้มในการป้องกันการทุจริต โดยมีการพิมพ์ลายนิ้วมือและลายเซ็นต์ของผู้สมัครสอบ บนบัตรประจำตัว และในใบสมัคร ถ่ายภาพผู้สมัครพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียด และขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้าง กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้บรรจุรับราชการ

วาสนา ภาคการ ภาพ / ข่าว

27 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๔ นักเรียนเก่งเมืองสองแคว สอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม ๑๐๐

727255.JPG

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 4 คน สอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เผยเคล็ดลับเวลาเรียนต้องตั้งใจเรียน และ ทบทวนวิชาที่เรียนมาอีกครั้ง เมื่อกลับถึงบ้าน

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) แจ้งว่ามีนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จำนวน 4 คน ที่สามารถทำคะแนนสอบโอเน็ต ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ นางสาวสรัลชนา ปัตตะพงษ์ นักเรียนชั้น ม.6 ได้คะแนนเต็มวิชา คณิตศาสตร์ นางสาวณภัสสร บารมี นักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเต็มวิชา คณิตศาสตร์ นางสาวหทัยภัทร ทองสุข นักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเต็มวิชา คณิตศาสตร์ และ นางสาวธัญพร ธีระภูธร นักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเต็มวิชา คณิตศาสตร์

ทั้งนี้ นางสาวสรัลชนา ปัตตะพงษ์ นักเรียนชั้น ม.6 ได้คะแนนเต็มวิชา คณิตศาสตร์ บอกว่า เคล็ดลับของความสำเร็จครั้งนี้ คือ ในช่วงเวลาเรียนจะตั้งใจเรียน เมื่อเรียนเสร็จกลับบ้าน ก็นำกลับไปอ่านทบทวนสิ่งที่เรียนมาทุกแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัดทุกวิชาอีกใหม่อีกรอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะในเวลาเรียนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดขณะนี้ได้สอบติดในคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางบ้านสนับสนุนอยากเรียนที่ไหรก็ออกทุนให้เรียน ไม่ได้บังคับแต่อย่างใด ฝากถึงน้อง ๆ ในรุ่นต่อไปไป ขอให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด เก็บข้อมูลและขยันทำแบบฝึกหัดให้มากที่สุด

นางสาวณภัสสร บารมี นักเรียนชั้น ม.3 กล่าวว่า หลังจากเลิกเรียนกลับมาบ้านก็ทำแบบฝึกหัดก่อน แล้วก็พักผ่อนทำกิจส่วนตัว เล่น ออกกำลังกาย แล้วก็มาทบทวนทำแบบฝึกหัดต่ออีกรอบหนึ่ง ในส่วนของนักเรียนที่สามารถสอบโอเน็ทได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 4 คนนี้ ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หากต้องการได้รับความรู้ สามารถสอบและทำคะแนนได้มาก ๆ นั้น นักเรียนต้องใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด เมื่อกลับไปบ้านก็ต้องทำแบบฝึกหัดให้มากขึ้น และ แบ่งเวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ เพื่อพักผ่อนหรือผ่อนคลายไปด้วย

ด้าน นายดิเรก ธีระภูธร ผู้ปกครองของนักเรียน กล่าวว่า ผู้ปกครองควรแบ่งเวลาไปดูแลบุตรหลานให้มากขึ้น อาจมีการสอนเสริมเพิ่มให้บุตรหลาน คอยจัดแบ่งเวลา คอยช่วยในการติวหนังสือ ผลการเรียนของบุตรหลานที่จะดีขึ้นมานั้น นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วนั้น สถาบันครอบครัวก็มีส่วนในการช่วยให้บุตรหลานประสบความสำเร็จมากหรือน้อยอีกด้วย .

21 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนบ้านห้วยลึกมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ห้องสำนักงานครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไลจ.บึงกาฬ ๓๘๒๑๐ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๘๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๔๖๐ บาท ได้ที่ ณ ห้องสำนักงานครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ๓๘๒๑๐ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bhi.ictbk.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๓๓๓๒๖๗๑๔ ในวันและเวลาราชการ ‹ ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประกาศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน 318 ล/38 พิเศษ ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง ›

อังคาร, 24 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

…………………………………………………

ด้วย โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจะทำการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้โดยกำหนดดูพัสดุ จำนวน 20 รายการ ณ ห้องพัสดุและบริหารสินทรัพย์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น ถึง 16.30 น. ณ ห้องพัสดุและบริหารสินทรัพย์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

เงื่อนไขในการขายทอดตลาดมีดังนี้

1. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

2. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันทีกรณีที่พัสดุมีราคาประมูลเกินกว่า 2,000 บาท หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์โรงเรียนจะรับเงินที่วางไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

3. การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละรายการนั้นใช้วิธีเคาะไม้

4. ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ให้เสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันชำระเงินครบถ้วนหากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องพัสดุและบริหารสินทรัพย์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โทรศัพท์หมายเลข 0 5660 8830 ต่อ 131 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 (นายทรงกิต จันทรมณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ‹ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนอาคารประกอบ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลึก ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ›

พุธ, 25 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ระยอง เขต ๑ จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) รุ่น ๑/๒๕๕๘

727384.jpg

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต1 และกองลูกเสือโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) รุ่น 1/2558 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2558 ให้กับครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักการภารโรง, บุคลากรหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนอื่นที่มีความสนใจในกิจการลูกเสือไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือสำรองได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนอีกทางหนึ่ง ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรในสังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 และสำนักงานลูกเสือจังหวัดระยอง

22 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กใต้ก็เต็มร้อยโอเน็ตได้คณิตฯ-วิทย์รุ่งภาษาไทยร่วง

เด็กใต้ก็เต็มร้อยโอเน็ตได้คณิตฯ-วิทย์รุ่งภาษาไทยร่วง

Read more…

ป๋วยทอล์ค#๒ภายใต้หัวข้อโจทย์ใหม่?:ทัศนะว่าด้วยการศึกษา

ป๋วยทอล์ค#2ภายใต้หัวข้อ”โจทย์ใหม่?:ทัศนะว่าด้วยการศึกษา”

Read more…