Archive

Archive for December, 2016

อาชีวะขอใจร่วมเชียร์นักศึกษาอาชีวะลุ้นแชมป์แกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ สมัยที่ ๘ ที่ฮาร์บิน ประเทศจีน

December 27, 2016 Leave a comment

1.jpg

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2560 ในงาน “The 9th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2017” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับโจทย์และกติกาการแข่งขันนั้นแต่ละประเทศสามารถนำเสนอได้อย่างอิสระ โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมรูปแบบโมเดลในการนำเสนอผลงานดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จะใช้ผลงาน “The Heart of Thailand” ซึ่งมีแนวคิดจากพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ที่ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของประชาชนไทยทั้งประเทศ และประดิษฐ์กังหันชัยพัฒนาเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จะนำเสนอผลงาน “Water-Fish-Paddy Field- Rice” ในน้ำมีปลาในนามีข้าว โดยมีแนวคิดหลักที่จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จะนำเสนอผลงาน “Sufficiency Economy” เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนกระทั่งปี พ.ศ.2560 ปรากฏว่า นักศึกษาอาชีวะได้รับรางวัลชนะเลิศมาครอง 7 ปีติดต่อกัน การไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการไปรักษาแชมป์สมัยที่ 8 อย่างไรก็ตามอาชีพแกะสลักน้ำแข็งเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูง เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือจริง ๆ และนี่คือที่มาของคำที่พูดว่า “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” ซึ่งถือว่าก่อนหน้านี้สอศ. ได้สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมในสาขาที่เรียนอยู่ให้มากขึ้นทุกสาขา และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในรูปแบบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถสูงสุดเพื่อเข้าสู่เวทีการประกวดและแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้ที่เรียนอาชีวศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือ มีความสามารถ และมีมาตรฐานวิชาชีพ สามารถทำงานสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวได้ทันที ไม่ต้องรอจนเรียนจบ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าว

/// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 26 ธันวาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รมว.ศธ.มอบนโยบายแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ๓,๐๐๐ แห่ง

December 26, 2016 Leave a comment

page.jpg

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในภาพรวมตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อ เน้นให้สามารถเห็นผลได้ชัดเจน จับต้องได้ โดยเรื่องที่ต้องทำภายในปีนี้คือการเปิดโรงเรียน ICU ประมาณ 3,000 แห่ง จากโรงเรียนที่เข้าข่าย ICU ทั้งหมดกว่า 10,000 แห่ง

สำหรับการคัดเลือกโรงเรียน ICU นั้น ดูจากโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ เช่น ครูไม่พอ การบริหารจัดการ ผลสัมฤทธิ์ ยาเสพติด เป็นต้น โดยให้ครูในโรงเรียน คนในชุมชน ร่วมกันวินิจฉัยสาเหตุแห่งปัญหา จากนั้นจึงร่วมมือกันวางแผนแก้ไขปัญหา หากขาดเหลือด้านใด กระทรวงศึกษาธิการยินดีจะช่วยเหลือเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาจนสามารถออกจาก ICU ได้ ในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนที่สามารถพาโรงเรียนออกจาก ICU ได้นั้น จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นให้ ทั้งนี้เมื่อโรงเรียนเก่าออกไปจะมีการคัดเลือกโรงเรียนใหม่เข้ามาทดแทนจนกว่าจะพัฒนาให้ไม่เหลือโรงเรียน ICU อีก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โครงการนี้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะว่า มีการปรับเกณฑ์การประเมินใหม่แน่นอน เพื่อส่งเสริมให้ครูที่สอนดีได้รับการประเมินอย่างเหมาะสม โดยด้านปริมาณจะพิจารณาจากชั่วโมงการสอน ส่วนด้านคุณภาพขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการกำหนดเกณฑ์อยู่ แต่รับรองว่าไม่ยุ่งยากวุ่นวายอย่างที่ผ่านมา

Cr. ข่าว กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาชีวะพัฒนาครูตาม ITE Model

December 20, 2016 Leave a comment

1.jpg

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ ITE Education Services ประเทศสิงคโปร์ จัดฝึกอบรมครูแกนนำ ภายใต้ “โครงการ TF-ITEES TVET Multi – Discipline Specialist Programme เพื่อพัฒนาการสอนของครู” จำนวน 31 คน โดยครูแกนนำจะเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในประเทศไทย และเดินทางไปฝึกอบรม สถาบัน ITE ระยะเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากประเทศสิงคโปร์แล้ว ต้องนำความรู้ไปขยายผลให้กับครูในสถานศึกษาอัตราส่วนครูแกนนำ 1 คน และขยายผลไปยังครู 5 คน รองเลขาธิการ กล่าวต่อว่า สอศ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู โดยครูนับเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นกลไกสำคัญที่จะให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และชี้นำให้นักศึกษานำไปปฏิบัติ ฝึกฝน และพัฒนาต่อยอด โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมขยายผลความรู้ของครูแกนนำในรุ่นที่ 2 จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สอศ. ภายใต้ “โครงการ TF-ITEES TVET Multi – Discipline Specialist Programme เพื่อพัฒนาการสอนของครู” มีการดำเนินงานในระยะที่1 Leadership Development เน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำ ระยะที่2 Curriculum Design and Assessment เน้นการพัฒนาด้านหลักสูตรและการประเมิน กิจกรรมโครงการในครั้งนี้ นับเป็นระยะที่ 3 เรื่องการพัฒนาการสอนของครู หรือ Pedagogy Development โดยสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นสถานศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง จำนวน 17 แห่ง เข้ารับการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เพื่อนครู พัฒนาแผนการสอน การสร้างกลยุทธ์ใหม่ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กลุ่มประชาสัมพันธ์ 19 ธันวาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาชีวะรับมอบกุ้งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลี้ยงปชช.ที่สนามหลวง

December 6, 2016 Leave a comment

page.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบกุ้งทะเลแช่แข็งจากผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา รวมจำนวน 300 กิโลกรัม และผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร “ครัวอาชีวะ” ในการจัดเลี้ยงให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ที่ ร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยการสนับสนุนกุ้งทะเลแช่เยือกแข็งให้กับกิจกรรมย่อย “ครัวอาชีวะ” ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อประกอบอาหารจัดเลี้ยงให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็ง มูลค่า 200,000 บาท 2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งทะเล ร่วมกันมอบกุ้งทะเลแช่เยือกแข็ง จากโครงการเลี้ยงกุ้งขาวอินทรีย์แบบพอเพียง รวมทั้งสิ้น 300 กิโลกรัม

โดยในส่วนของ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรายวิชาการเพาะเลี้ยงกุ้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นี้ในระยะเวลา 70 วัน สามารถผลิตกุ้งได้ขนาด 54 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม จำนวน 2,500 กิโลกรัม นอกจากการจำหน่ายเป็นผลผลิต ตลอดจนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้ว ยังได้นำผลผลิตมาสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 170 กิโลกรัม และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ร่วมสนับสนุนอีกจำนวน 130 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 300 กิโลกรัม ทั้งนี้ภายหลังการจับกุ้งได้มีการประสานงานไปยัง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP) และ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด เพื่อการเก็บรักษากุ้งทะเล ระหว่างการขนส่งมายังท้องสนามหลวง โดยมี บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์แช่เยือกแข็งและควบคุมอุณหภูมิในระหว่างรอการขนส่งกุ้งจากจังหวัดสงขลา เมื่อวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ขนส่งกุ้งถึงกรุงเทพแล้วได้มีการเก็บรักษาควบคุมอุณหภูมิในคลังสินค้า ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่รับผิดชอบในการประกอบอาหาร มารับไปประกอบอาหารตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา