Archive

Archive for December, 2017

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมโรงเรียนในสังกัดรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙

December 30, 2017 Leave a comment

1029009.jpg

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยนายพรชัย ดาวรรณา รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครู เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัลประเภทบุคคลระดับทอง คือ นายพรชัย ดาวรรณา รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และนางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รางวัล เสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับทองดีเด่น อันดับ ๑ โรงเรียนบ้านมาบนาดี ระดับทองดีเด่น โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ระดับเงิน จำนวน ๔ โรงเรียนคือ ๑ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่ – ขุนคลัง ๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ๓ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ และ ๔ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

29 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

December 29, 2017 Leave a comment

1028697.jpg

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ราชสาส์นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดจระเข้ตาย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกฤษดา วงศ์กำภู เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น โดยมีนายอดุลย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินดาษ ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา รักการออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ตาย กล่าวต้อนรับ ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๙ โรงเรียน /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

28 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว

December 27, 2017 Leave a comment

1027794.jpg

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา และมีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 1 ราย คือ กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 อัตรา โดยมี นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง

26 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กระบี่ เข้าประเมินโครงการมาร์ชชิ่งความดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนวัดเขาต่อ เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป

December 26, 2017 Leave a comment

1027221.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนวัดเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นางอมรา ตรีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมนางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าประเมินโครงการมาร์ชชิ่งความดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนวัดเขาต่อ เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดสงขลาต่อไป

นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การประกวดมาร์ชชิ่งความดี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งโรงเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ผ่านการแปรแถวประกอบดนตรี การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และระบบความดีในสถานศึกษา ในรูปแบบที่สนุกสนาน น่าสนใจ เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ในส่วนของจังหวัดกระบี่ มีสมัครเข้าร่วมประกวด 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเขาต่อ และโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน โดยจะเข้าประเมินในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 หากผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 โรง จะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดสงขลาต่อไป

สำหรับโรงเรียนวัดเขาต่อเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง ตั้งอยู่ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีนักเรียนจำนวน 171 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน มีนายบุญยืน เปียตี้ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมเด่นของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนดีประจำตำบล และจัดทำโครงการ “นักเรียนโรงเรียนวัดเขาต่อ จบ ป.6 ตกน้ำไม่ตาย” ด้วยการสร้างสระว่ายน้ำให้กับนักเรียนได้เรียน และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกที่สร้างสระว่ายน้ำให้กับนักเรียน

ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

25 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สงขลา เขต ๑ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

December 23, 2017 Leave a comment

1026204.JPG

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือน และ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ภายใต้คำขวัญของงานว่า “หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรตระการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม” ภายในงานมีนิทรรศการผลงานนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ และการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 187 กิจกรรม 34 ศูนย์การแข่งขัน

ในการนี้ นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ,คณะรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ,คณะบุคลากร สพป.สงขลา เขต 1 ,คณะครู และนักเรียนในสังกัด ร่วมงานฯ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีโรงเรียนวัดเกษตรชลธี ,โรงเรียนวัดโพธาราม และโรงเรียนวัดบ่อแดง ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ และได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน และคณะครู ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และร่วมจัดนิทรรศการฯ สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จะจัดขึ้นที่จังหวัดตรัง

22 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หนองบัวลำภู เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่น

December 22, 2017 Leave a comment

1025697.jpg

เย็นวานนี้ 20 ธันวาคม 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายอุทัย เมืองคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางจีรพรรค์ ดวงจำปา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0”มีกิจกรรมการแข่งขัน 674 รายการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 124,013 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระ ,เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนที่สนใจ และเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับสุงของ สพฐ. ผอ.สพท.และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผช.เลขา กพฐ. เยี่ยมบู๊ทนิทรรศการเรียนรู้สู่อาชีพ สพป.นศ.๒ และเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

December 21, 2017 Leave a comment

1025607.jpg

วันนี้ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดบู๊ทนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 พร้อมเยี่ยมชมบู๊ท ผลงานของนักเรียน หน่วยงานการศึกษา จำนวน 31 ซุ้ม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ,ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ. 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ บู๊ท สพป.นศ.2 ซึ่งมีกิจกรรมลูกเสือโดยได้รับโล่รางวัล 8 ปีติดต่อกัน การจัดนิทรรศการ ของนักเรียน รร.บ้านกุยเหนือและ รร.วัดธรรมเผด็จ นำเสนอกิจกรรมที่เรียนรู้สู่อาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี 2561 เจอกันที่จังหวัดตรังค่ะ

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ