Archive

Archive for February, 2015

ผอ.สพม.๒๙เปิดอาคารเรียน อาคาร ๔๓ ปี ศรีเมืองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

February 27, 2015 Leave a comment

718717.jpg

>ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “อาคาร ๔๓ ปีศรีเมือง” โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ ๗ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕ จำนวน ๑ หลัง ๒๔ ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวงเงินงบประมาณ ๒๒,๒๔๓,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ทำสัญญาการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ฯลฯ จึงกำหนดพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่ออาคารเรียนว่า “อาคาร ๔๓ ปี ศรีเมือง” เพื่อเป็นการรำลึกถึงศักยภาพที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา ๔๓ ปี โดยมีนายบุญเหล็ง เจริญรอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมบุคลากร นักเรียน แขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นและอบอุ่น>

(บุษบง พุฒพรหม /ภาพ-ข่าว) https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

26 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญร่วมงาน“มหกรรมวิชาการธุรการโรงเรียน และกีฬาธุรการสัมพันธ์ สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ ๑” ณ จังหวัดนครราชสีมา

February 27, 2015 Leave a comment

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยกำหนดจัดงาน “มหกรรมวิชาการธุรการโรงเรียน และกีฬาธุรการสัมพันธ์ สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ ๑” ในวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารกีฬา อินเดอร์สเตเดี้ยม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดได้ทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ประสานงานได้ที่ https://www.facebook.com/toorakarn.ne?fref=ts ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ›

พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรคมือเท้าปากระบาดร.ร.สงขลาปิดเรียนแล้ว๑แห่ง

February 26, 2015 Leave a comment

โรคมือเท้าปากระบาดที่จ.สงขลา สั่งปิดโรงเรียนใน อ.สทิงพระแล้ว 1 แห่ง เร่งควบคุมไม่ให้ระบาดขยายวงกว้าง

Read more…

เปิดคู่แฝดความเหลื่อมล้ำคุณภาพการศึกษา-เศรษฐกิจ

February 26, 2015 Leave a comment

เปิดคู่แฝดความเหลื่อมล้ำ”คุณภาพการศึกษา-เศรษฐกิจ”

Read more…

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โครงการติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันและนักเรียนที่ออกกลางคัน

February 25, 2015 Leave a comment

717608.JPG

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยาพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันและนักเรียนที่ออกกลางคัน ณ หอประโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ ต้องศึกษาเล่าเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง ของผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่จะต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้เข้ารับศึกษาจนจบหลักสูตรตามที่กำหนด ปัญหาการออกกลางคันจึงเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไข และถือว่าการติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะออกกลางคัน นักเรียนที่ออกกลางคัน ให้กลับมาเข้าเรียน เป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนให้กลับเข้าศึกษาเล่าเรียนจนจบให้ได้มากที่สุด และลดจำนวนการออกกลางคันให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเร่งรัดการสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นการดูแลให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนได้เรียนต่ออย่างทั่วถึงเข้าเรียนครบทุกคน วัตถุประสงค์ของการอบรมนั้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการติดตามเด็กที่มีแนวโน้มที่ออกกลางคันและนักเรียนที่ออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้นโดยหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาที่จะออกกลางคันได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย – ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๑๕๕ โรงเรียน จำนวน ๑๕๕ คน – ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเอกชน ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑๐ คน – เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ จำนวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ คน

24 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒

February 24, 2015 Leave a comment

717228.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ให้แก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมที่ขาดแคลนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ทั้ง 7 อำเภอ และสังกัดเทศบาลนครนครปฐม รวมทั้งสิ้น 51 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,000 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยระดับประถมศึกษาทุนละ 3,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 5,000 บาท และระดับมัธยมปลายทุนละ 6,000 บาท แบ่งเป็นทุนซึ่งใช้เงินของมูลนิธิจำนวน 21 ทุน จำนวนเงิน 78,000 บาท(เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเงินบริจาคของคณะกรรมการมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธา อาทิคุณไพฑูรย์ ตุงคเศรวงศ์และ คุณเกษม เขมวราภรณ์ มอบทุนจำนวน 30 ทุน จำนวนเงิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนจังหวัดนครปฐม

มูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2511 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000 บาท เป็นเงินที่ได้จากการจัดงานวันธรรมศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดนครปฐม โดยมีคณะกรรมการบริหารงานมูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลด้านการศึกษา เป็นรองประธาน คลังจังหวัด เป็นเหรัญญิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นนายทะเบียน ปลัดจังหวัดนครปฐมเป็น เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการอื่นอีกรวมทั้งสิ้น 20 คน

นวเนตร : ข่าว / กำธร : ภาพ

23 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ม.รามฯอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์หนู มิเตอร์-ซิโก้

February 24, 2015 Leave a comment

ม.รามฯอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยมแก่”หนู มิเตอร์” สาขาพลศึกษาแก่”ซิโก้”

Read more…

อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

February 23, 2015 Leave a comment

713862.JPG

นายพีรพงศ์ สุรเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (รอง.ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) เป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนมีเป้าหมายที่จะมุ่งเอาชนะยาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืนและมีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพคิดที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นชุมชนและสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ใช้กระบวนการลูกเสือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของเสพติด ในการฝีกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงครามและสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 4 ให้ความอนุเคราะห์ทั้งสถานที่และวิทยากรในการฝึกอบรม มีระยะเวลาในการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน รวมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรม 248 คน ส่วนในรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอจังหาร อำเภอธวัชบุรี อำเภอเชียงขวัญ อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอทุ่งเขาหลวง มีลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน 256 คน

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ฉก.ชน.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ ออกช่วยเหลือนักเรียน

February 23, 2015 Leave a comment

716437.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ปฏิบัติราชการแทนฯ และนายเชาว์ดี ธูปมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ออกช่วยเหลือนักเรียนในการมอบความช่วยเหลือเบื้องต้น ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ และโรงเรียนบ้านหนองพลวง ในนามศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ ดังนี้

๑. ด.ช. ขจรศักดิ์ แสงงาม นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ

๒. ด.ช. พงศกร ขำคำ นักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ ครอบครัวยากจนเสี่ยงต่อการออกกลางคัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ ผ่านผู้อำนวยการโรงเรียน

๓. ด.ญ. กัลยดา ฟือสันเทียะ นักเรียนชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ไฟไหม้บ้านที่อาศัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นตัวแทน สพฐ. มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

: https://www.facebook.com/prpbn3/media_set?set=a.1615770301992315.1073742…

22 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รอง/ผอ.สถานศึกษา สพม.๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

February 21, 2015 Leave a comment

714944.jpg

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนาสอบโรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการดำเนินการสอบในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เขตพื้นที่มีมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกอย่างเคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขัน ใช้เครื่องสแกนไฟฟ้า ตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกราย กรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และมี นายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน คอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง การสอบคัดเลือกฯในครั้งนี ภายใต้การกำกับดูแล ของ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน…บุษบง พุฒพรหม/ภาพ-ข่าว.. https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec… https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

17 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ