Archive

Archive for August, 2015

สพป.นครพนม เขต ๑ รับมอบทุนการศึกษาโครงการ”เงินออมเพื่อน้อง”

August 31, 2015 Leave a comment

794696.JPG

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “เงินออมเพื่อน้อง” โดยธนาคารออมสินเขตนครพนม ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ในฐานะสถาบันเพื่อการออมภายใต้ภารกิจมุ่งส่งเสริมสิ่งที่ดีงามในภาคสังคม ได้มอบทุนการให้กับนักเรียนในจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐ อำเภอ ๑๐๔ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนและส่งเสิรมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย โดยมี นายนายประทีป ฤทธิกุล ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการมอบทุน ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม<<<

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

31 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กศน.ส่งเสริมคนไทย

August 31, 2015 Leave a comment

jg5d88c7hbbba8edf8agc.jpg

วันที่ 8 กันยายนของทุกปี องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้กำหนดให้เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” (International Literacy Day : ILD) และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันดังกล่าว โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นับแต่ปี พ.ศ.2510 จนถึงปัจจุบัน

“สังคมใดเป็นสังคมแห่งการรู้หนังสือแล้ว จะทำให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สุขภาพอนามัย ฯลฯ จุดนี้ถือเป็นหลักการสำคัญที่ยูเนสโกและกลุ่มประเทศสมาชิกเชื่อมั่น ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทและหน้าที่ส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่คนไทยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเชื่อว่าการส่งเสริมให้คนรู้หนังสือสามารถฟัง อ่าน เขียนได้ ก็จะทำให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนามนุษย์และสังคมได้ยั่งยืน” นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.บอกอย่างเชื่อมั่น

ส่วนบทบาทของสำนักงาน กศน.ในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” นายการุณ เล่าว่า สำนักงาน กศน.เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวมาต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดการจัดงานแต่ละปีจะสอดรับกับสารผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ที่มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกเกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาเร่งด่วน ที่ประชากรยากจนและด้อยโอกาสส่วนใหญ่ในสังคมโลกกำลังเผชิญ และต้องการได้รับความช่วยเหลือ หรือข้อเสนอแนะทางแก้ปัญหา โดยในปี 2558 นี้ สารของ น.ส.อิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ให้ความสำคัญเรื่องการรู้หนังสือเป็นหัวใจหลักที่จะทำสตรีและบุรุษได้รับการพัฒนาที่เข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกเรื่อง

เพราะฉะนั้นในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2558 8 กันยายน 2558 นี้ กศน.จึงกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “การรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (Literacyand Sustainble Societies) โดยส่วนกลางจัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี และจะจัดในทุกภูมิภาคด้วย มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม บุคลากรของสำนักงาน กศน. ภาคีเครือข่าย และประชาชน ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการรู้หนังสือ เกิดความเข้าใจว่า การรู้หนังสือนั้นเป็นรากฐานของการนำไปใช้แสวงหาความรู้อันจะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

“ครั้งนี้จะต่างจากทุกปี เพราะ กศน.ไม่ได้จัดงานแค่เพียงส่วนกลางเท่านั้น แต่จะให้สำนักงาน กศน.จังหวัดเป็นแกนนำจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค โดยร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในภูมิภาค เห็นความสำคัญการรู้หนังสือและช่วยรณรงค์ให้เกิดกระแสการรู้หนังสือของคนไทยทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัยไปจนผู้สูงอายุ ขณะที่กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ประจำทุกปีคือ การอ่านสารผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก สารนายกรัฐมนตรี โดยปีนี้จะอ่านสารพร้อมกันทั่วประเทศ และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ด้วย” เลขาธิการ กศน.สะท้อนภาพความพิเศษของกิจกรรม

ขณะที่กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ นายการุณอธิบายว่า กศน.ได้จัดนิทรรศการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค สะท้อนภาพภารกิจของ กศน.และสอดรับกับแนวคิดหลักโดยแบ่งออกเป็น 4ฐาน ได้แก่ 1.กศน.สร้างชาติ แสดงนิทรรศการด้านอาชีพ ซึ่งเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 2.กศน.กับการรู้หนังสือ เน้นการส่งเสริมการอ่านและการจัดทวิศึกษา 3.กศน.ลดความเหลื่อมล้ำ แสดงกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไอที การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 4.กศน.กับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ 5.กศน.กับการจัดการศึกษาเพื่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ การแสดง การประกวดแข่งขัน ทั้งการอ่านหนังสือ การรักการอ่าน และอาชีพ เป็นต้น

“จะมีตัวอย่างกิจกรรมที่ได้อานิสงส์มาจากการอ่านที่นำไปสู่การสร้างอาชีพมาจัดแสดงด้วย โดยเฉพาะกล่องสุดยอดอาชีพที่รวบรวมหนังสือ การประกอบอาชีพต่างๆ อาทิ ทำอาหาร ขนม ทำการเกษตร ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดหลายแห่งนำไปดำเนินการและพบว่าประชาชนที่เข้ารับบริการให้ความสนใจ หลายคนมาอ่านก็เกิดไอเดียไปต่อยอดทำอาชีพหลัก อาชีพเสริมได้” นายการุณ กล่าว

ยังมีอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมดังกล่าว เลขาธิการ กศน.ชี้แจงว่า ตั้งใจจะใช้โอกาสพิเศษ “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2558 ประกาศนโยบายให้ปี 2558 สำนักงาน กศน.จะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรู้หนังสือไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ไม่รู้หนังสือไทย ลืมหนังสือไทย โดยจะดำเนินการผ่านกิจกรรมการศึกษานอกระบบและกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เน้นจัดการศึกษาแบบขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบต่อเนื่อง โดยจะนำหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พ.ศ.2557 มาใช้ประโยชน์ให้เข้มข้นขึ้น รวมไปถึงจะส่งเสริมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กปฐมวัยทุกคนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เล่นเกม เล่านิทาน เป็นต้น เหล่านี้จะเป็นทักษะพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน

สารจาก น.ส.อิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน 2558

วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เราชูธงการรู้หนังสือในฐานะที่การรู้หนังสือเป็นสิทธิมนุษยชน เป็นพลังแห่งศักดิ์ศรี และเป็นพื้นฐานของสังคมที่มีความเหนียวแน่น รวมถึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

สารปีนี้ นับเป็นสารที่มีความสำคัญยิ่งเป็นพิเศษ เมื่อนานาประเทศจะรับวาระใหม่ว่าด้วยแนวทางการศึกษา และการพัฒนาในอีก 15 ปีข้างหน้า ซึ่งการส่งเสริมการรู้หนังสือต้องเป็นหัวใจหลักของวาระใหม่นี้ โดยทำให้สตรีและบุรุษแต่ละคนมีความเข้มแข็ง ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรุดหน้าในทุกเรื่อง นับตั้งแต่เรื่องการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในโภชนาการที่ดีขึ้น ตลอดจนถึงเรื่องการขจัดความยากจนและการส่งเสริมการมีงานทำที่เหมาะสม

ทั่วโลกมีความก้าวหน้าด้านการรู้หนังสือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา แต่กระนั้นการรู้หนังสือก็ยังคงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ใหญ่จำนวน 757 ล้านคน ยังขาดทักษะการรู้หนังสือขั้นพื้นฐาน โดยสองในสามของจำนวนนี้เป็นสตรี นอกจากนั้นจำนวนเด็กและวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบโรงเรียนทั่วโลกกำลังเพิ่มจำนวนสูงขึ้นถึง 124 ล้านคน และยังพบว่า เป็นเด็กวัยประถมศึกษาจำนวนถึง 250 ล้านคน ขาดทักษะการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานที่ดีพอ แม้จะยังอยู่ในระบบโรงเรียนก็ตาม เราไม่สามารถให้เรื่องเช่นนี้ดำเนินต่อไปได้อีก เนื่องจากการรู้หนังสือจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปวงชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

ทั้งหมดนี้คือสารยูเนสโก เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และเพื่อให้สตรีและบุรุษได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ เราจึงจำเป็นต้องลงทุนให้มากขึ้น พร้อมทั้งนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการรู้หนังสือที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่กว้างขึ้น โดยใช้กลไกเชิงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการผนึกกำลังในเชิงสร้างสรรค์ของนโยบายในทุกด้านที่สำคัญต่อการสร้างสังคมที่เป็นธรรม และมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น ด้วยสิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อความพยายามทั้งมวลในการสร้างอนาคตเพื่อปวงชนให้ดีขึ้น บนพื้นฐานของสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

สพป.พังงา จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพด้านอัคคีภัย

August 29, 2015 Leave a comment

794359.jpg

สพป.พังงา จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพด้านอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้แก่นักเรียน จำนวน 350 คน ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองพังงา และโรงเรียนคุระบุรี

สภาวการณ์ปัจจุบันได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง ทั้งภัยจากแผ่นดินไหว ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย ซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกประเภทเป็นภัยที่เป็นอันตรายและสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก การให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเกิดภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึงช่วยลดความเสียหาย และความสูญเสียให้น้อยลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลรอบข้างได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา

โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในโรงเรียนคุระบุรี วันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโรงเรียนคุระบุรี,โรงเรียนบ้านคุรอด, โรงเรียนบ้านเตรียม, โรงเรียนบ้านหินลาด, โรงเรียนบ้านบางหว้า, โรงเรียนบ้านบางครั่ง, โรงเรียนบ้านคุระ, โรงเรียนบ้านบางติบ, โรงเรียนบ้านบางวันและโรงเรียนบ้านตำหนัง สำหรับในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จัดขึ้นในโรงเรียนเมืองพังงา ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลพังงา, โรงเรียนเมืองพังงา, โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์, โรงเรียนวัดปัจจันตคาม,โรงเรียนบ้านปริงฯ, โรงเรียนบ้านตากแดด, โรงเรียนบ้านบางกันและโรงเรียนวัดชนาธิการาม มีนักเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B…

28 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.รุกการสื่อสารผ่านระบบ Line ส่งตรงถึงโรงเรียนในเขตพื้นที่

August 28, 2015 Leave a comment

794375.JPG

***สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สร้างเครือข่ายการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Line แก่นักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาวันนี้(28 สิงหาคม 58) ที่โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในส่วนกลาง ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ และทิศทางด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล แก่นักประชาสัมพันธ์ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง รวมถึงการจัดทำเครือข่าย โอเบคไลน์ (obec line) ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมสัมมนาในครั้งนี้นักประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งนี้ ประกอบด้วย นักประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จำนวน 183 คน และนักประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 408 คน.

วรางคณา อนันตะ / ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

28 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปั้นนักวิทย์น้อยทรูฝึกคิดวิเคราะห์เรียนของจริง

August 28, 2015 Leave a comment

ปั้น”นักวิทย์น้อยทรู”ฝึกคิดวิเคราะห์เรียนของจริง : ชุลีพร อร่ามเนตรรายงาน

Read more…

ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เปิดงานเป็นประธานเปิดงาน Education Hub Academic Festival ๒๐๑๕ และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub

August 27, 2015 Leave a comment

794086.JPG

***พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษารมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน Education Hub Academic Festival 2015 และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพฐ. ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการกว่า 500 คน โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2558 ณ ณ โรงแรม ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการ Education Hub เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับมาตรฐานนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพความเป็นเลิศสู่สากล ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของต่างประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษารับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภายใต้การจัดการโรงเรียนใน 3 รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรพหุภาษา และโรงเรียน วิทย์ – คณิต สองภาษา ทำให้ในขณะนี้มีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 14 โรงทั่วประเทศได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล ซึ่งการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการ Education Hub นี้ ได้มีการสนับสนุนสื่อการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบและหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้สามารถบริหารจัดการแบบองค์กรสมัยใหม่ และจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ สพฐ. มีแผนดึงดูดนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของ สพฐ. ที่ตั้งอยู่ตามชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งดึงดูดชาวต่างชาติให้ส่งลูกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ ตามจังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีชาวต่างชาติ เข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียนของไทย

อีกด้วย

สำหรับรายละเอียดกิจกรรม Education Hub Academic Festival 2015 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยการประชุมสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ Education Hub”โดยมี ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร เพื่อให้คณะผู้บริหารและครูได้มีโอกาสพบปะแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารจัดการเรียนการสอน วางแผนพัฒนา โครงการ Education Hub ร่วมกัน และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ (Camp Base Activities) ซึ่งแต่ละฐานกิจกรรมได้ออกแบบ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งคำถาม สามารถคิดวิเคราะห์เป็นและร่วมทำงานกันเป็นทีม กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น (Phuket Community Exploration) เพื่อให้นักเรียนในโครงการ Education Hub ได้รู้จักสถานที่ที่สำคัญภายในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมช่วงกลางคืน (Cultural Night) เพื่อให้นักเรียนในโครงการ Education Hub ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละภาค

จากการจัดกิจกรรม Education Hub Academic Festival 2015 และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนและแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ Education Hub

ได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ ในการบริหารการจัดการโครงการ Education Hub พร้อมทั้งทำให้มีกลุ่มเป้าหมายรู้จักโครงการ Education Hub มากขึ้นต่อไป ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าว

26 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

August 27, 2015 Leave a comment

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จัดอบรม BBL ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

794039.jpg

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2558 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ถือได้ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน BBL ซึ่งประกอบไปด้วย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และโอกาสนี้ อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา ได้มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนในการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

Categories: Uncategorized