Archive

Archive for April, 2015

บ้านหลังใหม่ใต้ทะเลทอง ปะการังเทียม ชุบชีวิตประมงพื้นบ้าน

รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : บ้านหลังใหม่ใต้ทะเลทอง “ปะการังเทียม” ชุบชีวิตประมงพื้นบ้าน : โดย…ธนชัย แสงจันทร์

Read more…

Categories: Uncategorized

สพป.เลย เขต ๑ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สมบูรณ์สอดคล้องกับนโยบายและความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ปัจจุบัน

740420.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิธีการและกระบวนการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ นำสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 นายวิเศษ วงศ์วรัญญู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมครูผู้รับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมกำลังเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 168 คน

นายจุรีรัตน์ แถบเงิน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลย.1 กล่าวว่า ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 293/2551 เรื่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบใช้หลักสูตร และโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ในปีการศึกษา 2552 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองเลย และโรงเรียนอนุบาลเลย และจะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทุกชั้นในปีการศึกษา 2554 ส่วนโรงเรียนทั่วไป ในปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และจะใช้หลักสูตรครบทุกชั้นในปีการศึกษา 2555 รวมเวลาที่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี ประกอบกับในปีการศึกษา 2557-2558 ได้มีนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ อาทิ เรื่องของค่านิยมหลัก 12 ประการ การจัดทำรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น เพื่อทำความเข้าใจกับครูในการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ดังกล่าว

………………….

ประณยา บุญลือ / ข่าว

พันวิภา วิเศษโวหาร / ภาพ

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloei1

http://www.loei1.go.th

http://www.prloei1.wordpress.com

27 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

740179.JPG

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ

พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว

ขับไล่อริราชศัตรู ตลอดพระชนมายุ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย

และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดมา

จนทุกวันนี้ เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ของไทย

ซึ่งได้ทรงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวไทยทั่วหล้า พระองค์เสด็จสวรรคต

ท่ามกลางกองทัพไทยระหว่างยกทัพไปเมืองฮาง สิริพระชนมายุรวม ๕๐ พรรษา

โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

วางพวงมาลา จุดธูปเทียน ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ณ อาคาร

ศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

สพม.๒๙ พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ICT) สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด

740430.jpg

ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๒๐ คน ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ และดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ICT) ระดับสหวิทยาเขตและสถานศึกษา เพื่อให้งานด้าน ICT มีความครอบคลุมภารกิจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการปฏิบัติงานจำนวนมากขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี >บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

นักเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 รับทุนการศึกษา “โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช”

740444.JPG

วันที่ 27 เมษายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นผู้แทนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษา จังหวัดละ 10 ทุน ๆ ละ 3000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดละ 9 ทุน ๆ ละ 3000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท

คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ “โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช” ประธานอุปภัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ โดยมีนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 5 ราย คือ เด็กหญิงวันวิสา มณีจินดา โรงเรียนวัดหนองปลาไหล เด็กหญิงชญานี ฮวดหวัง โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง เด็กชายนที จุ่นบุญ โรงเรียนวัดลำเหย เด็กชายใตรภพ กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านหลักเมตร และเด็กหญิงปัทมพร ลบแย้ม โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย และในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำวน 5 ราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต จำนวน 9 ราย -/เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 รายงาน-/

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/614235255561…

27 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พัทลุง เขต ๑ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

739384.jpg

พัทลุง เขต 1 จัดอบรมเชิงโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ EBE (English Bilingual Education) จาก 29 เขตพื้นที่ ภาคใต้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (สพป.พัทลุง เขต 1) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 2๒ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมิหลา โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ระดับภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 29 เขต จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๙๖ โรง รวมจำนวนครูผู้สอน EBE ที่เข้าร่วมประชุม ๑๙๒ คน ครูที่เข้าอบรมจะไม่สอนภาษาอังกฤษ แต่เป็นผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ และไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ โครงการนี้เน้นการสอนภาษาอังกฤษผ่าน วิชา วิทยาศาสตร์ และศิลปศึกษา ควบคู่กับภาษาไทย โดยครูผู้สอนต้องเป็นคนไทย ซึ่ง สพฐ.โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ดร.ยุวดี อยู่สบาย รองผู้อำนวยการสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ก็เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อพัฒนาการจัดการเยนการสอนวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา โดยใช้ภาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับภาษาไทย นอกจากนี้ก็เพื่อเสริมสร้างเจตคติของนักเรียนต่อภาษาอังกฤษและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนด้วย

สำหรับประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับ นั้นคิดว่า ครูผู้สอนได้รับการยกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษและกลวิธีการสอนอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหาวิชาควบคู่กับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

24 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ โดยจะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ และร่วมสนุกกับการรับของกำนัล

739376.jpg

ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ

โดยจะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ และร่วมสนุกกับการของกำนัลจำนวน 26 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาที กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ

อย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ดังนั้น สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ

โดยจะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 26 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาที ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ท่านสามารถ เข้าร่วมตอบได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามลิงค์นี้ https://www.etda.or.th/app/webroot/internetuserprofile2015/ หรือ รายละอียด https://www.facebook.com/ETDA.Thailand

ศุกร์, 24 เมษายน 2558 by sudsakron

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครพนม เขต ๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ค.ส.ล. ขนาด ๙ ที่ จำนวน ๖ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ค.ส.ล. ขนาด 9 ที่ จำนวน 6 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

…………………………………………….

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ค.ส.ล. ขนาด 9 ที่ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม จำนวน 6 หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,730,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน

ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 650,100.- บาท

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี

คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่

สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม .2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และกำหนดเสนอราคา ใน วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.50 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,900.- บาท ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครพนม เขต 1 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2558

ถึงวันที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16..30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nkpedu1.org หรือ http://www.gprocurement.go.th. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4251 1270 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 (นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม ›

เสาร์, 25 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครปฐม เขต ๑ จัดรอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา

739673.JPG

24 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มอำนวยการ จัดโครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล

นายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา โดยมี นางพนิดา เถื่อนถ้ำแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าในให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สามารถจัดทำระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือนำมาให้ในการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเสริมความความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้เกี่ยวข้องฯ จำนวน 124 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณ คุณมะลิวรรณ ศรีนา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ในการสร้างความรู้ความเข้าในในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 ภาพ/ข่าว–//

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/614131788105…

https://www.facebook.com/esanpt1

24 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ