Archive

Archive for January, 2016

สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๕

January 30, 2016 Leave a comment

819476.jpg

นายวิชา มานะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ เข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “นักเรียนไทยก้าวไกลเลิศล้ำความสามารถ” และเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยภายในงานมีการนำผลงานทุกด้านของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวด แข่งขัน เพื่อชิงชัยในระดับประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสมภาพ คมสัน (ชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก) โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?set=a.899991203454398.1073742249.141…

30 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กรมการแพทย์เร่งพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

January 30, 2016 Leave a comment

jkga75k89bc8hh6bg99gb.jpg

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าาวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีได้ชะลอการเสียชีวิต และยืดชีวิตมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้น เมื่อระยะของโรคลุกลามเข้าสู่ระยะท้าย รักษาไม่หาย ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่กับความทุกข์ด้านร่างกาย เช่น ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด กระวนกระวาย ซึมเศร้า หายใจลำบาก ท้องผูก และอาการไม่สุขสบายอื่นๆ ทำให้ต้องเข้า-ออกโรงพยาบาลเป็นระยะ ตลอดจนช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของชีวิต มีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใดๆ ของชีวิต คิดเป็นร้อยละ 8-11 ต่อปี ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และเป็นร้อยละ 10 – 29 ของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน จากการศึกษาพบว่า ในผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 80,780 บาท ในปีสุดท้ายของชีวิต และมีวันนอนเฉลี่ย 29.2 วันต่อคน “กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ให้ได้รับการดูแลจากบุคลากรการแพทย์ จนกระทั่งอยู่ในวาระท้ายของชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้าน เป็นการรักษาโรคตามมาตรฐานควบคู่การบรรเทาความทุกข์ทรมานทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมตัดสินใจในแนวทางการรักษา โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดตั้งหน่วยดูแล และทีมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป้องกันและลดความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงดูแลครอบครัวของผู้ป่วยในทุกมิติ และจัดให้มีระบบการให้คำปรึกษา ประสานงานส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง” โดยกรมการแพทย์ ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จึงได้จัดการประชุม 2nd National Palliative and Hospice Care Conference ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสร้างเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินการระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง สภาการพยาบาล เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและผลักดันผลงานรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำมาตรฐานที่จำเป็นของระบบดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรฐานหรือขั้นต่ำของครุภัณฑ์ การบริการและสถานที่ที่มีความจำเป็นในการจัดหอผู้ป่วยหรือมุมให้บริการตามระบบการดูแลผู้ป่วยแบบระคับประคอง ให้ครอบคลุมในทุกบริบท จำนวน 11 กลุ่มโรค อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประชาคมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับประเทศต่างๆ และนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดต่อไป โดยในปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับกลุ่มโรคและวัย และเหมาะสมกับสถานพยาบาลแต่ละระดับในบริบทของวัฒนธรรมประเพณีไทย ตั้งแต่ระดับสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะโรค และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และขยายไปสู่โรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

คุยลูกเทพได้ควรปรึกษาแพทย์

January 29, 2016 Leave a comment

รมว.สธ.ชี้ ตุ๊กตาลูกเทพ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล คลายเหงาได้ แต่อย่าเกินเลยหมกมุ่นจนจิตหลอน แนะปรึกษาแพทย์หากถึงขั้นสื่อสารพูดคุยโต้ตอบได้

Read more…

สพป.น่าน เขต ๒ สั่งปิดโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว

January 29, 2016 Leave a comment

818245.jpg

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 สภาพทั่วไปในจังหวัดน่าน เกิดฝนตก ลมแรง ทำให้อากาศอุณหภูมิเฉลี่ยในที่พื้นราบไม่ถึง 10 องศา และพื้นที่สูงไม่ถึง 5 องศา ส่งผลให้อากาศหนาวเย็น

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กล่าวว่า ได้สั่งการให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ พิจารณาปิดโรงเรียนตามอำนาจ โดยให้ชี้แจงกับผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ถึงความจำเป็นในการปิดเรียน พร้อมทั้งได้สั่งกำชับครูผู้ดูแลเด็กพักนอน ดูแล นักเรียนพักนอนอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ทราบ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีโรงเรียนในพื้นที่สูงได้สั่งปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 เช่น โรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติทุกโรงเรียน เนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนอยู่บนดอยสูง อากาศหนาวเย็นมาก ฝนตกการเดินทางมาโรงเรียนไม่สะดวก อีกทั้งบางครอบครัวยากจนขาดแคลนเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว เพื่อให้พ่อ แม่ผู้ปกครอง ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้นายชัชชัย ทับทิมอ่อนยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้โรงเรียนที่ประสบภัยหนาวที่ได้สั่งปิดเรียนเลื่อนการประเมินผลความสามารถและทักษะอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ชั้นป. 1 – 6 ครั้งที่ 5 ไปก่อน ตามที่ได้กำหนดประเมินทั้งเขตพื้นที่ไว้ในวันที่ 26 มกราคม 2559

26 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยะลา เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

January 28, 2016 Leave a comment

818905.JPG

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียน เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการวัดผลประเมินผลสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ และเพื่อจัดเก็บคลังข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๗๙๗ คน แบ่งเป็น ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ นักเรียนอำเภอรามัน รุ่นที่ ๒ นักเรียนอำเภอกรงปินัง และรุ่นที่ ๓ นักเรียนอำเภอเมืองยะลา ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

28 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามโครงการ ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัดสุรินทร์

January 28, 2016 Leave a comment

818450.jpg

เมื่อวัน 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูหรือ ผู้บริหารการศึกษา เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามโครงการ ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัดสุรินทร์

ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้ามหาจักรี สพป. เขต 1 สุรินทร์ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง จากนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานที่ประชุม และนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการในการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล ” ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ตามโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัดสุรินทร์ ในการพิจารณาในครั้งนี้มีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด สพม.33 นายญาณวุฒิ รัศมี ข้าราชการครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสวาย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 และนายณรงค์ เปนะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง สังกัด สพป. สุรินทร์ เขต 2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ปรากฏว่า นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด สพม.33 ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายญาณวุฒิ รัศมี ข้าราชการครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสวาย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศ อันดับ 1 และนายณรงค์ เปนะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง สังกัด สพป. สุรินทร์ เขต 2 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์เพื่อรับรางวัลดังกล่าวในครั้งนี้

27 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

January 27, 2016 Leave a comment

818099.JPG

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ก่อนดำเนินการประชุม นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบของที่ระลึก ให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อสวัสดีปีใหม่ ต่อจากนั้น นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาและรายงานผลการดำเนินงาน 1. การดำเนินงานด้านวิชาการ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การดำเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การดำเนินงานด้านการงานอาชีพและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การดำเนินงานด้านโครงการพิเศษ 2. การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา 3. การดำเนินงานด้านงบประมาณ 4. การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล และการดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป

26 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ